پاسخ به سوالات

عزيزان دچار آسيب نخاعي مي توانند از بخش پرسش و پاسخ سایت سوالات خود را مطرح نمايند و تلاش مي شود حداكثر پس از ده روز از طريق پست الكترونيك به سوالات پاسخ داده خواهد شد و سوالاتي كه پاسخ آنها مي تواند براي ديگر عزيزان دچار آسيب نخاعي مفيد اثر واقع شود ، در بخش پرسش و پاسخ سايت منتشر خواهد شد.

تذكر: لازم به ذكر است مشاوره شامل عزيزاني كه دچار آسيب نخاعي نيستند ، نخواهد شد