بخش پاسخ به سوالات

 
 

پاسخ به سوالات در خصوص عوارض و بيماريهاي مرتبط با آسيب نخاعي

 questionpic6

پاسخ به سوالات در خصوص ورزش افراد دچارآسيب نخاعي

 questionpic4

پاسخ به سوالات در خصوص تغذيه افراد دچار آسيب نخاعي

 

پاسخ به سوالات در خصوص فيزيوتراپي افراد دچار آسيب نخاعي

 questionpic3

پاسخ به سوالات در خصوص سلامت جنسي افراد دچار آسيب نخاعي

 

پاسخ به سوالات مربوط به درد در افراد دچار آسيب نخاعي

 

پاسخ به سوالات مربوط به ايمني و حريق در خصوص افراد دچار آسيب نخاعي

 

پاسخ به سوالات مربوط به ويلچر

 

پاسخ به سوالات دارويي افراد دچار آسيب نخاعي

 questionpic12

پاسخ به سوالات مرتبط با زنان آسيب نخاعي

 questionpic13

پاسخ به سوالات مرتبط با انجام اولين اقدامات مورد نياز افرادي كه به تازگي دچار آسيب نخاعي شده اند

 questionpic14

پاسخ به سوالات مرتبط با با خدمات بهزيستي به آسيب ديدگان نخاعي

 questionpic15

پاسخ به سوالات مرتبط با زخم فشاري ،زخم دور استوما ،زخم هاي ديابتي ويژه افراد آسيب نخاعي

 questionpic16