مشاور آموزش
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


معمولا"بعدازاينكه فردي دچارآسيب نخاعي مي شود، درفعاليتهاي روزانه خودش به مساعدت وياري نيازدارد. گستره اين موضوع مي تواند ازكمك به استحمام يالباس پوشيدن تاانجام برنامه اجابت مزاج يا كمك به جابجائي باشد. امروزه با توجه به تغييرات ايجادشده در نحوه مراقبتهاي پزشكي ،ملاحظه مي شودكه اعضاي خانواده افرادنخاعي نيز به عنوان منبع مناسبي براي ارائه مراقبت وكمك مطرح هستند .

40درصدازافرادمبتلا به آسيب نخاعي ازكمك ديگران استفاده مي كنند و بيش از نيمي ازآنان ازكمك اعضاي خانواده خود بهره مندهستند (PN/Paraplegia news,1994) . احتمالا" زنان بيشتر دوست دارندكه يك نفررابه عنوان مراقب ،جهت كمك هاي موردنيازشان ،دركنارخود داشته باشند،درحالي كه مردان بيشترعلاقمندهستندكه همسرياوالدينشان به آنها كمك كنند.(spinal cord,1998:36(5):337-339).

درحال حاضر،اعضاي خانواده ها ،هم مي توانند كمك هاي روحي رواني را ارائه دهند و هم مراقبت هاي جسمي ،كه قبلا"بوسيله مراكزبهداشتي مربوطه انجام مي شده ، تامين نمايند. ازاين رو هم اكنون ،خانواده ها قسمتي ازشبكه هاي ارائه كننده خدمات مراقبت بهداشتي محسوب مي شوند. اما، خانواده فرد نخاعي كه نقش مراقبين را بر عهده مي گيرند معمولا" درقبال كاري كه انجام مي دهند، آنقدربه رسميت شناخته نشده اند كه تحت حمايت وپشتيباني كامل قرارگيرند.
مراقبين افرادنخاعي درمقايسه بامراقبين ديگر، بامشكلايت عديده اي مواجه مي شوند،چراكه اميدبه زندگي درافرادداراي آسيب نخاعي ، نسبت به افرادي كه مبتلا به بيماريهاي مزمن هستند مانندمبتلايان به آلزايمر يا ايدز، طولاني تراست.اين موضوع باعث شده كه مراقبين افرادنخاعي جهت ايفاي نقش خود،زمان معيني نداشته باشند.

مشكلاتي كه مراقبين افرادنخاعي باآن مواجه هستند:


وقتي يكي ازافرادخانواده دچارضايعه نخاعي مي گردد، استرس وتغييرات زيادي وجودارند،كه بيمار واعضاي خانواده اوبا آنها مواجه مي شوند .اولين موضوع ، نگراني درموردبهبودي ومراقبتهاي باليني است.پس ازآن ،مشكلات مربوط به هزينه ها،جابجائي ها ومناسب سازي منزل مطرح هستند.مراقبين ممكن است جهت كمك به بيمارنخاعي مجبورباشند،زمان ديگري را غيراززمان كارخود،به اين امراختصاص دهند ،يااينكه برنامه هاي كاري خودراتغييرداده،ياشغل خودراعوض كنند،وياحتي كارخودرابه طوركامل كناربگذارند.
افرادخانواده كه به مراقبت ازبيمارنخاعي مي پردازند،ممكن است بايك وظيفه مشكل مواجه باشند و آن اين است كه افرادنخاعي جهت حفظ سلامت خود، بايدبرنامه هاي روزانه خودرا پيگيري نمايند. به اين مفهوم كه ضمن اين كه مراقبين لازم است بامحبت كمك كنند،آنان بايد نقش يك معلم و ناظررا نيزبه عهده بگيرند.
نگراني هاومشكلات افرادمبتلا به آسيب نخاعي بانگراني ها ومشكلات مراقبين يكسان نيستند.نتايج حاصل ازتحقيقات اخيرنشان مي دهدكه مراقبين مشكلات خودرابه صورت مواردزيرمطرح مي كنند:

1) نگرش منفي فردنخاعي
2) احساس محكوم بودن
3) عدم قدرشناسي ازآنها
4) نداشتن وقت كافي براي انجام فعاليتهاي خود
5) مجبوربه "اطاعت كامل" از فردنخاعي
6) احساس سختي وفشاربرروي خود

كليه مواردي كه مراقبين به عنوان مشكل مطرح مي كنند،بطورعمده برروي بيماران وآنچه مجبوربه انجام آن هستند، متمركزاست.
ازسوي ديگر،نگرانيهاي افرادنخاعي ازقرار زير است:
1) تمايل به راه رفتن مجدد
2) عدم فعاليت جنسي مناسب
3) درد
4) دفع ادرارواجابت مزاج
5) فقدان تمكن مالي
6) عدم توانائي انجام برخي ازكارهاي ساده
7) داشتن دلواپسي

مشكلات افرادنخاعي بيشتربرروي خودآنان تمركزدارد. موقعي كه اوضاع آنان بدترمي شوديا پي گيري اهداف وفعاليتهاي روزانه آنها بي نتيجه مي ماند،بيشتربه رفتارهاي پرخاشگرايانه گرايش پيدامي كنند.درچنين شرايطي، اغلب مراقب است كه دردسترس اوبوده ودرنتيجه هدف مخالفت هاي اوقرارمي گيرد.

مراقبت ازافرادنخاعي يك تجربه ثابت محسوب نمي شود. به طوركلي مراقبين فرازونشيب هاي زيادي راطي مي كنند. انرژي آنها ممكن است تحليل پيداكند ،مشكلات جسمي ممكن است افزايش يابند، و امكان دارد آنان افسردگي يا اضطراب راتجربه كنند.بعضي شرايط ممكن است بهتروبرخي بدترشوند.درهرحال هيچ الگوئي براي مراقبيني كه جزو اعضاي خانواده فردنخاعي هستند،وجودندارد.بنابراين هرمراقب وشخصي كه تحت مراقبت است باتوجه به نيازهايش،شرايط خاص خودرادارد.
بهداشت وحفظ سلامتي مراقبين
سلامتي وشادابي مراقبين افرادنخاعي خيلي مهم است،چراكه اين مسئله مي تواندبرروي سلامتي فردنخاعي نيز تاثيرگذارباشد. بسياري ازنيازهاي افراد مراقب، براساس سلامتي آنان مطرح مي شوند. ازطرفي وضع سلامتي مراقب، برروي رابطه اوبا فردنخاعي نيز تاثيرمي گذارد. اگرمراقب، مبتلا به بيماري گردد وياازنظرروحي خسته شود،قادرنخواهدبودكه مراقبت خوبي راازبيمارنخاعي به عمل آورد.اين مسئله مي تواندباعث افزايش عوارض ثانويه اي نظيرزخم هاي فشاري شودودرنتيجه منجربه بالا رفتن هزينه هاي مراقبت خواهدشد.
براساس پژوهش هايي كه اخيرا"و براي اولين بار،برروي مراقبين افرادنخاعي،انجام شد،ميزان اضطراب،افسردگي،وهمچنين سلامت جسمي آنان ارزيابي گرديد.اطلاعات حاصله، هم درزمان دوره توانبخشي وهم طي يك سال بعدازآسيب جمع آوري شد.

تجزيه وتحليل اطلاعات به روشهاي جديد،نه تنها تغييراتي رادر ويژگي هاي افرادنشان مي دادند ،بلكه نحوه تغييرات مربوطه رانيزمشخص مي كردند.به طوري كه اطلاعات حاصله اين امكان رافراهم مي كرد كه روند وخامت وضعيت روحي يا سلا مت مراقبين و عوامل موثرونحوه تاثيرمتقابل آنها را درطول زمان مشخص مي نمود.
نتايج مذكورنشان دادكه، دركل گروه تحت مطالعه و طي سال اول ،ميزان افسردگي واضطراب مراقبين بيشتر نشده بود . اما صرف نظرازاين مسئله ،وضعيت تعدادي ازافرادبدتر و عده ديگري نيزبهترشدند.يكي ازيافته هاي مهم اين بودكه گروه مذكور،به طورمتوسط،طي سال اول مبتلابه 3الي 4 عارضه شده بودند،كه ازعوارض سينوس هاوسرماخوردگي گرفته تا دردهاي مختلف بدن راشامل مي شد.

باوجوداينكه مراقبين جديد،به عنوان يك گروه، افسردگي يا اضطراب كمتري داشتند،امااين مطالعه نشان داد كه، آن دسته ازمراقبيني كه درطول توانبخشي مضطرب تر بودند، به طور معمول داراي عوارض جسمي بيشتري مي شدند. ازطرف ديگر، اضطراب (استرس) درطول سال اول ، باعث افزايش مشكلات جسمي مي گرديد.
يافته هاي مذكور با اين عقيده كه اضطراب با تازه بودن ضايعه فرد ارتباط دارد واين كه مراقبين وقتي در منزل باشند،بهترخواهندشد،موافق نيستند. درعوض تحقيقات مذكورنشان داده كه استرس مراقبين ممكن است وخيم ترشود. اگرمراقبين درست بعدازضايعه بيمار با عوارضي مواجه شوند،احتمال دارد، درطول سال عوارض را همراه داشته باشند، كه اين موضوع مي تواند برروي سلامت مراقبين تاثير گذارباشد.

يافته مهم ديگري وجودداردكه با اضطراب و افسردگي مراقبين مرتبط است ،كمك كلامي بيمارمي باشد.درطي سال اول مراقبت ازبيمار ، تغييراتي دراضطراب وافسردگي مراقبين ايجادمي شودكه با ميزان كمك كلامي كه بيماربه آنها مي دهد ، ارتباط دارد. بدين معناكه اگرمراقبين بابيماراني سروكارداشته باشندكه نتوانند با آنهاصحبت و احساسات خودرابيان كنند،معمولا"بامشكلاتي مواجه مي شوند،درنتيجه بيشترافسرده ومضطرب مي گردند.

وقتي مراقبيني كه درطول دوره توانبخشي استرس داشته اند، هنگام بازگشت به منزل كسي را براي صحبت كردن و حمايت آنان داشته باشند،افسردگي واضطراب آنهاكاهش پيدامي كنند. اين مسئله درطول اولين سال بعدازضايعه فرد تداوم دارد.درهرحال، اگر حمايتي وجودنداشته باشد،آنها مضطرب ترمي شوندودرطول سال استرس بيشتري خواهندداشت.

مهم است كه مراقبين ،افرادديگري را براي صحبت كردن داشته باشند.بدون اين موضوع مراقبين جهت سازگاري روحي رواني خودبامشكل يبشتري روبروخواهندبود.
نتيجه ديگري كه از اين مطالعه بدست آمد،اين بودكه ميزان اضطراب مراقبين با سن بيمارمرتبط است.هرچه سن بيماركمترباشد،ميزان اضطراب مراقبين بيشتراست.اين موضوع به اين دليل است كه بيمارومراقب اودروضعيتي قرارمي گيرندكه تصورآن رانمي كنند وباعث مي شودكه آنها،خودشان وازجانب بچه هايشان، دربرنامه هاي زندگي دچارسرگرداني شوند. اماهرچه سن فردآسيب ديده بيشترباشد، مراقب اضطراب كمتري خواهدداشت.

 

آزمايش استرس مراقب

پاسخ هريك از جملات زيررادرمورد خودتان كنترل كنيد. بندرت درست گاهي اوقات درست اغلب
درست

معمولا
درست

زمينه
1)مي دانم كه نمي تونم به اندازه كافي استراحت كنم

بهداشت

2) سلامتي خودم خوب نيست

بهداشت

3)وقت كافي براي خودم ندارم

زمان

4)وقت كافي براي همراهي اعضاي خانواده ام بجزمراقبت ازبيماررا ندارم

زمان

5)من بيشتراوقات بيرون نمي روم

زمان

6) من درمورد وضعيت خودم احساس جرم مي كنم

حمايتي

7)من با شخصي كه ازاومراقبت مي كنم ناسازگاري دارم

حقوق

8)من با سايراعضاي خانواده ناسازگاري ندارم

حقوق

9)من هرروزگريه مي كنم

حمايتي

10)من درمورد تمكن مالي خودم براي پايان دادن به اين كار نگران هستم

مالي

11) احساس مي كنم كه به اندازه اي كه مي خواهم دانش ومعلومات وتجربه كافي جهت انجام مراقبت ها راندارم

اطلاعات


مراقبين وكساني كه باآنها كارمي كنند،بايد نكات مهم زيررابخاطرداشته باشند:


1) سطح اضطراب ،بهترين شاخص براي وضعيت سلامتي بدن محسوب مي شود.اگرمراقب درطول مدت توانبخشي، مضطرب و ازنظرسلامتي با مشكلات بهداشتي مواجه باشد ،به احتمال زيادسازگاري كمتري خواهدداشت. به علاوه لازم است كه گروه مراقبتهاي پزشكي درزمان توانبخشي ازوضعيت جسمي وروحي اعضاي خانواده نيزآگاه باشند.
2) مراقبين ،نيازمندسايرافرادي هستندكه بتوانندباآنهاصحبت كرده واحساسات خودرابيان كنندودرواقع حامي آنان باشند. درغيراينصورت ،جهت سازگاري بامشكلات بيشتري مواجه خواهندبود.


كمك به مراقبين


الف)كنترل استرس
مراقب بايستي ازاحساسات خودوآنچه كه باعث استرس اومي شود،آگاهي داشته باشد. "آزمون استرس مراقبين" كه قبلا" ذكرگرديد،مي تواندبه فردكمك كندتاعوامل استرس زاراتعييين نمايد.معمولا" استرس يكسري مشكلات را درزمينه هاي مختلف براي افراد ايجادمي كند.دراين خصوص پيشنهاداتي ارائه شده كه شما مي توانيدجهت كنترل استرس خودآنهارابكارببنديد:


سلامت جسمي


سالم باشيد.سلامتي شما مي تواندبرروي روحيه وتوانائي شمابراي مقابله بامشكلات تاثيرگذارباشد.كارمراقبت ازبيماران ،شما رابيشتردرمعرض خطرآسيب وعفونتهاقرارمي دهد.شما فعاليتهاي بدني زيادي انجام مي دهيد،ولي مراقب باشيدكه هنگام بلندكردن وحركت كردن، فشارزيادي به عضلات شماواردنشود.شما درمعرض مايعات وموادزائدبيشتري قرارداريد.اين موضوع باعث مي شودكه شما بيشتردرمعرض عفونتها قرارداشته باشيد.دست هاي خودراهميشه تميزنگه داريد،ويتامين مصرف كنيد .مواظب باشيدكه منزل همواره پاك ونظيف باشد.
ازخودتان مراقبت نمائيد.برنامه معاينات پزشكي خودرابه طوردقيق اجراكنيد.هرروزسه وعده غذاي مناسب ميل كنيد،به اندازه كافي بخوابيدواستراحت داشته باشيد،زماني رابراي ورزش اختصاص دهيد.روشهائي رابراي تمدداعصاب خودپيداكنيدوبه شوخي وخنده بپردازيد.به نوارهاي صوتي آرامش بخش گوش داده وكتابهاي بامزه بخوانيد.

زمان
هرشبانه روزفقط 24 ساعت است.داشتن يك جدول زمان بندي مي تواندبه شماكمك كندتاوقت خودرا بهترتنظيم نمائيد. مديريت مناسب زمان باعث كاهش استرس شما مي شود.لازم است كه شمابراي خودتان وقت بگذاريد وآن رادررأس فهرست خودقراردهيد.
كارهاراتقسيم بندي كنيد!فهرستي ازكارها كه براي انجام آنهانيازبه كمك داريد، ياكارهاي سختي راكه بايدانجام دهيد،تهيه نمائيد. موقعي كه كسي مي خواهد دركاري به شماكمك كند،اجازه بدهيدكه از فهرست شما استفاده و يكي از مواردرا انتخاب كند!.اين موضوع مي تواندشامل خريدكردن ،تهيه يكي ازوعده هاي غذائي،يا مراقبت ازبچه ها دربعدازظهريكي ازروزها وبعدازمدرسه باشد.
نيازهاي خودتان راناديده نگيريد.

حمايت


كسي راپيداكنيدتادرمورداحساسات خودبااوصحبت نمائيد.هرهفته وقتي رابراي گذراندن بايكي ازدوستان درنظربگيريد.باهمديگرچاي بنوشيد يابعدازمراسم مذهبي يكديگرراملاقات كنيد.اگرشما قادربه ترك منزل نباشيد،ازدوست خودبخواهيدكه به ديدار شمابيايد.همچنين درهفته چندباري رابادوستان خودتلفني صحبت كنيد.
به گروههاي حمايت كننده مراقبين بپيونديد.اين گروهها داراي محلي براي ملاقات اعضاء و ابرازاحساسات به يكديگرهستند ودرجلسات آنهاشركت كنندگان راهبردهاي جديدرا فرامي گيرند.ازسوي ديگرباوجوداين گروهها افراداحساس تنهائي نمي كنند.اگر گروههاي حمايت كننده ويژه مراقبين افرادنخاعي درمحل زندگي شماوجودندارد،مي توانيدسايرگروههاي حمايت كننده مراقبين راپيداكنيد.
همچنين مي توانيدازطريق اينترنت نيزچنين گروههائي رابيابيدوبااستفاده از"اتاقهاي گفتمان رايانه اي"(Chat Rooms ) باسايرمراقبين صحبت كنيد.
درمجموع ازجداكردن خودبپرهيزيد.


پيگيري نيازها

يادبگيريدكه سئوال كنيد.بلندوبااعتمادبه نفس صحبت نمائيد!.اين رابدانيدكه هيچكس نخواهدپرسيدكه شما به چه چيزهائي نيازداريد. براي كمك گرفتن اين شما هستيدكه بايدنزد ديگران (مانندگروه حمايتي ،افرادخانواده ،دوستان ويا متخصصين مشاور )برويد. سعي كنيدكه احساسات ونيازهايتان رامشخص كنيد.مراقبين بايدصحبت كرده وحقوق قانوني خودرامطالبه نمايند.
نيازهاي شما با نيازهاي فردنخاعي كه جزوخانواده شمااست ،متفاوت مي باشد.آنچه كه خيلي مهم است اين مي باشدكه باهم ارتباط داشته و يكديگررادرك كنيد.

وضعيت مالي

بودجه شخصي خودراهمواره درنظرداشته باشيد.بامزاياي بيمه ،صندوقهاي بازنشستگي،بيمه هاي تندرستي،مستمري هاآشنا شويد.بطوردوره اي آنهاراكنترل كنيد. بدون درنظرگيري رابطه خودباافرادنخاعي،مواظب دارائيها واموال خود باشيد.

اطلاعات


اطلاعات خودرابيشتركنيد!.
در كتابخانه هاي عمومي كتب ،مقالات وجزواتي كه داراي موضوعات آسيبهاي نخاعي و مراقبت ازآن هستندراجستجوكنيد. بامراكزتوانبخشي كه اعضاي خانواده شما ازآنها خدمات مي گيرند،تماس بگيريدوازمربيان آنها اطلاعات بيشتري راجوياشويد.

دراينترنت نيزجستجوداشته باشيد و شبكه اطلاعات ضايعات نخاعي رادرسايت هائي نظير:


http://www.spinalcord.uab.edu


ملاحظه كنيد ازمراكزي كه دركشوروجودداشته ومي توانندبه شما كمك كنند،اطلاع حاصل نمائيد.چه مراكزي مي توانندمراقبين راجهت استخدام آموزش دهند؟

ب) حل مشكلات


توانائي حل مشكلات ، براي تمامي مراقبين يك مهارت ضروري محسوب مي شود.تحقيقات اخيرنشان مي دهد، مراقبيني كه دررابطه بامشكلات، جهت گيري مثبتي ندارند،به احتمال زياد دچاراضطرابي مي شوندكه ممكن است منجربه عوارض پزشكي آنان و بيمارنخاعي مي گردد. اين مسئله مي تواندباعث ايجادعوارض پزشكي براي افرادنخاعي شده ودرنتيجه برروي وضعيت مالي وفشارهاي روحي رواني آنان تاثيرگذارباشد.


درحال حاضريك طرح تحقيقاتي به نام PFيا Project Focus درجريان است كه شامل يك برنامه آموزشي درموردحل مشكلات مراقبين بيماران نخاعي مي باشد وتحت نظارت بخش توانبخشي وفيزيوتراپي UAB انجام مي گيرد.اين طرح بوسيله دكترتيم اليوت(Tim Elliot) وريچاردشوچاك(Richard Shewchuk) مطرح شده و به وسيله مراكزكنترل بيماري (CDC)تامين اعتبار شده است.

****


منبع : مقاله: "مشكلات مراقبين افرادمبتلا به آسيب نخاعي " – مترجم: مهندس عباس كاشي (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان ارديبهشت ماه 1388 - برگرفته از: سايت - caregivers for SCI ) www.spinalcord.uab.edu )

دكتر باري گلداستين ( Barry Goldstein) عضو انجمن توانبخشي و دستيار مركز پزشكي هاربورويو و مشاورعالي گروه سياست گذاري انجمن ضايعات نخاعي VA مي گويد:" تا بعدازجنگ جهاني دوم ميزان مرگ وميرهاي بعداز آسيب نخاعي خيلي زياد بود". درطول 50 سال گذشته توسعه آنتي بيوتيكها ، انتقال خون، و پيشرفت ساير درمانهاي پزشكي و جراحي، باعث شده اند تا پيش آگهی بعدازضايعات نخاعي تاحدودزیادی تغييرپيدا كند. امروزه افرادمبتلا به آسيبهاي نخاعي عمر طولاني تري نسبت به گذشته دارند. ولي ما اطلاعات خيلي زيادي درموردآنچه كه برافرادي كه چندين دهه زندگي كرده اند و با وجود ضايعه نخاعي به سنين 70 -80 سالگي رسيده اند نداريم، چراكه اين افراد درواقع اولين گروهي هستندكه به سن سالمندي خودرسيد ه اند".

دكتر گلداستين مي گويد: "درحال حاضرمشكلات اسكلتي- عضلاني از شايعترين عوارض ناتواني درايالات متحده محسوب مي شوند،به طوري كه ميزان شيوع آنها از بيماريهاي قلبي و سرطان هم بيشتر شده است و هم اكنون ميزان شكايات و مراجعات سرپائي به مطب پزشكان به دليل ناراحتيهاي مذكور بيشتراز ساير مشكلات قلبي مي باشد". مطالعات نشان مي دهندكه ناراحتي هاي اسكلتي- عضلاني دومين دليل براي مراجعه افراد نزدجراحان و سومين علت براي مراجعه به پزشكان خانواده و چهارمين دليل مراجعه به متخصصين هستند.


تمامي بافتهاي تشكيل دهنده دستگاه اسكلتي- عضلاني اعم از تاندونها، استخوانها، رباطها و ماهيچه ها با افزايش سن طبيعي واز شروع دوران بزرگسالی و درتمام مدت زندگي دچارتغييرات مي شوند. اين تغييرات در افرادسالم جامعه به خوبي موردمطالعه قرارگرفته اند ولي " اطلاعات ما درمورد وضعيت اسكلتي – عضلاني بعدازآسيبهاي نخاعي خيلي كم است".

افراد نخاعي با افزايش سن خود مشكلات شايعي را تجربه مي كنندكه درواقع به دليل بالارفتن سن بر عوارض حاصل از ضايعه نخاعي آنان اضافه مي شوند .دكتر گلداستين هم مطالعات خودرابرروي اين موضوع به خصوص برروي عوارض اسكلتي – عضلاني بعداز ضايعات نخاعي متمركزكرده است .اومي گويد:"عوارض اسكلتي- عضلاني بعداز آسيب هاي نخاعي خيلي شايع هستند ، هم به اين دليل كه آنها با افزايش سن ايجادمي شوند وهم اينكه افرادنخاعي عوامل خطر مربوط به ايجاد آنها را دارند. اطلاعات نه چندان زياد ما هم نشان مي دهندكه اكثريت افرادنخاعي درطول زندگي خود داراي مشكلات عضلاني – استخواني هستند.براي مثال درددرنواحي گردن، پشت وشانه ها دربيش از سه چهارم جمعيت افرادنخاعي گزارش شده است. درد شانه درافرادي كه سالهاي متمادي ازويلچرهاي دستي استفاده مي كنند،نسبت به كساني كه بطورمكرر با دستهاي خود كارهاي سنگيني انجام مي دهند مانند جوشكاران بيشتر است.

مطالعات اخيرنشان مي دهندكه افراد نخاعي مشابه عامه مردم جامعه مبتلابه ناراحتيهاي اسكلتي-عضلاني هستند، ولي ميزان و احتمالا"شدت عوارض درآنان بيشتراست، ودليل آن هم اين است كه اندامهاي فوقاني بدن آنان براي تحمل وزن، حركت دادن بدن در وضعيتهاي غيرطبيعي يا نامتعارفي قرارمي گيرند.گلداستين مي گويد:" اهميت انجام فعاليتها با يك بيومكانيك خوب را نمي تواند بيش ازحدموردتاكيدقرارداد.به علاوه مشكلات اسكلتي- عضلاني درجامعه افرادنخاعي ممكن است برروي ناتواني فرد تاثيرخيلي بيشتري داشته باشد. گلداستين چنين توضيح مي دهد كه:" براي مثال، اگر شما داراي ناراحتي شانه باشيد و ازويلچراستفاده نمي كنيد، سه يا چهار اندام داريدكه مي توانندجور شانه هاي شما رابكشند. ولي اگرشما ويلچرخودراهل مي دهيد، ناراحتي شانه مي تواند برروي توانائي شما جهت حركت، جابجائي وانجام تمامي فعاليتهاي روزمره تان تاثيربگذارد. اين نوع دردها يا ضايعات مي توانند استقلال آن دسته از افرادنخاعي را كه كارهاي خودرابا تلاش زيادي انجام مي داد ه اند، تهديدنمايد".

كاهش دامنه حركتي اندامها

براساس نظر دكتر گلداستين: " افت دامنه حركتي( موسوم به كنتراكچر) احتمالا" ازشايعترين ناراحتيهاي اسكلتي – عضلاني بعدازضايعه نخاعي محسوب مي شود و علت هاي آن هم زياد هستند. دامنه حركت براي فعاليتهاي مختلف مانند نشستن، جابجا شدن ها وساير فعاليتهاي انفعالي اهميت بسيارزيادي دارد".


اگرچه مهمترين علت كاهش دامنه حركتي، باقي ماندن طولاني مدت دريك وضعيت ثابت مانندنشستن زياد است، اما درواقع علل زيادي مي تواند داشته باشد. گلداستين چنين مي گويد:" اين مشكل مي تواندناشي از اين باشدكه شخص تمرينات دامنه حركتي راانجام نداده باشد، يا اينكه برخي اسپاسم ها مي توانند باعث كشيده شدن مفاصل شوند ، درنتيجه مفاصل در وضعيت كوتاه شدگي قرارگرفته وقابليت انعطاف آنها كم مي شود و دامنه حركت آنها سخت ترمي گردد. يا اينكه امكان دارد يك عارضه مفصلي مانند آرتريت يا تورم مفصلي باعث كاهش دامنه حركتي شود. عموما" دركساني كه ناراحتي هاي مفصلي دارند، دامنه حركت اندامها كاهش مي يابد و بالاخره اين كه ممكن است علت آن استخوان سازي هاي نابجا باشد .اين عارضه يك حالت غيرطبيعي است كه طي آن استخوان درداخل بافتهاي نرم اطراف مفاصل به خصوص مفاصلي مانند مفصل ران رشد مي كند."

با اجراي منظم و حفظ دامنه حركتي اندامها به صورت يك تا دو باردرروز و قرارگرفتن در وضعيت هاي صحيح مي توان از كاهش دامنه حركتي اندام ها جلوگيري كرد.اگر كاهش دامنه حركتي ادامه پيداكند، دراكثرموارد، گستره اي از تمرينات حركتي به عنوان درمان توصيه مي شوند. روشهاي تشخيص عوارض مانند عكسبرداري با اشعه ايكس يا اسكن استخوان معمولا" انجام نمي شود،مگراينكه تمرينات حركتي موثر واقع نشوند. چنانچه كشش هاي ساده نتوانند مشكل رابرطرف كنند، ساير درمانها نظير داروهاي ضداسپاسم ، گچ گیریهای پیاپی، و اقدامات جراحي نيز مي توانند مورداستفاده قرار بگيرند.

پوكي استخوان و شكستگي


گلداستين مي گويد:" بعدازضايعه نخاعي تغييرات زيادي در سوخت وساز استخوانها به وجود مي آيد. تعادل بين تشكيل استخوان و ترميم آن خيلي سريع به هم ريخته و منجربه كاهش تراكم استخوان وپوكي آن مي شود".
پوكي استخوان از عوارض خاص كاهش تراكم استخواني بوده كه مي تواند منجر به شكننده شدن آن گردد. براساس نظر دكتر گلداستين، امروزه پوكي استخوان در جوامع خيلي شايع شده و مردان و زنان در سالهاي آتي زندگي خودبا آن مواجه خواهند شد. درانتهاي سنين جواني ودوران بزرگسالي ، مردان وزنان ، بطورطبيعي حدود نيم درصدازتوده استخواني خودرا درسال از دست مي دهند. اما به محض ورود خانمها به دوره يائسگي ، كاهش توده استخواني آنان به 2 درصددرسال رسيده وباعث مي گردد، طي 20 سال چيزي حدود 20 تا 30 درصد افت استخوان داشته باشند. شكستگي استخوانها معمولا" اتفاق نمي افتد،مگراين كه كاهش تراكم استخواني به30 تا 40 درصد حد طبيعي خودبرسد.

افت استخوان بعدازضايعه نخاعي خيلي سريعتراتفاق مي افتد. طي 4 تا 6 ماه اول بعدازآسيب، حدود25 درصد يا بيشتر تراكم استخواني با افت مواجه مي شودوتا يك ونيم سال بعدازآن ، بيش ازيك سوم توده استخواني دچارافت مي گردد. گلداستين مي گويد" مقدار كاهش تراكم استخوان در 18 ماه اول بعداز آسيب نخاعي به اندازه اي زياداست كه مسئله شكستگي بعداز ضايعه نخاعي بايد به عنوان يك عامل خطر موردتوجه قرارگيرد". بطوركلي يك چهارم ازجمعيت افرادنخاعي طي يك سال بعداز ضايعه و نيمي ازآنان پس از 10 سال بعدازآسيب نخاعي به حدشكستگي مي رسند .


باوجوداين كه ما از روش توقف كامل افت استخواني بعدازضايعه نخاعي اطلاع نداريم ،اما بايستي با اتخاذ يك سري تدابيرآن رابه حداقل ممكن رسانده تاازشكستگي ها جلوگيري كنيم . قوي تركردن واحدهاي اصلي سازنده استخوانها با استفاده از آكرونيم CDF ( كلسيم، ويتامين D ، موادپیشگیری کننده ازکمبودمواد موردنیازبدن) نبايستي فراموش شود . گلداستين مي گويد:" خودداري ازمصرف سيگار جهت جلوگيري ازتوقف كامل افت استخواني ضروري است ".

براي ارزيابي ميزان و علت پوكي استخوان و بيماريهاي متابوليسمي استخوان مي توان ازآزمايش خون ( ازجمله آلبومين، كلسيم، فسفات، كراتينين، آلكالين فسفات ، آنزيمهاي كبدي و الكتروليتها)، آزمايش ادرار (كلسيم 24 ساعته) ، عكسبرداري با اشعه ايكس و آزمايشات تراكم استخوان استفاده نمود.

روشهاي درماني زيادي براي پوكي استخوان با هدف جلوگيري يا برگشت افت تراكم استخواني وجوددارند. گلداستين چنين توضيح مي هد كه :" استخوان بافتی با تحرک خیلی زیاداست و گزينه هاي بسياري براي درمان پوكي استخوان و پيشگيري از شكستگي وجوددارند". مصرف داروهائي مانند استروژن، بي فسفاتها( اتي درونات- ديدرونل ، پاميدرونات-آرديا ، آلن درونات- فوسماكس) ، كلسيتونين، و مدولاتورهاي گيرنده انتخابي استروژن( موسوم به SERMs ) درافرادمسن مبتلابه پوكي استخوان مورداستفاده قرارمي گيرند.گزارشات اخيردرمورد افزايش خطر بيماريهاي قلبي عروقي درگروهي اززنان كه براي درمان پوكي استخوان خودعلاوه بر استروژن،پرژسترون نيز را مصرف مي كردند، نقش استرو‍ژن را براي درمان پوكي استخوان در هاله اي ازابهام برده است. كلسيتونين درگذشته تنها به عنوان يك داروي تزريقي مصرف مي شده، اما درحال حاضر به صورت اسپري بيني مورداستفاده قرارمي گيرد. گلداستين هميشه تاكيددارد كه شما بايد درموردمزايا ،خطرات، واثرات جانبي داروها با پزشك خود مشورت كنيد.

برای درمان افت تراکم استخوان بعدازضایعه نخاعی از روشهای تجربی نیز استفاده شده است. طی یک مطالعه جدید تحت عنوان ارزیابی تاثیر تحریک الکتریکی (ES) برافت تراکم استخوانی ، برروی یکی اززانوهای افرادی که مدت طولانی به ضایعه نخاعی مبتلا بوده اند ،به مدت 3 ماه ES انجام شدو مشخص گردیدکه تراکم استخوان در زانوی مذکور تاحدی افزایش داشته است، درحالی که درزانوی تحریک نشده تراکم استخوان همچنان باکاهش مواجه بوده است. محققین امیدواربودندافزایش تراکم استخوانی رادر زانوی تحریک شده ملاحظه نمایند،ولی افت تراکم درزانوی تحریک نشده غیرقابل پیش بینی بود. گلدستاین می گوید: این مسئله به صورتی بود که گوئی بهره حاصله در یک موضع به سود موضع دیگرتمام می شد. اما متاسفانه بهبودی های ایجادشده در زانوی تحریک شده خیلی سریع دچارنقصان می گردید. بعداز6 ماه درمان روی یک زانو، هردو زانو به حد نهائی برمی گشتند. بااین حال طی یک سال پیگیری، تراکم موادمعدنی موجود دراستخوان هردو زانو 2.4 درصد کاهش داشته است.


متاسفانه شکستگی ها درافرادنخاعی خیلی شایع هستند. اطلاعات بدست آمده ازمراکزتخصصی و تحقیقاتی ضایعات نخاعی نشان می دهد که 14 درصد ازافرادنخاعی 5 سال بعدازآسیب دچارشکستگی می شوند.این رقم 10 سال بعداز آسیب به 28 درصد و 15 سال بعدازآسیب به 39 درصد افزایش پیدا می کند. میزان تکرار شکستگی ها نیز با افزایش سن و ناقص یا کامل بودن ضایعه ارتباط دارد، و در زنان بیشترازمردان رخ می دهد.

اگرچه بیشترشکستگی ها دراندامهای تحتانی و براثر سقوط ایجاد می گردند ، ولی افرادی که دارای استخوان های شکننده هستند در موقع انجام فعالیتهای روزانه مانند دامنه حرکات می توانند دچارشکستگی استخوان می شوند.

گلداستین هشدارمی دهدکه:"شکستگی ها معمولا" فقط بعداز یک اشتباه کوچک ایجاد می شوند.افراد مبتلا، اغلب بعداز شکستگی چیزی احساس نمی کنند، بنابراین شما بایستی بعداز هرضربه، حتی ضربه های نسبتا" خفیف هم بدنبال علامت مشخصی از شکستگی باشید." شکستگیهائی که تشخیص داده نمی شوند ودرمان نمی گردند،دارای یکسری عواقب خطرناک و جدی خواهندبود که ازجمله می توان به تشکیل لخته های خون و ایجاد مشکل در جریان خون به اندام ها اشاره نمود.

گلداستین می گوید:"درمان شکستگی ها تاحدی بحث انگیز است. برخی ازپزشکان شکستگی ها را با گچ گرفتن یا محدودکردن عضو ،درمان می کنند.اما این روش با خطراتی مانند آسیب های پوستی و زخم های فشاری همراه است. چراکه باوجود گچ یاآتل ، فردقادربه بررسی پوست خودنخواهد بود. بنابراین من توصیه می کنم که از آتلهای دو کپه ای استفاده کرده و اطراف نواحی برجسته استخوان ها نیز به خوبی پد گذاری شود. بااین کارقادرخواهیدبود با برداشتن آتل بصورت یک روز درمیان پوست ناحیه صدمه دیده را بررسی نمائید".
گلداستین می گوید: داشتن شکستگی باعث می گردد که مقوله دسترسی و جابجائی فرد بامشکلاتی همراه شود.به خاطر داشته باشید که افرادنخاعی مبتلابه شکستگی برای بهبودی خودبایستی ماهها وماهها انتظاربکشند.حرکت کردن با ویلچر ، با وجود پائی گچ گرفته و دراز شده می تواند مشکلات بسیار وخیمی را برای امکان دسترسی فرد به وجودآورد. حفظ استقلال در منزل ،برای این افراد یک چالش باورنکردنی محسوب می شود" .

دردشانه

به گفته گلداستین:" دردشانه درافراد پاراپلژی و تتراپلژی یک مشکل متداول محسوب می شود.دردشانه ها بعداز ضایعه نخاعی علل مکانیکی بسیار زیادی می تواند داشته باشد.ازجمله: کوفتگی، گرفتگی ماهیچه، پارگی عضله، التهاب و ورم مفاصل. بااین حال عللی مانند استفاده بیش ازحد،مشکلات بیومکانیکی ،استفاده ناجورازاندامها تاحد زیادی ناشناخته اند. ازآنجائی که افرادنخاعی برای اجرای بسیاری ازفعالیتهای روزانه خود به شانه های خود متکی هستند ، درد این ناحیه اگر چه باعث ازکارافتادن کامل فردنمی شود ولی می تواند تاثیر بسیارزیادی برروی تضعیف فعالیتهای او داشته باشد. درمان دردشانه ها نیز همواره موضوعی چالش انگیز است.

درمان دردشانه ها نیازمند یک بررسی همه جانبه است و باید با بکار بردن روشهای کوتاه مدت ماننداستفاده از داروها برای کاهش درد و تغییرات بیومکانیکی و روشهای بلند مدت نظیر ایجاد تغییرات در محیط منزل نسبت به درمان آن اقدام کرد.

دردهای شانه ها دارای ویژگیهای مختلفی هستند. ممکن است درددریک سمت وجودداشته باشد،یا اینکه به صورت دوطرفه باشد. امکان دارد علائم درد خیلی سریع ویا به صورت تدریجی ایجادگردد. ممکن است درد به صورت کوتاه مدت ومنقطع باشد وباعث محدودشدن فرد شود ویا اینکه به شکل دائمی ومزمن باشد.امکان دارد افراد هیچ محدودیتی گزارش نکنند ویا اینکه درانجام فعالیتهائی مانند کاهش فشار، هل دادن ویلچر یا جابجائی ها شدیدا" دچارمحدودیت شود. خواب این افراد بطورمکرر مختل شده و معمولا" یافتن یک وضعیت راحت دربسترمشکل است.

اگردرد مکانیکی است و درحین استفاده ازشانه ها احساس می شود، درمان بایستی به سمت بازیابی قوای بدنی ، تعادل، امکان حرکت و نرمی مفاصل معطوف شود.بنابراین مهم این است که پزشک ،شانه های فرد را ازنظر وجود هر گونه اختلال مانند ضعف، عدم تعادل وسفتی معاینه کند.

تکرار مشکلات بیومکانیکی معمولا" منجربه دردشانه ها می شود. انجام بیش ازحد فعالیتهای تکراری، مشکلات جابجائی( برای مثال جابجا شدن از روی کف وان یا سوارشدن به خودرو)، مشکلات مربوط به وضعیت استقرار بدن و عدم تنظیم مناسب ویلچر برخی ازدلایل ایجاددرد شانه محسوب می شود.

دربرخی موارد،عدم توازن شانه ها یک مشکل است. هل دادن ویلچر طی سالهای متمادی می تواندباعث تقویت بیشتر ماهیچه ها ی جلوئی نسبت به ماهیچه های پشتی شود،اما نه همانند آنچه که درمورد ورزشکاران اتفاق می افتد. بنابراین برای افزایش تقویت ماهیچه های شانه درپشت معمولا" انجام یکسری تمرینات بدنی تجویز می شودتا توازن لازم برقرارگردد. البته وقتی که برخی از ماهیچه های شانه فلج وبعضی دیگر سالم هستند نیز عدم توازن شانه به وجودمی آید.

وزن بیش ازحد نیز می تواندیکی دیگراز عوامل دردشانه ها باشد. دکتر گلداستین تصدیق می کند که کاهش وزن برای افراد ویلچری یک چالش بزرگ می باشد. وزن زیاد می تواندمنجر به کاهش قوای شانه ها شده و باراضافه بدن باعث دردشانه می گردد.

گلداستین شدیدا" بر تطبیق محیط اعتقاددارد.او می گوید:" اگر شما مشکل شانه دارید، وروزبه روز بدتر می شويد، حوزه فعالیتهای خودرا کمترکنید .چراکه احتمالا" بدترین چیزی که می توانید برای شانه های خودانجام دهید ،این است که بیشتر وبیشتر از آن کاربکشید".

درنهایت طرزاستقراربدن و وضعیت نشستن ازعوامل بسیار مهم در درد شانه ها محسوب می شوند.بنا براظهار گلداستین وقتی با وضعیت انحنا بنشینید(کیفوتیک یا حالت قوزکردن =Kyphotic) ، کتفهای شما قادربه چرخش نخواهند بود و نمی توانید شانه های خودرابطورکامل بالا ببرید. درنتیجه این وضعیت شانه های شما را در حالت بسیاربدی قرارمی دهد.

برای صاف نشستن دریک وضعیت مناسب که مانع ازحرکت آزاد شانه های شود، لازم است اجازه دهید مجموعه کامل شانه فعالیت داشته باشند.تعدادی از افراد با اصلاح وضعیت بدن و طرز نشستن توانسته اند بطور قابل ملاحظه ای دردشانه های خودرا تسکین دهند.

گلداستین تاکنون داروئی را که برای درمان دردشانه ها بخصوص دردهای حاصل از عوامل بیومکانیکی تاثیر خیلی زیادی داشته باشد، پیدا نکرده است. دائما" در مورد مصرف داروهای موثر، آزمایشات مختلفی صورت می گیرد. گلداستین می گوید:" من همیشه افرادرابه توقف مصرف دارو تشویق می کنم،تا راههای دیگر تسکین راپیدا کنند". گاهی اوقات اسپاسم هم می تواند باعث گرفتگی و عدم توازن شانه ها شود،که در این مواردمصرف داروهای ضداسپاسم می تواند تاثیر زیادی برروی درمان درد شانه ها داشته باشد. گلداستین دیگر هیچ نوع داروی استروئیدی را برای تزریق به هردوشانه تجویزنمی کند،چراکه این کارتاثیر چندانی نداشته و تحقیقات نشان می دهدکه اگر درنهایت، بیمار نیازبه جراحی داشته باشد ،استروئیدها می توانندبهبودی فردرابه تاخیربیاندازند. او می گوید:" خطراستفاده از استروئیدها بیشترازمزایا ی آنهاست".

افرادمبتلابه دردشانه معمولا" توانائی جابجائی مناسب و قدرت کم کردن فشارهای وارده بربدن را که باعث بروز خطر زخم های فشاری می شوند، را ازدست می دهند.به همین دلیل گلداستین به این افراد اصرار می کند که روشهای تسکین فشار را بکار گرفته و دائما" تمام پوست خودرا بررسی نمایند.

اگرچه تبدیل ویلچردستی به ویلچربرقی برای افراد مبتلا به درد شانه ممکن است یک انتخاب منطقی به نظربرسد،اما گلداستین عقیده دارد که این کار دارای اشکالات زیادی است. اول اینکه ویلچرهای برقی مشکلات دسترسی زیادی دارند . دوم این که درخیلی از افرادی که ویلچر خودرا به برقی تبدیل می کنند، دردشانه ادامه پیدامی کند. سوم این که معمولا" بعداز استفاده از ویلچربرقی اضافه وزن زیادی پیدا می کنند که میزان آن اغلب به 5 تا 10 کیلوگرم درسال می رسد!. بنابراین ضمن اینکه شخص دردشانه دارد ،باید وزن سنگین خودرا هم جابجا کند. درنتیجه این روند یک سیکل کاملا" نادرست است."


ازطرفی گلداستین هیچ مدرکی ندیده که نشان دهد استفاده ازویلچر برقی بتواند ازبروزآسیب های شانه جلوگیری کند واعتقادداردکه احساس نمی شود که استفاده ازویلچربرقی درطولانی مدت باعث حفظ سلامتی افرادگردد.هل دادن ویلچر دستی باعث می شود که فرد درطول روزمقداری فعالیت بدنی داشته باشد.همچنین طراحی ویلچرهای دستی طی چندسال اخیر تغییرات و اصلاحات قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. گلداستین می گوید:" ما نمی دانیم که چه کسی دردشانه خواهدداشت یا نخواهدداشت.ولی می دانیم که طراحی و مکانیزم هل دادن ویلچرها هیچ وقت بهترازحالا نبوده است. این موضوع باعث شده که احساس کنیم بهتر است دریک شکل مناسب باقی بمانیم و تمریناتی انجام دهیم که با عث توازن شانه های ما شده و وضعیت خوبی را نسبت به ویلچرهای برقی داشته باشیم وازبروزمشکلات شانه ها پیشگیری نمائیم".

****

منبع: مقاله " مشكلات اسكلتي -عضلاني شايع بعدازضايعات نخاعي" -مترجم: مهندس عباس كاشي- (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - مهر ماه 1388 - برگرفته از سایت : http://www.spinalcord.uab.edu


دردبرای بسیاری ازافرادمبتلابه آسیب های نخاعی یک مشکل جدی محسوب می شود. بعدازضایعات نخاعی امکان دارد ، درد درقسمت هايی ازبدن که دارای حس طبیعی ( احساس )هستند ، همچنین درمناطقی که حس چندانی ندارند وحتی قسمت های فاقدحس ایجادشود. بطورکلی درد یک واقعیت مسلم است و می تواندتاثیری منفی بر روی کیفیت زندگی افرادمبتلا داشته باشد. شخصی که دارای درد شدید است امکان دارد برای انجام فعالیت های روزمره خود یا شرکت درتفریحات تفننی با مشکل مواجه شود.

طبق گزارشات ارائه شده بیشتر افراد نخاعی به دردهای مزمن مبتلا هستند. دردمزمن دردی است که ازبین نمی رود و ماه ها یا سال ها ممکن است ادامه داشته باشد. عامل درد درافرادنخاعی ممکن است ناشناخته باشد، اما مهمترین علت آن می تواند آسیب اعصاب حاصل ازضایعه نخاعی ویا مشکلات عضلانی استخوانی ایجاد شده به دنبال ضایعات نخاعی باشد . امکان دارد درد بطورموقت قطع ومجددا" ایجاد شود.برطرف کردن دردمزمن به صورت کامل مشکل است اما معمولا" می توان آن را کنترل کرد یا به اندازه ای کاهش داد که برای زندگی فرد مشکل ساز نباشد.

دردمزمن می تواندباعث ایجادیکسری مشکلات فیزیولوژیکی مانند افسردگی ،اضطراب و استرس یا بدترشدن وضع آنها گردد. این موضوع به این معنا نیست که درد " تمام آنچه است که شما آن رادرک می کنید " ،بلکه درد وپریشانی می توانند برروی هم تاثیرگذاشته وباعث بدترشدن اوضاع یکدیگرشوند.


باوجوداین که دردهای بعدازضایعات نخاعی ممکن است به صورت پیچیده باشند ودرمان آنها به آسانی امکان پذیرنباشد، اما روش های درمانی زیادی وجوددارندکه می توانندبه بیمارکمک کنند. شناخت درد،همکاری با پزشک واجرای شیوه های مختلف درمان به فردکمک می کنند تا بتوانددردخودراکنترل کرده وکیفیت زندگی خودرابهبودبخشد. افرادنخاعی که مبتلا به دردهای مزمن هستند، می توانندبا روشهای تسکین دردکه دراینجا توضیح داده شده آشناشوند.

انواع درد


یک فردنخاعی ممکن است انواع مختلفی ازدرد را درجاهای مختلف بدن خود وحتی قسمت هايي که فاقد حس هستند احساس کند. درواقع شناخت نوع درد، کلید انتخاب درمان مناسب محسوب می شود. بنابراین پزشک بایستی ازبیماربخواهدکه درمورد جنبه های مختلف درد خود توضیح بدهد. ازجمله محل آن ، شدت ، مدت زمان احساس درد واینکه چه چیزهائی باعث بدتر یا بهترشدن آن می شوند وازاین قبیل سئوالات.


همچنین پزشک ممکن است ازفردبخواهد که آزمایشاتی مانند عکسبرداری با اشعه ایکس یا ام .آر.آی را انجام دهد.

دردهای نوروپاتیک

دردهای نوروپاتیک ( یا نوروژنیک ) دردهایی هستند که دراثر ارتباط غیرطبیعی بین اعصاب آسیب دیده حاصل ازضایعه نخاعی و مغز( یعنی محل تفسیر پیامهای عصبی و اطلاعات مربوط به نحوه احساس بدن) به وجود می آید. درمورد دردهای نوروپاتیک عقیده براین است که مغزبه نوعی دچارسوء تفاهم می شود وبه نوعی شدت پیام های دریافتی ازاطراف محل ضایعه را افزایش می یابد. این موضوع باعث می گردد که فرد دردهایی راتجربه کند که ازقسمت های پائین یعنی جاهای کم حس یا فاقد حس بدن منشاء می گیرند . به همین دلیل است که بیمارمی تواند دردنوروپاتیک رادرقسمتهائی احساس می کندکه فاقدحس است.

مبتلایان معمولا" برای بیان این نوع دردها ازواژه هائی مانند سوزش ، احساس چاقوکشیدن ، خارش به همراه سوزش استفاده می کنند. اما نوع احساس دردهای نوروپاتیک ازشخصی به شخص دیگر ممکن است خیلی متفاوت باشد. درغالب موارد درمان این دردها خیلی مشکل است ومعمولا" ترکیبی ازدرمان ها باید استفاده شود.

نکته

اگردرد چندسال پس ازضایعه نخاعی شروع شود ، ممکن است دراثرایجادیکسری عوارض پزشکی جدید ایجاد شده باشد به عنوان مثال عارضه سیرینکس (syrinx) : دراین عارضه شکافی مملوازمایع درنخاع ایجادمی شود. این بیماری بسیار نادر است، اما امکان دارد نیازبه جراحی داشته باشد. بنابراین اگرمتوجه هرگونه کاهش یا ازبین رفتن حس به خصوص درقسمتهای اطراف سطح ضایعه شدید ، یا اگرعضله ای با استراحت بهبود پیدا نکند، خیلی مهم است که سریعا"به پزشک مراجعه کنید.

دردهای اسکلتی عضلانی

دردهای اسکلتی عضلانی دراثر وجودمشکل درماهیچه ها ، مفاصل یا استخوانها به وجود می آیند. این دردها نزد افراد نخاعی مسن تر شایع تر هستند.

آسیبها ، استفاده یا فشار بیش ازحد ازیک اندام ، تغییرات ایجاد شده درمفاصل ، فرسودگی مفاصل که معمولا" در نتیجه استفاده از ویلچر( بدون حمایت کافی ) و جابجا شدنهای نامناسب می توانند باعث ایجاد دردهای اسکلتی عضلانی گردند . این دردها اغلب با انجام حرکت بدتروبا استراحت بهترمی شوند.

- درد اندام های فوقانی ( شانه ها ، آرنج و دستها ) : استفاده بیش ازحد ازماهیچه ها هنگام جابجائی ها و مانورهای کاهش فشار و هل دادن های متمادی ویلچر ازعوامل مهم به وجودآورنده این دردها محسوب می شوند. این نوع دردها ممکن است ماهها یا سالها پس ازگذشت آسیب نخاعی پدیدارگردند. کسانی که سطح آسیب آنان بالاتراست واز رایانه یا دسته های هدایت ( joysticks ) برای فعالیتهائی مانند مطالعه ، برقراری ارتباطات و کنترل های محیطی استفاده می کنند، ممکن است به واسطه استفاده خیلی زیاد ازانگشتان ، دستها ، یا شانه ها با این نوع دردها مواجه شوند. درداندامهای فوقانی می تواند سبب بروز مشکلاتی در فعالیتهای روزمره زندگی و جابجائی ایمن فرد گردد.

درد پشت و گردن

ازشایعترین دردها بوده که درافراد پاراپلژی که جراحی نخاع کرده اند دیده می شوند .همچنین افزایش حرکات در بالا و پائین نقطه جراحی نخاع می تواند باعث ایجاد درد درنواحی پشت شود. افراد نخاعی به خصوص کسانی که با وجود داشتن ضعف ، توانائی راه رفتن هم دارند ، ممکن است مبتلا به درد پشت شوند. کسانی که برای کاربا دسته های هدایت، از دهان یا چانه خود استفاده می کنند ، گاهی اوقات امکان دارد دردگردن راتجربه کنند..

دردهای حاصل از اسپاسمهای عضلانی

این دردها موقعی ایجاد می شوند که ماهیچه ها و مفاصل تحت فشار اسپاسم قرارمی گیرند.

دردهای احشائی

این دردها درناحیه شکم ( معده ودستگاه هاضمه ) حس می شوند و معمولا" از آنها به عنوان کرامپ ویا پری شکم (که هنگام دق زدن فاقد رزونانس هستند ) و یا درد شکمی مزمن وطولانی مدت یاد می شود. این دردها ممکن است دراثروجود یکسری مشکلات پزشکی مانند یبوست ، سنگ کلیه ، زخم معده ، سنگ مثانه یا آپاندیسیت به وجود آیند.

ازآنجائی که یک فردنخاعی ممکن است علائم شایع مربوط به عوارض مذکوررا نداشته باشند ،به منظورتشخیص ودرمان صحیح آنها بهتر است که افرادنخاعی به پزشکی مراجعه کنندکه درزمینه رسیدگی به بیماران نخاعی تخصص وتجربه داشته باشد. کسی که دارای مشکل درد احشائی است گاهی اوقات دردرا در ناحیه ای دور ازمنبع مشکل احساس می کند . این حالت اصطلاحا" - "درد ارجاعی" نامیده می شود. مثال متداول این نوع دردها ، درد ی است که ازبیماری سنگ مثانه ناشی می شود،اما درناحیه شانه حس می گردد.

کنترل درد بعدازضایعه نخاعی


ازآنجائی که درد می تواند علل بسیارزیادی داشته باشد، هیچ روشی خاصی برای درمان آن وجودندارد. بیمارو پزشک لازم است مجموعه ای ازروشهای درمانی و داروها ، وحتی اقداماتی مانند درمان های روحی وروانی را امتحان کنند .بنابراین حل مشکل درد ممکن است که تاحدی نیازبه زمان داشته باشد .

اقدامات ودرمان های فیزیکی برای مقابله با درد

اصلاح فعالیتها برای مقابله با دردهای اسکلتی عضلانی


تغییرواصلاح مواردی مانندتجهیزات مربوط به جابجائی ها( ویلچر، وسائل کمک حرکتی مانند انواع عصاها)، هل دادن ویلچر وروشهای جابجائی و شیوه های مربوط به رفع فشارهای وارده بربدن می تواننددردهای مفاصل وعضلات را بطورقابل ملاحظه ای کاهش دهند.
آن دسته ازتمرینات ورزشی که باعث تقویت وتوازن مفاصل می شوند نیز می توانند دردهای اسکلتی عضلانی را تسکین دهند.

فیزیک درمانی ( فیزیوتراپی)


برای درمان دردهای اسکلتی عضلانی ازفیزیوتراپی هم استفاده می شود. انواع تمرینات دامنه حرکتی وکشش ها می توانند ضمن کمک به تسکین درد باعث تقویت عضلات نیزبشوند. تمریناتی که موجب تقویت عضلات ضعیف می شوند با برگرداندن توازن به مفاصل دردناک ، باعث کاهش درد می شوند.

ماساژدرمانی


ماساژدرمانی می تواند به تسکین دردهای اسکلتی عضلانی حاصل از سفتی و عدم توازن عضلات کمک کند.

طب سوزنی

طب سوزنی برای درمان دردهای اسکلتی عضلانی مورداستفاده قرارمی گیرد. دراین روش سوزن های بسیار ریزی را در نقاط خاصی ازبدن به داخل پوست فرومی کنند. دراین روش هدف این است که سیستم های کنترل درد را تحریک یا مانع ازبرقراری جریان دردشوند.

استفاده ازروش تحریک الکتریکی اعصاب (TENS)


این روش گاهی اوقات برای درمان دردهای اسکلتی عضلانی مورداستفاده قرارمی گیرد. الکترودهائی در سطح پوست کارگذاشته می شود وازطریق آنها جریان برق بسیارضعیفی به داخل بدن ارسال می گردد. این جریان باعث قطع پیام های حاصل ازنواحی اعصاب آسیب دیده شده و باعث مقابله با واکنش درد می شود.

استفاده ازجنبه های روحی روانی برای درمان درد


هم اکنون ما می دانیم که مردم می توانند یادبگیرند که ازفنون روحی روانی برای کمک به کنترل بهتر وضعیت درد خود استفاده کنند، بطوری که توانائی غلبه برآن را درطول زندگی پیدا کنند. روانشناسانی که درزمینه کنترل دردتخصص دارند می توانند با استفاده ازروشهای مختلفی که تاثیرآنها برروی کاهش شدت واثردردبه اثبات رسیده ، به درمان درد بیماران کمک کنند.

استفاده ازشیوه های برقراری آرامش وتمدداعصاب یا واکنش های متقابل بین فرد ومحیط biofeedback


این روش ها برای آموزش نحوه کاهش فشار دردهای عضلانی وفشارهای عصبی همراه با درد طراحی شده اند و بااستفاده ازآنها بیماران می توانند خودشان درد خود را کنترل نمایند.

روش های خودهیپنوتیزمی

به اثبات رسیده که این روش برای کاهش دردهای مزمن دربرخی ازافراد مفیدبوده است .

بازسازی شناختی ( restructuring (Cognitive

یادگیری این موضوع که درمورد درد واثرات آن بطورمتفاوتی فکرکنیم ، می تواند منجربه بروزتغییراتی در فعالیت مغزی وبه نوبه خود تجربه درد گردد.

روان درمانی اختصاصی


این روش برای کمک به شناسائی اهداف موردعلاقه و افزایش لذت و معنادادن به زندگی روزمره طراحی شده و می تواند به کاهش دردکمک کند. همچنین درمواردی که کسی همراه درد اضطراب زیادی نیزداشته باشد ، این نوع درمانها می توانندبه فردکمک نماید.

استفاده ازداروها

داروهای بسیارزیادی برای درمان درد وجوددارند وهمه آنها که درفهرست زیرقید شده اند ، درکاهش درد تاحدودی موفق بوده اند.اما هیچکدام ازآنها درهرزمان که بخواهیم بطورکامل اثرنمی کنند. احتمالا" تمام داروها دارای اثرات جانبی هستند ، اما برخی ازآنها تاثیرات جدی دارند. گاهی اوقات ترکیبی ازداروها بهتر ازیک داروتاثیردارند.

داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (که به عنوان NSAIDs نیزشناخته شده اند ) مانند آسپیرین ، ایبوبروفن ( موترین (Motrin) ، ادویل (Advil) وناپروکسن (naproxen) متداولترین داروهائی هستند که برای درمان دردهای اسکلتی عضلانی مورداستفاده قرارمی گیرند. اثرات جانبی این داروها ممکن است شامل ناراحتی معده یا مشکلات خونریزی باشد.

داروهای ضدتشنج مانند گاباپنتین (gabapentin) یا نورونتین (Neurontin) وپرگابالین (Pregabalin) یا لی ریکا (Lyrica) برای درمان دردهای نوروپاتیک مورداستفاده قرارمی گیرند. مهمترین اثرات جانبی آنها شامل سرگیجه ، خواب آلودگی و ورم بدن است .

داروهای ضدافسردگی برای درمان دردهای نوروپاتیک وافسردگی تجویزمی شوند. ازجمله این داروها می توان به بازدارنده های انتخابی افزایش نوراپی نفرین سروتونین (SSNRIs) مانند ونلافاکسین (venlafaxine) یا افکسور((Effexor وتری سیکلیک ها مانند آمی تریپتلین (amitripltyline) یا الویل (Elavil) . اشاره نمود. عوارض جانبی آنها شامل خشکی دهان ، خواب آلودگی ، سرگیجه و تهوع (همراه با SSNRIs ) هستند.

مخدرها (داروهای اعتیادآور) ازجمله مورفین(morphine) ، کدئین (codeine) ، هیدروکودون
( hydrocodone) و اکسی کودون (oxycodone) برای درمان انواع دردهای نوروپاتیک و اسکلتی عضلانی مورداستفاده قرارمی گیرند. ازجمله مهمترین اثرات جانبی داروهای ذکرشده باید به یبوست وخواب آلودگی اشاره نمود . همچنین مصرف آنها می تواندبه صورت عادت درآمده وبرای فرد وابستگی ایجادکنند وچنانچه مصرف آنها به صورت ناگهانی متوقف شود، علائم می توانند برگشت کنند. درهرحال بسیاری ازمردم ازاین داروها بطورموثری استفاده می کنند، اما بطورکلی برای کنترل دردهای مزمن هیچگاه به عنوان اولین گزینه توصیه نمی شوند.بنابراین بدلیل ترس ازاعتیاد یاعوارض جانبی آنها نباید مصرف این نوع داروها را برای دردهای حاد کنار گذاشت.


داروهای شل کننده عضلات وضداسپاسم مانند دیازپام( diazepam) یا والیوم (Valium) ، باکلوفن (baclofen) یا لی اورسال (Lioresal) وتیزانیدین (tizanidine) یا زانافلکس (Zanaflex)برای درمان دردهای اسکلتی عضلانی و دردهای مربوط به اسپاسم مورداستفاده قرارمی گیرند. داروهای مذکور ممکن است ازراه خوراکی مصرف شوند ویا بااستفاده از پمپ بطور مستقیم به داخل غلاف نخاعی تزریق شوند . این داروها نیز می توانند باعث خواب آلودگی ، گیجی و سایرعوارض جانبی شوند.


داروهای بی حس کننده موضعی ازجمله لیدوکائین lidocaine)) یا لیدودرم (Lidoderm) برای درمان دردهائی مورداستفاده قرارمی گیرندکه طی مختصر تماسی با پوست ایجادمی گردند
( واصطلاحا" allodynia یا دردحاصل ازیک محرک بی ضرر نامیده می شوند).

 

درمان درد با استفاده از روشهای جراحی


- استفاده از محرکهای ستون پشتی ( (Dorsal column stimulator برای درمان دردهای نوروپاتیک حاصل از آسیب ریشه های عصبی به کارمی رود. تحریک کننده های عصبی با شدت پائین و فرکانس بالا طی یک عمل جراحی ، درداخل کانال نخاعی و نزدیک به نخاع وریشه های عصبی آن کارگذاشته می شوند.

- استفاده از پمپهای تزریق دارو به درون غلاف نخاعی (( Intrathecal برای درمان دردهای نوروپاتیک ( بااستفاده ازمورفین) یا دردهای اسکلتی عضلانی (بااستفاده ازباکلوفن) بکارمی روند. پمپ حاوی مورفین یا باکلوفن طی یک عمل جراحی درزیرپوست شکم کارگذاشته شده ودارورابطورمستقیم به داخل نخاع و ریشه های عصبی آزادمی نماید.

نکات پیشگیری و مراقبت ازخود

تلاش کنید تا تمامی عوارض پزشکی خودرا درمان نمائید . سلامت عمومی بدن تاثیربسیارزیادی برروی درد دارد. عفونت های دستگاه ادراری ، مشکلات اجابت مزاج ، مشکلات پوستی ، مشکلات مربوط به خواب و اسپاسم می توانند باعث بدترشدن درد شده ودرمان درد راسخت ترکنند. بنابراین تا آنجا که امکان داردسلامتی خود راحفظ کنید تا به کاهش دردشما کمک شود.

سعی کنید تا آنجا که می توانید فعالیت بدنی داشته و ورزش کنید. انجام فعالیت بدنی منظم می تواند باعث کاهش درد و بهبود وضعیت دماغی و سلامت عمومی بدن گردد. همچنین فردمی تواندازانجام آن لذت برده و ذهن وحواس خود را ازدرد دورکند.متخصصین می توانند به شما کمک کنند تا فعالیتهائی را انتخاب کنیدکه برای شما مناسب و ایمن باشند.

افسردگی خود را درمان کنید . افسردگی می تواند باعث بدترشدن دردگردد. بهتراست که درمان آن با استفاده از مشاوره با متخصصین وتجویزدارو توسط پزشک انجام شود. درمان افسردگی می تواند به فرد کمک کند تا با دردهای مزمن مقابله کرده و کیفیت زندگی خودرا بهبود بخشد.

استرس خودرا کم کنید . استرس می تواند باعث بدترشدن اوضاع درد شده ومقابله با آن رامشکلتر کند. شما می توانید با استفاده از مشاوره و آموزش روش های کاهش استرس وفشار ازجمله فراگیری برقراری آرامش وتمدد اعصاب وواکنش های متقابل بین فرد ومحیط وهیپنوتیزم یادبگیرید که استرس خود را کنترل کنید . تمرینات بدنی نیز می توانند به کاهش استرس کمک کنند.

ذهن خودتان راباکارهای مختلف مشغول نگه دارید . مشغولیت های فکری یکی ازبهترین روشهای مقابله با دردهای مزمن محسوب می شوند. شرکت درفعالیت های تفریحی و هدفمند می تواند به کاهش درد کمک نموده وبه فرد کمک کنند تا فرداحساس کند برروی زندگی خود به خصوص درموقع بدترشدن درد کنترل داشته باشد. زمانی که شما کسل وغیرفعال هستید، معمولا" ذهن شما بیشتربرروی درد متمرکزمی شود واین موضوع می تواندباعث گردد که درد را بیشتراحساس کنید.

سابقه ای رابرای خودنگه داری کنید. درد هرکسی درشرایط مختلف تاحدودی دچارتغییرمی شود . سابقه ای درست کرده ودرآن آنچه که باعث بهترشدن ویا بدترشدن دردشما می گردد را درج نمائید. شناخت چیزهائی که برروی دردشما تاثیرمی گذارند می تواند به شما و پزشکتان کمک کند تا راههای موثربر کاهش دردرا پیداکنید.

وضعیت نشستن خود را برروی ویلچرارزیابی کنید. استقرارنامناسب بدن ونشستن نادرست می توادنباعث ایجاد دردهائی شدیدشود. بنابراین وضعیت نشستن خودرا بوسیله یک فیزیوتراپ متخصص درزمینه ویلچر ارزیابی کنید. اگرمی خواهید ازویلچردستی استفاده کنید ،نوعی راانتخاب کنید که قوی و کاملا" قابل تطابق بوده وتاآنجا که امکان دارد ازموادسبک ( آلومینیوم یا تیتانیوم) ساخته شده باشد. روش صحیح هل دادن (راندن) ان راازمتخصصین فیزیوتراپی یادبگیرید.

برای کاهش دردخودازمصرف الکل خودداری کنید. ( مخصوص افراد غیرمسلمان ) استفاده ازالکل به عنوان یک داروی ضددرد می تواند منجربه مصرف بیش ازحدآن شده ومشکلات جدی رابرای فردبه دنبال داشته باشد. برخی ازداروها نباید با الکل تداخل داشته باشند. درمورد مصرف الکل با پزشک خود مشورت نمائید .همیشه برچسب داروهای تجویزشده را مطالعه کنید.

نحوه یافتن کمک برای درمان درد

اگرشما درد دارید، مهم است که برای درمان آن اقدام کنید. بهترین کسانی که می توانندبه فرد کمک کنند همکاری مشترک پزشک وروانپزشکی است که درزمینه مشکلات افرادنخاعی وکنترل درد تخصص داشته باشند.
درصورتی که دسترسی به متخصصان مذکوربه آسانی میسرنباشد ، بهترین راه این است که درجستجوی یک کلینیک درد چندتخصصی باشید ، که درآن پزشکان وروانشناسان دردسترس هستند. باید به متخصصانی رجوع کنید که با آنها کاملا" احساس راحتی کرده و آنها نیزوضعیت شمارادقیقا" درک کنند.


ازدرمان دردهای مزمن ناامید نشوید. اگردرمانی موثرواقع نشد،مایوس نگردید و روشهای مختلف دیگررا آزمایش کنید.
ازآنجائیکه درمان دردبطورکامل امکان پذیرنیست ، هدف واقعی ازدرمان ایجاد زندگی بهتر،علیرغم وجود درد است .

****


منبع: مقاله : " مشکل درد بعدازآسيب های نخاعی – ترجمه مهندس عباس کاشی - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1389 . اقتباس ازسایت: Model Systems Knowledge Translation Center (MSKTC) - 2009

http://lifecenter.ric.org

شین لباسشوئی

رایج ترین لباسشوئی ها،ماشین هائی هستندکه درب آنها ازجلو بازمی شوند. اگرشما ازویلچراستفاده می کنید،دقت کنیدکه برای دسترسی بهتر بایستی درب لباسشوئی به اندازه کافی پهنا داشته باشد. اگر قدرت گیرایی دست شما ضعیف است ، دقت کنید که درب و محفظه کشوئی پودر بایستی به آسانی باز وبسته شوند.همچنین شماباید بتوانید ازکنترل های ماشین استفاده نمائید.دربعضی ازماشین ها گرفتن وچرخاندن قسمت شماره گیر ویا فشاردادن دکمه های سفت مشکل است. برچسب های روی ماشین بایدکاملا" واضح باشند. اگرمی دانیدکه خم شدن به سمت پائین یا دولا شدن برای شما سخت می باشد،بهتراست از ماشینهائی استفاده کنیدکه بارگذاری آنها ازبالا انجام می شود. لازم است که شما دسترسی و توان کافی برای استفاده ازخارج کردن لباسها راداشته باشید.اگرقدرت بینائی شما ضعیف است،به دنبال کنترلهايي باشید که حروف آنها درشت و کنتراست رنگهای آنها نیز مناسب باشد.

ماشین ظرفشوئی


اگر کسی در استفاده ازسینک مشکل دارد،استفاده از یک ماشین ظرفشوئی می توانداوراازانجام کارهای سخت شست و شوی ظروف نجات دهد.اما درصورتی که می دانیدخم شدن برای شما مشکل است یا از ویلچراستفاده می نمائید،کنترل کنیدکه قادر به قراردادن وخارج کردن ظروف از آن باشید . ماشین ظرفشويی را طوری نصب کنیدکه برای دسترسی به قفسه های داخل آن به جای دسترسی ازروی درب ازپهلو فضای کافی داشته باشید.اطمینان حاصل کنیدکه قفسه ها محکم درجای خودقرارگرفته باشند.دقت کنید که قادربه استفاده ازپودرماشین و محفظه آن، تنظیم کننده ها و فیلتر وهمچنین سایر کنترل ها باشید .

چندنکته مهم


- استفاده ازماشین های دارای خشک کن که بعدازشستشوی ظروف آنها را با چرخاندن و معلق نگه داشتن آبگیری وخشک می کنند،می تواند به کاهش فضای موردنیازبرای شستشو کمک نمایند. این نوع ماشین ها می توانند حجم زیادی ازظروف شسته شده را خشک نمایند.بنابراین با استفاده ازآنها می توانید به جای شستشوی مقدار کم، مقادیر زیادتری تری از ظروف را در داخل آن قراردهید.
- اگربینائی شماضعیف است می توانید ازکنترلهای برجسته یا حتی خطهای بریل استفاده نمائید.
- بعضی از ماشینهائی که ازبالا پرمی شوند،دارای چرخ هستند ومی توان آنهارا به زیر میزکار حرکت داده و با کمک یک اهرم پائی روی سطح به صورت ثابت قرارداد.

****

منبع: مقاله : " مشخصات ماشینهای لباسشوئی وظرفشوئی ویژه افرادنخاعی " –ترجمه : مهندس عباس كاشي- (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) –
انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -بهمن ماه 1388 برگرفته از : http://www.ricability.org.uk

همیشه جنس کف آشپزخانه بایداز مواد ضدلغزش انتخاب شود.اگر شما تعادل ندارید و نمی توانید براحتی روی پاهایتان بایستید و یا پاهای شما به هنگام راه رفتن آزرده می شود، استفاده از کف پوشهای نرم وینیلی یاکاشی های چوب پنبه ای می تواندمفید باشد.

اگردرداخل منزل با ویلچرخودحرکت می کنید،می توانیداز کف پوشهای وینیلی مخصوص وزن های زیاد استفاده کنید. از کف پوشهائی استفاده نمائید که ویلچر شما هیچ ردی ازخود روی آن باقی نگذارد.

درصورتی که بینائی فرد مشکل دارد، برای کف بایداز بکاربردن رنگهای تیره وطرحهای شلوغی که باعث بروزمشکل و سقوط فرد می شوند، خودداری گردد. ازبکاربردن رنگهای روشن که باعث انعکاس نورمی شوند،استفاده نمائید.کاشی های وینیلی به گونه ای هستندکه می توانیداز رنگهای مختلف آنها درکناره های واحدها ، وسایل یا چیزهای دیگری که می خواهید مشخص باشند، استفاده نمائید.خاطرنشان می شودکه کف هائی که به صورت طرحدار یا لک دار هستند، مانع از وضوح کثیفی هاخواهندشد. بهتراست که رنگ زمینه بین کف ،دیوارها و سطوح کار متفاوت باشد.

دکور


کاغذدیواری و کاشیهای استفاده کنید که شستشوی آنها آسان بوده وتمیز باقی بمانند.

درصورتی که درخشندگی زیاد مشکلی برای شماایجادنمی کند،برای دیوارها وسقف از رنگهای روشن استفاده کنید. رنگهای روشن نور طبیعی را بهتر منعکس می کنند. درهرحال اگر بینائی فرد کمی مشکل دارد،باید از رنگهائی استفاده نمود که منعکس کننده نورنباشند. به جای رنگهای براق از بیشتر از رنگهای مات استفاده کرده و از به کاربردن کاشی های براق خودداری نمائید.

چندنکته مهم :

- هیچگاه اززیرپائی های ثابت نشده استفاده نکنید، چراکه آنها می توانند باعث ایجاد خطر سر خوردن شوند.
- سطوحی که خیلی براق هستند اگرچه زیبا بنظرمی رسند اما می توانند باعث سرخوردن شما شوند.
- سطوح سرامیکی ممکن است جذاب برسند،ولی اگر باعث افتادن شما شوند،ایده خوبی نیستند.
- سعی کنید ازکف پوش های چند تکه برروی کف استفاده نشود.

****


منبع: مقاله " مشخصات کف آشپزخانه برای افرادنخاعی" " –ترجمه : مهندس عباس كاشي- (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) –
انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -بهمن ماه 1388 برگرفته از : http://www.ricability.org.uk

سینک ها دراندازه ها واشکال متنوع و از موادمختلف ساخته شده اند.اما سینک هايي که ارتفاع آنها قابل تنظیم است به گونه ای هستندکه می توانند به وسیله هرکسی به راحتی درحالت ایستاده یا نشسته مورد استفاده قراربگیرند. همچنین اگر فضا اجازه دهد، می توان از دو سینک که درارتفاع های مختلف نصب شده اند، استفاده نمود.


اگربخواهید درحالت نشسته ازسینک استفاده کنید، مجبورهستیدکه پاهایتان را درزیرآن قراردهید.معمولا" عمق لگن سینک نبایستی بیشتراز 150 میلی متر باشد. در ضمن برای جلوگیری ازسوختگی پاها باید قسمت خارجی کف بااستفاده از عایقهای حرارتی مناسب ایزوله شود.درصورتی که ازویلچراستفاده می کنید، فضای زیر سینک بایستی درحدود 90 سانتیمتر پهنا داشته باشد،تا ویلچر به راحتی درآنجا استقرارپیداکند.

شیرهای آب


اگردرانگشتان و دست های خود محدودیت حرکتی دارید، بایدازشیرهای اهرمی یا محوری استفاده نمائید. قسمت کنترل برخی از شیرهای اهرمی درجلوی سینک قرارمی گیرد بنابراین لازم نیست که فردبرای استفاده ازآن بدن خودرادرازکند.

وجود کنتراست بین رنگ شیر و رنگ زمینه آن نیز برای کسانی که دارای مشکلات بینائی هستند، می تواندمفیدباشد.

بهتراست شیرهای اهرمی موردنظرخود راازنوعی انتخاب کنید که اهرم آنها به هنگام بازو بسته شدن ، به سمت خارج وبالای سینک قرارنگیرد.غیرازاین موضوع درموقع استفاده ازسینک هم ، هیچ چیزدیگری نبایدبرای شما مزاحمت ایجادکند. استفاده از لوله های خرطومی بلند به شما این امکان را می هدکه حین پرکردن لگن یا قسمت آب کش ظروف داخل آنها باقی بمانند.

شیرهای خودکارهم به گونه ای هستندکه با قرارگرفتن چیزی درزیرآنها جریان آب برقرار می شود،ولی هزینه زیادی دارند.

چندنکته مهم


- درصورت امکان سر شیرهای معمولی رابا انواع اهرمی تعویض کنید.
- زیر سینکهايي که قسمت فاضلاب آنها درعقب قراردارد، دارای فضای بیشتری است.
- استفاده ازیک صافی مناسب درداخل لگن سینک برای گرفتن مواد زائد می تواندمانع ازگرفتگی لوله های تخلیه شود.

****


منبع: مقاله : "مشخصات سینک ظرفشوئی وشیر آب درآشپزخانه های ویژه افرادنخاعی" –ترجمه : مهندس عباس كاشي- (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) –
انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -بهمن ماه 1388 برگرفته از : http://www.ricability.org.uk

دستورالعمل های ADA ( قوانین مربوط به افراد ناتوان در ایالات متحده) در مورد حمامها و سرویسهای بهداشتی به گونه ای تدوین شده است که استفاده از آن فضای کافی برای حرکت وچرخش ویلچررا تامین خواهد کرد .

بر اساس قوانین موجود درمورد افراد ناتوان (ADA)که در ایالات متحده تصویب شده ، لازم است که امکانات عمومی در سرویسهای بهداشتی به گونه ای طراحی شوند که افراد ناتوان اجازه دسترسی به آنها را پیدا کنند . از این رو بسیاری از افراد در موقع ساخت یا مناسب سازی منازل خود به دنبال این هستند که از این قوانین استفاده کنند .

با نگاهی به این قوانین مهمترین مشخصاتی که برای اجزای مختلف سرویسهای بهداشتی ارائه شده از این قرارند :

درگاهها

- عرض درگاه باید حداقل 32 اینچ ( حدود82 سانتیمتر ) باشد . درب بایستی به سمت بیرون باز شود نه داخل . آستانه درب باید با کف هم سطح باشد تا یک سطح صاف ایجاد شود. دستگیره در باید به گونه ای باشد که استفاده از آن آسان باشد و بهتر است که از نوع اهرمی استفاده شود .

توالت


- توالت مورد استفاده ی افراد ناتوان باید 18 اینچ ( حدود 46 سانتیمتر ) ازروی زمین بلندتر باشد . همچنین باید دستگیره هائی از نوع میله ای به صورت افقی ، در پشت توالت و روی دیوار نزدیک به آن نصب شود .

کف سرویس های بهداشتی


-مصالح مورد استفاده در کف باید از نوعی انتخاب شوند که کاملا" از نوع ضد لغزش باشند .

فضای چرخش

- تجهیزات باید طوری نصب شوند که فضای کافی برای چرخش ویلچر وجود داشته باشد . این فضا باید دارای قطری برابر با 60 اینچ ( حدود 150 سانتیمتر ) فراهم باشد . البته اگر به ناچار فضا کوچکتر باشد ، در صورتی که ویلچر بتواند یک چرخش سه نقطه ای هم داشته باشد ، قابل قبول است .

روشوئی


- روشوئی باید در ارتفاعی نصب شود که فضای کافی برای حرکت ویلچر به زیر آن فراهم شود ، بطوری که زانوهای فرد هم به راحتی در زیر آن قرار گیرد . سایر امکانات هم باید طوری نصب شوند که به راحتی در دسترس فرد در حالت نشسته قرار داشته باشند .

 

 

****


منبع : مقاله " مشخصات سرویسهای بهداشتی برای افراد ویلچری"-تهیه و تنظیم از : مهندس عباس کاشی ( e mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - اسفند آبان ماه سال 91- برگرفته از سایت : http://www.ehow.com

 

 


برخلاف اجاق گازهای مستقل، اجاق های توکار را که به شکل یک صفحه هستند ، می توان درارتفاع مناسب با وضعیت فرد نصب کرد. باید توجه داشت که فردنباید برای دسترسی به کنترل های اجاق مجبورباشد بدن خود را خم یا درازکند.اجاق بایستی درنزدیکی سطح کار باشد ،بطوری که مجبوربه جابجائی اشیاء درفواصل دور ازآن نباشد. دراین مورد می توان درمجاورت اجاق از میزهای کشوئی ، چرخ دستی یا واحدهای متحرک کنار آن استفاده کرد. برخی ازاجاق ها هستند که دارای قفسه های کشوئی هستند.دقت داشته باشیدکه این قفسه ها ثبات و استحکام کافی داشته باشند. ازاجاقهائی که درآنها به سمت پائین کشیده می شوند،پرهیزکنید. معمولا" قسمت داخلی درها خیلی داغ می شوند و شما مجبوریدبرای خارج کردن چیزها از داخل آن بدن خودراروی آنها دراز کنید. درهائی که به سمت پائین بازمی شوند،معمولا" طوری طراحی نشده اند که چیزهای سنگین را بتوانند تحمل کنند،بنابراین نمی توانید برای استراحت ، ظروف سنگین راروی آنها قراردهید.استفاده از اجاق هائی که در آنها به پهلو بازمی شوند، آسانتر وامن تراست.بهترین حالت موقعی است که درب اجاق قابلیت باز شدن تا 180 درجه را داشته باشد.


استفاده از کنترل هايي که نزدیک به هم باشند، سخت تراست . درصورتی که قدرت گیرائی دست فرد ضعیف باشد،اجاق های دارای کنترل های بزرگ و گردان با لبه های دندانه دار یا انواع میله ای برآمده مفید خواهندبود. برای کسانی که قدرت بینائی خوبی ندارند،بایدرنگ کنترل ها با رنگ زمینه دارای تضاد(کنتراست) باشد. همچنین برای این افراد باید علائم مربوط به موقعیت کنترل ها واضح و نوشته های روی کنترل ها با اعداد وحروف بزرگ درج شوند.

گازهای صفحه ای

وجودسطح کار درهردو طرف گاز باعث می شود فواصل حمل وجابجائی کاهش پیداکند. باید به میزان سهولت استفاده از کنترلهای گاز توجه شود . گازهای صفحه ای که کنترلهای آنها درجلو قراردارند، باعث کوتاه شدن فاصله دسترسی شده و برای استفاده کسانی که دارای اختلالات بینائی هستند، ایمن ترهستند.

درحال حاضراکثرگازها دارای سیستم احتراق خودکار هستند.برخی ازآنها به محض چرخاندن شیر روشن می شوند.دریکسری دیگرشمابایدیک دکمه جداگانه را فشاردهید. به خاطر داشته باشید که پایه هائی که روی صفحه گاز برای قراردادن ظروف استفاده می شوند،برای قرارگرفتن ظروف روی گاز طراحی شده اند. بنابراین دقت کنید که پایه ها درست درجای خودقرارگرفته باشند، تا ظروف نیزبرروی آنها بطور ایمن تعادل داشته باشند. کنترلهائی که درجلوی صفحه گازقرارگرفته باشند، مفیدخواهدبود.

چنانچه بخواهیداز یک صفحه الکتریکی استفاده کنید، مجبورهستیدبین صفحات لعابی و صفحات سرامیکی یکی را انتخاب کنید.البته هردوی آنها یکسری مخالفین وموافقینی دارند. برخی از صفحات سرامیکی مسطح بوده و هم سطح با سطوح کارجانبی نصب می شوند.سرامیک باعث می شود که موادروی آن سرخورده و درنتیجه راحت تر تمیزشوند. حلقه های روی صفحات لعابی مختصری برجسته بوده واین موضوع باعث می شود درمواردی که فرد بینائی مناسبی ندارد، متوجه شودکه ظروف به درستی درجای خودقرارگرفته اند. دربعضی از انواع صفحات حلقه ها به هنگام گرم شدن حالت درخشنده پیدامی کنند( به خصوص انواع هالوژنی درخشان هستند). این موضوع به شما کمک می کند روشن بودن آنها را تشخیص اجاقهای دهید.درنتیجه به شما یادآوری می کنندکه آیا آنها را خاموش کره ایدیاخیر.

اجاقهای میکروویو

میکروفرها می توانندبسیاری از زحمات آشپزی را کم کنند.برای مثال اگر ازویلچراستفاده می کنید،می توانیدمیکروفررادرارتفاعی که برای شمامناسب است قراردهید.با وجوددستگاه میکروفرمجبورنخواهیدبودکه ظروف سنگین را جابجا کنید.برخی ازمیکروفرها دارای گریل هستند و بعضی هم می توانندبه عنوان اجاق معمولی نیزاستفاده کنید.

اکثر این دستگاهها دارای دکمه های کنترلی ازنوع فشاری یا صفحه کلید هستند. اگرقدرت گیرائی دستهای شما ضعیف است، احتمالا"می توانیدانواعی ازآنها راپیداکنیدکه کارباآنها نسبت به میکروفرهای معمولی آسانتراست.بعضی ازکنترل ها طوری هستندکه کارکردن باآنها نسبت به بقیه سخت تر است،بنابراین دقت کرده و آنهاراقبل ازخرید کنترل کنید. تعدادی ازآنها نیزدارای کنترلهای سیارهستند که استفاده ازآنها برای کسانی که کنترل خوبی در دستهای خودندارند،خیلی مناسب نیست ولی برای افرادی که بینائی خوبی ندارند خوب است.بعضی ازآنها طوری هستندکه برای خواندن صفحات کوچک ارائه اطلاعات وضعیت آنها نیازمند بینائی خوب می باشند. توجه داشته باشید که باید رنگ قسمتهای کنترل ، علائم و اعداد با رنگ زمینه متفاوت باشد.همچنین سعی کنید درآنها را بازوبسته کرده و مطمئن شویدکه اندازه آنها به اندازه کافی بزرگ بوده و داخل وخارج کردن ظروف ازآن به آسانی انجام می شود.همچنین نور دستگاه را کنترل کرده و توجه کنیدکه داخل آن به آسانی قابل دیدن باشد.
امروزه یکسری میکروویوهای سخن گو نیز به بازارآمده ودرفروشگاهها عرضه می شود.

تهویه آشپزخانه

وجودیک هودبرروی صفحه اجاق می تواندباعث کاهش بو وبخارات حاصل ازپخت وپزشود.بعضی ازآنها هوارابه خارج هدایت می کنندو برخی دیگر آن را از میان یک فیلترعبورمی دهند.اکثریت آنها به وسیله کنترلهای موجود روی هود کارمی کنند و این موضوع باعث می شودکه آنها برای کسانی که توانائی دسترسی ندارند، غیرقابل استفاده باشد. هودهائی که با کمک کنترل ازراه دورکارمی کنند ،گران هستند.

شما می توانیدیک هواکش مکنده رابه جای یک هود جایگزین نمائید.برای این کاربایستی فن درارتفاع بالا و روی سمت خارجی دیوار و نزدیک به اجاق نصب شود. کسانی که مشکل دسترسی ندارند،می توانندازفن هایی که با کشیدن ریسمان عمل می کنند،استفاده نمایند.

وسائل مفیدی هم وجوددارند که می توانندبه بازکردن پنجره ها کمک نمایند. ولی توجه داشته باشید که سیستمهای کنترل ازراه دور هزینه بالائی دارند. اما بازکننده های دستی بلند هزینه کمتری دارند.

چندنکته مهم


- به دنبال اجاقی باشیدکه سطوح آنها براحتی پاک شوند.
- دقت کنیدوببینیدکه آیا زیراجاق فضای آزاد وجوددارد،یا اینکه امکان مناسب سازی واحد آشپزخانه امکان پذیراست یاخیر.
- برای کسانی که مشکل بینائی دارند،کنترلهای مخصوصی وجوددارند که به شکل بریل (خط مخصوص ناشنوایان) قابل استفاده هستند.
- افتادن اشیاء سنگین برروی صفحه گاز های سرامیکی می تواندباعث شکستن آنها شود.
- با استفاده از صفحات القاء گرمائی، اگرچه محتویات داخل ظروف گرم می شوند، سطح صفحه گاز و ظروف مخصوصی استفاده شده هم درهرصورت گرم می شوند.اما آنها ایمن بوده و انرژی مناسبی دارند، ولی گران هستند.
- مراقب باشیدکه اجاق میکروویوی را انتخاب کنید که استفاده ازآن آسان باشد.
- ازاتیکت های برجسته چسبدار یا مشخص برای خوانا نمودن علائم کنترل ها استفاده کنید.

****

منبع : مقاله " " -ترجمه : مهندس عباس كاشي- (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) – انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -بهمن ماه 1388 برگرفته از : http://www.ricability.org.uk

• گزینه های تهیه مسکن
• برای انطباق یا جابجایی
• فهرستی از سؤالات که باید در ارتباط با تهیه مسکن جدیدموردتوجه قرارگیرند.
• طراحی ساختاری و اعمال اصلاحات
• ساخت یک خانه جدید


در این مقاله به موضوعاتی مانند قابل استفاده نمودن مسکن،روش مناسب سازی آن، نحوه ایجاد تغییرات ضروری متناسب با نیازهای افراد ویلچری و نکاتی درمورد مناسب سازی باغچه منازل افرادنخاعی پرداخته شده است.

گزینه های تهیه مسکن

اولین سؤالی که قبل از ترک بیمارستان برای هرفرد نخاعی مطرح می شود این است که "با وجود آسیب هايی که به اندام های حرکتی او وارد شده کجا باید زندگی کند" . ازطرفی" نحوه تاثیر انتخاب مسکن بر توانایی او و داشتن یک زندگی مستقل نیز مورد سئوال او خواهدبود. این مبحث عمدتاً به بررسی روشهائی می پردازدکه بااستفاده ازآنها می توان یک مسکن مناسب تهیه نمود. شاید به نظر برسد که گزینه های تهیه مسکن برای یک فردنخاعی بسیار محدود باشند، اما این موضوع تاحدخیلی زیادی به شرایط کنونی فرد و محل فعلی زندگی او بستگی خواهدداشت .


تأکید بر این نکته حائز اهمیت است که افراد نخاعی این "حق"را دارندکه یک مسکن مناسب داشته باشند. بسیاری از آنها درمحیط مسکونی خود تحت مراقبت قرار می گیرند، چراکه به نظر می رسد این مسئله تنها گزینه برای آنهاباشد؛ در مورد افراد جوان تر نیز تنها راه برای ترک خانه پدری، داشتن یک مسکن مناسب است. عده ای ازافراد نمی توانند از شرایط زندگی یا روابط ناخوشایند فرار کنند، به گفته آنان ، بر این باورند که برای مناسب سازی خانه یا محل اقامت خود کمکی به آنها نمی شود.


عدم همکاری بین مراکزخدمات اجتماعی و نهادهای متولی مسکن غالبا" موجب تعویق افتادن امورمی شود و حتی گاهی اوقات موانع غیرقابل حلی به وجودمی آورد. بسیاری از افراد متخصصی که به افراد ناتوان مشاوره می دهند، به درستی از قوانین مرتبط با مسکن ، اعطای تسهیلات مناسب سازی و وظایف قانونی تعیین شده ازطرف انجمن های مربوط به امور مراقبت افراد نخاعی آگاه نیستند. قسمت عمده ای ازساختارفعالیت انجمن های مراقبتی جدید بوده و بعضی از قوانین مصوب نیز دارای ابهام هستند.


بنابراین ضروری است که خود افراد نخاعی نسبت به حقوق خود،آگاهی داشته باشند و بایدبدانندکه چگونه مشاوره های لازم را دریافت کنند و خود راآماده کنند تادرراهی که فراروی خوددارند، برای یافتن راه حل های جدیدی که حق قانونی آنهاست مبارزه کنند. این کار باید با دلی روشن انجام شود. معمولا" تلاش ونبرد افراد در این راه به سود دیگران نیز خواهد بود؛ و راه حل حاصله نیز رضایت بخش تر و پایدارتر است و می تواند از هزینه های های عمومی که صرف نگهداری این افراد در آسایشگاه ها شده یا جهت درمان مشکلات بهداشتی که دراثرمسکن نامناسب، تشدیدیا بیشترمی شوند، به میزان قابل ملاحظه ای بکاهد.

معرفی کتاب پیشنهادی برای مطالعه


مراقبت های اجتماعی و حقوق افرادنخاعی در ارتباط با مسکن و حمایت آنان، نوشته جنی موریس سال 1997. این کتاب مجموعه ای بسیار فوق العاده و قابل فهم وشامل خلاصه ای از قوانین و حقوق اجتماعی افراد نخاعی در زمینه مسکن، مناسب سازی، تجهیزات است.

اجاره خانه های شخصی

مشکلی که معمولا" در ارتباط با مسکن های اجاره ای شخصی(اعم ازآپارتمان یا خانه) مطرح می باشد، متقاعدکردن صاحب خانه جهت موافقت با انجام مناسب سازیهايي موردنیاز فرد ویلچری است. می توان برای اجرای مناسب سازی اقدام کرد، اما این احتمال وجود دارد که صاحب خانه مصرباشد تا در پایان مدت اجاره، خانه او به وضعیت اولیه خود برگردانده شود. اگر مسکن موردنظرفردویلچری آپارتمان باشد، می تواند(بااستفاده از تسهیلات مخصوص افرادویلچری) تغییراتی را که در قسمت های مشاع ساختمان که موردنیازاست،انجام دهد. (مانند ساخت رمپ جلوی در ورودی ساختمان، مناسب سازی در قسمت کنترل آسانسور، و امثال آن).

مسکن شخصی

اگر فرد نخاعی قبل ازمجروحیت خود خانه شخصی داشته باشد، مشکل اصلی او مناسب سازی آن خواهدبود.
استفاده از مسکنهايی که برای منظورهای خاص ساخته شده اند
در صورتی که افرادویلچری برای اولین بار تصمیم به نقل مکان یا خریدمسکن می کنند ، می توانند به دنبال مسکن های خاصی باشندکه برای استفاده از آنان ساخته شده اند . هرچند بعضی از مسکن سازهای بزرگ،برای افرادسالمند یاناتوان ،خانه های ویژه ای ساخته اند یاطرح های اختصاصی را برای آنان ارائه داده اند، اما امکان داردکه طرح مذکور برای هرکسی خیلی مناسب نباشد. معماران این گونه طرح ها، اغلب اینطور تصور می کنند که افراد ناتوان دارای نیازهای یکسانی هستند. ازسوی دیگر، شاید افراد ناتوان دوست نداشته باشند ،در جایی زندگی کنند که تمام همسایگان آنها سالمند یا افرادناتوان باشند.

ساخت خانه توسط خودافرادنخاعی

اگرافراد نخاعی به اندازه کافی استطاعت داشته باشند، مسلما" می توانند مسکن شخصی خود را متناسب با نیازهای خودشان بسازد. اما باید به خاطر داشت ، در صورتی که طرح موردنظر غیرمتعارف باشد ویا اینکه اجرای مناسب سازیها خیلی پرهزینه باشد، این موضوع می تواندباعث گرددکه بعدها فروش خانه در بازار آزاد با مشکل مواجه شود. به همین دلیل بانک ها و شرکتهای ساختمانی تمایل چندانی ندارند که آنها را به عنوان وثیقه از شما یا خریداران بعدی بپذیرند.

خرید املاک موجود

در صورتی که تمایل داشته باشید مسکنی را خریداری وسپس آن را مناسب سازی کنید ،لازم است که نکاتی مانند نحوه یافتن یک ملک مناسب ، گرفتن وثیقه، اطمینان از قابل مناسب سازی بودن مسکن ومحل زندگی فرد درزمان مناسب سازی مورد توجه قرار گیرند.البته اگرفردازنظردرآمد پشتیبانی داشته باشد، توانائی خرید مسکن راخواهدداشت.

خانه های سیار (کاراوان)

یکی ازامکاناتی که ارزش توجه دارد، مناسب سازی خانه های سیار است. سازندگان خانه های سیار که ازگذشته دور وبه طورعلمی این خانه ها رابراساس احتیاجات خاص مشتریان خود طراحی می کردند ، این توانائی رادارندکه مناسب سازی های موردنیازافراد ناتوان را نیز انجام دهند. محلهای استقراراین کاروانها اغلب در نظر گرفته می شود؛ به طوری که دسترسی به آنها مشکل سازنباشد. در صورت کسی تمایل به جابجایی داشته باشد، و با فرض یافتن یک محل مناسب دیگر می تواند خانه مناسب سازی شده خود را به مکان موردنظر انتقال دهد.


مری جوردن، که مبتلا به پاراپلژی حاصل از آراکنوئیدیتیس Arachnoiditis است در خاطرات خودچنین می گوید:
" به عنوان یک فرد پاراپلژی، بعد از سه سال و نیم زندگی در بخش بیماران مزمن واحد ایسکس ، تصمیم گرفتم یک زندگی( مستقل) راآغازکنم. در سال 1978 یک خانه سیار دو واحدی را خریداری کردم که یک پاسیوی کوچک به اندازه 20 در 36اینچ(حدود50 در92 سانتیمتر)نیز در آن ساخته بودند. از ادغام دو اتاق خواب موجوددرآن، فضایی به دست آمد که امکان حرکت با ویلچر را برای من فراهم می کرد (البته اتاق خواب اصلی آن برای همراهم به صورت دست نخورده باقی ماند). من درموقع سفارش خانه به سازنده آن، فهرستی ازاصلاحات موردنیازرا ارائه داده بودم. تمام درها عریض شدند، حمام بازسازی و دَرِ آن نیز کشویی شد. سطوح آشپزخانه پایین تر آورده شد و یک سیستم گرمایش مرکزی برای آن نصب گردید وبرای حفظ گرما نیز پنجره های دوجداره بکاربرده شد و.... با وجود آن که چند سال است که از آن خانه نقل مکان کرده ام، اما هنوز خاطرات خوشی از آن دارم؛ زیرا امکان فرارمن را از آن مراقبت های سازمانی فراهم کرد".

ب) مناسب سازی یا نقل مکان

قبل از اولین ترخیص فرد نخاعی از بیمارستان وبازگشت او به منزل خود، باید تغییراتی در آن ایجاد شود که امکان ورود به منزل و دسترسی به جاهای مورد نیاز او فراهم گردد. شاید منزل فردبه هنگام بازگشت خیلی مناسب بنظرنرسد و به همین دلیل تصمیم به نقل مکان بگیرد.بااین حال شاید از جهاتی هم زمان برای جابجایی اوچندان مناسب نباشد. فردبایستی بدون مواجه شدن با تمام استرس ها وتنش های حاصل از جابجائی به اندازه کافی فرصت کافی داشته باشد. فردنخاعی بعد از یک دوره طولانی بستری شدن در بیمارستان، نیاز دارد که باجاها، اشیاء، مردم و دوستان خود آشناشود.بنابراین بهتر است که ابتدا حداقل مناسب سازی ها اجراشود تا امکان زندگی در خانه فعلی او فراهم گردد و می توان موضوع جابجائی و یا اجرای تغییرات پرهزینه تر بعدی را به زمانی موکول کرد که فرد درک درستی ازشرایط خود داشته باشد.


در این موارد چگونه باید تصمیم گیری شود؟ فهرست بررسی سئوالات زیر می تواند مفید باشد:


ج) فهرستی از سؤالاتی که باید در ارتباط با مسکن موردبررسی قرار گیرند:

نکات مربوط به محل استقرارمنزل

- آیا خانه در جای مناسبی نزدیک به فروشگاهها، محل اقامت دوستان، محل کار، مدرسه یا دانشگاه، رستوران، باشگاهها و اماکن تفریحی و ورزشی واقع شده است؟
- سنگفرش های بیرون و مجاور خانه چگونه هستند؟
- آیا امکان عبوراز درورودی ساختمان وجوددارد ؟ آیا جلوی آن پله وجوددارد؟
- آیا مسیر خانه عرض کافی دارد ؟ آیاسنگفرش آن مناسب دارد؟ آیا کل مسیر خانه هم سطح است؟
- آیا درمنزل موردنظرتان باغچه وجوددارد؟ آیا باغچه قابل دسترس می باشد؟ وآیا به اندازه کافی مسطح است؟

مسائل مربوط به محل استقرارخودرو

- محل پارک خودروی شما درچه موقعیتی قراردارد؟
- آیا می توانیدبا ویلچرخوددرکناردرراننده یا سایردرهای خودرو جابجا شوید؟
- آیا درمواقع بارندگی، هنگام جابجائی از خودرو تا خانه امکان خیس شدن شماوجوددارد؟

موضوعات مربوط به دسترسی

- آیا در صورت بروز حریق دو راه برای خروج اضطراری پیش بینی شده است؟
- آیا ازدر جلویی منزل به راحتی می توان عبور ومرورکرد؟
- آیا راههای دسترسی به منزل هم سطح هستند یا برای رسیدن به آن باید از چند پله عبورکرد؟ آیا امکان شیب دارکردن آنها وجوددارد ؟آیا فضای کافی برای ساخت یک رمپ دائمی وجود دارد؟
- آیا دسترسی به قفل در به راحتی امکان پذیراست؟
- آیا می توان دستگیره دررا به راحتی دردست گرفت، و وزن در به اندازه ای است که بتوان آن رابه راحتی باز کرد؟
- آیا امکان دسترسی آزادانه ازجلوی درتا اتاق خواب و آشپزخانه وجود دارد؟
- آیا سطوح کف منزل مناسب هستند؟ آیا کفپوش ها به اندازه کافی محکم می باشند؟ آیا درمسیر حرکت ویلچر قالی و قالیچه قرار داده شده است؟
- آیا امکان دسترسی از هال به اطاق های طبقات پایین منزل وجود دارد؟
- آیا در تمام طبقات منزل توالت قابل استفاده وجود دارد؟
- فرد ویلچری چگونه می تواند به طبقه پایین دسترسی داشته باشد؟ آیا نیازی به این کار هست؟
- آیا عرض درها کافی است؟
- آیا درمنزل امکان حرکت به عقب وجوددارد؟
- آیا امکان برداشتن سکوی ورودی منزل وجوددارد؟
- آیا دسترسی به باغچه به آسانی امکان پذیراست؟

نکات کلی


- آیا درمنزل قسمتهائی وجوددارندکه امکان دسترسی به آنهانباشد؟
- آیا کلیدهای برق و دوشاخه ها در ارتفاع مناسبی قرار دارند؟
- آیا کنترل های تلویزیون، وی سی دی و غیره به راحتی قابل استفاده هستند؟
- آیا می توان به راحتی به تلفن دسترسی یافته و از آن استفاده نمود؟
- آیا باید مبلمان را جابجا کرد یا بعضی از آنها را ازمنزل خارج نمود؟
- آیاشرایط فعلی منزل طوری است که امکان ملاقات با دوستانی که دارای ناتوانی های مشابه هستند،درمقایسه با افرادغیرویلچری دروضعیت مناسبی باشد؟ وبطورکلی آیا فضای کافی برای ملاقات باسایر دوستان ویلچر ی وجود دارد؟
- آیا در طبقه همکف فضائی وجوددارد که فردویلچری بتواندازآن بطورنسبتا"اختصاصی استفاده کند؟
- آیا نیازی به سیستم اعلان خطر وجود دارد ؟
- آیا جایی برای نگهداری ویلچرهای اضافی پیش بینی شده است؟
- آیا در داخل ساختمان جایی برای ورزش وانجام تمرینات بدنی وجود دارد؟
- آیا اتاقی وجود دارد که بتوان آن را برای انجام کارها اختصاص داد؟
- آیا در صورت نیاز ،اتاقی برای اقامت دوست یا پرستار فرد ویلچری وجوددارد؟

آشپزخانه

- آیا سینک ظرفشوئی،اجاق گاز، یخچال فریزر، گنجه ها، قفسه ظروف ،کابینت ها و سطل زباله براحتی دردسترس فردقراردارند ؟
- آیا درهای تمام تجهیزات موجوددرآشپزخانه به آسانی بازوبسته می شوند ؟ آیا فواصل بین قفسه های داخلی به اندازه ای هستند که به آسانی قابل استفاده هستند ؟
- آیا سطوح کار درارتفاع مناسبی قرار دارند؟
- آیا با اطمینان کامل می توان ظروف داغ را از روی اجاق گاز به سطوح کار انتقال داد؟

قابلیت استفاده ازامکانات ووسائل


- آیا می توان به راحتی به ماشین لباسشویی دسترسی داشت و از آن استفاده کرد؟
- آیا امکان دسترسی آسان به کنترل های تجهیزات وجود دارد؟
- آیا اعلام کننده های دودوحریق برای استفاده ، آزمایش و تنظیم مجدددر دسترس قرارگرفته اند؟
- آیا می توان به راحتی به صندوق نامه ها واوراق پستی منزل دسترسی داشت؟
- آیا شیرهای گاز و فلکه آب وکلیدهای کنترل وسائل برقی دردسترس قراردارند؟
- آیا امکان دسترسی به فیوزهای برق وجود دارد یا خیر؟

اتاق خواب


- درکجای اتاق خواب می توان خوابید؟
- آیا فضای برای گذاشتن ویلچر وجود دارد؟
- حرکت بین اتاق خواب، حمام و توالت چگونه انجام خواهدشد ؟
- چه نوع تختی مورد نیازخواهد بود؟ ارتفاع و پهنای تخت برای فرد موردنظرچقدرباید باشد؟ آیااندازه اتاق خواب به اندازه ای است که بتوان لباس ها و وسائل شخصی مانند واکر و امثال آن را درآن جای داد ؟ آیا به اندازه ای بزرگ است که دو نفربتوانند درآن بخوابند؟ چه کسی تدارکات لازم را برعهده می گیرد؟
- چه نوع تشکی باید استفاده شود؟
- نحوه جابه جا شدن بین تخت و ویلچر چگونه خواهدبود ؟
- لباس ها کجاباید نگهداری شوند؟و چگونه می توان به آنها دسترسی داشت ؟

حمام و توالت

- چگونه می توان وارد حمام شد؟
- آیا فضای کافی برای دسترسی به توالت وجود دارد؟
- آیا ارتفاع توالت مناسب است؟
- آیا محل نصب دستگیره ها به اندازه کافی محکم می باشد؟
- آیا برای استفاده ازآن می توان درکنار وان قرارگرفت ؟ آیا لازم است از بالابر استفاده شود؟
- آیا بهتراست از دوش استفاده شود؟
- اگر از صندلی زیردوش استفاده شود، آیا این صندلی را می توان روی توالت قرار داد؟
- اگر نه، چه نوع صندلی دوشی مورد نیاز خواهد بود؟
- آیا درزیر روشویی فضای آزادکافی برای قرار گرفتن زانوها وجود دارد؟
- آیا لوله های آب داغ برای جلوگیری ازسوختن پاها به اندازه کافی عقب قرار دارند؟
- آیا حمام باید بصورت اشتراکی مورداستفاده تمام افراد منزل قرارگیرد ؟آیا بهتر نیست که سایرافراد حمام جداگانه ای داشته باشند؟

انجام اقدامات یا انصراف

- چه کسی تغییرات مورد نیاز را انجام خواهدداد؟
- هزینه اجرای اصلاحات چگونه پرداخت خواهد شد؟
- آیا امکان توسعه ساختمان وجود دارد؟
- دراینصورت هزینه های آن چگونه خواهدبود ؟
- آیا بهتر نیست که به محل دیگری نقل مکان شود؟
- آیا لازم است که برای ایمنی در برابر حریق محل امنی در طبقات فوقانی مثلا" اتاق خواب ساخته شود؟
آیا لازم است که ازآسانسوریابالابر استفاده شود؟
- آیا به دلایلی مانند استفاده ازمنظره بیرون ساختمان، بهره بردن ازنور، خلوتی، تماس با دیگران، بهتر است فرد در طبقات فوقانی بخوابد ؟
- آیا باید از بالابرهای پلکان ،یا سکوهای بالابر ویاآسانسورساکنین استفاده شود؟
- هزینه نصب و نگهداری بالابرها چقدر خواهدبود وچگونه پرداخت خواهدشد ؟
- آیا امکان صدازدن سایرافرادازطبقات دیگر وجود دارد؟
- درغیراینصورت، آیا درشرایط اضطراری امکان فرار وجود دارد؟

بررسی سایر کمکهای موردنیاز

- سایر تجهیزات و کمک های مورد نیاز چه چیزهائی خواهندبود؟
- چه کسی امکانات موردنیازراتامین خواهدکرد؟
- چه کسی کمکهای موردنیازفرد را تامین خواهدکرد؟

درنظرداشتن خانه های یک طبقه

بسیاری از مردم (و حتی خود شما) احتمالاً تصور می کنید که به دلیل نخاعی بودن و ناتوانی باید در خانه ای یک طبقه زندگی کنید. اما ضرورتی برای این کارنیست ! در این خصوص باید به یکسری نکات توجه داشت:

- راههای موجوددر بیرون ازمنزل (پله ها، راههای ورودی، مسیرها ، ،آستانه ها، .....) دراین نوع خانه ها ممکن است بهتراز انواع دیگر خانه ها نباشد.
- خانه های یک طبقه مدرن، اغلب دارای گذرگاههاودرگاههای کوچک و گوشه های تنگ هستند.
- مناسب سازی و توسعه ساختمان های یک طبقه نیزبه اندازه مناسب سازی آپارتمانها و یا خانه های دوطبقه و نصب آسانسور یاحتی بیشتر از آن هزینه در برخواهد داشت.
- آیانیازاست که به طبقه بالای خانه موجودخود دسترسی داشته باشید؟ شاید لازم باشد فقط در طبقه هم کف زندگی کنید؛ این حالت همانند موقعی خواهدبود که در خانه ای یک طبقه حرکت می کنید.

سین نیکسون باضایعه ناکامل درناحیه C5-6 چنین می گوید:

"در سال 1973 به من توصیه شد که، یک خانه یک طبقه خریدداری کنم. این پیشنهاد به این مفهوم بودکه محل زندگی ام را تغییر دهم ومن هم حاضر به این نقل مکان نبودم. به همین دلیل، به جای این کارتصمیم گرفتم که یک آسانسور و بالابر خریداری کرده وکارهائی که برای من مهم بودندراانجام دهم.به نظرمن خانه های یک طبقه برای همه مناسب نیستندو این موضوع به خود فرد و نیازهای او بستگی دارد.درحال حاضر من دریک خانه نیمه مجزا ی دو طبقه زندگی می کنم. مابا داشتن سه بچه به فضای بیشتری نیاز داشتیم.ازطرفی اگر می خواستم خانه ای یک طبقه بخرم، باید از تمام دوستانم جدا می شدم."

نیازی به مناسب سازی بیش از اندازه نیست

هرگز سعی نکنید که بیش از اندازه اقدام به مناسب سازی کنید. تبدیل نمودن خانه به خانه ای با فن آوری بالاممکن است برای سایر افراد ساکن درمنزل مناسب نباشد و حتی ممکن است بعد از مدتی برای خود فردنخاعی هم غیرقابل استفاده شود. توجه داشته باشید که آنچه افراد نخاعی به آن نیاز دارند ،خانه ای منطبق با نیازهای خاص آنان است، نه بیمارستانی که به شکل خانه درآمده باشد.

نباید برای مناسب سازی منزل بیش از حدلازم هزینه کرد

مشکل اصلی بیشتر افرادنخاعی ، نحوه تامین بودجه لازم برای انجام تغییرات و خرید تجهیزات مورد نیازآنان است. اما گاهی اوقات کسانی که بودجه کافی دراختیاردارند، وسوسه می شوند که هزینه زیادی را صرف داشتن بهترین ها نمایند.همیشه باید در برابر این نوع وسوسه ها مقاومت شود. تطبیق دادن فرایندی است که نه تنها محیط زیست و اشیای موجود در آن را در بر می گیرد ، بلکه خود فرد (یعنی بدن وی، نیازها،خواسته ها و آرزوهای او) رانیز شامل می شود. در سال های اولیه بعد از آسیب نخاعی، فرد پیوسته در تلاش است که خود را با شرایط جدید خود وفق دهد. اما باید توجه داشت که همین وضعیتی که در حال حاضر برای شخصی بهترین شرایط به شمار می رود، ممکن است باگذشت چند سال به شرایطی کاملاً نامناسب تبدیل شود.

هنگام مناسب سازی باید دیگران را هم در نظر داشت

حتی اگرفرد نخاعی تنها زندگی کند یا تصمیم به آن داشته باشد، باید درنظر داشت که تغییرات اعمال شده در خانه تا چه حد برروی زندگی دیگران تأثیر خواهد داشت. بایدتوجه داشت که چگونه کسی که از ویلچر استفاده نمی کند، می تواند در آشپزخانه ای غذا بپزد که با سینک و سطوح کاری در حد ارتفاع ویلچر انطباق داده شده است؟ اگر فقط یک حمام در خانه وجود داشته باشد، تجهیزات مخصوص حمام و توالت فرد نخاعی نبایدطوری باشدکه برای دیگران مشکل ایجادکند. همچنین بایدبه نکات ایمنی، رفاهی و نیازهای پرستار و سایرکسانی که مراقبت از آنها را بر عهده دارند،توجه نمود. بطورکلی نکات مهمی که در این ارتباط مطرح هستند، ازاین قرارند:
- آیا امکانات اختصاصی دیگری برای سایرافرادی که همراه فردنخاعی زندگی می کنند، وجود دارد؟
- آیا تجهیزات مورداستفاده فردنخاعی،برای سایرساکنین مشکلی ایجاد می کند ؟
- آیا امکانات موجود در خانه به گونه ای تغییر یا مناسب سازی شده است که دیگران نمی توانند از آن استفاده کنند؟
- آیا برای بالابردن وجابجائی فردنخاعی از تجهیزات مناسبی استفاده می شود تا خطر صدمات کمری برای پرستار یا مراقبین او به حداقل برسد؟

سین نیکسون باضایعه نخاعی درناحیهC5/6 :


" بالابر و آسانسور هویت مرا به من باز گرداندند. توانایی رفتن به توالت وحمام بدون این که به کمر کسی آسیب برسد، برای من موضوع بسیار مهمی بود.به نظر من،درست است که این مسئله استقلال کامل را به من برنگرداند، اما تا اندازه زیادی استقلال مرا تأمین و درمن حس کنترل ایجادکرد.دیگر من برای امور شخصی خود به دیگران متکی نیستم و در حال حاضر همانندسایر افراد خانواده ام محسوب می شوم .امادرواقع این بالابر است که بخشی از استقلال مرا تامین نموده است ".

یافتن خانه ای برای خرید


خرید خانه برای افرادنخاعی همواره پروسه ای دشوار محسوب می شود .به خصوص وقتی که خانه موردنظرمناسب سازی نشده باشد، با درنظرگرفتن اقدامات موردنیاز وانجام مناسب سازی متناسب با شرایط خاص فرد ، این پروسه دشوارتر هم خواهد بود. فرد نخاعی باید نیازهای خود را به تفصیل برای آژانس های مسکن توضیح دهد. امانباید انتظار داشته باشد که آنها فقط خانه هایی را معرفی کنند که معیارها ی موردنظرآنان لحاظ شده باشد.چراکه بیشتر آژانسهابه این موضوع توجه کافی ندارند.

فهرست بررسی

افرادنخاعی برای ارزیابی و مقایسه املاک مختلف می توانند از بانکهای اطلاعاتی استفاده کنند.
باید از فروشنده تقاضای همکاری کرده و مواردی را که در توضیحات بنگاه نیامده از آنها پرسیدو اطلاعات موردنیاز خود را کامل نمائید. البته این دقت نظر به نفع هردو طرف خواهد بود. وقتی قدرت انتخاب محدود باشد، می توان از کارشناسان کاردرمانی ، معماران ساختمان وسایر افرادخبره درخواست کمک نمود. (شایدآنان نمایندگانی داشته باشند که بتوانند افراد نخاعی را در بازدید از ملک همراهی کنند).

انجام تحقیقات


اگرقصد رهن کردن یک خانه جدید برای خود هستید، انجام یکسری تحقیقات ضروری به نظر می رسد. در این زمینه ساده ترین و ارزان ترین راه این است که یک ارزیابی و تحقیق درخصوص مورد رهن بعمل آید. باید ابتدا مبلغی را به رهن دهنده پرداخت نمود وآنان یک نفررابرای انجام تحقیقات درنظرمی گیرند. شما تنها توضیح مختصری در باره یافته های تحقیق دریافت می کنید وسپس براساس آن، اطلاعات بیشتری در زمینه میزان ارزیابی و نظر محقق در مورد مناسب بودن وضع ساختمان ارائه خواهدشد.
همچنین می توان به نوبه خود یک گزارش تفصیلی تر یا یک تحقیق کاملا" اساسی را درخواست نمود. در چنین شرایطی یک نفربه عنوان ارزیاب برای شما کارخواهد کرد و می توان از او درخواست نمود که بعضی از موارد خاص را مورد بررسی قرار دهد (ازجمله استحکام سقف برای تحمل نصب بالابر، یا امکان تبدیل یکی از اتاقهای موجوددر طبقات پایین به حمام).البته این گزینه کاملاً پرهزینه است . درهرحال اجاره دهندگان غالباً اصرار دارند که ازارزیابهایی استفاده کنندکه فهرستهای مورد تأئید دراختیاردارند و معمولاً به شما اجازه نمی دهندکه شما کسی را(که احتمالاً در مورد مناسب سازیهای لازم برای افراد معلول دارای اطلاعات خاص هستند) از جانب خود همراه داشته باشید.
اگر رهن دهنده انعطاف چندانی ازخود نشان ندهد، ساده تر آن است که برای کارهای ارزیابی ازدونفر استفاده شود : حداقل یک نفررا برای ارزیابی موضوع رهن و فرددیگری را مشخصا" به عنوان ارزیاب منتخب خود جهت بررسی تمام جنبه های مرتبط با مسائل مناسب سازی خانه به منظور بررسی تأمین نیازهای خاص فردنخاعی .

د) طراحی ساختمان و تغییرات موردنیاز

این بخش مشتمل بر اطلاعاتی است که توسط تونی جکسون، مشاور ساختمان و متخصص در اموربرنامه ریزی و طراحی های ویژه افراد نخاعی ارائه شده است. اندرو واکر که به روز رسانی این مبحث را انجام داده، تجربیات خود را در مورد یکی از واحدهای ضایعات نخاعی بیان نموده است.

" از آنجا که قادربه تامین هزینه های آسیب خودم ( ضایعه کامل درناحیه T10/11 ) نبودم، مجبور شدم بودجه خود را از طریق بانک، مؤسسات خیریه و مراکزمحلی اعطاء کننده وامهای ویژه معلولین تأمین نمایم. خوش شانس بودم که روز جمعه مرکزنخاعی را ترک کرده و توانستم دوشنبه بعد پیگیریهای خود را آغاز کنم. ازاین رو این امکان وجود داشت که 5 قسمت ازکمک های اعطایی را روی هم بگذارم. مایل بودم به خانه مان در مرکز لندن بازگردم تا درمیان افرادی باشم که آنها را می شناختم. پیشنهاد مهربانانه خانواده ام را برای تهیه خانه ای یک طبقه در خارج از لندن نپذیرفتم. اما من یک فردنخاعی بودم و برای انجام تغییرات لازم بود که صاحبخانه مراببیند وتائیدکند.اما آمادگی لازم وجودنداشت و مددکاران اجتماعی هم نمی توانستند در این ارتباط به من کمک کنند. ولی در بخش بهداشت محیط که وکلای آن قوانین مربوط به افراد نخاعی مزمن را که مصوب سال 1970 بوده به دقت مورد بررسی قرار می دادند، یکی از منسوبین خود را یافتم. یکی ازوکلا به من گفت که طبق قانون ، مسئولین محلی اختیار لازم را دارند و نیازی به تائید صاحبخانه نیست. مجوز برنامه ریزی و کنترل ساختمان که بخش دیگری از اختیارات آنهاست، به سرعت داده شد. انجام تغییرات بر روی خانه سه ماه ذکر شده در قرارداد بلکه شش ماه به طول انجامید. شورای مربوطه هم با حداقل برآورد هائی که شده بود ،موافقت نکرد. اما یکی از سازنده گان برآورد نمود که کار را همانگونه که من می خواستم انجام خواهدداد. باید در این مدت در هتل زندگی می کردم و لازم بودبرای رسیدن به محل کار و اقامتم مسافتی را با ویلچرم طی کنم. از بسیاری جهات، این تجربه باوجود مشکلاتی که داشت ارزشمند بود. به نظر من، زندگی در هتل بهتر از بیمارستان بود واز آن بهتر برگشتن دوباره به خانه و آشپزی حتی در سطح ابتدایی موهبتی بزرگ بود. این کار بدون پشتیبانی دوستان؛ منسوبین و حمایتی که از من در محیط کار به عمل آمد، امکان پذیر نبود. بالاخره خانواده ام ناسپاسی مرا فراموش کردند و به اهمیت استقلال من پی بردند".

فکر انجام مناسب سازیهای اساسی و تغییرات ساختاری در خانه، می تواند باعث تشویش و نومیدی گردد. هیچ کس دوست ندارد خانه خود را به بیمارستان تبدیل کند. اما اگر طراحی های مربوط به تغییرات درست صورت گرفته باشد، نه تنها با نیازهای شما تناسب بیشتری خواهد داشت، بلکه کیفیت زندگی شما را نیز بهبود خواهد بخشید. رمپ ها می توانند برای شما مفیدباشند ، درهای عریض تربه وضوح بهتر هستند و هر اقدامی در جهت توسعه ساختمان باید با بقیه خانه هماهنگی داشته باشد. بدیهی است تغییراتی مانند نصب بالابر همیشه جزو کارهای تخصصی است و سازندگان آنها آگاهی زیادی نسبت به اهمیت همه جانبه آنها حتی زیبابودن محصولات خود هم دارند.

آیا مناسب سازی باید انجام شود؟ چگونه باید اقدام کرد؟


مناسب سازی خانه ها گستره وسیعی از تغییرات را در بر می گیرد، که از آن جمله می توان به عریض کردن درها، نصب رمپ دائمی، مناسب سازی آشپزخانه و کارهای دیگری مانند بزرگ کردن حمام یا اتاق خواب، نصب بالابر و امثال آن اشاره کرد. درآغازکار شاید متوجه نشوید که چه تغییراتی ضرورت دارند یا امکان پذیر هستند، اما اگر فرداز ویلچر استفاده می کند، همیشه لازم است تغییراتی درراستای مناسب سازی ایجادشود.
معمولا" اولین معضلی که معمولاً با آن مواجه می شویم، این است که آیافردنخاعی مجبوراست خود را محدود به طبقه همکف کند یامی توان با نصب آسانسور امکان دسترسی به سایرطبقات را فراهم نمود؟ اگر فردبخواهد در طبقه همکف ساکن شود،کجا باید بخوابد؟ آیا امکان دسترسی به حمام وجود دارد؟ آیا امکان افزودن یک بخش اضافه به ساختمان و گسترش آن وجود دارد؟ کارمناسب سازی چقدر هزینه برمی دارد و نحوه پرداخت هزینه ها چگونه خواهد بود؟

از کارشناسان کاردرمانی درخواست کمک کنید


در مدتی که در بیمارستان هستید، کارشناسان کاردرمانی توصیه های لازم را ارائه کرده یا شما را با افرادی ارتباط می دهند که آنها می توانند در این موردبه شماکمک کنند. بعد از ترخیص،کارشناسان کاردرمانی موجوددر محل زندگی شما قادرند توصیه های لازم را در ارتباط با بهترین روشهای رفع نیازهای شما و درخصوص نحوه درخواست اعطای تسهیلات ویژه افرادنخاعی (که هنوز هم جزو معمول ترین شیوه های کمک به اجرای خدمات مناسب سازی دانست) ارائه نمایند.

برنامه ریزی برای طولانی مدت


افراد نخاعی باید نیازهای دراز مدت و فوری خود را بررسی کنند. این کار موجب اجتناب از افزایش هزینه های اضافی برای انجام تغییرات آتی خواهد شد. کارشناسان کاردرمانی می توانند در این موارد به بیماران کمک کنند. با این حال،اگر نیازها و شرایط فرد تغییر کنند، دلیلی برای درخواست و دریافت کمک های اعطایی جهت انجام تغییرات مناسب سازی وجود ندارد و بیشترتوجهات بایدمعطوف ملک موردنظربرای نقل مکان آتی شود.

مطالب خواندنی


مراکز مناسب سازی محیط، طیف گسترده ای از فهرست های بررسی در مورد طراحی ابعاد و مشخصات قسمتهای مختلف ساختمان مانند آشپزخانه، حمام و دستشویی؛ رمپ ها، بالابرها و غیره به همراه جزئیات کامل آنان را ارائه نموده و دراین خصوص دارای دفاتری هستند. جهت طراحی مناسب سازی ها یک راهنمای مقدماتی وجودداردکه مجموعه ای است حاوی نقشه های تفصیلی و ممیزی نقاط موردنظربرای مناسب سازی می باشد. باوجوداین که این نقشه ها برای ساختمان های عمومی طراحی شده اند، اما بیشتر جزئیات آنها برای خانه های مسکونی نیز قابل استفاده هستند.
موسسه تحقیقات مسکن، مدارکی را تحت عنوان " استانداردهای توسعه طرح" تهیه کرده که ملزومات موردنیازبرای خانه های ثبت شده موجوددرجامعه را تهیه و در اختیار قرار می دهد. این استانداردها شامل اندازه های توصیه شده برای مناسب سازی خانه های افراد ویلچری هستند.

دریافت کمک متخصصین


بیشتر افراد نخاعی که درراستای مناسب سازی خانه های خود ،درصددانجام تغییرات برمی آیند، یا در این ارتباط تجربه ای ندارندو یااینکه تجربه آنان بسیار محدود می باشد. مطمئناً این افراد به کمک متخصصین نیاز خواهند داشت.بنابراین افرادنخاعی باید بدانندکه به چه افرادی مراجعه نموده و آنها چه فعالیت هایی رامی توانندانجام دهند. علاوه براین،افرادمتخصص می توانند به عنوان نماینده فردنخاعی کارتغییرات مناسب سازی را انجام دهد. دراین مورد فردنخاعی بایدمطمئن شودکه افرادمتخصص به طور کامل از ناتوانی های او آگاهی دارند. در صورت نیازبایدقادرباشد سؤالات فراوانی را ازبیمار بپرسند.

انجمن کارشناسان کار درمانی- کاردرمانان متخصصینی هستند که در زمینه نیازهای افراد ناتوان تبحر دارند و هرچند با طیف گسترده ای از معلولیت ها سروکار دارند، اما ممکن است با افراد مبتلا به ضایعات نخاعی برخورد نکرده باشند. همواره ادارات مددکاری اجتماعی شورای محلی منطقه زندگی شماعده ای از آنهارا در استخدام خوددارند و افراد نیازمندمی توانند با آنها ارتباط برقرارنمایند.

معمارساختمان یا تکنسینهای معماری- این افراد قادرند توصیه های لازم درباره امکان پذیربودن ایده های کارشناسان کاردرمانی را ارائه کرده و درباره تغییرات عملی وبرآوردهای موردنیاز به طور مستقل کارکنند. وقتی در مورد اجرای اقدامات موردنیاز توافق حاصل شد، این متخصصین می توانند نقشه ها و زمان بندی های های لازم را انجام و هرگونه تأئیدیه لازم را دریافت نمایند. سپس پیشنهادهای مناقصه را جمع بندی و درصورت لزوم عملیات ساختمانی را در حین پیشرفت کار تحت نظارت خود قرار دهند. آنها تاجائی که تمایل داشته باشید، به کارخود ادامه می دهند. بعضی افراد یا شرکت ها هستند که بطورانحصاری در زمینه کار برای افراد نخاعی تخصص دارند .البته احتمال دارد با افراد دیگری که دارای شرایط مشابه افرادنخاعی هستند،هم سروکار داشته باشند.

نقشه بردار- معمولاً وظایف و دوره های آموزشی یک نقشه بردار با معمار ساختمان متفاوت است. با این حال، آنان ازجمله کارشناسان ساختمان بوده و در پروژه های کوچکی مانند مناسب سازی خانه ها می توانندهمانند معماران ساختمان خدماتی را ارائه دهند.

بازرسین ساختمان -این افراد توسط اداره کنترل ساختمانی یا شورای برنامه ریزی محل زندگی شما استخدام شده اند تا برروی کلیه کارهای ساختمانی نظارت قانونی داشته و اطمینان حاصل نمایند که در این فعالیت ها مقررات جاری ساختمان رعایت می شود.

کمکها و توصیه های لازم

مراجع


در صورت امکان از افرادمتخصص وحرفه ای درخواست کمک کنید، برای مثال، نام آنها را می توانید ازسایر دیگر افراد نخاعی که برای آنها کار انجام داده اند گرفته و با آنان تماس حاصل فرمائید.
متخصصین کاردرمانی یا مددکاران اجتماعی مرکز ضایعات نخاعی، می توانند در باره معمارهای ساختمانی یا نقشه بردارانی که در منطقه زندگی شمامستقرو در زمینه اصول مناسب سازی ساختمان ویژه افراد نخاعی دارای تجربیاتی هستند؛ اطلاعاتی را در اختیارشما قرار دهند. در مراکزضایعات نخاعی نیز فهرستی از معماران که برای اعضای آنها کار انجام داده اندموجودوقابل ارائه هستند. همچنین می توان با مراکز مناسب سازی محیط که دارای فهرستی از شرکت ها و یا افرادذیصلاح درزمینه مناسب سازی منزل هستند تماس حاصل نمود. هیچگاه فکر نکنیدکه افراد متخصصی که با آنها تماس می گیرید،ازتغییرات موردنیازشما آگاهی دارند. احتمال دارد آنها تا قبل از ارتباط شما با موراد ضایعه نخاعی مواجه نشده باشند. از مراجعه به افرادی که درمورد نیازهای فردی و خاص شما بررسی کامل انجام نمی دهند، اجتناب کنید.

چگونه باید کار را انجام داد


فرایندی که در ذیل شرح داده می شود، تنها نمونه ای ازروشهای متعددمی باشد که ممکن است موردنیاز شماباشد. شما می توانید به معمار خودتوصیه کنید تا کارهای بیشتری را انجام دهند (مثلاً در مرحله اول درخصوص تعیین ملک موردنظر به شما کمک کند)، یا می توان از آنها خواست که فقط نقشه ها را آماده سازند. شماحق انتخاب دارید، اما به خاطر داشته باشید که متخصصان افرادی با معلومات و تجربه فراوان هستند. طرح و بودجه ای که به آن اختصاص می دهید، باید کارشناسان درمیان بگذارید.
ابتدابایدیک معمار مناسب پیدا کرده و مشاوره های لازم را با او انجام دهید (به خاطر داشته باشید که قبل از هراقدامی در مورد هزینه ها به توافق برسید).
- معمار ساختمان نیازهای شما را با نظر کارشناس کاردرمانی و خودتان ارزیابی و ملک را از نظر مناسب سازیهای موردنظر اندازه گرفته و نقشه های لازم را ترسیم خواهد نمود.
- معمار ساختمان کلیات اولیه طرح را برای تأئید شما آماده خواهد ساخت. شما می توانید نظرات خود را با کارشناس کاردرمانی در میان گذاشته و درصورت عدم مناسب بودن آن و مخالفت با بخشی از طرح یا داشتن پیشنهادهای دیگر صحبت کنید. هراسی به خود راه ندهید. تغییر نقشه در این مرحله از تغییر نسبت به مراحل بعد ساده تر خواهد بود. در این مرحله معمار ساختمان برآوردی نسبی از هزینه ها نیز ارائه خواهد کرد.
- معمار ساختمان نقشه های تفصیلی را آماده کرده و احتمالاً زمان بندی و مشخصات مورد نظر را بسته به پیچیدگی کارهای موردنیاز تهیه می کند. به خاطر داشته باشید که اگر نظرتان درباره طرح و مشخصات آن تغییر کند، در آن صورت این پروژه هزینه بیشتری دربر خواهد داشت، چراکه حتی وقتی که تااین مرحله صرف شده هم ارزش خود را دارد.
- معمار ساختمان درخواست هرگونه تأئیدیه مورد نیاز را خواهد نمود.
- معمار ساختمان از مقاطعه کاران خواهد خواست که پیشنهادهای مناقصه خود را تحویل داده و در مورد واجد شرایط بودن سازندگان ، رهنمودهای لازم را برای این نوع کار و درست ترین شکل قرارداد را مطرح می کنند.
- شما درخواست خود را برای اعطای بودجه جهت تأمین پروژه کامل خواهید نمود.
- پذیرفتن یکی از مناقصه کاران که معمار ساختمان به شما توصیه می کند.دراین خصوص ضرورت ندارد که تنها به انتخاب پایین ترین پیشنهاد توجه شود، بلکه باید بیشتر به سابقه فعالیت های پیشین اونیز توجه شود. تجربه نشان داده که سازندگان معمولاً ابتدا قیمت کمتری را نسبت به رقبای خود پیشنهاد می کنند ولی بعد با درنظر گرفتن آنچه که آنها تحت عنوان اضافات یا طول کشیدن زمان مطرح می کنند، سعی در گرفتن پول بیشتر از مشتری دارند.
- معمار ساختمان به شما توصیه خواهد کرد که قرارداد خود را با سازنده ببندید که در آن تاریخ آغاز کار و خاتمه آن ذکر شده باشد.
- تائیدیه نهائی کارموردنظر

- سازنده کار خود را در محل آغاز می کند. توصیه می شود به معمار ساختمان این اختیار را بدهید که آغاز از سوی شما مراحل کار را مورد بررسی و بازرسی قرار دهد. مقامات مسئول محلی نیز باید در مراحل مختلف،برنحوه انجام کار نظارت داشته باشند. اگر به محل ساختمان دسترسی دارید، به شما نیز توصیه می شود همراه با معمار ساختمان به آنجا رفته و ابعاد، شیب و موقعیت بخش های مختلف را بررسی نموده و از مناسب بودن آنها اطمینان حاصل کنید. به خاطر داشته باشید که گاهی بعضی از پیمانکاران که مسئولیت کار را به عهده دارند ، درطول انجام کار وتا پایان قرارداد اجازه دسترسی به محل را نمی دهند.

- زمان برآوردشده برای کار را دو برابر کنید. ممکن است دلایل متعددی باعث طولانی شدن زمان قرارداد شوند. مواردی مانندتوسعه کار، بیش ازحد تعیین شده باید قبل از انجام به تأئید معمار ساختمان برسدوشما هم باید با هرگونه افزایش هزینه موافقت کنید.
- در مراکز ضایعات نخاعی همواره به شما یاد داده می شود که صبور باشید. به این ویژگی در حین کارمناسب سازی ساختمان هم نیاز خواهید داشت. بعضی کارها بی دردسر پیش می روند، اما گاهی اوقات هم مشکلات پیش بینی نشده ای بروزپیدا می کنند.


"وقتی در نوامبر سال 1989 آماده ترخیص از بیمارستان بودم، بدیهی بود که باید زمانی را در آسایشگاه به سرمی بردم تا خانه ام برای من آماده استفاده گردد. (البته مناسب سازی آن به نظر غیرممکن می رسید،چراکه راهروها بسیار باریک و درها نیز به اندازه کافی پهن نبودند). همکاری مددکاران اجتماعی چندان جالب نبود و به من گفته شد که سه سال طول می کشد تا نوبت من جهت دریافت کمک های اعطایی برسد. ازطرفی، هزینه ای که برای اقامت در آسایشگاه می پرداختم چیزی حدد 300 پوند بود.


تصمیم گرفتیم کار را بدون دریافت کمک های اعطایی انجام داده و پس اندازهای خود را صرف ساخت یک بخش اضافی که ضرورت داشت بنمائیم. من مطمئنم که بنّای ساختمان تمام تلاش خود را کرد اما وقتی به آنجا نقل مکان کردم، بعضی بخش ها آنطور که انتظارداشتم درنیامده بودند. به بخش مددکاری اجتماعی مراجعه کردیم و آنها تسهیلاتی را برای انجام تغییرات اضطراری اعطاء نموده...و سازندگانی را معرفی کردندکه بسیار مفید واقع شد. آنهاتجربیات خوبی داشتند و تغییرات مشابهی را در خانه های دیگر انجام داده بودند. اگر بتوانید در انتظار وام های اعطایی بمانید، دراین صورت مددکاران اجتماعی ومتخصصین توصیه شده توسط آنها، احتمالاً بهترین گزینه خواهند بود...".

موضوع حق الزحمه ها

هر معمار یا نقشه بردار برای ارائه خدمات حق الزحمه ای را طلب خواهد کرد. بیشتر افرادی که در این حرفه متخصص هستند، مشاوره اول را به صورت رایگان دراختیار مشتری قرار می دهند. ( تمام افرادی که در فهرست مراکز مناسب سازی محیط قرار دارند، این کار را انجام می دهند). قبل از هرگونه اقدام لازم وارائه اطلاعات به معمار موردنظرخود(توافق رسمی و شروع کار) ، نسبت به هزینه هایی که باید پرداخت شود و زمان انتظار می رود آگاهی دقیق پیداکنید.


هشدار: هرگز پول را در ابتدای کار پرداخت نکنید.


اگر برای تامین بخشی ازهزینه ها یا تمام آن درخواست تسهیلات کرده اید ، در این صورت بایدصورت هزینه ها در فرم درخواست شما منظور شوند. بیشتر مسئولین نسبت به سطح هزینه ها، محدودیت هایی را قائل می شوند.این قبیل موضوعات را می توانید با کارشناس کاردرمانی منطقه خود مورد بررسی قرار دهید. بعضی از معماران ساختمان با تاخیرپرداخت هزینه ها تا زمان پرداخت تسهیلات موافقت می کنند.

هزینه ها

به خاطر داشته باشید که بررسی کنید کدام یک از هزینه هایی که خودتان می پردازید ، به شما بازگردانده خواهد شد . (مانند هزینه مسافتهائی که طی کرده اید، هزینه های پرینت و مانند آن).
ممکن است حق الزحمه ها به یکی از سه شکل زیر پرداخته شود:
ساعتی- معمولا"این نوع پرداخت در این نوع کارها چندان مرسوم نیست. اما اگر بر روی این نوع نحوه پرداخت توافق کرده اید، درخواست کنیدکه هزینه ها به روز اعلام شوند و آمادگی افزایش آن تا حد بالاتری راداشته باشید.
درصدی- شیوه ای رایجی است که هنوز هم به عنوان یکی از متداول ترین نحوه های پرداخت به شمار می رود. دراین نوع حق الزحمه، درصدی از کل هزینه کارهای ساختمانی پرداخت می شود. (به عنوان مثال اگر هزینه کارهای ساختمانی 15.000 پوند باشدونرخ حق الزحمه 6% تعیین شود ،بنابراین حق الزحمه قابل پرداخت 900 پوندخواهدبود).
یک جا- معمولا"در ابتدای کار بر روی حق الزحمه یک جا توافق می شود. امتیاز این روش این است که از روز اول افراد ازتعهدات خود آگاه می شوند و در عین حال بدین معنا است که قبل ازهر اقدامی هرکسی دقیقاً می داند که چه مواردی را مطرح کرده و انتظار چه خدماتی را دارد.

توافقات

بسته به برنامه مناسب سازی ، ممکن است یکسری مجوزها ضرورت پیداکند.
مجوزهای قانونی ساختمان- این مجوزها زمانی مورد نیاز هستند که لازم است تغییرات ساختاری در ملک ایجاد می شود. این کار درواقع برای بررسی این موضوع است که آیا برنامه های مربوطه درچارچوب مقررات کنونی ساختمان هستندیاخیر؟.
مجوزهای مربوط به طرح مناسب سازی - این مجوز برای اضافه نمودن بخشهای ساختمان وسایرتغییرات در ساخت بنا ضرورت می یابد.البته بعضی استثناء هاهم وجود دارند، بنابراین بهتراست که موضوع را با معمار خود یا اداره برنامه ریزی مسئولین منطقه خود مطرح کنید.

مجوزهای خاص- بسته به مساحت ملکی که در آن زندگی می کنید، ممکن است نیاز به یکسری مجوزهای خاص ماننددریافت اجازه ساخت مانند آن باشد. معمار شما باید در این رابطه مشورت های لازم را ارائه دهد.
معمولاً در هنگام درخواست این مجوزها باید هزینه هائی پرداخت شود. هم چنین در شرایطی که بازرسین ذیربط کار را مورد بازرسی قرار می دهند، ممکن است لازم باشدحق الزحمه ای پرداخت شود. با این وجود، شما به عنوان یک فرد نخاعی که ملک را برای نیازهای مناسب سازی تغییرمی دهید، باید از پرداخت این مبالغ معاف شوید.

مالیات ارزش افزوده

بعضی ازاقدامات مناسب سازی شامل عریض کردن درها ، تغییراتی مانند رمپ و حمام از مالیات ارزش افزوده معاف هستند. اغلب فعالیت های مناسب سازی مواردی را در بر می گیرند که از مالیات ارزش افزوده معاف می باشند اما بعضی ازاقدامات هم شامل این معافیت نخواهند بود. در قبال عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده بایستی گواهی معافیت برای شماصادر شود. احتمالاً معمار ساختمان یا سازنده بنا به این موارد توجه خواهند داشت. با این وجود بسیاری از سازندگان وطراحان در مورد واجد شرایط بودن بعضی از اقلام تردید دارند. باید از قبل به این نکته توجه داشت (در صورت وجود تردید در این ارتباط با SIA یا RADAR تماس گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت دارید)، زیرا پس از پرداخت نمی توان هزینه را باز پس گرفت.

ه) ساخت خانه جدید

به جای انجام کارهای مناسب سازی در ملک موجود، می توان گزینه ساخت خانه را برای این منظور انتخاب کرد. روند انجام کار تا حد زیادی مشابه بوده اما زمان بیشتری برده، پیچیده تر و پرهزینه تر می باشد. در این شرایط فردنخاعی نمی تواند برای اخذ تسهیلات مناسب سازی، درخواست ارائه نماید. با این وجود همه کارهای مربوط به ساخت ،معاف از مالیات ارزش افزوده می باشند.

باغ وباغچه


در موقع انتخاب خانه (اگر قصد جابجایی دارید) یا در هنگام مناسب سازی خانه ای که در آن زندگی می کنید، به در دسترس بودن یک باغچه ،به اندازه خود خانه توجه کنید. حتی اگر باغبانی هدف شما نباشد، اما لذتی که سروکار داشتن با گل و گیاهان و رفتن به باغ در یک روز آفتابی و گرم برای شما به همراه خواهد داشت را چندان دست کم نگیرید: باغ فضایی است که می توانید آن را درکنترل خود قرارداده و بدون دشواری نه چندان زیادی ، به آنچه که درنظردارید دست یابید. در واقع، باغ را می توان اتاقی در بیرون از ساختمان دانست.

راههای دسترسی به خانه


برای دسترسی آسان باید عرض در حداقل 36 (حدود 90 سانتی متر) بوده و درصورت تعبیه هر گونه رمپ یا شیب ، زاویه آن نسبت به سطح افق باید حداکثر 1:12 باشد. همچنین رمپ ها باید به اندازه کافی پهناداشته باشند ،بطوری که امکان حرکت مناسب ویلچر درطول رمپ ودرابتداوانتهای آن فراهم شود.

مسیرها


شیب مسیرها و پاسیوها نباید از 1 به 12 تجاوز کند. سطح مسیرها و گذرگاه ها باید به اندازه کافی محکم بوده و ترجیحاً از جنس بتون، آسفالت و یا سنگفرش باشد. از بکاربردن سنگریزه برای پوشاندن سطوح اجتناب کنید، زیرا حرکت ویلچر را با اشکال مواجه می سازد، مگر آن که ویلچر شما الکتریکی باشد. در مسیرهای طولانی، در فواصل و در پایان تمام مسیرها، فضاهایی را برای چرخش ویلچر پیش بینی کنید.

پاسیوها

پاسیو یا حیاط خلوت باید تا حد امکان هم سطح بوده، هرگونه راه آب باید یا در نزدیک خانه یا در بخش میانی و ترجیحاً استتارشده باشند تا افراد ویلچری را بامشکل مواجه نکند.

تراس و بسترهای بلند

بیشتر باغ هادارای شیبی طبیعی هستند. با تراس بندی این شیب ها می توان بسترهائی مناسب ایجاد و مرزبندی های لازم راایجاد کرد.بهترین اندازه برای این یک بسترمناسب ساخت یک چارچوب قابل دسترس به عرض 4 فوت(حدود120 سانتی متر) در پهنای 2 فوت(حدود 60 سانتیمتر) می باشدکه در صورت عدم دسترسی به گلخانه، یا گرمخانه اضافی می توان از این گونه فضاها برای رشد، پرورش و عمل آوردن گیاهان استفاده کرد.

محوطه چمن کاری


در روزهای گرم و خشک تابستان افرادویلچری می توانند به راحتی بر روی چمن حرکت کنند ، اما در زمستان وبه خصوص بعد از بارش باران سنگین، حرکت بر روی محوطه های چمن هم به چمن لطمه می زند و هم حرکت بر روی آن براي فردویلچری دشوارتر می شود. پیش بینی مسیر مناسب درمحوطه های چمن کاری شده ودربین گلها و گیاهان به فردنخاعی این امکان را می دهدکه با راحتی بیشتری به فضای گیاهان وارد وبه آنها دسترسی پیداکند. درضمن به محوطه چمن کاری هم آسیبی نمی رسد.


****

منبع: مقاله " مسائل مربوط به مسکن افرادنخاعی" -مترجم: مهندس عباس كاشي - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -دی ماه 1388 - برگرفته از Moving Forward

مقدمه
درمسافرتها ونقل وانتقالاتي كه به وسيله خودروانجام مي شود ،افرادنخاعي يا خودشان رانندگي مي كنندو يا اينكه نقش يك مسافررادارند.ياممكن است كه مسافرت به وسيله هواپيما،اتوبوس،قطار و ياكشتي انجام شود.بعدازآسيب نخاعي ،انجام جابجايي ها چه براي كار،وچه براي تفريح مي تواندبامشكلاتي همراه باشد.اما به مروروباافزايش آمادگي، مشكلات و استرس هاي مربوط به نقل وانتقالات كاهش يافته و حتي مي تواندلذت بخش باشد.
دراين مقاله به نكات مهمي درمورد استفاده از ويلچرهاي دستي وبرقي ،خريد و يا اجاره تجهيزات مناسب ،توجه به داروهاي مصرفي و مسائل مربوط به دفع ادرار و اجابت مزاج درمسافرتها ونقل وانتقالات ،ثبت سفرها ونحوه سازماندهي فعاليت هاي مسافرتي وتفريحي اشاره شده است.

رانندگي
هنگامي كه شما به عنوان يك فردنخاعي درنطرداريدكه رانندگي راآغازنمائيد، پيشنهادمي شودكه ابتدا با متخصصصين كاردرماني خود يا مسئولان برنامه ريزي ذيربط ،درمورد پوششهاي مالي اين امر مشورت نمائيد.چنانچه شما درحال سپري كردن مرحله توانبخشي شغلي هستيد،لطفا" جهت ارزيابي وضعيت رانندگي خود ،آموزشهاي ضروري و تجهيزات موردنياز ،با مسئولين درماني وتوانبخشي خود مشورت كنيد.
جهت ارزيابي ميزان توانائي شما در رانندگي و ايمن بودن آن،بايستي برنامه ريزي مناسبي انجام شود. به طوركلي يك برنامه ريزي جامع ،برنامه اي است كه درآن موضوعاتي مانند وضعيت بينائي،مهارتهاي حركتي،مدت زمان واكنش هاي فرد ،مهارتهاي مربوط به جابجايي ها، ميزان فعاليت دست ها وآگاهي از اصول رانندگي موردارزيابي قرارگيرند.درنتيجه بااستفاده ازنتايج حاصل از اين ارزيابي ها ،مي توان ميزان توانائي وآمادگي فردبه دست آورد.

ارزيابي پشت فرمان خودرو
ارزيابي پشت فرمان بايد موقعي انجام شودكه شماازنظرپزشكي مشكل خاصي نداشته باشيد و نتايج ارزيابي هاي قبل از رانندگي نيزكاملا"رضايت بخش باشند.براي مثال ،شخص ارزيابي كننده ،بايد ابتدا مناسب ترين وسيله نقيله را براي رانندگي شما (اعم ازخودرو يا ون ) تعيين كند.
بطوركلي ون ها ازدوجنبه تحت ارزيابي قرارمي گيرند:


1. ارزيابي مسافرتنها از حيث بالا رفتن و استقراردرخودرو .
2. ارزيابي وضعيت راننده : كه علاوه بر بررسي پشت فرمان،ارزيابي كاملي ازوضعيت مناسب سازي خودرو انجام مي شود و درواقع توصيه هائي كه درموردمناسب سازي خودرو ارائه شده موردتوجه قرارمي گيرد.

شما بايد قبل ازارزيابي رانندگي ،گواهينامه رانندگي معتبرويامجوزمناسبي دراختيارداشته باشيد.درغيراين صورت،بايدبامسئولين مربوطه كه درمحدوده زندگي شماقراردارند،تماس بگيريد.بعدازارزيابي پشت رل ،نيز ممكن است لازم باشدكه يكسري جلسات آموزشي داشته باشيد و درنتيجه به آموزشگاه هاي تعليم رانندگي ارجاع خواهيدشد.

وسائط نقليه ومناسب سازي
چنانچه درنظرداريد يك ون يا هر خودروي ديگري خريداري كنيد،مسوولين مربوطه يا متخصصين كاردرماني و فيزيوتراپ ها مي توانند قبل ازخريد درموردنيازهاي ضروري شما راهنمائي هاي لازم را ارايه دهند. اگرتاكنون خودرويي خريداري نكرده ايد،مي توانيدازمسئولان بخواهيدتا هماهنگي هاي لازم راجهت خريد خودروبراي شما انجام دهند. نصب كنترل هاي دستي يا مناسب سازي هاي موردنيازبراي يك خودروممكن است تحت پوشش شركت هاي بيمه يا سايرمراكز سرمايه گذارازجمله سازمان توانبخشي شغلي قرارداشته باشند. متخصصان كاردرماني قادرند نام شركت هايي را كه مي توانيدازآنها تجهيزات ضروري راخريداري نمائيدومي توانند مناسب سازيهاي لازم را انجام دهند، دراختيار شما قراردهند .

تابلوهاي پاركينگ اختصاصي افرادمعلول


تابلوي محل پارك كردن ويژه افرادنخاعي ، علامت خاصي است كه برروي صفحه اي به ابعادتقريبي 6 در12 اينچ (حدود 15 در 30 سانتيمتر ) كه توسط آينه عقب نماي وسيله نقليه قابل مشاهده باشد. اين تابلو اجازه مي دهدكه افرادمعلول بتوانند براي يك مدت قانوني، ازپاركينگ هاي اختصاص داده شده استفاده نمايند.اين علامت مخصوص شما خواهدبود،نه وسيله نقليه،و مي تواند براي تمامي وسائط نقليه با وزن كلي كمتراز9000پوند(تقريبا" 4000كيلوگرم) مورداستفاده قرارگيرد.
شما مجبورنيستيد كه حتما" راننده يامالك خودرو مورداستفاده باشيد . سن شمانيز اهميتي ندارد.معمولا" آرم هاي مذكوربراي يك دوره يك ساله مجازهستندو مي توانند درصورت انقضاء تجديداعتبارشوند. اين آرم ها رامي توان با تكميل فرم هاي مربوطه و طي درخواست از مسوولين مربوطه و كاردرمانان خود تهيه نمود.

نكات مهم درموردمسافرت
• دردرجه اول از رزروبودن وسيله نقليه واتاق خوداطمينان حاصل كنيد.به مسوولين مربوطه اطلاع دهيد كه شما ازويلچراستفاده مي كنيد و نيازهاي خاص خودرا با صراحت به آنها اعلام نماييد. هميشه درخواست هاي خود را 48 ساعت قبل ازعزيمت تاييدنماييد.
• با انجمن هاي اتومبيل راني سراسركشورارتباط برقراركنيد. اين كانون ها مي توانند دربرنامه هاي گردش گري و كمكهاي اضطراري، مساعدت هاي بسيار ارزشمندي راارائه نمايند.
• درموقع مسافرت با خودرو ، هرگزاجازه ندهيدكه شاخص بنزين درمسيرهاي طولاني ازنيمه كمترشود.
• يك ساك باشگاهي يا كيف مسافرتي ارزان قيمت تهيه كنيد وداخل آن وسايل ضروري خودراقراردهيد ودرتمام مدت مسافرت آن راهمراه خودنگه داريد.

بهتراست كه شما مواردزيررا نيزهمراه داشته باشيد:
o چندعددجارختي مخصوص كت : در هتلها و متل ها ،رخت آويزها اغلب به ميله كمدها قلاب شده اند به طوري كه استفاده ازآنها مشكل است.
o يك چراغ قوه براي استفاده درمواقعي كه نوردردسترس شماقرارندارد ويا به هنگام قطعي برق
o نسخه يا معرفي نامه ازپزشكتان مبني برنيازهاي خاص شما
• باتوجه به وسائل موردنياز خود ، هميشه سعي كنيدكه سبك سفرنمائيد. بهتراست به جاي اينكه يك چمدان بزرگ رخت ولباس به همراه داشته باشيد،بيشتراز خشكشويي هتل استفاده كنيد. دراين صورت نيازي به جابجائي لباس هاي اضافي نخواهيدداشت.
• رمپ هاي سبك وقابل حملي نيز وجوددارندكه مي توانيدآنها راتهيه نمائيد.دراين موردشمامي توانيدازمتخصصين كاردرماني كمك بگيريد.
• هميشه سعي كنيدحدود 45 دقيقه تايك ساعت زودتردرمحل ايستگاه حاضرشويدتابتوانيد قبل ازسايرمسافران سوارشويد.
• اطمينان حاصل كنيدكه برروي ويلچروتمامي بارهايتان ،برچسب حاوي نام و آدرس شما درج شده باشد.
• توجه داشته باشيد كه اگردرمدت سفرامكانات دستشويي وجودنداشته باشد ،قبل ازعزيمت ، آب كافي به همراه داشته باشيد.
• هميشه تشكچه صندلي خود راجهت پيشگيري ازآسيب همراه داشته باشيد.تشكچه مناسب مي توانددرطول مسافرت باعث توزيع فشارگردد.
• كساني كه قادرنيستندبطورمستقل ازخودمراقبت نمايند،بايستي درطول مسافرت وتغذيه يك نفررا جهت كمك همراه خودداشته باشند.

گذرنامه
ساختمان تمامي سفارتخانه ها وكنسولگري ها (درايالات متحده)براي ويلچرها قابل استفاده نيستند.ازطرفي كاركنان آنها نيز قادرنيستندكه در تكميل درخواست متقاضيان كمك جسمي ارائه دهند. درخواست ها ممكن است ازطريق پست يا طرق ديگر صورت گيرد و سپس بعد ازتكميل ،به سفارت يا كنسولگري مربوطه ارجاع گردد.اگرفرايند ارائه درخواست ازطريق پست امكان پذيرنباشد،وامكانات كافي نيزدردسترس نباشد، گاهي اوقات مي توان هماهنگي هاي لازم راجهت ملاقات كاركنان مسوول درمحلي كه قابل دسترسي باشد،انجام داد.

استفاده ازتجهيزات پزشكي مناسب
شمابايدازقبل برنامه ريزي داشته باشيد. چندروزتا دو هفته قبل ازسفر، تمامي تجهيزات مورداستفاده خودرا بطوركامل سرويس كنيد. اجازه دهيد تاسرفرصت تمامي تجهيزات موردنيازشما تهيه شود. چنانچه قراراست درطول مسافرت،ازويلچرخود برروي سطوح ناهمواراستفاده نمائيد،حتما" لاستيكهاي يدكي همراه داشته باشيد.
مسافران خارج ازكشوربايداطلاع داشته باشندكه قطعات واندازه هاي اروپائي با قطعات واندازه هاي آمريكائي تفاوت دارند.بنابراين درصورت نياز قطعات اضافي همراه خودبياوريد.
بعضي ازتجهيزات رامي توان درمحل مقصداجاره نمود.اين مسئله باعث مي شودوسائل غيرضروري ازجمله صندليهاي مخصوص دوش يا بالابرهاي مكانيكي راباخودحمل نكنيد. يا مثلا" بردن ويلچربراي افراد ي كه مي توانند حركت كنندولي تنهاازآن براي مسافتهاي طولاني استفاده مي كنند،ضرورت ندارد .
وسائلي نيزوجوددارندكه سبك و قابل حمل هستندو به هنگام مسافرت و جهت كمك به استحمام مي توانندمورداستفاده قرارگيرند.براي اطلاعات بيشترمي توانيدبا متخصصين كاردرماني وفيزيوتراپي تماس بگيريد.

داروهاي موردنياز
نام و مقدارداروي تجويزشده و نام پزشك مربوطه بايدبرروي تمام بسته هاوظروف آنهابطورواضح درج شود.نسخه هاي تجويزشده نيزبايدهمراه داروها برده شوند.تمام داروها بايدطوري درچمدان هاقرارداده شوندكه دردسترس باشندو گم نشوند.هميشه بايستي داروهاي اضافي براي چندروز و اقلام موردنيازرا جهت موارداضطراري همراه داشته باشيد. هيچ گاه اين فكررانكنيدكه مي توانيدداروهاي خودرادرمقصدتهيه نماييد. همه داروهاراقبل ازعزيمت به خوبي بسته بندي كنيد. ارايه كمكهاي پزشكي ،كارتهاي شناسايي پزشكي ،كتاب هاي راهنماي پزشكان وكتابچه هاي مربوط به مكالمات موردنياز به زبان كشورمقصد ازجمله خدماتي هستندكه به وسيله انجمن بين المللي كمكهاي پزشكي ويژه مسافران (LAMAT) قابل ارائه مي باشد.خدمات LAMAT اختياري هستندو عضويت درآن وكسب اطلاعات ازطريق آن هيچ هزينه اي ندارد.

مراقبت ازروده ومثانه درمسافرت
همراه باداروهاي موردنياز،هميشه امكانات مربوط به موارداضطراري را نيزهمراه داشته باشيد. شما بهتراست وسائل موردنيازاضافي جهت كنترل مثانه و اجابت مزاج را براي دو تاسه روز داشته باشيدتادرمواردي كه بارشما مفقود مي شود و يادرشرايطي كه به دلايل بدي آب وهواباتاخيرمواجه مي شويد،بامشكل مواجه نگرديد.به طوركلي درشرايط اضطراري ،بيشترازنيازتان وسائل داشته باشيد. هميشه براي مواردخاص، لباسهاي اضافي نيزهمراه داشته باشيد.

برنامه ريزي هاي موردنياز هنگام مسافرت با هواپيما
هنگامي كه شما تصمصم مي گيريد با برنامه ريزي و پيش بيني مشكلات احتمالي سفر كنيد ،پروازكردن براي شما آسان خواهدبود. اتحاديه شركت هاي هواپيمائي ايالات متحده (FAA)يكسري دستورالعمل هايي داردكه براساس آن افرادمبتلا به محدوديت هاي حركتي مي توانندازمسافرت هاي هوائي خودلذت ببرند. در اين رابطه شركت هاي هواپيمايي مجازهستند، روش هاي جديدي رابراي روال كاري وهمچنين هواپيماهاي خود ابداع نمايند.البته اين شركت ها بايستي قوانين رادرنظرگرفته و دررابطه با تخليه افرادناتوان كه درموارداضطراري نيازبه كمك دارند،آمادگي هاي لازم راداشته باشند.برخي ازشركت هاي هواپيمايي به خاطرروشي كه دررابطه با سواركردن مسافران وبارگيري دارند وهمچنين نوع تجهيزاتي كه استفاده مي كنند، بيشترازسايرشركت ها موردتوجه قرار مي گيرند.بهتراست شما قبل از تائيدنهايي رزرو خود،بامركزنيازهاي خاص شركت هواپيمايي تماس گرفته وآنها را درجريان احتياجات خاص خودقراردهيد.بسته به نوع فرودگاه مورد استفاده شما ،دسترسي به هواپيمامتفاوت خواهدبود.بنابراين بهتراست ،ازقبل اين موضوع ،دررابطه بافرودگاه هاي مبداو مقصدموردتوجه شما قرارگيرد. راهروهايي كه به طورمستقيم به هواپيما وصل هستند، فاقدپلكان بوده و ازتاثيرشرايط جوي نيزبرحذرهستند.بعضي ازخطوط هواپيمايي نيزجهت سواركردن افرادويلچري ازبالابرهااستفاده مي كنند،ولي اين موضوع بايستي با هماهنگي هاي قبلي انجام شود. هميشه سعي كنيدازپروازهاي بدون توقف استفاده نمائيدتا بامشكلات جابجايي ازيك هواپيما به هواپيماي ديگرمواجه نشويد.
درايالات متحده ،مسافرين هوائي كه مبتلا به ناتواني هستند،تحت يكسري قوانين حمايتي قرارمي گيرند. سازمان هواپيمايي كشور ايالات متحده FAA)) وهمچنين بخش جابجائي مسافران (DOT) براساس قانون هاي مختلف ، درتهيه وتنظيم قوانين مربوط به مسافرت هاي هوايي نقش دارندو قانوني به نام ACTAA يكي ازاين قوانين محسوب مي شود.توجه داشته باشيدكه به محض خروج ازكشور ،شما تحت قوانين مربوط كشورهائي قرارمي گيريد كه قصدمسافرت به آنها راخواهيدداشت.

نكات مربوط به ويلچرقبل ازسوارشدن به هواپيما
بطورجدي توصيه شده كه شما زودتر يعني حداقل يك تا يك ونيم ساعت قبل ازپرواز در فرودگاه حاضرباشيد.به علاوه عاقلانه است كه قبل ازمسافرت ،ازجهت بررسي آسيب هاومفقودشدن احتمالي اجزاي آن، اززواياي مختلف ويلچرخود تعدادي عكس يا فيلم تهيه كنيد.صندلي خودرا درمحل سوارشدن هواپيما كنترل كنيد ودرخواست كنيدكه آن راتا محل خروج براي شما بياورند.مطمئن شويدكه قبل ازتحويل ويلچر، نام ونشاني شما برروي تمامي قسمتهاي قابل جابه جاشدن آن درج شده باشد.توجه داشته باشيد هرگونه راهنمائي ساده اي كه ممكن است جهت اطلاع نگاهدارندگان ويلچر مفيدباشد راارائه دهيد. شركتهاي هواپيمائي لازم است به شما اجازه دهندتاويلچرخودرا بتوانيد بطور مستقيم تا محل خروجي يعني جائي كه بايد آن راجمع نمود (اگرويلچرازنوع تاشونده باشد) يا جائي كه بايدآن رابراي تحويل آماده نمايند (اگرازنوع تاشونده نباشد) ،ببريد.هنگامي كه شما سوارهواپيما شده و برروي صندلي مخصوص خودمستقرشويد،ويلچرتان در قسمت بارهواپيما قرارداده مي شود. قبل ازپياده شدن،به همراه خوديادآوري كنيدكه وسايل موردنيازتان را به محل خروجي آورده و هماهنگي هاي لازم راانجام دهد. اگرشما هرگونه مشكلي داشته باشيد،يا اگرتجهيزات شما آسيب ديده باشد،شكايت خودرا با كاركنان مربوطه مطرح نمائيد. اگر شما بوسيله اسكوتريا ويلچربرقي مسافرت مي كنيد،اطمينان حاصل كنيدكه شما مي توانيددرمحل مقصد ،آنهارا براي استفاده ،آماده نمائيد. (همچنين اصول مربوط به مسافرت باويلچرهاي برقي راكه درجلوترذكرشده راملاحظه كنيد).


قسمت بازرسي فرودگاه


درفرودگاه ها، تمامي مسافران بايستي ازمحل بازرسي عبورنمايند. كيف هاي دستي مسافران به وسيله كاركنان وبااستفاده ازاشعه ايكس موردبازرسي قرارمي گيرند.استفاده كنندگان ازويلچر،چنانچه وسائل كمك حركتي فلزي نظيرعصا ،يا چوبهاي زيربغل داشته باشند به وسيله دست بازرسي خواهندشد وازدرون رديابهاي فلزي عبورداده نمي شوند.چنانچه شما داراي بريس هستيديا ازوسايل تثبيت كننده ستون فقرات استفاده مي كنيد،به پرسنل امنيتي اطلاع دهيد.
همچنين شركت هاي هوائي دررابطه باجابجايي ويلچرهاي برقي داراي خط مش هاي گسترده اي هستند. (بخش ويلچرهاي برقي را درزيرملاحظه فرمائيد).افرادبايستي ازشركتهاي هوائي خوددرمورد قوانين رزروكردن،سئوالات لازم را بپرسند.اما اكثرشركت هاي هوايي ويلچرهاي برقي راجابجا مي كنند.به طور كلي افرادمبتلابه ناتواني هميشه قبل ازسايرافراد وارد هواپيماشده وآخرازهمه ،ازآن خارج مي شوند .بايدطوري برنامه ريزي شودكه جابه جايي هاي مربوط به هواپيما وزمين متعاقب هم انجام گيرد.


مسافرت با قطار

 

شركت هاي راه آهن ايالات متحده ازگذشته تاكنون هماهنگي هايي راآغازنموده كه استفاده ازقطاررابراي افراد ناتوان آسان تركند .درواقع ازسال 1984 ،هرمسافري كه ازويلچراستفاده مي كند ،درواگني كه حداقل داراي يك اتاق استراحت وفضائي براي استقرارويلچردارد ، جاي داده مي شود. كاركنان اين واگن ها درسواروپياده شدن مسافران وصرف غذاي آنان كمكهاي لازم راارائه مي كنند.هم زمان با هرمسافرت ، بهتراست ازقبل، با بخش مربوطه تماس گرفته تاخدمات ويژه و جاي مخصوص خودراهماهنگ نمائيد. درمورد بليط سفرهاي دوسره (رفت وبرگشت) ،براي افرادمبتلا به ناتواني 25 درصدتخفيف درنظرگرفته شده است.به منظوراخذتخفيف ذكرشده ،لازم است كه شما كارت شناسائي صادرشده به وسيله سازمان معلولين ، يا موسسات دولتي ويا هرنهاد ذيربط راارائه نمائيد . نامه پزشكان نيزقابل قبول است. قابليت دسترسي ايستگاههاي مبدا ومقصد،همچنين مناسب بودن وضعيت ترددرادرآنها ازقبل بررسي كنيد.


مسافرت با اتوبوس


شركت هاي اتوبوسراني در ايالات متحده داراي برنامه خاصي به نام "كمك به افرادناتوان"(helping Hands) هستند.براساس اين برنامه، يك فردناتوان و يك نفرازهمراهان آن مجازند تنهاباپرداخت كرايه يك بليط بزرگسال سفركند.امروزه پايانه هاي مسافربري بيشترمناسب سازي مي شوندو طوري طراحي مي گردندكه فاقدموانع باشند.قبل ازمسافرت با اتوبوس ،شما بايد با شركت حمل ونقل موردنظرخود تماس گرفته و درمورد قوانين مربوط به مسافراني كه جهت سواروپياده شدن و مسافرت با اتوبوس نيازبه كمك دارند،پرس وجونمائيد. برخي ازشركت هاي حمل ونقل اجازه مي دهند كه يك نفرهمراه باشما به صورت رايگان سفركند. رانندگان اتوبوس افرادناتوان رابرروي صندلي هاي نزديك جلو مي نشانند، چراكه راهروي وسط اتوبوس تنها تقريبا" 14 اينچ (35 سانتيمتر) پهنادارد.توجه داشته باشيدكه اتوبوسهاي معمولي فاقدسيستم مهار ويلچرهستند وبالابرنيزندارند .برخي ازاتوبوسهاي درقسمت بار،فضائي براي ويلچرهاي برقي دارند.شركتهاي حمل ونقل مي توانند به درخواست شما وچندروزقبل ازسفر،رستورانها واماكن مناسب وقابل دسترسي را درايستگاههاي بين راه برايتان شناسائي كنند. بنابراين توصيه مي شودكه هنگام رزرو بليط اين كارراانجام دهيد.


مسافرت باكشتي


وقتي شما داخل كشتي هستيد، مسافرت باكشتي شايد آسانترين روش براي مسافرت باشد. همزمان باتدارك وسايل ديگرمسافرت، شما بايد جاي خود را ازقبل رزرو كنيد و نيازهاي خاص خودرابه شركت موردنظرتان اعلام كنيد. قبل ازسفر،شمابايددرموردعرض درها،به خصوص در اتاقها ودستشوئي ها تحقيق نمائيد. بيشتركشتي هاطوري ساخته شده اندكه ،عرض درها درآنها براي ويلچرمشكل سازنيست. اغلب جهت انتقال شما از عرشه به سايرقسمت ها بالابروجوددارد. به طور معمول ، گرفتن كمكهاي موردنيازمشكل نيست، چراكه خدمه هاي كشتي هميشه تمايل دارندكه به شما كمك كنند.فقط به خاطرداشته باشيدكه، هرچه كشتي بزرگترباشد،امكانات وفضاهاي قابل استفاده ي بهتري خواهدداشت.


هتل ها


درايالات متحده ،بسياري ازهتل هاو متل ها اتاق هايي رابراي اسكان افرادمعلول درنظرگرفته اند.اين اتاق ها،ويژگي هاي خيلي خاصي ندارند و تنها درصورت نياز،لازم است كه شما هنگام رزرو آنها، درخصوص مواردي ازجمله قابليت دسترسي ،عرض درها،ميله هاي دستگير ،وضعيت پلكان ، درهاي ورودي،وضع آسانسورها پرس وجوكنيد. شمابايدبامسوولين رزرواسيون صحبت كرده و قبل ازعزيمت ،نيازهاي خاص خودتان رامشخص نماييد.حتي اگر اتاقها هم قابل استفاده باشند،لازم است كه شمادرموردسايرامكانات موجوددرهتل /متل ازقبيل رستوران صحبتهاي لازم راانجام دهيد.اغلب، رزرو هتل ازطريق رايانه انجام مي شودو به همين دليل شمانمي توانيدپاسخ سووالات خودرابگيريد،مگراينكه باهتل تماس برقراركنيد.


راهنماي اطلاعات


شهرهاي بزرگ داراي يكسري برگه هاي راهنما هستند كه درآن اطلاعات مربوط به مناطق قابل دسترسي استفاده كنندگان ويلچردرج شده است.متاسفانه اطلاعات مذكور اغلب به روزنيستندو لازم است كه شما قبل ازعزيمت ،جهت اطمينان بيشتر،با اماكن موردنظرتماس بگيريد.يكسري تورهاي گردشگري گروهي نيزوجوددارند كه برا ي افرادناتوان سازماندهي شده اندوبرپا كنندگان تورهاي مذكور، نيازهاي خاص آنان راموردتوجه قرارمي دهند.تمامي موزه ها واماكن تاريخي قابل دسترسي نيستندوبه علت ماهيت ساختماني آنها،امكان دسترسي ندارند.درهرصورت بايدمسوولين تلاش نمايند،تاآنجاكه ممكن است ،اماكن مذكوررا براي شما قابل دسترسي نمايند.


اردوگاه ها


اردوگاههايي وجوددارندكه امكانات آنهاقابل استفاده افرادويلچري است.درايالات متحده امريكا، فهرستي ازسازمانها موجوداست كه در زمينه تفريح و گردش درهواي آزادوفعاليت هاي ورزشي افرادناتوان كارمي كنند .اين اردوگاه ها ممكن است براي افراد ناتوان و يا براي افرادسالم وناتوان قابل استفاده باشند.


نكات مهم هنگام مسافرت با ويلچرهاي برقي


وقتي مسافرت شما تفريحي باشد،انتظارداريد كه دريك محيط خوب و بافضايي زيبا استراحت كنيد.اگرمسافرت شما دررابطه با فعاليت هاي كاري است، بايدابتدادرذهن خود كارهاي روزمره تان را مرورنمائيد.ولي اگرشمادرمسافرت خوداز ويلچرهاي برقي استفاده مي كنيد،بايداميدداشته باشيدكه براي رفتن ازيك نقطه به نقطه ديگرويلچربرقي شما بامشكلي مواجه نشود.
وقتي مي خواهيد درموقع مسافرت ازويلچربرقي استفاده كنيد،هنگام رزروكردن پرواز،به شركت مربوطه اطلاع دهيد.درصورت امكان،بهتراست بادوستاني مسافرت نمائيدكه باتجهيزات ونيازهاي شخصي شما آشناباشند. سعي كنيدخودرابه موقع وحداقل يك ساعت زودتربه فرودگاه برسانيد. ولي بهتراست يك ساعت ونيم زودتردرفرودگاه حاضرشويد. حضوربه موقع ،به شمااجازه مي دهدتا قبل ازسايرمسافران سوارهواپيماشويد. دربازرسي بار نيز،لازم نيست كه ويلچرخودراترك كنيد،ودراين مورد مشكلي وجودندارد كه بخواهيد آن رامطرح كنيد. هيچ دليلي وجودنداردكه شمانتوانيدباويلچرخودتامحل خروجي برويدو معمولا" قادريد تا انتهاي راه خروجي و قبل ازانتقال خودبه هواپيما ،ازآن استفاده كنيد.

درموردويلچر:از نام توليدكننده ،مدل وشماره آن،ابعاد و ارتفاع خاص ويلچرتان آگاهي داشته باشيد. چراكه باداشتن اين اطلاعات متوجه مي شويدكه آيا ويلچرشما ،به طورعمودي درقسمت بارجاي مي گيردياخير.اگرويلچرشماازنوع تاشو نباشد،دستورالعمل اين است كه:"ازتاكردن اين ويلچرخودداري كنيد".اگرچارچوب ويلچرازنوع جوشكاري شده باشد،طبيعي است كه قابل تاشدن نخواهدبود. حمل ويلچر نبايدتوسط يك نفرانجام شود.براي جلوگيري ازآسيب قسمت فرمان وهدايت گر، بايستي آنرابه اندازه كافي نوارپيچي وبسته بندي كرد.دستورالعمل هاي خاص مربوط به نحوه خاموش وروشن كردن قسمت برق ويلچررا ، قبل وبعدازبسته بندي ارائه كنيدتاافرادكمك كننده درطول پروازبتوانندخدمه هاي زميني راراهنمائي كنند. يكي ازراه هاي جلوگيري ازآسيب ويلچرهاي برقي ،قراردادن آنها دريك محفظه فلزي قفل شده وچرخ دارست.درهرصورت ، ابتدا لازم است ميزان استقامت محفظه ،جهت نگهداري ويلچرشما مشخص شده و محدوديت هايي كه شركتهاي هوائي براي اندازه ها قائل هستند،تعيين گردد.


باتريها : بايددرمورد نوع باتري هاي ويلچرتان ، و همچنين طول،عرض و وزن آنها اطلاع داشته باشيد. چنانچه شركت هاي هوايي، دررابطه با باتريها ،موانع غيرقابل حلي رابرسرراه شماقراردهند،معمولا"مي توانيددرمقصد خود،بااستفاده ازاجاره باتريهاي موردنياز، مشكل تان راحل كنيد.اما امروزه اين موضوع ،يك معضل بزرگ محسوب مي شود.
تشكچه ها :هميشه چيزي رابراي نشستن برروي آن ،يعني هرچيزي كه بطورطبيعي براي شما كاركند ،همراه داشته باشيد. به ذهن بسپاريدكه بيشتر هواپيماها درارتفاع حدود 8000 پا ،تحت اختلاف فشارهوا قرارمي گيرند و به همين دليل تشكچه هاي بادي درحدوداين ارتفاع منبسط وحتي ممكن است بتركند.بنابراين قبل ازوقوع اين اتفاق ،بايداين تشكچه هاراخالي وبعدازرسيدن به مقصد مجددا"آنهاراپركرد.هم چنين توصيه شده است كه تهيه دستورالعمل ها ي مكتوب براي خدمه پروازي وزميني مي توانندبسيار مفيدباشند.اما مجموعه دستورالعمل هاي تهيه شده بهتراست كه كمتر ازيك صفحه باشند.چراكه هرچه دستورالعمل ها كمترباشند،كاركنان خطوط هوائي تمايل بيشتري به مطالعه آنها نشان مي دهند.
متخصصين كاردرماني وفيزيوتراپ ها مي تواننداطلاعات لازم رادراختيارشماقرارداده ونكات مهم وضروري درموردمسافرت با ويلچرهاي دستي وبرقي رابه شما آموزش دهند.همچنين آنها مي تواننداطلاعات مربوط به برنامه هاي رانندگي درسفر وتغييرات مربوط به مناسب سازي ونها را جهت رانندگي مستقل شما ارائه نمايند.مسافرت مي تواندبراي شما آسان شود،وقتي كه برنامه ريزي وهماهنگيهاي لازم راانجام داده باشيد.


واژه نامه


ADA قوانين مربوط به افرادناتوان درايالات متحده آمريكا
ACTAA قوانين انجام مسافرتها ازطريق شركتهاي هواپيمائي
DOT بخش مسافرت آژانسهاي استاني ودولتي كه به مقوله حمل ونقل افراد مي پرازند، اغلب اين حروف را در نام مخفف خوداستفاده مي كنند. اتحاديه آژانس هاي مسافرتي، اين قدرت رادارندكه برخي ازجنبه هاي خدمات شركتهاي هواپيمائي،اتوبوسراني،و قطارها، وحتي خودروها ي توليدي براي افرادتاتوان را بررسي و اصلاح كنند.
FAA اتحاديه شركنهاي دولتي هواپيمائي در ايالات متحده . اين اتحاديه،علاوه براجراي وظايف قانوني خود،به موضوعاتي مي پردازدكه باعث لذت بخش شدن مسافرت افرادمبتلا به ناتوانيهاي جسمي گردد.
Hands controls وسايل خاصي كه جهت رانندگي خودرو ،بدون بكاربردن پدالهاي پا و تنها به وسيله دست مورداستفاده قرارمي گيرند. اين وسائل به افرادناتوان كمك مي كنندتابتوانند به تنهائي با خودرو يا ون را نندگي كنند.
IMAT انجمن بين المللي ارائه كمكهاي پزشكي به مسافرين
Paratransit كمك هزينه اي است كه دولت براي جابجائي افرادمبتلا به ناتوانائي هاي جسمي درنظرمي گيرد. خدمات ازطريق نمايندگي هاي استاني و ناحيه اي نظير ارائه مي گردد.
U.S.C مجموعه قوانين ايالات متحده ،كه تاليفي ازقوانين دولتي ايالت متحده امريكا است.


ReferencesRoberts R. Air Travel Guide for Seniors and Disabled Persons. International Aviation Development Corporation,2001.
2. Rosen F. How to Travel: A Guidebook for Persons with aDisability. Science & Humanities Press, 1997.
3. Rosen F. How to Travel in Canada: A Guidebook for aVisitor with a Disability. Banis & Associates, 1997.
4. Smitner P. Access for Disabled Americans: A Guide for theWheelchair Traveler. Access for Disabled AmericansPublishing, 1996.
5. Smitner P. Around the World Resource Guide. Access forDisabled Americans Publishing, 2000.


****


منبع:مقاله:" Travel and transportation" – مترجم: مهندس عباس كاشي (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – فروردين ماه 1388 - برگرفته از:
Patient-Family Teaching Manual-Regional Spinal Cord Injury Center of Delaware Valley-Thomas Jefferson University Hospital and Magee Rehabilitation Hospital-1993-2001

Page 6 of 23

ورود به سایتبازدید از سایت

Visitors
40
Articles
281
Web Links
3
Articles View Hits
172940

حاضرین در سایت

We have 6 guests and no members online