مشاور آموزش
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

درد يک حس ناخوشايندی است و با تخريب واقعی بافت يا تخريب پتانسيلی بافت مرتبط است.

در کل دو نوع درد وجود دارد درد حاد و درد مزمن. بيشتر مردم درد حاد را موقعی تجربه می کنند که دچار بيماری و آسيب جسمی می شوند معمولا" بطور ناگهانی شروع می شود و بصورت يک علامت به شما اخطار می دهد که مشکلی وجود دارد و شما نيازمند کمک هستيد. دردر حاد می تواند خفيف يا شديد باشد اما معمولا" با درمان و معالجه رفع می شود. درد مزمن شبيه درد حاد است که می تواند به طور ناگهانی شروع شود. گرچه درد مزمن متفاوت است زيرا درد با گذشت زمان شديدتر می شود و بعد از درمان و معالجه جسم، به مدت طولانی درد ادامه دارد.

رموز موفقيت کنترل درد:

برای موفقيت آميز بودن کنترل درد، شما نياز داريد به :

انعطاف پذير بودن و همکاری با پزشک

در ارتباط بودن با متخصصين برای پيدا کردن راه حلهايی برای کنترل درد

پيروی کردن از دستورالعملهای درمان و مداوا

نقش فعال داشتن در درمان

پس نتيجه می گيريم که کنترل درد می تواند در رشد و پيشرفت کيفيت زندگی شما خيلی با اهميت باشد اگر شما درد داريد با پزشک در ميان بگذاريد ابتدا با شيوه های ساده کاهش درد شروع کنيد. ممکن است مجبور شويد چندين روش يا ترکيبی از روشها را به کار ببريد تا بهترين روش موثر بر درد در شما پيدا شود خودتان را سرزنش نکنيد زيرا ممکن است مشکل جدی داشته باشيد که موجب درد شده است. نهايتا" ممکن است معالجه و درمان راه حل نباشد ممکن است در زندگی بطور کامل از درد خلاص نشويد و تنها بتوانيد درد را کاهش دهيد اما درد ضعيف شده برای زندگی شاد و موثر کافی باشد.

چه عواملی درد را کاهش می دهد.

احساسات و طرز فکر شما در افزايش درد موثرند. بعنوان مثال وقتی شما خودتان را ترغيب می کنيد تا درد شديد شود اين موضوع می تواند منجر به خستگی ، فشار روحی ، عصبانيت و کاهش توانايی انجام فعاليتهای روزانه شود . مثال ديگری از تاثير احساسات و افکار شما بر روی درد زمانی است که استرس داريد و در نتيجه مشکلات زندگی مرتبط با آسیب نخاعی دچار افسردگی می شويد. افسردگی می تواند درد را شديدتر و در نهايت موجب گوشه گيری و انزوای فرد شود.

چه عواملی درد را کاهش می دهد:

شيوه های روانشناسی وجود دارد که می توان برای کاهش درد از آنها کمک گرفت. از طريق مشاوره تخصصی می توان بر افسردگی غلبه کرد و از عهده استرس برآمد گر چه ، افسردگی شديد ممکن است نيازمند دارو و درمان باشد بعضی روشهايی که شما از طريق مشاوره ياد می گيريد شامل آموزش تمدد اعصاب ( relaxation )، فيدبک ( biofeedback) خواب مصنوعی ( hypnosis ) هستند که البته می بایستی با مشورت پزشک متخصص انجام شود

زمانيکه هيچ فعاليتی نداريد يا می خواهيد استراحت کنيد مثلا" قبل از خواب، ممکن است درد شما افزايش يابد اين بخاطر اين است که شما زمان کافی برای تمرکز روی درد داريد وقتی که در فعاليتهای هدفدار و لذت بخش درگير می شويد، آگاهی و هوشياری شما از درد کاهش می يابد،

برای مثال : زمانيکه شما مشغول انجام کار، مطالعه و فعاليتهای تفريحی هستيد به احتمال بسيار زياد کمتر روی درد تمرکز می کنيد.

اثرات درد بر شما :

درد نه تنها روی جسم تاثير می گذارد بلکه فکر و احساس را نيز تحت تاثير قرار می دهد. انجام فعاليتها با وجود درد ،سخت و دشوار است. درد داشتن قسمتی از بدن شما، حتی با داشتن بهترين شرایط موجب رنج و اذيت است. بدترين موقع وقتی است که درد، خيلی شديد و غير قابل تحمل باشد وقتی درد می کشيد احتمالا" موقع فکر کردن به هر چيزی ،زمان سختی را می گذرانيد . بطور کلی تفکر در مورد کار و تحصيل و موضوعات ديگر با وجود درد ،سخت و دشوار می شود. سپس افکار منفی واکنش احساس را تحت تاثير قرار می دهد .

اگر هنگام انجام کاری که از انجام آن لذت می بريد نگرانی داشته باشيد، چون نگرانی باعث شديد شدن درد می شود بخاطر دوری از درد زياد از انجام آن خودداری می کنيد. اگر دردتان موقع شرکت در فعاليتها نگران کننده باشد ممکن است احساس سرخوردگی و نااميدی بکنيد همچنين درد منجر به افسردگی و عصبانيت می شود.

کنترل درد:

کنترل درد معمولا" درمان داروئی ، تعديل کردن فعاليتها يا ترکيبی از هر دو را شامل می شود احتمالا" درد را بطور کامل قطع نمی کند اما يک برنامه کنترل درد موثر می تواند شدت درد را کاهش دهد. کنترل درد يک فرآيند خيلی سختی است بيشتر مواقع درک اينکه چه چيزی موجب درد در افراد ضايعه نخاعی شده است خيلی مشکل است قبل از اينکه دارو استفاده کنيد يا شيوه های کنترل درد را بکار ببريد با پزشک متخصص در مورد درد بعد از آسيب نخاعی مشاوره نمائيد. بخاطر داشته باشید زمان می برد تا بهترين روش کنترل دردتان را پيدا کنيد و البته برنامه کنترل درد موثر بستگی به نوع درد دارد.

****

منبع : مقاله " درد " -ترجمه : سارا عزیزی -برگرفته از اینترنت - انتشار سایت مرکز ضایعات نخاعی جانبازان -اسفند 1385

 


بررسی وضعیت گردن مصدومین در مواردمشکوک به آسیبهای نخاعی ،توسط عامه مردم (اشخاص غیرحرف پزشک) تقریبا" غیرممکن است .ولی روشهای ساده ای وجوددارند که افراد شاغل در گروههای پزشکی یا متخصصان مراقبتهای سلامتی و بهداشت می توانندبااستفاده ازآن روشها تعیین کنند که آیا شخص مصدوم متحمل ضایعه طناب نخاعی شده است یاخیر.دراین مقاله روشی ارائه شده است که بوسیله آن می توان وضعیت گردن فردآسیب دیده را ارزیابی نمود. البته این روش تنها روش قابل استفاده محسوب نمی شود، همچنین برای افراد غیرمتخصص توصیه نمی گردد.

مشکلات : ازجمله مشکلات این روش این است که روشی چالش انگیزمحسوب می شود.

دستورالعمل


قسمتهای که لازم است دراین روش مورداستفاده قرارگیرند، عبارتنداز:

-چشمها
-دستها

نحوه بررسی گردن مصدومین ازنظر آسیبهای نخاعی

مرحله 1

دردرجه اول باید تعیین شود که آیا "روش آسیب مصدوم"طوری بوده که احتمالا" باعث صدمه دیدن نخاع او شده باشد یا خیر .برای مثال سقوط ازیک ارتفاع 20 فوتی(حدود 6 متر ) احتمالا" باعث آسیب به ناحیه گردن خواهدشد. ولی زمین خوردن عادی معمولا" عاملی برای آن محسوب نمی گردد. اما سقوط ازروی 5 پله نیز ممکن است باعث آسیب نخاع گردنی شود.

مرحله 2

چنانچه آسیب دراثر سقوط از ارتفاع حدود6 متری ایجاد شده باشد، باید اینطور فرض کنید که گردن و نخاع او دچارآسیب شده است.درصورتی که آسیب به دلایل مختلفی ازجمله سقوط از 5 پله باشد، نیزباید ارزیابی گردن را برمبنای آسیب طناب نخاعی قرارداد.

مرحله 3

آیا بیماروضعیت قابل اطمینانی دارد ؟ آیا او قادربه صحبت کردن می باشد؟آیا او می تواندبه سئوالات شما بطورمناسب پاسخ دهد؟آیا او از اتفاقی که رخ داده آگاه است؟ آیا بیماریک بچه است یا یک فرد مسن و ناهوشیارمی باشد؟درصورتی که او هوشیاری ندارد و خیلی جوان یا خیلی مسن است و یا اینکه قادرنیست به خوبی کند، بایداینطوردرنظربگیرید که ناحیه گردن و نخاع او آسیب دیده است .درغیراینصورت مرحله بعد را موردتوجه قرار دهید.

مرحله 4

نواحی گردن ونخاع بیمار رالمس کنید. آیا وقتی ناحیه گردن وستون فقرات را لمس می کنید،بیمار احساس درد دارد؟ چنانچه بیمارهرگونه دردی حس می کند،این طوردرنظربگیریدکه گردن ونخاع او آسیب دیدگی پیداکرده است .درغیراینصورت به مرحله بعدرجوع کنید.

مرحله 5

آیا بیمار درناحیه دستها، پاها،انگشتان و پنجه پاها ی خودحس طبیعی دارد؟ آیا اواحساس بی حسی یا سوزش می کند؟ آیا بیمار دردی به صورت تیرکشیدن دارد؟ درصورتی که او دراندام های تحتانی خود احساس درد، کرخی یا سوزش می کند، این طوردرنظربگیرید که ناحیه گردن و نخاع او آسیب دیده است .درغیراینصورت مرحله بعد را موردتوجه قرار دهید.

مرحله 6

به آرامی به بیمار کمک کنیدتا دروضعیت نشسته یا ایستاده قرارگیرد. چنانچه اودر هرزمانی ازاین مرحله درناحیه گردن وستون مهره ها ی خود احساس درد می کند، این کاررامتوقف کرده و این طوردرنظربگیرید که ناحیه گردن و نخاع او آسیب دیده است .درصورتی که بیمار بتواندبدون احساس درد بلندشود،احتمالا" نخاع وگردن او مشکلی پیدانکرده است.

مرحله 7

مجددا"یادآوری می شودکه این روش تنها روشی نیست که برای ارزیابی آسیب های نخاع و ستون فقرات مورداستفاده قرارگیرد. همچنین روشی نیست که به وسیله افراد عادی قابل استفاده باشد. اگر شما تاکنون با کسی که احتمالا" آسیب دیدگی گردن و ستون فقرات داشته مواجه نشده باشید، سعی کنیدبه هیچ وجه اورا حرکت نداده ودستها وسر او را بی حرکت نمائید و بلافاصله با مراکز اورژانس وکمکهای اضطراری تماس بگیرید.

نکات مهم و اخطار


- تازمانی که به اندازه کافی آموزش ندیده اید، هرگزاقدام به بررسی گردن یا نخاع کسی نکنید.
- درصورتی که باکسی برخوردکردید که دچار آسیب گردن یا نخاع شده ، اورابه هیچ وجه حرکت نداده وبلافاصله با مراکز اورژانس تماس برقرارکنید.

****


منبع: مقاله " نحوه بررسی وضعیت گردن وستون فقرات مصدومین مشکوک به آسیب نخاعی " -مترجم: مهندس عباس كاشي - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -آذر ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.ehow.com


استفاده از اینترنت برای هر کسی که مایل به استفاده از آن باشد مزایای مختلفی دارد . اینترنت حجم عظیمی از اطلاعات را در دسترس افراد قرار می دهد . از طریق اینترنت کارهای خیلی زیادی می توان انجام داد و یکی از با ارزش ترین ابزارهایی است که می تواند در جنبه های مختلف زندگی افراد تاثیر گذار باشد . همه روزه مقدار زیادی از اطلاعات بر روی اینترنت ارسال می گردد و با توجه به سیری که در پیش است به عنوان قوی ترین منبع اطلاعات می تواند محسوب شود . با استفاده از اینترنت کارها آسان تر شده و انجام آنها به زمان خیلی کمتری نیاز دارد . علاوه بر این ها ، اینترنت به یک وسیله عالی برای اجتناب از زحمات کارهای بانکی تبدیل شده است و انجام معاملات از طریق آن می تواند به سرعت و بدون خطر انجام گیرد . از این رو در حال تبدیل شدن به یک منبع قدرتمند برای خرید می باشد . به طوری که وقتی نمی خواهید یا نمی توانید از منزل یا محل اقامت خود خارج شوید ، می توانید به سهولت محصولات مورد نظر خودتان را در خانه تحویل بگیرید .


استفاده گسترده از اینترنت حوزه های جدیدی از مشاغل را در همه کشورها ایجاد نموده و قابلیت دسترسی به کارها از داخل خانه گسترش پیدا کرده است . اینترنت با داشتن حجم عظیمی از اطلاعات ، یکی از با ارزش ترین ابزارها را در بحث آموزش ارائه می دهد و بزرگترین منبع مرجع برای مربیان و دانش آموزان محسوب می شود . امروزه کتابخانه های الکترونیکی برای دانشجویان دانشگاهها که به دنبال اطلاعات علمی مرتبط با رشته های خود هستند ، اهمیت ویژه ای دارند . یکی از مزایای مهم اینترنت ، توانایی آن در به حداقل رساندن فاصله ها و ارائه خدمات ارتباطی کارآمد و بدون هزینه است. به طور کلی ، اینترنت ابزاری است که با برنامه های کاربردی که دارد می تواند بر روی تمام جوانب زندگی افراد تاثیر گذار باشد .

رشد اینترنت


مواد ، برنامه ها ، وب سایت ها و سایرخدمات اینترنت همه روزه چندین برابرمی شود و تحولات آن در فن آوری ها در حال استفاده است . کاربردهای آن رشد ی تصاعدی دارد. با این حال مهمترین جنبه تکامل اینترنت این است که با وجود رشد صعودی که داشته ، باعث شده که زندگی مردم آسان شده و دانش آنان افزایش یابد .

ارزش زمان


بعضی از مردم می گویند : "وقت طلا" است. بعضی دیگر می گویند که زمان خیلی با ارزش است و نباید هدر داده شود . در هر حال در هر شرایطی که باشید ، یک چیز حقیقت دارد : نیازهای امروزه زندگی و مطالبات جامعه ، خیلی وقت ما را به خود اختصاص داده است ، بطوری که خیلی از افراد وقت کافی را برای انجام کارهای روزمره خود ندارند . ظاهرا" اینترنت به عنوان یک ابزار صرفه جویی و برای انجام دادن کارهای زیادی که قبلا" روزها طول می کشیده ، پا به این عرصه گذاشته است . توانایی اینترنت برای ذخیره قوا ، توانایی آن برای محاسبه فوری تقریبا "همه چیز ، و کاربرد جهانی آن به عنوان پایگاه داده ها واطلاعات ، موجب تسهیل کارها و صرفه جویی در زمان انجام آنها تقریبا" در هر کاری از این سیاره گردیده است.

بانک اینترنتی


فن آوری های پیشرفته ی اینترنتی ، مردم را از دردسرهای انتظار در صفوف شعب بانک ها و از دست دادن وقت آنان رهایی داده است . بانکداری اینترنتی راهی آسان ، ایمن و سریع برای انجام عملیات بانکی است . امروزه طیف گسترده ای از امور بانکی از جمله پرداخت صورتحساب ها و انتقال وجوه را می توان از طریق اینترنت انجام داد . اجرای کارهای بانکی بوسیله اینترنت خیلی راحت است . ضمن اینکه در تمام مدت شبانه روز نیز قابل اجرا می باشد .

خرید اینترنتی


آیا تا کنون ضرورت ایجاب کرده که برای خرید از منزل خارج شوید ، اما حال وحو صله آن را نداشته باشید ، یا اینکه اصلا" وقت انجام آن را نداشته باشید ؟ اگر جواب شما مثبت بوده ، باید گفت که در این گونه موارد اینترنت می تواند مشکل شما را حل کند . اینترنت به شما این امکان را می دهد که بتوانید خرید هر چیزی را به راحتی از داخل منزل خود انجام دهید .

امروزه فروشگاه های زیادی هستند که می توانند سفارشات شما را بصورت آنلاین دریافت کرده و در جلوی درب منزلتان به شما تحویل دهند . خیلی از مشتریان تقریبا" هر چیزی را که تصور می کنید ( کفش ، لباس ، پوشاک ، لوازم جانبی ) از طریق اینترنت خریداری می کنند . بطورکلی خرید اینترنتی می تواند باعث صرفه جویی در زمان و پول شما شود ، چرا که طیف گسترده ای از محصولات هستند که قیمت آنها حتی ارزانتر از آن چیزی است که می توانید در فروشگاه های واقعی پیدا کنید .

راهی برای اشتغال و کسب در آمد


یکی دیگر ازمزایایی که اینترنت از زمان معرفی آن به زندگی ما به ارمغان آورده این است که حوزه های جدیدی از مشاغل و حرف را در پیش روی عموم مردم قرار داده است.

طراحی وب سایت ، تکنسین های کامپیوتر و برنامه نویسی ، از جمله مشاغلی هستند که امروزه در اوج تقاضا ی کارفرمایان قراردارند . در حال حاضر تقریبا" هر شرکتی ، نیاز به یک وب سایت دارد تا بتواند از طریق آن محصولات خود را معرفی کند و برای این کار هم نیاز به متخصصان طراحی وب سایت دارند . علاوه بر این ، مشاوران ، فروشندگان ، عرضه کنندگان و همه ی متخصصان ، نیازمند بهبود کار خود و کمک به مردم از طریق اینترنت هستند . آموزش های مورد نیاز و فرصت های شغلی از طریق وب عالی است . زنان خانه دار ، مادران و افراد ناتوان و افراد مبتلا به آسیب نخاعی که با مشکل اشتغال مواجه اند ، می توانند شانس کارکردن در خانه و کسب درآمد را امتحان کنند .

یک گنجینه آموزشی


بزرگترین مزیت اینترنت را می توان در بخش آموزش یافت . مربیان می توانند به مواد آموزشی مورد نظر خود از اینترنت دست پیدا کرده ، دوره های تحصیلی آنلاین را آماده سازی نموده و اطلاعات صوتی / تصویری را به دانش آموزان خود ارائه دهند .

اینترنت برای مدرسان منبع ارزشمندی است تا بتوانند سطح دانش دانشجویان خود را ارتقاء دهند . اینترنت ، مکانی عالی را برای ارائه کنفرانس ها و همکاری دانش پژوهان سراسر جهان فراهم می کند. دانش آموزان و دانشجویان می توانند اطلاعات مرتبط با رشته های خود را از کتابخانه های الکترونیکی که حاوی انواع زیادی از مجلات و مقالات علمی هستند ، جستجو کنند . منابع موجود در اینترنت تقریبا" تمام جنبه های برنامه های آموزشی را پوشش می دهند و دانش آموزان و دانشجویان ابزار بسیار با ارزشی را برای ارتقاء سطح دانش و گسترش کار خود در اختیار دارند .

ارتباط نزدیک .... تا دور !

یکی از مهم ترین مزایای گسترده ی اینترنت " برقراری ارتباطات" است . اینترنت فاصله ها را از بین برده و برای مردم فرصت بی نظیری را فراهم نموده تا بتوانند با عزیزان ، دوستان یا آشنایان خود صحبت نموده و حتی همدیگر را تماشا نمایند و از این طریق مردم می توانند از ارتباط با هم لذت ببرند . اتاق های گفتگو ، خدمات تبادل پیام ، ایمیل و برنامه های کنفرانس رایج ترین برنامه های برقراری ارتباط از طریق اینترنت هستند . مردم می توانند از مزایای ارتباطات ارزان بهره مند شده و ارتباط با عزیزان خود را در سراسر جهان حفظ کنند .

نقش اینترنت در زندگی افراد دچار ضایعه نخاعی

با توجه به آن چه اشاره گردید نقش اینترنت و اثرات مفید آن بر زندگی عموم مردم بر کسی پوشیده نیست و بر همین اساس هم شاهد گسترش روزافزون حوزه های مختلف و متعدد آن هستیم . از این رو مبتلایان به آسیب های نخاعی با توجه به شرایط جسمی و محدودیت هایی که دارند می توانند همانند سایر افراد جامعه از امتیازات آن بهره مند شوند .

پیش از این شاهد این بودیم که انجام یک کار بانکی ، ادامه تحصیل ، مراجعه به کتابخانه و بهره مندی از منابع علمی و آموزشی ، خرید کردن ، ارتباط با دوستان و آشنایان دور ونزدیک و حتی داشتن یک حرفه و کسب درآمد و از این قبیل موارد برای بسیاری از افراد مبتلا به آسیب نخاعی یک رویا و آرزو بود . اما امروزه با ورود اینترنت به عرصه زندگی می توانیم شاهد رفع موانع موجود در پیش روی آنان باشیم . تاکنون در خصوص نقش مثبت اینترنت در زندگی افراد نخاعی مطالعات علمی زیادی انجام شده است که بیشتر آنان بر تاثیرات مفید آن مهر تائید زده اند .

از این رو آشنایی افراد نخاعی با امتیازات برجسته ی بهره مندی ازاینترنت در ارتقاء سطح آگاهی و سلامتی آنان می تواند گامی بلند در بهبود کیفیت زندگی آنان فراهم آورد .


دکتر میلر سوزان (Miller, Susan ) در سال 2008 مطالعه ای را برروی میزان فراوانی و نوع استفاده از اینترنت و تاثیرآن بر روی وضعیت سلامتی افراد مبتلا به آسیب نخاعی انجام داده است .

نتایج حاصله نشان دادند که اینترنت پتانسیل زیادی برای تاثیر بر روی استقلال و ارتباطات اجتماعی افراد مبتلا به آسیب نخاعی دارد . مشخص شده که اینترنت وضعیت دسترسی افراد نخاعی را بهبود بخشیده و فرصت ها را برای انجام کسب و کار ، تعامل با دیگران ، به دست آوردن اطلاعات ، و انجام فعالیت های تفریحی گسترش می دهد .

نظرسنجی هریس ( Harris ) نیز که در سال 2000 انجام شد ، برخی از اثرات مثبت استفاده از اینترنت رادر افراد دارای ناتوانی مشخص نمود ( تیلور ، 2000) . در مجموع نتایج حاصله نشان دادند که ، اگرچه افراد مبتلا به ناتوانی احتمالا" کمتر ازافراد سالم (43 درصد در مقابل 57 درصد ) آنلاین بودند ، اما زمانی را افراد ناتوان صرف استفاده از اینترنت می کردند ، دو برابر زمان افراد سالم بود. (20 در ساعت در هفته در مقابل 10 ساعت در هفته) . همچنین افراد مبتلا به ناتوانی گزارش داده بودند که اینترنت به طور قابل توجهی باعث بهبود کیفیت زندگی آنان شده بود . (48 درصد در مقابل 27 درصد) .

آنها گزارش کرده بودند که اینترنت به آنها کمک کرده تا ارتباط بهتری را با جهان برقرار کنند و در واقع از طریق اینترنت آنها توانسته اند خود را به افراد دارای منافع و تجربیات زندگی مشابه وصل نمایند .


به طور کلی نتایج تحقیقات نشان داده که به دلیل یکی از پیامد های مهم آسیب نخاعی یعنی محدودیت حرکتی و عدم امکان جابجایی راحت و احتمال انزوای اجتماعی آنان ، استفاده از اینترنت در میان افراد دچار آسیب نخاعی به طور بالقوه از اهمیت بالائی برخودار است (چان ، Pruett ، میلر ، Frain ، و Blalock ، 2006) . طبیعی است که افراد مبتلا به آسیب نخاعی ممکن است در مورد جابجایی های خود با موانعی مواجه شوند که می توانند در برقراری ارتباطات اجتماعی و شرکت آنان در فعالیتهای اجتماعی مشکلاتی را به وجود آورند.


علاوه بر این ، نگرشهای منفی و انگ های اجتماعی نیز می توانند مانع از مشارکت اجتماعی و توسعه روابط آنان در جوامع محلی گردد . تلاش محققین همواره بر این بوده که راه های به حداقل رساندن شرایط زمینه ساز انزوای اجتماعی افراد مبتلا به ناتوانی را شناسایی کنند .

به عنوان نمونه ، امروزه افراد مبتلا به بیماریهای مزمن ، به ویژه کسانی که دچار بیماریهای شاخص هستند (مثل مبتلایان به ایدز ، اعتیاد به الکل و از این قبیل ) ، توانسته اند با مشارکت در گروه های حمایتی اجتماعی ، از مزایای سلامتی روانی و جسمی زیادی بهره مند شوند . (Pennebaker ، و Dickerson ، سال 2000) . بنابراین با توجه به این که اینترنت می تواند موانع فیزیکی افراد ناتوان که باعث جلوگیری از برقراری تعاملات اجتماعی مناسب آنان می گردد را از پیش روی آنان بردارد ، از این رو حمایتهای اجتماعی اینترنتی می توانند ابزاری مفید را برای کاهش انزوای اجتماعی آنان فراهم آورد (چان و همکاران ، 2006) . پست الکترونیکی ، اتاق های چت ، پیام های فوری ، و خدمات آنلاین دوستیابی همگی می توانند راههای ساده تری را برای افراد دارای محدودیت حرکتی و ارتباط آنان با دیگران فراهم نماید .

اشاره ای به اثرات منفی استفاده ازاینترنت :


در نظر گرفتن اثرات منفی استفاده از اینترنت بر روی حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی نیز موضوع مهمی است . استفاده از اینترنت می تواند یک فعالیت انفرادی محسوب شود و زمانی را که فرد باید صرف تعامل با عزیزان وخانواده خود کند را کاهش می دهد (ساندرز ، فیلد ، دیگو ، و کاپلان ، 2000) .همچنین صرف زمان بیش از حد در سایتهای اینترنتی نیز می تواند وقت و انرژی مورد نیاز برای انجام سایرکارهای مطلوب و داشتن اوقات فراغت مناسب را از فرد بگیرد . ازاین نظر می توان استفاده از اینترنت را شبیه به تماشای تلویزیون در نظر گرفت . با توجه به نظر Csikszentmihalyi( Kubey وCsikszentmihalyi ، سال 1990) یکسری فعالیت های تفریحی خاص مانند تماشای تلویزیون هستند که در مقایسه با فعالیتهایی که احتیاج به کسب اطلاعات غیرفعالانه دارند ، نیاز به حافظه ی کم ، تفکر و اراده خیلی زیادی ندارند . شاید استفاده ازاینترنت را هم بتوان در زمره این نوع فعالیتها در نظر گرفت . بنابراین همواره باید اینترنت به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد .

****

منبع : مقاله " نقش اینترنت در زندگی افراد مبتلا به آسیب نخاعی " ترجمه و تنظیم : مهندس عباس کاشی- (email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)- انتشار : مرکز ضایعات نخاعی - بهمن 1390- برگرفته از سایت - سایت : http://www.cyberethics.info

 

معمولا" کسانی که ازویلچراستفاده می کنند،هنگام سفربااتوبوس،با مشکلاتی مواجه می شوند.این موضوع باعث شده که اتوبوسها هرچه بیشتربه صورت های مختلف مناسب سازی وجهت استفاده معرفی گردند. باتوجه به قانون مناسب سازی خدمات عمومی مصوب سال 2000 كشور انگلستان ،کلیه اتوبوس هايی که بیش از22مسافرراجابجا می کنند،مشمول این قانون قرارگرفته اند،به اين مفهوم كه کلیه اتوبوس های جدید که بصورت موردی یا طبق برنامه سرویس ها به کاربرده می شوند،باید ضوابط مربوط به قانون مذکوررا اجرانمایند.اما تاسال 2005 اتوبوس هاي يك طبقه کوچکتر ،ازاین قانون مستثنی بودند.


سرعت ازرده خارج شدن اتوبوس های قدیمی و جایگزین شدن آنها به وسیله وسایط نقلیه كه مناسب حال افرادویلچری هم باشند، ازمنطقه ای به منطقه دیگرفرق می کند . اين موضوع درمورد بعضی ازاتوبوس هایی که برای افرادویلچری مناسب سازی شده اند،ويا درطول سايرمسیرها مستعمل می شوند،نيزمصداق دارد .ازسوي ديگر ميزان تعويض آنهابسته به میزان خدماتی که برخی از این قبیل اتوبوس ها درهرمسیرارائه می دهند،ممکن است حتي ازیک هفته به هفته دیگرهم فرق کند.بااین حال تمام اتوبوس های يك طبقه تا سال 2016 واتوبوس های دوطبقه تا سال 2017 برای افرادویلچری قابل استفاده خواهندبود.


قبل ازسفربا اتوبوس مهم است كه اطمينان حاصل كنيد ،شركتي كه شما تمايل به سفر ازطريق آنها داريد،ازاتوبوس ها وروشهايي استفاده مي كندكه براي افرادويلچري مناسب سازي شده باشند. اگرروش هاي مورداستفاده ،همان شيوه هاي قديمي اتوبوس ها ي بدون رمپ باشد و يا روش هايي استفاده گرددكه توانائي خودفرد كمتربه كار برده مي شود ،دراين صورت شما فقط مي توانيد درصورت امكان بلندشده وازويلچرخودخارج شويد وچندقدم برداريد تادر جائي كه درنزديكي درورودي براي شما مشخص شده مستقرشويد. دراين مواردتوصيه شده كه براي مسافرت يك نفرهمراه داشته باشيد،تا نه تنها موقع سواروپياده شدن، بلكه جهت جمع وجوركردن ويلچر نيزبه شما كمك كند.


سفرهاي شهري وبين شهري افرادنخاعی بااتوبوس


اتوبوس هايي كه درشهرها وشهرك ها ،مورداستفاده ويلچرسواران قرارمي گيرند، به طور معمول داراي رمپ هاي برقي هستند كه به وسيله راننده كنترل مي شوند.درمناطق روستائي ازرمپ هايي اسفاده مي شوندكه به صورت دستي وتوسط راننده قابليت بازوبسته شدن(تاشونده) دارند.اكثراتوبوس ها به خودي خودداراي فضائي براي استقرار حداقل يك ويلچرهستند،منظورفضائي است كه اغلب درقسمت صندلي هاي تاشو قراردارد، وموقعي كه مسافرويلچري نباشد،توسط سايرمسافران استفاده مي شود.اين صندلي ها حتي توسط كساني كه داراي محدوديت حركتي دردست هاي خودهستند هم،به آساني قابليت تاشدن دارند.


نكته مهم اين است كه به محض سوارشدن دراتوبوس ،مطمئن شويدكه خودتان و ويلچرتان دربرابرهرگونه حادثه وآسيب ايمن هستيد.دراكثراتوبوس ها استفاده كنندگان ويلچر بايستي روبه پشت اتوبوس بنشينند ،يعني روبه پشتي هاي لايه داري كه براي جلوگيري ازسرخوردن آنان طراحي شده اند.اين پشتي ها طوري طراحي شده اندكه دسته ها وچرخ هاي ويلچرمي توانندازبين دو طرف آن عبورنمايند.


بعدازاستقرارصحيح بايدترمزهاي دستي ويلچرراقفل كنيدتا درموقع حركت اتوبوس ازحركت ويلچرجلوگيري شود.همچنين بايديك كليد فشاري براي زنگ اتوبوس و ريل هايي به عنوان دستگيره درمحدوده دسترسي ويلچرقرارداشته باشد. نماي بيروني اتوبوس هايي كه براي براي كاربران ويلچر مناسب سازي شده اندبايد بوسيله برچسب هاي مشخص قابل شناسائي باشند.
مطابق قانون مربوط به افرادناتوان ، افرادويلچري نسبت به ساير افراد ،حتي افرادي كه جهت جابجائي خودازسه چرخه هاي دستي يا برقي استفاده مي كنند، و ممكن است جاي آنان رااشغال كنند،داراي اولويت هستند.به شرطي كه فضاي كافي براي جمع وجورشدن وسيله آنها وجودداشته باشد يا حتي نسبت به كساني كه قادرندبا وجودهمراه داشتن بچه وكالسكه ، درهر جاي ديگراتوبوس بنشينند.


بيشترشركت هاي اتوبوسراني براي مسافرت افرادنخاعي ،مقياس هاي مربوط به ويلچرهاي استانداردرا به عنوان مبنا درنظرمي گيرند.ويلچرهايي وجوددارندكه داراي 1200ميليمتر طول و 700ميليمترعرض بوده و ارتفاع آنها ازسطح كف تابالاي سرفردنشسته برروي ويلچر ، بيشتراز1350 ميليمتر نمي شود.اگرويلچرشما داراي ابعاداستانداردنمي باشد،توصيه مي شود كه باشركت اتوبوسراني مربوطه تماس بگيريدتا درموردانجام جابجائي ويلچرخود اطمينان حاصل كنيد.
افرادناتواني كه بيش از60سال سن دارند،مي توانندازمزاياي مربوط به خدمات رايگان اتوبوس ها درتمام جاهاي انگلستان بهره مندشوند.دراين خصوص لازم است كه افرادذينفع مدارك مربوطه ازجمله آدرس سكونت دائمي و مدارك شناسائي عكس دار خودرا همراه داشته باشند.

****


منبع : مقاله: "نحوه استفاده افراد نخاعي از اتوبوس در انگليس " – مترجم: مهندس عباس كاشي (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان ارديبهشت ماه 1388 - برگرفته از: سايت: http://www.disabledtraveladvice.co.uk

 

دامنه حرکتی به ميزان حرکت هرمفصل اطلاق می شود. انجام حرکات دامنه حركتي به حفظ حرکات طبيعی مفاصل مربوطه کمک می کند. بطوركلي اجراي تمرينات بدنی قادر نيستند، عملکرد عضلات فلج را به حال اول برگردانند، ولی مي توانند خطر عوارض حاصل از بی حرکتی و عدم فعاليت را بطورمطلوبي کاهش دهند. از آنجائی که بيماران نخاعي نمی توانند همانند قبل ازضايعه حرکت کنند، مفاصل آنان ممکن است سفت شده و آنطور که بايد، نتوانند خم و راست شوند.اما اجراي حركات دامنه حرکتی می تواند باعث افزايش جريان خون شده و خطر تشکيل لخته های خونی را کاهش مي دهد. اگر خودبيمار قادر به انجام تمرينات دامنه حرکتی نباشد، متخصصين بايستي نحوه اجرای تمرينات لازم را به اعضای خانواده و پرستاران اوآموزش دهند.

درخصوص انجام فعاليتهاي دامنه حركتي بايدبه نكات زيرتوجه داشت:

1. هر کدام از دست هاو پاها بايستی حداقل يک بار در روز حرکت داده شوند. اگر بيماراسپاسم های متوسط تا شديد داشته باشد و يا اگر Contracture يعنی کوتاه شدن دائمی عضلات خود را تجربه کرده باشد و يا اگرمبتلا به استخوان سازیهاي نابجا ( ساخته شدن کلسيم در اطراف مفاصل و رشد آن ) شده باشد، بايستی دست و پاهای خودراحداقل دوبار در روز حرکت دهد.
2. ميزان حرکتي كه به هريك ازاندامها اعمال مي شود، بايستی به اندازه اي باشدكه مفاصل مربوطه سفت نشوند ويا فرداحساس ناراحتي نكند.
3. هر حرکت بايستی 10 بار تکرار شود ،در غير اينصورت بايد طبق دستورالعمل ارائه شده توسط پزشك ومتخصصين بيمار اقدام گردد.
4. حرکات بايستی به آرامی اجرا شوند، به طوری که از ايجاد اسپاسم جلوگيري گردد.
5. مفاصل و عضلات بايد دقيقا" با همان نيروئی که پزشک تجويزنموده، حركت داده شوندو به هيچ وجه نبايستی فشار حرکات را بيش از حد لازم افزايش داد.
6. بيماران بايستي نسبت به تغييراتی که در حين تمرينات دامنه حرکتی به وجود می آيد هوشيار باشند. اگر دامنه حرکت مفصلي کاهش پيدا کند، ضرورت دارد که مدت زمان حركات و تعداد تکرار آنها ، برای آن مفصل افزايش داده شوند. بطوركلي اگر کاهش دامنه حرکتی مفاصل ادامه پيدا کند و يا اگر احساس شود كه ميزان حرکت بيش از حدنيازاست،بايستي با پزشک يا متخصصين حاضر در کلينيک آسيب هاي نخاعی مشورت نمود.

تمرينات غير فعالانه دامنه حرکتی اندامهای فوقانی ،براي افراد تتراپلژی ،در حالت نشسته
اين تمرينات بايستی حداقل يکبار در روز انجام شوند و برای جلوگيری از درد و خشکی مفاصل اهميت خيلی زيادي دارند. هر تمرين را حداقل 10 بار انجام گيرد.


انعطاف شانه ها ازجلو (Shoulder Flexion)


در پهلوی بيمار ايستاده و يک دست خود را روی قسمت بالای دست گذاشته و بادست ديگرتان قسمت پائين دست ( ناحيه مچ ) او را نكه داريد. با صاف کردن آرنج بيمار، به آرامی دست اورا به سمت بالا و جلو حرکت دهيد.

انعطاف شانه هابا حركت دستها ازپهلو به سمت بيرون ( Shoulder Adbuction )
در پشت بيمار ايستاده و آرنج او را صاف کنيد، به آرامی دست اورا به پهلو حرکت داده و از کنار بدن او تا ارتفاع شانه دور نمائيد. سپس اطمينان پيدا کنيد که کف دست او روبه بالا قرارگرفته باشد و بعدحرکت را تا وقتی که دست کاملا" در بالای سر او قرار گيرد، ادامه دهيد.

انعطاف شانه هابا حركت دستها ازپهلو به سمت بيرون وداخل-درسطح افقي
( Shoulder Horizontal Adbudction and Adbaction )

يک دست خود را در زير قسمت بازو و دست ديگر را در ناحيه مچ دست بيمار قرار داده و آنرا تا ارتفاع شانه بالا بياوريد. سپس دست او را در عرض قفسه سينه طوری قرار دهيد که شانه مخالف را لمس کند. سپس آن را عقب کشيده تا در خارج از پهلوی بدن قرار گيرد.

چرخش شانه (Shoulder Rotation )
در کنار بيمار ايستاده و يک دست خودرا، زير ناحيه بازوی او حائل کنيد.سپس آرنج اورا طوري خم کنيد كه ،در سطح شانه با دست يک زاويه 90 درجه تشکيل دهد. در حاليکه قسمت بازو را هنوز نگه داشته ايد، قسمت ساعد را به سمت پائين حرکت دهيد به طوری که دست او از سقف تا کف را نشان دهد.

انعطاف و کشش آرنج ( Elbow Flexion and Extension )


با يک دست ناحيه بازو و با دست ديگر قسمت ساعد دست بيمار را گرفته و آرنج اورا طوري خم کنيد كه کف دست او شانه را لمس کند. سپس دست را کاملا" صاف کنيد. اگر لازم بود، پشت مفصل آرنج فشار بياوريد.

چرخش ساعد و گردش کف دست به سمت بالا و پائين (Forearm pronation and supiration )
دست خود را در دست بيمار گذاشته، آرنج او را خم کرده و آنرا درآن حالت نگه داريد. سپس دست اورا طوری بچرخانيد که بطورمتناوب کف دست رو به بالا و سپس رو به پائين قرار گيرد.

انعطاف و کشش مچ و انگشتان دست ( Wrist and finger flexion and Extention )
با يک دست بالای مچ دست بيمار را نگه داريدو با دست ديگر، مچ او را به سمت عقب برده و انگشتان او را به سمت داخل کف دستش خم كنيد. سپس اجازه دهيد مچ آزاد شده و انگشتان او صاف شوند.


حرکات شست دست ( Thumb Movements )
انگشت شست دست بيمار را از انگشت اشاره دور کنيد. سپس آن را در عرض کف دست بچرخانيد تا نوک انگشت کوچک دست را لمس کند.


تمرينات دامنه حرکتی غير فعالانه ،براي افراد تتراپلژی- در حالت خوابيده روی تخت


انعطاف شانه ( Shoulder Flexion )
در کنار بيمار بايستيد و با يک دست ،زير بازو و با دست ديگر زير مچ دست او را گرفته و مچ اورا نگه داريد.سپس دست را به سمت جلوی بيمار بلند کرده تا جائی که رو به سقف قرارگيرد. سپس حرکت را تا جائي به سمت بالای تخت ادامه دهيد که فرد احساس سفتی يا ناراحتی نكند.


انعطاف شانه هابا حركت دستها ازپهلو به سمت بيرون ( Shoulder Adbuction )
در کنار بيمار بايستيد.با يک دست نزديک آرنج و بادست ديگر ناحيه ساعد بيمار رابگيريدو براي مچ او يك حائل ايجاد کنيد. سپس دست اورا را به سمت خارج از پهلو حركت دهيد .دراين حالت کف دست را به سمت بالا و رو به سقف چرخانده و حركت دست را به طرف سربيمار ادامه دهيد. اگر لازم باشدمي توانيد آرنج اورا را خم کنيد تا بالاي تخت مانعی براي حركت ايجاد نکند. ممکن است لازم باشد که دست خود را از آرنج تا شانه شخص حرکت دهيد تا از " گردش دست به سمت بالا "ودرجهت گوش جلوگيری گردد.


انعطاف شانه هابا حركت دست ها ازپهلو به سمت بيرون وداخل-درسطح افقي
( Shoulder Horizontal Adbudction and Adbaction )


بايک دست خود ، قسمت بالائی دست بيمار و بادست ديگر بخش پائينتر يعني ناحيه ساعد اورا گرفته به طوري كه برای مچ او يک تکيه گاه ايجاد کنيد. دست بيمار را در عرض قفسه سينه تااندازه اي حرکت دهيدكه شانه مخالف را لمس کند. سپس آن را به سمت عقب و دور از پهلو برگردانيد.


چرخش شانه ( Shoulder Rotation )
در کنار بيمار بايستيد. بايک دست ، قسمت بالای دست بيمار و بادست ديگر قسمت مچ او رابگيريد. سپس دست فرد را تا ارتفاع شانه بالا کشيده و آرنج را خم کنيد. بطوري كه يک زاويه 90 درجه ايجاد کند. بعدازآن با نگهداشتن بالای دست، قسمت پائين دست را طوری حرکت دهيد که کف دست او تخت را لمس کند .سپس آن را بالا ببريد تا پشت دست او تخت را لمس نمايد. اگر کف دست قادر به لمس تخت نباشد ،نبايستی هيچ فشاری به آن وارد کرد.


انعطاف و کشش آرنج ( Elbow Flexion and Extension )
يک دست را روی قسمت بالای دست بيمار و با دست ديگر يك تکيه گاه برای مچ دست او ايجادكنيد. آرنج را بطور متناوب خم و راست کرده و دست را به طرف شانه و سپس چانه شخص حركت دهيد. اگر لازم بود، پشت مفصل آرنج فشار وارد کنيد تا دست صاف نگه داشته شود.


چرخش ساعد و گرداندن کف دست به سمت بالا و پائين ( Forearm Supination and pronation )
آرنج را تا 90 درجه به سمت بالا خم کرده و کمک کنيد تا در پهلوی بدن بيمار و روبه جلو قرار گيرد. اين حالت به ساعد اجازه حركت خواهدداد نه به شانه. دست بيمار را به بگيريد (چنانکه می خواهيد دست او را تکان دهيد)و برای مچ دست تکيه گاه ايجاد کنيد .سپس کف دست را به سمت بالای تخت و بعد هم به سمت پائين تخت بچرخانيد.


کشش و انعطاف مچ دست و انگشتان ( Wrist and finger flexion and Extension )
با يک دست، ناحيه مچ ساعد را نگه داريد. با دست ديگر، مچ را به سمت پائين خم کنيد و اجازه بدهيد که انگشتان صاف بشوند. مچ را به سمت بالا خم کرده و انگشتان را به سمت کف دست بپيچانيد. انگشتان را به طور کامل به سمت خارج صاف نکنيد، مگر اينکه پزشك دستور داده باشد. اين حركت می تواند مانع tenodesis (التهاب حاد تاندون )شود.


حرکات انگشت شست ( Thumb Moverment )
انگشت شست را از انگشت اشاره دور كنيد. سپس آن را در عرض کف دست تاحدي بچرخانيد كه نوک انگشت کوچک را لمس کند. انگشت شست را به شکل دورانی حرکت دهيد.


تمرينات دامنه حرکتی غير فعالانه مخصوص بيماران پاراپلژی كه توسط خودفردقابل اجراهستند:
انعطاف زانو و مفصل ران ( Hip And Knee Flexion )
1. بيماربايددست خود را زير زانو قرار داده و زانوی خود را تا سينه به سمت بالا بکشد .دراين مرحله برای حمايت بيشتر تنه ،بيمارمی تواند به ديواره پشت خود تکيه دهدو يا از يک متکا استفاده کند.

2. بيماربايددست خود را روی ساق پا قرار دهد و زانوهای خود را تا آنجا که ممکن است نزديک به سينه خود بکشد. بيماران بايستي هنگام حرکت دادن پاها ،ازپرتاپ كردن آنها به سمت داخل يا خارج خودداری کند.

3. بيمارباانجام اين حركت،قادرخواهدبود مفاصل ران وزانو و عضلات با سن و جلوي ران خودرا تحت کشش قرار دهد.

گردش مفصل ران و دور کردن آن از محور بدن -از پهلو(Hip External Rotation With Abduction )


1. بيماربايدانتهای پای خود را روی پای مخالف قرار دهد.
2. وآنرا در جائی با دست خود نگه دارد.
3. وسپس به آرامی روی زانوی خودبه سمت پائين فشار دهد.
4. با اينکار مفاصل ران و عضلات داخلی ران تحت کشش قرارخواهند گرفت.

گردش مفصل ران ونزديك کردن آن از محور بدن- ازپهلو (Hip internal Rotation With Abduction )


1. بيمار بايستي ران و زانوی خود را مختصري خم كند.
2. و سپس آن را به سمت پای ديگر فشار دهد. دراين حالت بايدخم زانو حفظ شود و پای بيمار نيزروی تخت نگه داشته شود. قسمت ران نيزنبايستي از تخت بلند شود.

3. با اجراي اين تمرين، مفصل ران و عضلات روی ران تحت کشش قرارخواهند گرفت.


خم کردن قوزک پا ( Ankle Dorsiflexion )


روش اول:


1. بيماربايدوضعيت پای خود را همان طور که درقسمت "گردش مفصل ران به سمت خارج محوربدن "توضيح داده شده، قرار دهد.
2. بيمار با تکيه دادن روی دست خود ،درقسمت جلويا پهلو ،بايستي تعادل وضعيت خود را افزايش دهد.
3. سپس پنجه دست خود را زير قسمت سينه اي كف پا قرار داده و انگشت شست پای خود را به سمت زانو بكشد.
4. با اين حرکت، بيمار مفصل قوزک پا،و عضلات پشت ساق پای خود را تحت کشش قرارخواهد داد.

روش دوم :


برای اجرای اين روش، دامنه حرکتی ماهيچه هاي پشت ران بايستی 120 درجه باشد. اين موضوع را متخصصين براي بيمار مشخص خواهندكرد.
1. دراين حالت بيمار نشسته و پاهای خود را در جلوی خود، به صورت صاف دراز مي کند.
2. دست خود را زير سينه پا قرارداده و انگشت شست پاي خود را به سمت زانو مي کشد.
بخاطر داشته باشيد که در اين حركت، بيماربايستی کشش را روی ماهيچه هاي پشت ران خودمتمركزنمايد نه روي قسمتهاي پائيني پشت پا.

بالابردن پادرحالت درازكش (Straight Leg Raise)
1. دراين تمرين بيماربه پشت مي خوابد و ران يا شلوار خود را در دستهاي خود مي گيرد.
2. سپس پای خود را به سمت سينه مي کشد. اگر بيمار در حالت خوابيده براي گرفتن پای خودمشکل داشته باشد، می تواندابتدا در حالت نشسته ران خودراگرفته و سپس به آرامی به پشت بخوابد.


3. ناحيه قوزک پای خود را با يك دست نگه مي داردو کف دست ديگرخودرا در جلوی زانوی خود قرارمي دهد.
4. سپس در حالی که زانوی خود را بايك دست صاف نگه داشته ، بادست ديگر آن رابه سمت خارج مي كشد.


*****


منبع :مقاله:" Range Of Motion Of Upper and Lower Extremities" – مترجم: مهندس عباس كاشي (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – بهمن ماه 1387 - برگرفته از:

Patient-Family Teaching Manual-Regional Spinal Cord Injury Center of Delaware Valley-Thomas Jefferson University Hospital and Magee Rehabilitation Hospital-1993-2001

 

تود استيبل فلدت ( Todd Stabelfeldt) از انسانهای برجسته ای است که مسئوليت زندگی خود را در چالش انگيزترين شرايط به عهده دارد و با شوخ طبعی و شيوه خاص خود زندگی می نمايد. او در سن هجده سالگی، در حالی که با پسر دائی خود ،با اسلحه ای باز می کردند ،در اثر اصابت گلوله به چانه اش، مبتلا به ضايعه تتراپلژی در ناحيه C4 (کوآدری پلژی ) شده است. اين اتفاق بیست سال پيش برای او رخ داده و حالا يک کارتمام وقت دارد و در جامعه فرد بسیار فعالی محسوب می شود. از نظر مالی کاملا"مستقل بوده و بطورکلی بدون نیاز به دیگران زندگی می کند .

استيبل فلدت اخيرا" درکلاسی متشکل از دانشجويان فارغ التحصيل در رشته کاردرمانی (OT ) در دانشگاه واشنگتن چنین می گوید که : " درواقع من يک دوره 20 ساله در کوآدری پلژی ناحيه C4 گذرانده ام. اين دوره، بسیار سخت است و من آرزو می کنم که بتوانم آنرا سپری کنم ولی بعيد می دانم ازآن فارغ التحصیل شوم. من فلج هستم و این شرايط مشکل را برای هيچکس آرزو نمی کنم. ولی من چيزهای خيلی زيادی آموخته ام و احساس می کنم که می توانم آموخته هايم را به ديگران هم انتقال دهم با اين اميد که برای بهبودکيفيت زندگی سايرين نيز مفيد واقع شود".

استيبل فلدت در کلاس آموزشی تکنولوژی تجهيزات کمکی دکتر بريان داگئون (Dudgeon Brian) ، دستيار دانشکده توانبخشی يک سخنران دائمی است. داگئون می گويد: " من شيفته مطالب او هستم". " تود تاريخچه ای از آسيب خود را می گويد و با يک اعتماد به نفس خيلی بالا ،در مورداستفاده از تکنولوژی تجهيزات کمکی و طراحی محيطی برای اشتغال خود، ايجاد شرايط مناسب جهت زندگی مستقل و ساير شرایط اجتماعی توضيح می دهد. او در زمينه طراحی و اجرای سيستمهای فنی ابتکارات بسيار زيادی داشته، که در بهبود شرایط زندگی او بسيار موثر واقع شده اند.

استيبل فلدت يک جوان صريح و رک و با شوخ طبعی بالا ی خود ، با جرات زیادو اراده قوی، طی تحقيق و مطالعه بر روی تکنولوژی تجهيزات کمکی و استفاده از آنها در جاهای غير متعارف و بهره گيری از صنايع مختلف به خصوص صنایع دريايی ، راه حلهای ابتکاری مناسبی را برای زندگی مستقل خود ارائه داده است. او می گويد:
" ما در زمانی زندگی می کنیم که عموم افراد برای تکنولوژی های مورد نياز ما، و ايجاد امکانات کمکی برای ارتقای وبهبود سطح زندگی ما واقعا" بی تفاوت هستند".

خانه استيبل فلدت بطور کامل شبکه بندی کامپيوتری شده است .بطوری که او می تواند بطور کاملا"مستقل به همه جای منزل خود دسترسی داشته باشد و از تلفن، ايميل، دوربين ها، سيستمهای CD و تصويری و کتب خود براحتی استفاده کند. يک مانيتور کامپيوتر در کنار تخت او تعبيه شده است. او می گويد: " هرشب هدفون خود را روی سرم قرار می دهم. من می توانم از طريق رايانه پنکه اتاق خودم را روشن و خاموش کنم. اگر کسی درهر ساعتی با من تماس بگيرد، من می توانم از طريق مانيتور پاسخ او را بدهم و از روی تخت خودم به هر مشکلی رسيدگی کنم. امروزه بسياری از صنايع هستندکه می توانند به ناتوانیهای من کمک کنند و باعث استقلال من شوند. "

استيبل فلدت يادآوری می کند که :" استفاده از تکنولوژی وسايل کمکی هميشه به اين شکل نبوده اند و در دهه 80 پيشرفت آنها بسيار بد بود. در مراحل اوليه، کارباآنها برای من جالب نبود و تا چند سال بعد هم به هيچ وجه نمی توانستم از آنها استفاده کنم و احساس می کردم شبيه يک نوزاد، مسئول زندگی خودم نيستم.به همین دلیل تصميم گرفتم در برخی جاها از فکرخودم استفاده کنم".

او کار با رايانه را آموزش ديد و بعداز سن 18 سالگی ، صاحب يک شغل برنامه ريزی برای يک شرکت نرم افزار پزشکی شد. او در کارش خیلی رشد کرد و حالا مدير یکی از قسمتها است.

استيبل فلدت در آپارتمان خود به تنهايی زندگی می کند و لی يک مراقب شخصی نيز داردکه صبح ها و شب ها به او کمک می کند. او در خانه کارهايش را بصورت کنترل از راه دور انجام می دهد و گاهگاهی نيز به دفترش می رود و رفت و آمد او نيز از طريق سيستمهای ترابری و به تنهايی انجام می گيرد. از آنجائی که او از شانه به پائين فلج است ، از يک ويلچر برقی استفاده مي کند و حرکتش نیز بوسيله یک سيستم دارای دکمه های فيبر نوری و کنترل صدا و با استفاده ازیک کنترل کننده که در ناحيه چانه او قراردارد،انجام می گیرد.

استيبل فلدت همیشه ساده ترين راه حلهای تکنولوژی وسائل کمکی را بکارمی گیرد. وقتی که تکنولوژیهای ساده به خوبی عمل کنند، او به شدت از روشهای پيچيده پرهيز می کند.

استيبل فلدت ترجيح می دهد که همیشه ويلچرش مرتب و شيک باشدو خودش هم ظاهری خوشايند داشته باشد. چرا که او می گويد: " وقتی که مردم مرا می بينند، آنها بیشتراز اینکه به صندلی من توجه کنند به من نگاه می کنند." او يک روکش پارچه ای از جنس کتان برای کيسه ادرار خودش طراحی کرده تا کمترين امکان برای مشخص بودن وجود داشته باشد و چرا که می گويد: "من اعتقاد دارم که مردم ديدن يک کيسه پارچه ای را به ديدن ادرار ترجيح می دهند". اين کيسه با چيزی به ويلچرش بسته نمی شود بلکه دو تا قلاب دارد. او متعجب است که " کسی فکر نمی کند که قلابهای کيسه ادرار چقدرمهم هستند؟ ". ولی آنها اهميت زیادی دارند و اين يکی از آن چيزهای زیادی است که او در راه سخت خود یادگرفته است.

او در لحظات سخت با شوخ طبعی به مشکلات خود رسيدگی می کند. او می گويد:
" شوخ بودن برای من يک موضوع مهم محسوب می شود. چراکه من خیلی از فشارها ومشکلاتم را با شوخی برطرف می کنم".

احساسی که استيبل فلدت نسبت به ظاهر هر چيزی دارد، از ظاهر شخصی خودش پیداست. او معمولا" خيلی خوب و به شکلی که عرف جامعه است خود را آراسته می کند .فرم موها و ريش او ظاهری معصومانه به او داده اند. او می گويد: " من دو ست دارم بوی خوبی بدهم و لباسهای زيبا بپوشم و اين موضوع برايم اهميت زيادی دارد. "

او شيفته خياطان منطقه نورداستروم ( Nordstrom ) است که لباسهايش را متناسب با بدن، ويلچر و برای کارش می دوزند و معمولا" با او بسيار با احترام و ادب برخورد می کنند. او می گويد: " با من مثل مشتريان دائمی نورداستروم رفتار می شود و وقتی به آنجا می روم يک احساس عالی به من دست می دهد."

استيبل فلدت در مورد ايمنی و آمادگی درشرایط اضطراری خيلی وسواس دارد، به همين دليل برای حفظ استقلال خودش خيلی سخت به تکنولوژی وسایل کمکی اعتماد کرده است.به همین دلیل اواز يک سيستم پشتيبانی (متشکل از از باتريهای مجزا که با همديگر وصل شده اند و دائما" بوسيله جريان برق شارژ می شوند)بهره می برد که در موارد قطعی برق ،تمامی تجهيزات او را پستیبانی می کند. او می گويد: " من همه کارهايم را بوسيله اينترنت انجام می دهم و اگر برق قطع شود، نمی خواهم ارتباط خودم را از دست دهم. من برای همه چيز پشتيبانی قرارداد ه ام بطوری که اگر حتی 3 روز هم برق قطع شود ،مشکلی برايم به وجود نمی آيد. "

او می گويد: " درست است که باتريها معمولا" گران، سنگين و طول عمر پيش بينی نشده ای دارند، ولی شما نمی توانيد برای استقلال و امنيت خودتان قيمت بگذاريد . من شب ها از بای پاپ Bi-PAP ( يک نوع دستگاه تهويه برای تنفس ) استفاده می کنم، ودرواقع باتريهای پشتيبانی ناجی من هستند".

استيبل فلدت از نظر افراد ناتوان يک نابغه محسوب می شود .او از نظر مالی کاملا" مستقل است و هيچگونه کمک و حقوق مزايای دولتی دريافت نمی کند. دکتر داگئون ( Dudgeon ) می گويد" من هیچکس را سراغ ندارم که با چنين سطح ضايعه نخاعی ، به اندازه تود در زمينه های اشتغال، وضعيت زندگی و گرفتاريهای اجتماعی موفق باشد. راهکارهای ابتکاری که تود در زمينه استقلال ارائه داده، بی نظير هستند."

استيبل فلدت علاقمند است که آموخته ها و تجربياتش را در اختيار شنوندگان بی شمار خود قرار دهد و ديگران نيز از آن بهره مند شوند. بعلاوه در شغل تمام وقت خود، او يک سخنران با انگيزه است که برای گروههای دبيرستانی و جوانان خطابه خود را با گفتاری شوخ ايراد می کند.

از نظر سازمان ضايعات نخاعی منطقه شمال غرب دانشگاه واشنگتن، او يک مربی و مشاور ضايعه نخاعی محسوب می شود و با اعضا گروه مشاورين نخاعی هم پايه است و يکی از مدعوين هميشگی مجامع و جلسات ضايعات نخاعی می باشد. او مايل است نه تنها در مورد روشهای شگفت انگيز تکنولوژی کمکی برای افراد معلول صحبت کند،بلکه تجربیات شخصی خوددرموردغلبه برهر نوع مشکل را بیان نماید.

داگئون می افزايد که:"تود به توانمندی جوانان اهميت خيلی زيادی قائل است. او خيلی صريح و آزاد از داستانها و شوخی های بی ريای خود برای بيان و تشريح يک زندگی مملو از چالش استفاده می کند، با اين حال هر کسی می تواند از زندگی او درس بگيرد".

****

منبع:مقاله: " توداستیبل فلدت ،نابغه ی نخاعی" مترجم:مهندس عباس کاشي(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریورماه 1387 -برگرفته از: SCI FORUM REPORTS - Taking Charge after SCI -

فراد مبتلا به آسيب های نخاعی به دليل کمبود يا فقدان حس و حرکت در اعضای فلج خود، بايستی مراقبت بسيار دقيقی از پوستشان داشته باشند. علاوه بر اين بايد هر روز قسمتهای مختلف پوست اندامهای خود را به دقت بررسی نمايند تا از وجود و شروع هر گونه نشانه های آسيب ديدگی مطلع شوند.

قبل از آسيب نخاعی، واکنش های طبيعی و دائمی اندام ها و ماهيچه ها و پوست فرد به وی اطلاع می دادند که چه موقع خيلی گرم يا خيلی سرد و خشک است و يا شرايطی مانند تنگی لباس، فشار هاي وارده بر عضلات و پوست، گرفتگی يا خستگی، سايش، سوختگی ها، ضربات و بريدگی ها و همه تهديدهای آسيب رسان به بدن را اعلام می کردند. افراد سالم در پاسخ به اين واکنشها، عضو در معرض خطر را بصورت غير ارادی حرکت ودور می كنند. به همين ترتيب در ساعات بيداری و يا حتي خواب نيز دائما" افراد وضعيت بدن خود را تغيير می دهند و وزن بدن خود را به سمت ديگري منتقل می کنند. حتی مرتب کردن لباسها، و پرهيز از گرما يا فشار که بصورت ناخودآگاه صورت می گيرد، نتيجه اين واکنشهاي غير ارادی است. بطوركلي حرکات غريزی باعث برقراري گردش خون مناسب شده و از فشارهای وارده بر پوشش نازک پوست و بافت بين استخوان و سطوح سفتی که بدن در حالات نشسته ،خوابيده و حتی ايستاده روی آن قرار می گيرد،پيشگيري مي نمايد. احساس سوزن سوزن شدن يا به اصطلاح خواب رفتن اندامها، نشانه بارز ثابت ماندن بدن در يک وضعيت به مدت طولانی است که در واقع در اين حالت گردش خون در شبكه هاي مويرگي كه در زير پوست قرار دارند موقتا" متوقف شده و بعد از آزاد شدن فشار مستمر، بازگشت جريان خون به مويرگهاي زير پوست ، باعث درک اين احساس می گردد.

زخمهای فشاری :

افراد فلج قادر نيستند حرکات طبيعی و غيرارادی بدن را در فواصل زمانی مختلف انجام دهند، بنابراين لازم است آنها ياد بگيرند که خودشان اين حرکات را در فواصل زمانی منظم اجرا کنند. يا اگر خودشان نيز قادر به انجام آن نيستند ،بايد از کس ديگری جهت اين امر مهم کمک بگيرند قصور در اجرای اين حرکات مهم باعث می شود که بافتهای اندامها به واسطه فقدان خون آسيب ببينند و چنانچه سريعا" فشارهای وارده برطرف نشوند ،پوست و بافت های مربوطه می ميرند و در نتيجه جراحتی بدون حفاظ به وجود آمده و در نهايت يک زخم فشاری ايجاد می شود. اين زخم نه تنها به پوست و عضله بلکه ممکن است به استخوان زير آن نيز آسيب برساند که در چنين شرايطی جراحی و حتی گاهي قطع عضو آسيب ديده ضرورت پيدامي كند. در موارد حاد، زخم فشاری می تواند باعث مرگ فرد نيز بشود.

اثر ديگری که فشار می تواند بر روی بدن داشته باشد " کيست " است که در واقع حفره ای مي باشد كه پر از مايع ( شبيه تاول ) بوده و بين بافت و استخوان به سبب سايش، ضربه و يا فشار طولانی مدت ايجاد می شود. با تداوم فشار ،حجم مايع درون کيست افزايش يافته و زمينه بروز زخم و جراحت را مساعد تر می کند. بطور معمول زخمهای فشاری درعرض چند هفته با تدابير مناسب درمان می يابند و ممکن است باعث شوند،افراد مبتلا مدتی در حالت بستری و استراحت ويژه قرار گيرند. بطور کلی يکی از متداولترين دلايل بستری پي درپي افراد نخاعی در بيمارستان، زخمهای فشاری هستند.

يکی از افراد نخاعی بنام " لزلی کوب " که در ناحيه 6/5/4/c دچار قطع کامل نخاع شده است چنين می گويد:

" من به اهميت زخم فشاری پی نبرده بودم . ابتدا يک نقطه قرمز روی پوستم ديده شد که بعد به شکل شکافی درآمد و بعدازآن به يک حفره بزرگ عفونی تبديل گرديد. كم كم اندازه اش آنقدر بزرگ شد که می شد مشت خود را در آن جای داد. متاسفانه معالجه اين نوع زخمها مدت زيادی طول می کشد. اما بروز زخمهاي فشاري، آخر کار و هلاکت نيست! اماحالا من می دانم که می توانم براحتی از زخمهای فشاری جلوگيری کنم. مشکل عمده ،يادگيری روال کار ( هنگام حرکت ،بلند کردن، چرخيدن و تغيير وضعيت وغيره ) است .و بعد از آن بطور جدی بايد اصول پيشگيري رعايت شود ومهمتر ازهمه بررسی دقيق و منظم پوست مي باشد. اما ممکن است رعايت آنها در ابتدا کمی سخت باشد. البته هيچ دو نفری با هم يک جور نيستند، يعنی وضعيت بدنی افراد با هم متفاوت است. به هر حال لازم است كه شما ، ياد بگيريد وضعيت تحمل بدنتان چگونه است. وقتی من زخم فشاری گرفتم زمانی بود که می خواستم به دندانپزشکی بروم. در آن زمان خودم وسيله نقليه نداشتم و به ناچار آمبولانس گرفتم. راننده آمبولانس از بردن ويلچر من امتناع کرد. من هم فراموش کردم تشکچه ويلچرم را همراهم ببرم. و اگر يادم باشد بيش از 3 ساعت روی ويلچر بیمارستان بودم که همان باعث تحميل فشار زيادی روی پوست بدنم گرديد. نياز به توضيح بيشترنيست، زخم فشاری به مرور گسترش پيدا کرد و بعداز مدتی که روی تخت ساکن بودم ، بدتر شد " .

عواملی که احتمال بروز زخمهای فشاری را افزايش می دهند عبارتند از:

نيروهای رانش و سايش : وقتی بدن طوری قرار گرفته باشد که در موقع جابجايی ها و حرکت ،بافتهايی که باسطوح تماس دارند به سمتي مخالف با جهات حرکت، رانده شوند، نيروهای وارده بر بافت ها می توانند باعث آسيب آنها گردند. مثلا" چنانچه تخت طوری قرار داشته باشد که فرد روی آن سربخورد و يا وقتی به جای بلند کردن باسن روی سطوح کشيده شود ،نيروهای وارده در سطح تماس موجب آسيب بافتها خواهند شد.

هر نوع خون مردگی، خراشيدگی، بريدگی، جوشهای عفونی، کورک، تاول و سوختگی ها چنانچه در معرض فشار قرار گيرند زمينه مناسبی را برای ايجاد زخمهای فشاری فراهم می کنند.

وجود هر گونه رطوبت ( مثل عرق یا ادرار ) روی پوست بخصوص درمحل سطوح تماس، باعث نرمی پوست شده و در نتيجه پوست خيلی آسانتر آسيب می بيند.

رژيم غذايی نامناسب برای پوست مضر است و چنانچه کسی وزن زيادی را از دست دهد، بافتهای روی برجستگی های استخوانی به تدريج تحليل رفته و زمينه بروز زخمهای فشاری در آن نواحی فراهم تر می شود.

سيگار کشيدن باعث کاهش گردش خون شده و در نتيجه احتمال تشکيل زخم فشاری را افزايش می دهد و از طرفی زمان بهبودی را آهسته تر می کند.

عدم تحرک کافی و نداشتن انقباضات عضلانی باعث تحليل ماهيچه های بدن شده و ممکن است باعث شود لايه بافت های روی استخوانها تا حد چشمگيری از بين بروند.

تحرک بيش از حد و کنترل نشده می تواند باعث سايش پوست شود.

داشتن وزن اضافی در مواردی که جابجايی فرد نامناسب باشد و يا بواسطه نيروهای رانش و سايش خطر بروز زخمهای فشاری را افزايش می دهد.

مراحل تشکيل زخم های فشاری :

مرحله اول : قسمت های قرمز رنگی بوجود می آيد که وقتی با انگشت روي آن فشار می دهيم کمرنگ می شوند و اگر فشار برداشته شود دوباره به حالت اول باز خواهد گشت.

مرحله دوم : قسمتهای قرمز، گرم و برجسته با سطوحي ناهموار ايجاد مي شوند ،که وقتی با انگشت روي آن فشار می دهيم، کمرنگ نمی شوند. در اين قسمتها ممکن است پوست سطحی جدا شود. بهبودی در اين مرحله ممکن است از چند روز تا چند هفته طول بکشد.

مرحله سوم : در اين مرحله جراحت به شکلي بد، کم عمق ولی غيرعادی و مانند سوراخي ديده می شود که وارد پوست و لايه های چربی و بافت می گردد. رنگ پوست ممکن است به صورت آبی يا سياه تغيير پيدا کند و معمولا" بهبودی ممکن است چندين هفته بطول انجامد.

مرحله چهارم : در اين مرحله زخم عميقی ايجاد می شود که علاوه بر پوست و چربی، لايه هايی از ماهيچه و حتی استخوان را نيز در بر مي گيرد. بهبودی در اين مرحله ماهها طول خواهد کشيد و درمان مستلزم جراحی است.

بررسی مستمر و منظم پوست :

پوست بدن افراد نخاعی بايد هر شب قبل از خواب و در موقع تعويض لباسها و پوشيدن لباس خواب و هر صبح قبل از پوشيدن لباسهای روزمره دقيقا" بررسی و معاينه شود. اينکار را خود فرد يا مراقب وی مي تواند انجام دهد. اگر طی بررسی ها مشخص شود که قسمتی از پوست بدن احتمالا" با مشکل مواجه خواهد شد،بايد تعداد دفعات بازرسی قسمتهاي مذكور را افزايش داد. به منظور معاينه قسمتهايی از بدن که توسط خود فرد قابل مشاهده نيست، می توان از آينه استفاده کرد. چنانچه معاينه توسط اشخاص ديگری انجام می گيرد، بايستی به آنان آموزشهای لازم داده شود تا دقيقا" بدانند که در جستجوی چه چيزی هستند. اين آموزش نيز وظيفه افراد نخاعی است.

"کالين گارتين" که در ناحيه 7 c6-c مبتلا به قطع نخاع کامل است می گويد:

" عضلات باسن من به علت نامناسب بودن تشک تحت فشار قرار داشت. کنترل مرتب پوست مشکل بنظر می رسيد و من فکر کردم پرستاران از اينکه مرتب من را معاينه و کنترل کنند ،خسته می شوند. همين فکر اشتباه باعث شد که در عرض سه روز ،يک زخم فشاری روی بدنم بوجود آيد که معالجه آن يکسال طول کشيد. يک زخم هم زير پای چپم بوجود آمد که تا 3 سال به معالجات جواب رد می داد. اينجا بود که من به اهميت بررسی و معاينه مستمر پی بردم و فهميدم هر علامتی را که ممکن است ،نشانه خطری باشد نبايد ناديده گرفت".

"پا اولين وبر "که از افراد نخاعی است اظهار می دارد که :

" بسياری مواقع مراقبين نسبت به پيشگيری از زخمهای فشاری اهميتی قائل نيستند. ولی من در مورد مواظبت از خودم حتی نسبت به چيزهايی که در نظر مراقبين بی اهميت است، دچار وسواس هستم. برای مثال ملافه زير من حتما" بايد مرتب باشد، در غير اين صورت قادر نيستم بخوابم و احساس راحتی نمی کنم. چرا که می دانم استقرار صحيح روی تخت يا ويلچر جهت پيشگيری از زخمهای فشاری خيلی مهم است".

دقت کنيد که : هر گونه قرمزی، تيرگی، درخشندگی، خشکی، ترک، ورم، خون مردگی ، تاول، جوشهای عفونی، پينه، چروکيدگی پوست هميشه بايد بسيار جدی در نظر گرفته شود. در افرادی که پوست بدن آنان سياه يا تيره رنگ است ،علاوه بر معاينه پوست ازطريق مشاهده از طريق لامسه نيزصورت می گيرد.

مراقب باشيد که : احساس وجود برآمدگی سفت يااحساس گرما ( که از طريق پشت يا سرانگشتان قابل حس است ) يا برجستگی های ژله مانند روی نقاط استخوانی ( که احتمال دارند کيست باشند ) می توانند از علائم بروز خطر باشند. اگر فرد نخاعی در حرکات دست با مشکل مواجه است و محدوديت دارد ،بايد از پرستار يا مراقب خود در معاينه چنين مواردی کمک بگيرد.

از فشارهای ديگری که در زمينه مراقبت پوست بايد مورد توجه جدی قرار گيرد می توان به افزايش انقباضات عضلانی يا بالا رفتن دمای بدن اشاره کرد.

چه بايد کرد ؟

قوانين طلايی جهت مراقبت از پوست به شرح موارد زير هستند:

هرفردنخاعي بايد حداقل هر روز و هر شب با دقت بررسی های لازم راانجام دهد،ولي اگر کسی به مسئله ای مشکوک شد ، بايد تعداد دفعات معاينه را افزايش دهد .

به محض مشاهده هر گونه قرمزی يا ساير علائم خطر ناشی از آسيب فشار، بايد اقدامات لازم جهت حذف فشار انجام شود.

در حالت نشسته يا خوابيده همواره بايد وضعيت بالش و تشک و ساير تجهيزات بررسی و اصلاح شود ،بطوری که فشار از قسمتهای آسيب ديده جابجا شود.

هيچگاه نبايستی مشکل يک سمت بدن را با فشار زياد بر روی سمت ديگر مرتفع نمود، در غير اينصورت ممکن است زخم در هر دو طرف بدن ايجاد شود.

در صورت لزوم فرد بايد تا زمانی که پوست بدنش کاملا" بهبود پيدا کند، در بستر استراحت نمايد.

قسمتهای آسيب ديده را بايد با محلول ساولن يا آب نمک استريل شستشو داده و تا خشک شدن کامل آن صبر کرد.

اگر جراحت به حدی باشد که پوست پاره شده و علائم مرحله سوم زخمهای فشاری ديده شود، بايستی قسمت آسيب ديده را همانطور که در بالا ذکر شد تميز نموده و سپس روی آن را با يک پارچه استريل پوشانده و فوری با پزشکتان تماس بگيريد.

در صورت امکان بهنگام استراحت بايد بدن در حالتی قرار گيرد که امکان گسترش زخم فشاری از بين برود و قسمتهای حساس کمترين ميزان فشار را متحمل شوند.

چنانچه علائم فشار از جمله قرمزی، ورم يا گرمی پوست تقليل پيدا کرد، تا مدت طولانی نبايستی مجددا" بدن در حالت فشار قرار گيرد و نبايد فعاليتی کرد که باعث بروز مجدد مشکل شود.

بعد از بهبودی و به هنگام بازگشت مجدد به روال عادی و روزمره زندگی بايد فعاليت ها را خيلی به تدريج انجام داد و به دفعات بيشتری معاينات را انجام داد. چرا که بافت بهبود يافته از زخم فشاری معمولا" ضعيف است و نسبت به پوست معمولی آمادگی بيشتری برای آسيب ديدن دارد، بنابراين مراقبت زيادتری در مورد آنها لازم است.

پيشگيری از آسيب پوست و زخم فشاری هنگام استفاده از ويلچر:

به هنگام نشستن بر روی ويلچر، پوست و عضلات قسمتهای استخوانی بدن که فرد روی آن می نشينند، بيشتر در معرض خطر قرار دارند. بنابراين بايستی نکات زير مورد توجه قرار گيرد:

می توان از طريق بلند كردن بدن يا متمايل شدن به يک سمت مقدار زيادی از فشارهای وارده را آزاد کرد. معمولا" هر 15 دقيقه يکبار و هر بار بمدت 20 ثانيه بلند شدن برای بيشتر افراد مناسب است.

بايد نسبت به صحت وضعيت استقرارتشکچه ويلچر اطمينان کامل داشت. برای اين منظور بايد تشکچه بطور دائم " بررسی ومرتب شده و چنانچه کيفيت خود را از دست داده باشد، سريعا" نسبت به تعويض آن اقدام کرد.مثلا" برخی از انواع تشکچه ها بايد هر سه ماه يکبار عوض شوند.

چنانچه از تشکچه های Roho استفاده می شود، بايد حداکثر هر هفته ميزان باد تشکچه دقيقا" کنترل شود.

بايد از قرار دادن اشيای سخت از جمله کليد در جيب ها، وسمت پايين ويلچر يا بين پاها اجتناب کرد، زيرا امکان دارد حرکت و سرخوردن به سمت جلو و پايين باعث ايجاد زخم شود.

بايد از استقرار صحيح پاها بر روی تکيه گاه اطمينان کامل داشت و مواظب ضربات احتمالی بود که ممکن است به انگشتان پا، پاشنه، مچ و قوزک وارد شود.

بايد دقت کرد تکيه گاههای آرنج و بازو در ارتفاع صحيحی قرار داشته باشد، تا از اعمال هر گونه فشار منفی به آرنجها جلوگيری گردد.

برای حفاظت از کف دستها بهتر است از دستکش های لايه دار استفاده شود.

پوشيدن کفش الزامی است چرا که انگشتان، پاشنه و روی پا را از ضربات احتمال مصون نگه می دارد.

چنانچه جهت دفع ادرار يا مدفوع از کيسه استفاده می شود ،بايد اطمينان حاصل نمود که تسمه های آن خيلی محکم بسته نشده باشد، چرا که وقتی فرد روی ويلچر می نشيند، پاها مستعد ورم کردن هستند، بنابراين بايد نسبت به اين موضوع مطمئن شد.

همچنين بايد اطمينان حاصل شود که کاندوم ها سفت نباشند چرا که می تواند منجر به ورم آلت و بروز زخم فشاری بر روی آن گردد.

پيشگيري ازآسيب پوست وزخم فشاري درموقع خواب:

قسمتهايی از بدن که در موقع خواب و در حالت دراز کشيده بيشتر در معرض خطر آسيب قرار دارند عبارتند از :

برآمدگی بالای استخوان ران ، استخوان خاجی، باسن، زانوها و قوزک پا بنابراين بايستی اقدامات زير مورد توجه قرار گيرد:

نيروهای وارده بر نواحی تحت فشار را مي توان از طريق چرخش منظم بدن آزاد کرد.

چنانچه فرد توانايی دمر خوابيدن را داشته باشد، اين حالت مي تواند کمک زيادی در حذف فشارهای وارده بر پشت بنمايد.

اگر کسی وزن زيادی از دست داده و لاغر باشد، بايد تعداد دفعات حرکات چرخشی خود را افزايش دهد.

در موقع استقرار در بستر بايد از مرتب بودن آن اطمينان کامل داشت. بطوری که تشک، ملحفه و آستر آن فاقد چروک بوده و جمع نشده باشد.

چنانچه تشک خراب شده باشد بايد سريعا" نسبت به تعويض آن اقدام کرد.

تشک و ملحفه خيس بايد فوری عوض شوند، چون پوست مرطوب خيلی راحت آسيب می بيند.

ممکن است لازم باشد جهت حفاظت بين زانوها بالش يا تشکچه ای قرار داده شود.

اگر از کيسه آب گرم استفاده می شود، مراقب سوختگی حاصل از آن که براحتی می تواند ايجاد شود، باشيد.

پيشگيری از آسيب های پوست در خودرو:

خراشيدگی ها و ضربات وارده به بدن به هنگام وارد شدن يا خارج شدن از خودرو از مهمترين عواملی هستند که به راحتی باعث ايجاد زخم می شوند ،بنابراين بايستی تدابير لازم در نظر گرفته شود.

صندلی خودرو بايد وضعيت خوبی داشته باشد و نرمی يا سفتي آن به اندازه ای باشد که باعث بروز مشکلات فشاری نشود.

اگر برروی صندلی خودرو از تشکچه يا روکش اضافی استفاده ميشود، بايد اطمينان داشت که از پشت و زير بطور مناسب به صندلی خودرو محکم شده باشند.

تشکچه های Roho معمولا" در خودرو ايمنی ندارند. زيرا باعث بالا و پايين رفتن فرد و عدم تعادل وی می گردند.

هنگامی که فرد در خودرو بسر می برد بايد مراقب آفتاب سوختگی بويژه در ناحيه زانوها و آرنجها باشد.

افراد نخاعی بايد مراقب سوختگی های ناشی از بخاری و قطعات فلزی داغ خودرو باشند.                                                                                                   

پيشگيری از آسيب های پوست در آشپزخانه :

بطور کلی بايد نکات زير مورد توجه واقع شود:

هنگام صرف غذا بايد مواظب سوختگی های ناشی از مايعات و غذای داغ بود.

از قرار دادن اشيای داغ بر روی رانها جدا" اجتناب شود.

از تکيه دادن فنجان حاوی نوشيدنی های داغ و ظروف حاوی غذای داغ روی دسته ويلچر خودداری گردد.

در صورت مصرف سيگار بايد خيلی دقت شود.

پيشگيری از آسيب های پوست در حمام :

صندلی توالت و صندلی حمام بايد لايه دار و دارای پوشش ضدفشار باشند.

در حمام بايد روی يک تشکچه مناسب نشست.

وقتی بدن خيس است بايد مراقبت زيادی در خصوص سرخوردگی و ضرب ديدگی بعمل آيد.

دمای آب قبل از استحمام بايد با دقت بررسي گردد ( در مورد افرادی که دچار فلجي دست و پا هستند،بايد از دماسنج استفاده كنند ) همچنين هنگام استحمام و دوش گرفتن هرگز نبايد داغی آب را افزايش داد.

همواره بايد مراقب چکه های آب داغ برروی بدن بود.

مرتب کردن ناخن انگشتان بخصوص انگشتان پا نبايد فراموش شود.

پيشگيری از سوختگی در افراد مبتلا به ضايعه نخاعی:

اندامهای فلج افراد نخاعی بعلت نداشتن حس در معرض خطر سوختگی قرار دارند. به همين علت اغلب بدون اينکه افراد متوجه شوند ،دچار سوختگی و آسيب های پوستی شديد می گردند. مهمترين علل سوختگی و نکاتی که اين افراد بايد مدنظر قرار دهند به شرح زير است:

آفتاب سوختگی : چنانچه زير آفتاب داغ حرکت می کنيد، خيلی بايد مراقب باشيد. در افراد نخاعی کاهش گردش خون و کاهش تعريق باعث می شوند که پوست اين افراد نسبت به قبل از معلوليتشان بيشتر داغ می شود و در نتيجه سريعتر می سوزد. بنابراين افراد نخاعي بهتر است ضمن استفاده از کرمهای ضدآفتاب، زمانی را که فرد در معرض آفتاب قرار خواهد داشت رابا دقت برنامه ريزی كند،تا از حداقل تاثير آفتاب برخوردار باشند.

آتش ، رادياتور، لوله های آب گرم: احتمال اينکه افراد نخاعی بدون اينکه متوجه شوند، در نزديکی و تماس با اين منابع قرار گيرد بسيار زياد است. لذا بايد :

کتری و ظروف حاوی آب جوش و پتوهای برقی :حتی المقدور افراد نخاعی بهتراست از اين وسايل استفاده نکنند.

خطرات موجود در آشپزخانه : اجاق گاز، روغن داغ، ظروف داغ و غذا و...... می توانند از عوامل سوختگی باشند.

چكه كردن شيرهاي آب داغ : درحمام يا سينك ظرفشوئي مي توانند باعث سوختگي گردند.

حمام و دوش : در مواردی که آب حمام خيلی داغ باشد ، منجر به سوختگی بدن خواهد شد.

در مواقع بروز سوختگی چه بايد کرد؟

چنانچه سوختگی شديد باشد ،بايد سريعا" درمان شود. چرا که می تواند آلوده و منجر به ايجاد زخمهای وخيم گردد، بطور کلی بايد اقدامات زير را در موارد سوختگی بکار برد:

محل سوختگی بايد فورا" سرد شود. برای اين منظور می توان موضع سوخته را در آب سرد فراوان فرو برد.

لباسهای سوخته يا خيس بايد سريعا" از موضع آسيب ديده جدا شوند.

روی محل سوختگی بايد با پارچه ای خشک و استريل پوشانده گردد.

بايد از دست زدن، مالش دادن يا اعمال هر گونه فشار بر روی محل آسيب خودداری شود تا زمانی که پوست آن منطقه کاملا" بهبود يابد.

در مجموع چنانچه آسيب وارده از نظر ظاهری شديد و جدی به نظر برسد، بايد فورا" به پزشک و مراکز درمانی مراجعه شود.

پيشگيری از عوارض سرما در افراد مبتلا به آسيب نخاعی :

همانطوری که گرما بر روی پوست افراد نخاعی تاثير می گذارد، به همان راحتی، بدون اينکه فرد متوجه شود ،پوست و اندامها تحت اثر سرما قرار می گيرند و مي توانند آسيب ببينند. در مورد سرما نيز کاهش گردش خون اوضاع را بدتر می کند و به آسانی اندامها سرمازده می شوند. بنابداين در فصول و مناطق سرد بايد همواره از لباس گرم مناسب ،پاپوش و دستکش استفاده گردد. به همراه داشتن پتو و پوشش گرم به هنگام مسافرت ( در خودرو ) ضرورت دارد.

مراقبت از ناخن انگشتان پا :
ناخن های انگشتان پا نياز به مراقبت ويژه ای دارند و همواره بايد مورد توجه قرار گرفته و کوتاه و مرتب شوند. ناخن هائی که در گوشت انگشتان فرو می روند، باعث عفونت شده و می توانند خطرناک باشند. اين مسئله در برخی موارد منجر به بروز واکنش اتونوميک ديس رفلکسی می شود. چنانچه خود فرد قادر نباشد، به ناخن های خود رسيدگی کند، بايد از مراقبين خود کمک گيرد. چنانچه ناخن های فرد هر نوع مشکلی داشته باشند بايد به پزشک مراجعه نمايد.

خصوصيات لباس افراد دارای ضايعه نخاعی :

مهمترين نکاتی که افراد نخاعی در مورد لباس پوشيدن بمنظور حفاظت و مراقبت از پوست خود بايدمورد توجه قرار دهند ،عبارتند از :

بيشتر لباسهايی که در بازار وجود دارند متناسب با حالت ايستاده طراحی شده اند لذا با نيازهای افراد نخاعی که بيشتر اوقات روی ويلچر می نشينند قدری متفاوت خواهد بود.

بايد از پوشيدن لباسهای تنگ به سبب ايجاد فشار، خودداری شود.

برجستگی روي لباسها از جمله زيپ، درز، دکمه و از اين قبيل می توانند باعث واردآمدن فشار و آسيب پوست در ناحيه تماس شوند.

لباس افراد نخاعی بايد در ناحيه کمر، باسن و خشتک آزاد تر باشد.

شلوار اين افراد بايد طوری طراحی شود که در قسمت پشت بلندتر و قدری هم پارچه های بلندتری داشته باشد.

در مورد خانمها، پوشيدن مانتوهای تنگ، کوتاه و يا خيلی بلند مناسب نيستند.

کت افراد نخاعی بايد قدری کوتاه باشد تا در موقع نشستن روی ويلچر مزاحمتی برای وی ايجاد نکند.

لباسها بايد در ناحيه کتف و بازو آزاد باشند تا جهت حرکت دادن ويلچر و حرکت دستها مشکلی ايجاد ننمايند.

آستين های بلند و گشاد احتمال دارند در ميان چرخهای ويلچر گير کنند و کثيف شوند.

اگر پشت جليقه ، پيراهن و بطور کلی لباسها کوتاه باشند فرد راحت تر خواهد بود و اين موضوع در مورد افرادی که مشکل خود نگهداری دارند، باعث می شود که کمتر با خيس شدن لباسهايشان مواجه گردند.

بايد لباسها دارای دکمه ها، زيپ ها و بندهايی باشند که به آسانی بازو بسته شوند.

بهتر است از گيره های پشت لباس استفاده نشود.

بطور کلی انتخاب لباس، موضوعی است که به سليقه شخصی و راحتی فرد بستگی دارد و برخی افراد جهت ابراز شخصيت خود از آن استفاده می کنند. در مورد افراد نخاعی استفاده از تجربيات سايرين ،می تواند راهنمای مفيدی برای آنان محسوب شود. بنابراين دراينجا نظرات و توصيه هايی از افراد مبتلا به آسيب نخاعی که جزو اعضای SIA هستند، جهت بهره برداری ذکر شده است:

کولين گرتين:

" بدليل اينکه زخم بستر داشتم، يک خياط به سفارش من چند شلوار برايم دوخت که درز عقب نداشت که به درمان زخم من کمک بسيار زيادی کرد. متاسفانه بدست آوردن اطلاعات در زمينه لباس با توجه به وضعيت فرد نخاعي كمي مشکل است."

کن رابرتز :

" به ياد داشته باشيد که وقتی ظاهر خوبی داريد، احساس خوبی نيز خواهيد داشت و ديگران را نيز خوشحال می کنيد. "

کارن نورد:

" ازآنجا كه افراد نخاعی بيشتر اوقات روی صندلی هستند، اكثر لباسهای مدروز و موجود در بازار مناسب آنها نيست. من به نوع لباس خيلی توجه دارم و سعی می کنم از لباسهای با الياف طبيعی و رنگهای مناسب استفاده کنم و هميشه به خاطر چرخهای ويلچر از کت های کوتاه استفاده می کنم".

السا بکت :

"در انتخاب لباس مهمترين کاری که بايد بکنيد اين است که تصميم بگيريد چه چيزی می خواهيد و با چه چيزی احساس راحتی مي کنيد ،بعددنبالش بگرديد".

پوشيدن و درآوردن لباس :

معمولا" افراد نخاعی زمانی که در بيمارستان و مراکز توانبخشی بستری هستند، روشهای پوشيدن و درآوردن لباس و بخصوص جمع جور کردن آن در موقع توالت کردن را آموزش می بينند. اما پوشيدن لباسهای بيرون معمولا" مشکلتر است. بخصوص اگر از لباسهای رسمی مثل کت و شلوار و ژاکت ها استفاده شود. پوشيدن کت های اسپرت، بادگيرها و گرمکن و کاپشن های بی آستين آسانتر است. در بعضی مواقع جهت حفظ بدن از سرما از کيسه های لايه دوزی شده زيپ دار مخصوص ويلچر استفاده می گردد. اين کيسه ها معمولا" ضدآب هستند و از پتو که ممکن است زير ويلچر گير کند راحت تر و گرم ترند.

خصوصيات جوراب افراد مبتلا به آسيب نخاعی :

جوراب بايد دقيقا" اندازه پا باشد تا زير انگشتان پا جمع نشود زيرا می تواند منجر به زخمهای فشاری گردد.

گاهی پشت و رو پوشيدن جوراب می تواند مناسب باشد.

از پوشيدن جورابهای تنگ و چسبان بايد خودداری شود زيرا مي توانند مانع گردش خون مناسب شده و باعث عرق کردن پاها گردد.

بايد از پوشيدن جورابهای از جنس نايلون خودداری گردد.

با توجه به اينکه گرم نگاه داشتن پاها بسيار مهم است، بنابراين بايد جورابهايی استفاده شود که جنس شان از پشم و نخ باشد.

پوشيدن و درآوردن جوراب شلواری برای خانمهای نخاعی معمولا" مشکل است و ترجيح داده می شود که از جورابهای ساق بلند استفاده نمايند.

پوشيدن جوراب با کش های تنگ می توانند موجب زخمهای فشاری گردند.

جانسون آن لوتمان که از افراد نخاعی است می گويد:

"پوشيدن جورابهای ساق بلند برای من خيلی مشکل است. همچنين از جورابهايی که پشت آنها بند وجود دارد استفاده نمی کنم. زيرا ممکن است ندانسته روی بند آنها بنشينم و دچار زخم فشاری شوم. سعی ميکنم از جورابهای با بند جلو استفاده کنم. کش های جوراب اگر سفت باشند روی بدن جا می گذارند".

خصوصيات کفش های افراد نخاعی :

پوشيدن کفش برای افراد نخاعی در زمان استفاده از ويلچر ،در درجه اول از جهت حفاظت پاها و بعد به لحاظ گرم و تميز نگهداشتن آنها ضرورت دارد. با توجه به اينکه کفش افراد نخاعی مدت زمان بيشتری دوام می آورند،بنابراين منطقی است که هنگام خريد کفش مناسبترين آنها از نظر جنس و بودجه انتخاب شوند. افراد نخاعی بايد سعی کنند که کفش خود را يک تا 2 سايز بزرگتر انتخاب نمايند زيرا گاهی اوقات پاها ورم می کنند و به همين دليل بايد فضای کافی داشته باشند.

پوشيدن و درآوردن کفش ها بايستی براحتی انجام شود به همين علت کفش هايی که کنار آنها زيپ دارند و يا چسبی هستند مناسب تر بنظر می رسند.

جنس کفش ها نيز بايد نرم و مناسب باشد.

السابکت : در رابطه با انتخاب کفش خود چنين بيان می نمايد:

" من کفشهای تخت با جنسی مناسب دارم که کنارش زيپ می خورد و بسيار مورد علاقه من هستند، چون پوشيدن و درآوردن آنها بسيار راحت است و هنگام سوار و پياده شدن ويلچر و خودرو از پايم در نمی آيند. در موقع خريد کفش سعی می کنم کفشی انتخاب کنم که خيلی نرم و راحت باشد. "

همچنين " کومين گرتين " يکی ديگر از افراد نخاعی است که می گويد:

" من جهت پيدا کردن کفش مناسب خيلی جستجو کردم و سرانجام يک جفت کفش نرم با بندچسبی پيدا کردم که برای پاهای آسيب ديده ام مناسب بودند " .

مشخصات لباسهای زير در افراد نخاعی :

از آنجائیکه افراد نخاعی بيشتر اوقات روی ويلچر قرار می گيرند، بايد لباس زيری بپوشند که تنگ نباشند.

لباسهای زير بايد به نحوی باشند که هنگام توالت رفتن، درآوردن آنها دست و پا گير نباشد.

بنظر می رسد پوشيدن شورتهای پادار نسبت به شورتهای اسليپ راحت تر است.

استفاده از لباسهای زيري كه چسب دارهستند ،نسبت به نوع کش دار ارجحيت دارند.

****

منبع : کتاب " مهمترين نكات در مراقبت از پوست و پيشگيري از زخم فشاري برگرفته از کتاب Moving Forward نشر یافته توسط انجمن ضایعات نخاعی انگلستان " تهیه کننده : گروه ترجمه مرکز ضایعات نخاعی -مترجم : : فاطمه خادمي - ویراستار و تنظيم : مهندس عباس کاشی - انتشار : مرکز ضایعات نخاعی جانبازان - شهریور 1386

 

 

 

1- حفظ ظاهرفردی

امکان دارد برخاستن ، رفتن به توالت ، شستشو و لباس پوشیدن شما به عنوان یک زن نخاعی مدت زمان زیادی طول بکشد .حتی ممکن است احساس کنید که کارهائی مانند اصلاح ، چیدن ابروها ، آرایش واستفاده اززیورآلات و مدل دادن به موها نیازبه وقت خیلی زیادی داشته باشد. به همین علت امکان دارد احساس کنید که وقت کم می آورید ؛ یا فکرکنید که ارزش زیادی ندارد که تلاش بیشتری کنید. اگربرای انجام این کارها نیازبه کمک دارید ، امکا ن دارداین احساس به شما دست بدهد که نمی توانید ازوقت شخص دیگری برای خودتان استفاده کنید یا ممکن است درمورد درخواست های خودمانی ازاوخجالت بکشید. اگربه عنوان یک زن می خواهید احساس بهتری داشته باشید ، مهم است که شما نیازهای خود رابرآورد کنید.

تجربيات يك زن دچار آسيب نخاعي با ضایعه (C5/6):


"دربیمارستان ، پرستاران به ندرت وقت می کردندکه در کارهای شستشو و غذادادن به من کمک کنند . وقتی هم خواهرم رامی دیدم خجالت می کشیدم که ازاو بخواهم سر و وضع من را درست کند. اما بهترازاین بود که ظاهرنامناسبی داشته باشم . بااین وضعیت اولین چیزی که در بخش کاردرمانی یاد گرفتم این بود که بتوانم خودم را آرایش کنم ".

روشی که ظاهرخودتان را نشان می دهید، به نوع احساس شما ازخودتان و شخصیت تان بستگی دارد. این حق شماست که آنطورکه دلتان می خواهد باشید و روش خودتان را دنبال کنید . این موضوع بیشتر به شما بستگی دارد که روش خودتان را انتخاب کنید و با سلیقه خودتان ظاهری مناسب و متعادل داشته باشید. شما باید به خودتان فرصت بدهید تا روش های مختلف را آزمایش کرده و گزینش نهايي را انجام دهید. بااستفاده ازرنگها ، یا شیوه های مطلوب یا حفظ ظاهر ، داشته های خودرا افزایش دهید . اگراحساس می کنید که برای ظاهرخودتان نمی توانید کار خاصی انجام دهید و به دلیل آسیب نخاعی احساس خوبی از خودتان ندارید، به چیزهائی که باعث جذابیت شما می شود، فکرکنید.

تجربيات يك زن دچار آسيب نخاعي با ضایعه نخاعی :T10

"ویلچرها ، عصاها و وسائل کمک حرکتی خیلی مرا به وحشت می انداختند.همه آنها خیلی زشت به نظر می رسیدند . اگر فرصت پیدا می کردم که ازاحساسات منفی خود نسبت به ضایعه ام خلاص شوم ، شایدمی توانستم جنبه های مثبت بیشتری ازآنها حس کنم" .

بدن شما ممکن است ازنظروضعیت عضلات وشکل دچارتغییرشده یا آثارجراحت روی آن باشد. همچنین برخی اززنان نخاعی به دلیل محدودیتهای حرکتی متوجه می شوند که به سختی احساس زنانگی داشته وفکرمی کنند كه جذابیت چندانی ندارند . داشتن چنین احساسی می تواند برای یافتن روشی برای بازسازی خودباوری واعتماد به نفس بیشتربه عنوان یک زن مفید باشد.

تجربيات يك زن دچار آسيب نخاعي باضایعه نخاعی (L1-L3):

"به دلیل جراحی های متعددی که کرده بودم ، تعدادزیادی جای زخم روی بدنم داشتم . من قبلا" نسبت به آنها خیلی توجه داشتم و دوست نداشتم که مردم آنها راببینند. اما به تدریج احساسات من نسبت به جاهای زخمهایم تغییر یافت تا جائی که درحال حاضرتقریبا" احساس غرورمی کنم .آنها جای زخم نبردهای من بودند و بخشی ازوجود من به عنوان یک شخص محسوب می شدند" .

به خاطر داشته باشید که یک ظاهرخوب ضرورتا" به معنای احساس جذاب بودن یا حتی ایجا دظاهری جذاب نیست واین موضوع می تواندبه ظاهرشما کمک کند.

2- موضوع نقش درزندگی و هویت شخصیتی

طبیعی است که بعدازضایعه نخاعی این امکان وجوددارد که به عنوان یک همسر یا یک مادر، درباره نقش خودتان در زندگی و درزمینه شیوه زندگی و سایر وظایف یا کیفیت زندگی خود دچار تردید شوید .

تجربيات يك زن دچار آسيب نخاعي با ضایعه نخاعی C5/6 می گوید:


"بعدازآسیب نخاعی متوجه شدم که نسبت به مطالعه مجلات زنان خیلی بی علاقه هستم .احساس می کردم که مطالب آنها به هیچ وجه به من ارتباط ندارند ومن هم قادرنبودم که مانند یک زن معمولی وسالم باشم . با داشتن 18 سال سن ، فکرمی کردم که دیگرهیچ مردی به من توجه ندارد و احساس می کردم که یک زندگی تنها و بدون شغل و درآمددر پیش دارم . تا اینکه با کسی آشنا شدم که کمک خیلی زیادی به من کرد تا اعتماد به نفس من افزایش یافته وخودم راباورکنم .بعدازآن من تصمیم گرفتم که با دیگران رابطه برقرارکرده وبرای یک شغل مناسب آموزشهای لازم را ببینم . اما حالا یک ارتباط عمیق و طولانی مدت برقرارکرده ام و به این ترتیب ازیک زندگی خوب لذت می برم و احساس می کنم که واقعا" یک زن هستم ".

به خاطرداشته باشید که شما درهرشرایطی که باشید همیشه در زندگی خود نقش دارید . حتی اگر فکرکنید که نمی توانید آن را به خوبی کنترل کنید . این فقط ماهیت ما انسانها است که درموردخودمان قضاوت کنیم و براین تصورهستیم که ممکن است دیگران قادرباشند کاری رابهترانجام دهند. امکان دارد احساس کنید که به دلیل آسیب نخاعی قابلیتهای قبل از نخاعی شدن را ندارید . اما این موضوع ضرورتا" به این صورت نیست . درهرحال شما همان شخص هستید وباید قدر خودتان را بدانید. این مسئله به شما کمک خواهد کرد تا نسبت به خود احساس شخصیت کنید.

بعضی اززنان نخاعی ممکن است احساس کنند که دیگرنمی توانند از خانواده خود مراقبت کنند و نقش آنها درخانواده واقعا" برعکس شده و این خانواده است که بایدازآنها مراقبت کند . حتی اگر شما نتوانید ازنظربدنی همانند گذشته بهره وری مناسبی داشته باشید ، اما بازهم می توانید یک مراقب برای خانواده خود باشید ،به این معنا که حمایتهای فکری ارائه داده و سازماندهی یکسری از کارها را انجام دهید و حتی مسئولیت رفاه خانواده خودرا به عهده بگیرید. بسیاری اززنان نخاعی هستندکه احساس می کنند که باید همانند قبل از آسیب ، کارهای خود را انجام دهند و حتی احساس می کنند باید همانند گذشته لباس بپوشند! .

تجربيات يك زن دچار آسيب نخاعي چنین اظهارمی کند:

" مشاورمن زحمت زیادی کشید تا به شوهرم بگوید که زندگی ما به کلی تغییر خواهد کرد و مراقبت کردن از من خیلی مشکل خواهدبود . درحقیقت فهمیدم که نگرش شوهرم نسبت به من خیلی منفی است . حتی تا به آنجا رسید که به من می گفت : قادربه مراقبت کردن از من نیست و می خواست با پسرهایش تنها بماند!. من خیلی عصبانی شده بودم و به سختی با او صحبت می کردم . اما بالاخره به او ثابت کردم که اشتباه می کند .اما حالا ازاینکه به روش من کاری راانجام دهد تاحدی خیلی خوشحال می شودکه ازذوق بالا وپائین می پرد".

این روزها بسیاری از زنان نخاعی بچه ندارند. امکان دارد که بنا به دلائل شخصی دلتان نخواهد که بچه داشته باشید. ازطرف دیگراین امکان هم وجودداردکه می خواهید بچه داشته باشید، اما شرایط شما مانع از آن می شود. اگرارتباط زناشوئی ندارید ، اما تمایل به آن دارید ، باید هرآنچه که می توانید دراین مورد انجام داده و زندگی خود را آنطور که می خواهید بسازید. اگر به دنبال یک رابطه درست هستید ولی ازنظرسلامتی مشکل دارید ، به سازگاری خود توجه داشته نمائید. به تمام گزینه های خود نگاه کنید . سایرروشهایی را که باعث احساس رضایت شما می شود، را درنظر بگیرید. شاید کارکردن با بچه ها دراین مورد کارسازباشد . اگرمی بینید که بدون داشتن بچه صحبت درموردآنها برایتان مشکل است ، با یک مشاورصحبت کنید .

به خاطرداشته باشید که نقش شما درزندگی به هرصورتی که باشد ، بازهم مهم است . احساس هویت شخصیتی تنها به مفهوم داشتن یک عنوان یا کیفیت بالای زندگی نیست ، بلکه باید خودتان را شناخته و نسبت به روش زندگی خود واقع بین باشید . غیراز تلاش برای زندگی در یک سطح مناسب ، مهمتر این است که ازهویت شخصیتی خود آگاه باشید و نیازهای منحصربه خودرا برطرف نمائید.

تجربيات يك زن دچار آسيب نخاعي با ضایعه نخاعی (L1-L3) می گوید :

"تاچندسال بعداز ضایعه نخاعی به علت اینکه اغلب احساس می کردم که دیگربرای جامعه ارزشی ندارم ، درجائی مشغول به کارنمی شدم . احساس پوچی می کردم .تااینکه یکی از دوستانم به من پیشنهاد کرد که یک کار اختیاری انجام دهم ، چراکه با این نوع کارمی توانستم فقط در ساعات مورد نظرخودم کارکنم ،درنتیجه دیگر فشاری به من واردنمی شد. این موضوع بهترین توصیه ای بود که تاکنون به من شده بود . به مروراعتماد به نفس پیدا کرده و خودم راباورکردم و مهارتهای جدیدی رانیز یاد گرفتم و درواقع راه برای اشتغال من هموار گردید".

3- امنیت فردی

 

الف - امنیت در اماکن عمومی

شما به عنوان یک زن نخاعی ممکن است احساس کنید که درجامعه بیشترازگذشته نسبت به صدمات آسیب پذیرهستید .جرائم بزرگ درمورد زنان نخاعی نسبتا" نادراست و ترس از آسیبهای حاصل از خشونت ها می تواند تاثیرزیادی برروی نحوه زندگی آنان داشته باشد.

تجربيات يك زن دچار آسيب نخاعي با ضایعه (T12) می گوید:

"من اززمان ضایعه دیدنم تا کنون زن فعال و خودجوشی بوده ام و دائما" تنها بیرو ن می رفتم . بیش تر ازیکسال پیش بودکه درغروب یک روز پنجشنبه ، طبق روال بیرون رفته بودم . درحال حرکت به سمت خودرویم بودم که متوجه شدم 4 مرد دنبال من می آیند. یک مرتبه درنزدیکی خودروی من آنها با کلمات وقیحانه ای شروع به فریاد زدن کردند ودرطول راه هم به صندلی من لگد می زدند و همین جوربه من آسیب می رساندند. ازآن به بعد "دفاع ازخود" چیزی هست که من به آن فکر می کنم وهرچه بادقت بیشتری آن را بررسی می کنم ، بهترمی توانم آنراانجام دهم. هرگزنمی خوام دوباره احساس کنم که آسیب پذیرهستم".

این حق شماست که نباید درخانه خودتان زندانی باشید و بایدبا احساس امنیت وبدون ترس از خشونتها ، آزادانه درمحیط اجتماعی خود حرکت کنید . هیچکس حق ندارد که شما را بترساند ویا به شما آزاررسانده و صدمه بزند. برای کمک به جلوگیری از سرقت ، تا آنجا که می توانید تمام اموال ودارائی های خودتان را درجای امن قرار دهید. هیچگاه کیف خودتان را درپشت ویلچر یا جاهائی که خارج از دید ودسترس شما باشند نگذارید . در صورتی که احتمال صدمه دیدن شما وجوددارد، دربرابرازدست دادن اموال خود دفاع نکنید .

دفاع ازخود به توانائی های جسمی شما بستگی ندارد ، اما روشی که ما موقعیتها را ارزیابی می کنیم و مناسب ترین عملی که انجام می دهیم ، اهمیت زیادی دارد. بنابراین هنگامی که بیرون هستید ،سعی کنید که نسبت به موقعیت و محیط خودتان هوشیارباشید. به سایرافرادی که درپیرامون شما هستند ، نورخیابانها ، جاهای خلوت و سایر خطرات احتمالی توجه ویژه داشته باشید . حساس بودن شما به اطراف می تواند ازبروز بسیاری خطرات جلوگیری کند. شما می توانید یک "هشداردهنده شخصی" برای خودتان خریداری کنید. (البته درانگلستان فروشگاههای خاصی مانند DIM این وسائل را دارند ) .اطمینان حاصل کنید دستگاهی که انتخاب کرده اید ، طوری طراحی شده که حتی درصورت افتادن هم به صدای خود ادامه خواهدداد. آن رادرجائی نگهداری کنید که به راحتی دردسترس شما باشد. این گونه وسائل تنها می توانند باعث ترس مهاجمین شده و ویژگی آنها این است که جلب توجه زیادی می کنند. درهرحال همراه داشتن یکی ازآنها می تواند به شما کمک کند تا احساس ایمنی بیشتری داشته باشید.

داشتن تلفن همراه برای همه نوع موارداضطراری یا تغییرات به وجود آمده در برنامه ها ضروری است .هرگاه واقعا" درمعرض خطر قرارگرفتید ، حق دارید که با هروسیله ای که دردست وهمراهتان است ازخودتان دفاع کنید. قانون اجازه نمی دهد که هرچیزی را که به عنوان سلاح غیرقانونی تعریف شده حمل کنید ، اما اگر برای تامین امنیت خود لحظه ها حیاتی باشند ، می توانید از وسائلی مانند اسپری مو ، کلیدها یا حتی یک خودکار برعلیه مهاجمین استفاده کنید . درباره کلاسهای ایمنی ودفاع شخصی که درمحل زندگی شما برقرار است جویا شوید . با مدرسین خود درمورد مناسب ترین برنامه هائی که با وضعیت وتوانائی های شما متناسب است ، مذاکره کرده و ببینیدکه درموردبهترین روشهای تامین ایمنی خود چه گزینه هائی در پیش روی دارید.

شناخت افکاری که دارید واینکه درموقعیتهای مختلف چه کاری می توانید انجام دهید ، می تواند به شما کمک کندتا اعتماد به نفس بیشتری نسبت به کارهای روزانه خود و خطرات غیرمنتظره پیدا کنید.

وزارت کشورانگلستان جزوه ای را با عنوان " راهنمای عملی برای پیشگیری ازجرائم " منتشرکرده است. این مجموعه به توصیف "بهترین روشهای حفاظت شخصی ومراقبت ازاموال و دارائی " پرداخته است. باوجود اینکه این جزوه تنها مختص زنان مبتلا به ناتوانی نیست ، اما توصیه های خوب ومفیدی راارائه داده که زنان نخاعی می تواند ازآن استفاده کنند.

ب - احساس امنیت در منزل

اگرشما کسی را به عنوان مراقب شخصی بکار گرفته باشید ، می توانید خیلی چیزها را تحت کنترل خود داشته باشید . فقط بهتر است که یک ارتباط کاری مناسب برقرارکرده و نیازهای خودراتامین کنید. درواقع شما کارفرمای مراقبین خود هستید و طبق توافقات بعمل آمده به آنان دستمزد می دهید ، بنابراین فکرنکنید که بابت کاری که برایتان می کنند به آنان مدیون می شوید . اگر در منزل یا درهر جای دیگر به مراقبین خود متکی هستید، بدون شک ،این حق رادارید که با شما به خوبی رفتارشود ونیازهایتان برآورده شود . درغیر اینصورت احساس خواهیدکرد که کنترل چندانی روی وضعیت خودندارید. شناخت افرادی که مهربان ، دلسوز و مفید وخدمتگذارباشند، می تواند یک تجربه مفید را برای شما به دنبال داشته باشد.اما توجه داشته باشید که متاسفانه تمام افراد درحرفه ی "مراقبت" نجیب ، امین یا دلسوزومهربان نیستند.

پژوهشگران نشان داده اند که زنان مبتلا به ناتوانی نسبت به سایر افرادجامعه بیشتردرمعرض رفتارهای نامناسب جسمی و روحی قراردارند.این مسئله به این دلیل است که زنان ناتوان معمولا" در محیطهای سازمانی با تعداد زیادی از افراد مختلف و درمنازل خود هم با مراقبین خود مواجه هستند ، که این مسئله باعث می شود که آنها بیشترازسایرین درمعرض آسیب های حاصل ازرفتارهای نادرست قرارگیرند.

برخی اززنان مبتلا به ناتوانی ازجمله زنان نخاعی برای انجام برخی ازکارهای مراقبتی یا تمام کارهای خود به همسرشا ن متکی هستند. در بسیاری ازموارد، یافتن روشهائی برای زندگی مشترک می تواند باعث افزایش ارتباط ، ایجاد عشق وصمیمت بیشترودرک نیازهای یکدیگردرمراقتبها شود. بااین وجود دربعضی ازموارد زنان با همسرانی که ممکن است مستبد باشند ، دچارمشکل می شوند. رفتارهای نادرست همسر و کسانی که خدمات عمومی یا تخصصی راارائه می کنند ، می تواند منجر به آسیب بدنی ، تهدید ، رفتارهای نادرست جنسی ، آزارهای روانی و احساسی ، دسترسی به پول و تشدید انزوای افراد نخاعی در جامعه شود .

احتمال مواجه زنان مبتلا به ناتوانی با رفتارهای نادرست جسمی و روحی همسر،دلائل زیادی می تواندداشته باشد، که مهمترین آنها ازاین قرارند:

رفتار نامناسب همسر ان زنان ناتوان هنگام انجام کارهای مراقبت ،به خاطر وابستگی و نیازمندی او به مراقبتهای اصلی ، تجربه ای تلخ محسوب می شود که ممکن است مانع از ابرازشکایت زنان ناتوان شود. ممکن است آنان بیان کنندکه به دلیل ناتوانی شان دوست ندارند که هیچ کس دیگری با آنها باشد یا از آنها مراقبت کنند.


امکان دارد که آنها فکر کنندکه به علت ناتوانی نمی توانند امیدی به درمان بهتر داشته باشند. عشق به کسی که رفتارش نامناسب است می تواند گیج کننده باشد ، چراکه چرخه خشونت اغلب متشکل از دوره هائی است که بعداز وعده تغییر و تظاهر به عاشق بودن ودلربائی بروزپیدا می کند .اما زنان ناتوان ممکن است احساس کنندکه همسرشان محافظ آنها است.

گاهی اعتماد به نفس پائین مانع ازاین می شود که فرد ناتوان درخواست کمک کند. زنانی که قربانی بدرفتاری شده اند، اغلب احساساتی مانند درماندگی وعجز رابیان می کنند. بعضی اززنان ازبیان این که با آنها بدرفتاری شده احساس شرم وحقارت می کنند. برخی نیزممکن است حتی فکرکنندکه مستحق بدرفتاری هستند . شما ممکن است بدلیل ناتوانی تان از اینکه باترک همسرتان امکان نگهداری ازبچه هایتان رانداشته باشید ، دچارترس شوید.اینکه آیا بدرفتاری درمنزل اتفاق می افتد یا دریک جای دیگرفرق نمی کند، اما گاهی اوقات بعضی اززنان تشخیص نمی دهند که آنچه که تجربه می کنند رفتاری نامناسب است ، به خصوص که اگر آنها درزندگی خودزیادترباآن مواجه شده باشند.

ممکن است شما به دلیل محدودیتهای دسترسی به سازمانهای حمایت کننده موجوددرجامعه و به لحاظ اجتماعی ازدوستان ، اعضای خانواده و جامعه دورمانده باشید .

تجربيات يك زن دچار آسيب نخاعي با ضایعه نخاعی L1/L3چنین می گوید:

"من ازکودکی با بدرفتاری پدرم مواجه شدم . با وجوداینکه جوان بودم ، دراوائل ، با وجود ضایعه نخاعی احساس ضعف وآسیب پذیری زیادی می کردم . پدرم دربیمارستان به ملاقات من می آمد و سعی می کرد تا وادارم کند که به جای رفتن به آپارتمان خودم به خانه او برگردم. باوجوداینکه این مسئله خیلی برایم سخت بود ، اما من به آپارتمان خودم برگشتم. بااین کاراحساس نوعی قدرت کردم که تاکنون هرگز آن راحس نکرده بودم ".

اگر درشرایطی هستید که باشما بدرفتاری می شود، مهم است که مواردزیررابه خاطرداشته باشید:

- هیچ کسی سزاواربدرفتاری نیست .
- هرگونه رابطه یا موقعیتی که منجربه بدرفتارهايی جسمی یا روحی شود ، ارزش تداوم ندارد.
- هیچ عذروبهانه ای برای رفتارهای نادرست وجودندارد.
- شما ممکن است ازپیامدهای کمک خواستن بترسید ، اما واقعا" مهم است که شما به دنبال برخی از حمایتها باشید. اولین گام این است که درمورد مشکل خود با کسی صحبت کنید. صحبت کردن با یکی ازاعضای خانواده یا یک دوست نزدیک کارمهمی محسوب می شود.
- شاید هیچ جا ئی برای رفتن شما صددرصدو تا آن حدی که می خواهید ایمن و قابل دسترس نباشد. ممکن است شما هرموقعی که دوست دارید نتوانید از منزل خارج شوید. درهرحال درصورت نیاز و درموارداضطراری می توانید به فکرکسی باشید که بتوانید با او تماس گرفته وهمراه او ازمنزل بیرون بروید.


- وضعیت های نامناسب معمولا" گزارش نمی شوند، ازاین رو ارائه کنندگان خدمات احساس نمی کنند که هیچ تقاضائی برای بهبود خدمات و فرصتهای قابل دسترس به خصوص برای یک فردناتوان وجودداشته باشد. اعضای گروه پزشکی و مددکاراجتماعی که با شما کارمی کنند لازم است که ازوضعیت شما آگاه و مطلع باشند، تا بتوانند هرگونه منبع مناسبی که برای کمک به شما وجودداردرا ارزیابی کنند.

4- موضوع پشتیبانی خاص اززنان ناتوان

انجمن ضایعات نخاعی انگلستان یک خط تلفن ضروری ایجادکرده که ازطریق آن صحبت یا ایمیل با سایر زنانی که دارای تجربیات مشابهی هستند امکان پذیراست. آنها می تواننداطلاعات کاربردی و توصیه های لازم را ارائه داده واز شما حمایت کنند.

کتابهای خودآموز زیادی نیزوجوددارند که به گستره وسیعی از مقوله ها می پردازند. به دلیل امکان وجود گزینش روشها وموضوعات ، بهتراست توجه داشته باشید که به دنبال چه چیزی هستید و تا آنجا که می توانید جستجوی بیشتری را به عمل آورید.

شما ممکن است ترجیح دهید که برای یافتن نیازها وموضوعات فردی خودتان با افراد متخصص مشاوره کنید . همچنین می توانید پیوستن به یک گروه حمایتی زنان را موردتوجه قراردهید. امکان دارد متوجه شوید که این کار به شما قدرت می دهد تا تجربیات خود رادراختیاردیگرا ن قرارداده و درمورد احساسات سایرخانمها نیز بحث کنید . شما می توانید گروههای موجود درمحل زندگی خود را ازطریق کتابخانه ها ، مراکزبهداشت یا دفترچه های تلفن شناسائی کنید.

در اینترنت نیز یکسری ازشبکه های حمایتی و گروههای زنان در دسترس شما قراردارند . دراینترنت جستجو کنید تا گروههای موجود و موضوعاتی که با نیازهای شما مناسب هستند را شناسائی نمائید.

تجربيات يك زن دچار آسيب نخاعي مبتلابه ضایعه T10:

"به عنوا ن یک فرد وبه عنوان یک زن ، احساس می کنم که هر چه قدرتم دربرقراری ارتباط بیشترمی شود، آرامش و مسئولیت بیشتری حس می کنم".

****


منبع: مقاله : " مهمترین مسائل اجتماعی که زنان نخاعی با آن مواجه اند" – ترجمه مهندس عباس کاشی - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - دي ماه 1389 . – برگرفته از:Moving Forward

 

 

سنگ های کلیه و مثانه

این سنگ ها در افراد مبتلا به آسیب نخاعی خیلی شایع هستند . آنها می توانند در همان اوایل ضایعه نخاعی ایجاد شوند ، چرا که در چند ماه اول بعد از آسیب نخاعی استخوان ها مقادیر زیادی از کلسیم خود را از دست می دهند . اما ابتلاء به سنگ های ادراری در زمانهای طولانی تر شایع تر است و علت این موضوع هم ایجاد عفونت در دراز مدت است . باکتری ها اوره را به مواد شیمیایی تجزیه می کنند که باعث تشکیل سنگ هایی می گردد که می تواند باعث انسداد ، صدمه به کلیه ها و عفونت های جدی شود .

هیدرونفروزیس و رفلاکس


این عوارض مشابه هم هستند که شامل انسداد ادرار و یا جریان رو به عقب ادرار یعنی به سمت کلیه ها است . بروز این عوارض به علل متعددی می تواند باشد ، و درمان آنها این است که هر آنچه باعث انسداد سیستم ادراری شده حذف گردد تا فشار مثانه کاهش یابد .

سرطان مثانه

خطر سرطان مثانه برای افرادی که از سوندهای پایدار استفاده می کنند کم است . توصیه های غربالگری بحث برانگیز هستند ، چرا که ما نمی دانیم چه کسانی پس از آسیب نخاعی نیاز به غربالگری دارند و باید چند وقت به چند وقت و چگونه آن را انجام دهند . متاسفانه سرطان مثانه منجر به چنان سرطان های تهاجمی می شوند که حتی با غربالگری های سالانه هم نمی توان متوجه آنها شد چرا که آنها خیلی سریع رشد می کنند . خوشبختانه ، سرطان مثانه شیوع خیلی زیادی ندارد .

آزمون های غربالگری


بطورکلی برای شناسایی مشکلات موجود در دستگاه ادراری از تست های مختلفی استفاده می شود .

تستهای آزمایشگاهی :


1. کراتینین سرم (آزمایش خون) : کراتینین توسط کلیه ها به خارج فیلتر می شود . سطح بالای کراتینین در خون به این معنا نیست که کلیه ها به اندازه کافی آن را فیلتر نمی کنند . برای این که ازغربالگری نتیجه گیری بهتری داشته باشیم ، باید نتایج آزمایشات انجام شده در طول زمان تحت نظارت قرار گیرند تا اگر تغییراتی وجود داشته باشد ، متوجه آن شد . اگر کراتینین شروع به افزایش باشد ، نشانه این است که در کلیه ها مشکلی وجود دارد .

2. آزمایش میزان پاکسازی کراتینین : آزمایش ادرار 24 ساعته برای مشاهده میزان فیلتر کردن کلیه ها در طول زمان انجام می شود . نتایج این آزمایش ممکن است قابل اعتماد نباشند .

تست های آزمایشگاهی دیگری نیز تحت مطالعه هستند تا آنچه که برای غربالگری بهتر است شناسائی شوند .

آزمایشات تصویربرداری

1. استفاده از اولتراسوند ( سونوگرافی ) : که اشعه ای عاری از خطر است ، راهی برای تشخیص سنگها یا انسدادها محسوب می شود .

2.سی تی اسکن از کلیه ها ، حالب ها و مثانه (CT - KUB) : در این روش از مقدار زیادی اشعه استفاده می شود و ممکن است با احتمال یک در 3000 تولید یک سرطان کشنده کند . با وجود این که به عنوان یک تست معمول توصیه نمی شود ، اما در شرایط خاص مفید می باشد.

3. اسکن کلیه ها : این آزمایش برای نشان دادن عملکرد کلیه مورد استفاده قرار می گیرد ، اما تصویر آنها مبهم است.

آزمایشات غربالگری هر چند وقت یکبار باید انجام شوند ؟


در مورد اینکه برای هر کس و هر چند وقت یکبار چه آزمایشاتی باید انجام شود ، تحقیقاتی انجام نشده است . اما این موضوع تا حدی به خود بیمار و نوع مشکلات او بستگی دارد .

با وجود اینکه غربالگری زود هنگام برای کسانی که روی مثانه خود کنترل نسبتا" طبیعی دارند ، وافرادی که وضعیت حسی خوبی دارند و علائم مرضی ندارند ، ضرورت ندارد ، اما بیشتر افراد مبتلا به آسیب نخاعی باید بعضی از انواع آزمایشات دوره ای مربوط به دستگاه ادراری خود را انجام دهند تا قبل از اینکه به مشکلات بزرگ تبدیل شوند ، شناسایی گردند .


کنسرسیوم پزشکی آسیبهای نخاعی ، برای پزشکانی که غربالگریهای سالانه را انجام می دهند ، راهبردی را منتشر کرده است . با وجود اینکه تحقیقاتی در مورد نحوه تکرار تستهای ضروری غربالگری انجام نشده است ، اما دستورالعملی که بطور جدی حاوی توصیه های مربوط به زمان تکرار آزمایشات مورد نیاز باشد ، وجود ندارد .

عفونتهای ادراری و آنتی بیوتیک ها


هنگامی که برای مقابله با عفونتهای ادراری از آنتی بیوتیک ها استفاده می شود ، نکته مهم این است که عفونت های واقعی از کولونی ها تمیز داده شوند .


1. اگر در ادرار فرد باکتری وجود داشته باشد ( که از طریق تستهای آزمایشگاهی مشخص می شود) و علائم عفونت (تب ، درد ، اسپاسم) هم دیده شود ،می توان گفت که فرد مبتلا به عفونت ادراری است و باید با آنتی بیوتیک درمان شود.


2. اگر در ادرار فرد باکتری وجود داشته باشد ، اما هیچ نشانه ای دیده نشود ، باید گفت که او اصطلاحا" دارای " کولونی" است و نیازی به مصرف آنتی بیوتیک ندارد .


به طور کلی درمان عفونت ادراری، بجای اینکه تنها بر اساس شمارش تعداد باکتری انجام شود ، باید براساس علائم صورت گیرد . بعضی باکتری ها هیچ علامتی ایجاد نمی کنند ، و حتی ممکن است حضور آنها در ادرار مانع وجود سایر باکتری هایی شود که می توانند باعث بروز مشکلات شوند . در واقع ، در حال حاضر یکسری تحقیقات امیدوار کننده در خصوص این ایده یعنی "دخالت باکتریایی" در حال انجام است تا تعیین کند که آیا تلقیح یکسری باکتری های خاص و نسبتا" بی ضرر به افراد مبتلا به عفونت مانع رشد باکتری های مضر خواهد شد یا خیر .


در مطالعات پژوهشی مفید بودن استفاده ازآنتی بیوتیک های باز دارنده ، و یا مصرف همیشگی آنتی بیوتیک ها برای جلوگیری ازعفونتهای ادراری به اثبات نرسیده است و این کار می تواند منجر به افزایش مقاومت باکتری هایی مقاومی شود که به سختی درمان می شود . برای کاهش میزان عفونتها بصورت آزمایشی ماده ای به نام متنامین ( methenamine) ، که در مثانه تبدیل به فرمالدئید می شود ، توسط برخی از بیماران مورد استفاده قرار می گیرد .


مصرف کرانبری یا قره قاط ( بصورت عصاره یا قرص ) نیز به عنوان راهی برای جلوگیری از ابتلاء به عفونت ادراری تحت مطالعه بوده است . معمولا" توصیه می شود که کرانبری به صورت قرص استفاده شود ، چرا که نوشیدن معجون قره قاط مملو از قند و کالری است . اگرچه تاثیر کرانبری در آزمایشات بالینی مربوط به افراد نخاعی به اثبات نرسیده است ، اما به نظر می رسد که به بعضی از افراد کمک می کند . با توجه جنبه های زیاد کنترل مثانه پس از آسیب نخاعی ، پیدا کردن آنچه که کارآمد باشد ، اغلب بر اساس موضوع آزمون و خطا انجام می گیرد .

****

منبع : مقاله " مهمترین عوارض دستگاه ادراری در افراد نخاعی و اقدامات مورد نیاز" " -ترجمه و تنظیم : مهندس عباس کاشی- (email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) – انتشار : سایت مرکز ضایعات نخاعی -www.isaarsci.ir- دی ماه1390

برگرفته از سایت http://sci.washington.edu

افراد نخاعی که مبتلا به دیابت هستند نیز همانند سایر افراد می توانند با کنترل دیابت خود به خوبی یک زندگی فعال داشته باشند . اما به طور کلی کسانی که دیابت دارند ، برای اینکه بتوانند با خیال راحت به زندگی خود ادامه دهند ، بایستی یکسری ویزیتها و آزمایشات خاصی را که با دیابت ارتباط دارند را به صورت دقیق و منظم انجام داده و اقدامات ضروری مربوط به آنها را پیگیری کنند .

این پیگیری ها و ویزیت ها دارای یک مزیت بزرگ دیگر نیز هستند :


- اول اینکه باعث می شوند شما از پزشک یا پرستارتان سووالات بیشتری را بپرسید.

- دوم اینکه چیزهای بیشتری را در مورد دیابت یاد می گیرید ومطلع می شوید که چگونه آن را به خوبی کنترل کنید .

اقدامات مورد نیاز برای افراد دیابتی


به طور کلی اقداماتی که یک فرد دیابتی باید بطور مرتب ومنظم به آن توجه خاصی داشته باشد ، از این قرارند :


1) داشتن یک برنامه منظم برای مراجعه به پزشک :
اگر دیابت دارید باید ، به طور مرتب وطبق یک برنامه زمان بندی شده ی منظم به پزشک تان مراجعه کنید :

معمولا" مراجعه به پزشک باید هر حداقل 3 الی 6 ماه یکبار انجام شود .

2) معاینات ضروری هنگام مر اجعه به پزشک


در طی مراجعه به پزشک ، باید بررسی ها و معاینات لازم در خصوص موارد زیر در مور د شما انجام شود :
- اندازه گیری دقیق فشار خون و کنترل آن
- اندازه گیری وزن
- معاینه پاها


3) مرا جعه به دندانپزشک :
هر 6 ماه یکبار باید به دندانپزشک مراجعه شده و معاینه ی کامل از دندان های شما به عمل آید .


4) مراجعه به چشم پزشک :
برای بررسی وضعیت چشم های خود باید حداقل یک بار در سال به چشم پزشک مراجعه کنید . اگر به دلیل دیابت ، مشکلات چشمی داشته باشید ، به احتمال زیاد باید تعداد دفعات مراجعه خود را افزایش داده و این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنید .


5) معاینه ی پاها
معاینه ی پاها باید حداقل سالی یکبار انجام شود و پزشک تان هنگام معاینه آنها باید وضعیت و رفلکس آنها را بطور دقیق بررسی کرده و آنها به خصوص از نظر وجود زخم ها ، پینه ها و عفونت ها کاملا" را معاینه کند .

همچنین با استفاده از یکسری از تجهیزات خاص ، وضعیت حس آنها را بررسی کند . از آنجایی که بیشتر افراد نخاعی در ناحیه پاهای خود فاقد حس هستند ، معاینه پاها از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است .


اگر پاهای شما از قبل دچار زخم شده ، زمان معاینه پاها باید حداقل هر 3 تا 6 ماه یکبار انجام شود . بهترین کار این است که از پزشکتان بخواهید تا زمان تکرار مراجعات شما را تعیین کند .


6) آزمایش هموگلوبین A1C خون (HbA1C)

این آزمایش می تواند وضعیت سطح قند خون شما را در طی یک دوره سه ماهه نشان دهد و در واقع شما متوجه می شوید که در طول این دوره تا چه حد توانسته اید قند خون تان ر ا کنترل کنید .


در شرایط طبیعی سطح این هموگلوبین باید کمتر از 6 درصد باشد. بنابراین دراکثر افراد مبتلا به دیابت سطح HbA1c باید کمتر از 7٪ داشته باشد . اما اعداد بالاتر از این حد به این معنی است که کنترل دیابت به خوبی انجام نشده است .


7) آزمایش کلسترول خون

در آزمایش کلسترول خون ،میزان سطح کلسترول و تری گلیسیرید موجود در خون شما اندازه گیری می شود . این آزمایش باید در شرایط خاصی انجام شود ، به این صورت که باید کاملا" ناشتا باشید ( معده تان کاملا" خالی باشد ) و در طول شب قبل از آزمایش ، نباید چیزی خورده باشید .


افراد بزرگسالی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستند ، باید این آزمایش را در هر سال انجام دهند . بدیهی است افرادی که کلسترول دارند یعنی میزان کلسترول خون آنها بالاتر از حد مجاز است ، لازم است این آزمایش را بیشتر انجام دهند .


8) آزمایشات مربوط کلیه ها

ساده ترین آزمایشی که برای بررسی وضعیت کلیه ها انجا م می شود ، آزمایش ادرار است . در شرایط معمولی باید سالی یکبار آزمایش ادرار از شما به عمل آید . در این آزمایش وضعیت پروتئینی به نام " آلبومین " در ادرار مورد بررسی قرار می گیرد .


اگر کلیه های کسی در اثر دیابت دچار آسیب دیدگی شده باشد ، مقدار زیادی ازاین پروتئین در ادرار دیده می شود . البته سطح این پروتئین در ادرار ممکن است بنا به دلایل دیگری بالاتر هم برود .


در هر حال در شرایط طبیعی باید حداقل سالی یکبار ، از نظر بررسی وضعیت کلیه ها تحت معاینه قرار بگیرید .


****

منبع : مقاله " مهمترین آزمایشات و معاینات مورد نیاز برای افراد نخاعی مبتلا به دیابت " - ترجمه و تنظیم : مهندس عباس کاشی email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. –انتشار : مرکز ضایعات نخاعی - مرداد ماه سال 1391- برگرفته از :http://www.nlm.nih.gov

Page 3 of 23

ورود به سایتبازدید از سایت

Visitors
40
Articles
281
Web Links
3
Articles View Hits
172940

حاضرین در سایت

We have 23 guests and no members online