اندازه درورودی حمام باید مناسب باشدتا ویلچرقادربه عبورازآن باشد، علاوه برآن فرد نیازداردکه بتواندبه راحتی وبدون محدودیت داخل حمام حرکت کرده ودوربزند.اگر در حمام مشکل داشته باشد،می توان آن رابرداشت و به جای آن ازیک پرده مناسب استفاده کرد ویااینکه از درهای تاشو یا گردان استفاده کرد.

- برای مثال می توان رادیاتوررا از روي زمين برداشته و از رادياتور هاي قابل نصب بر روي ديوار استفاده نمود .

- ممکن است لازم باشد برای استفاده ازدوش ،محل کاسه روشوئی راعوض کنید یا وان را بردارید. ( البته اجرای این گزینه ها هزینه زیادی دارد،ولی نسبت به تخریب دیوارها وجابجائی آنها هزینه آنها کمتراست).

- می توان کمدزیر روشوئی رابا یک کمدکوچکترعوض کرد.درکمدرانیزبرداشت تا فضای کافی برای زانوهای فردنشسته فراهم شود. برای حفاظت ازسوختگی پاها بایدلوله های آب گرم با موادعایق پوشانده شوند یا اینکه دورازمسیرحرکت فرد نصب شوند.

- کمدهای حمام (که روی آنها آینه نصب می شود): برای کسانی که جهت خم شدن یا پائین دادن خوددرحالت نشسته مشکل دارند می توان کمدها رابالاتر نصب کرد. اما اگر چند نفردریک خانه زندگی می کنند،بایستی ارتفاع مناسب را مشخص کنید.

- ارتفاع توالت نیزمهم است: اگرتوالت خیلی پائین باشد، نشستن وبلندشدن برای خیلی هامشکل خواهدبود.اما چنانچه ارتفاع توالت زیاد باشد،استفاده ازآن مشکل خواهدبود.مشکل ارتفاع توالت رامی توان بااستفاده ازصندلیهای توالت که قابلیت جابجائی دارند برطرف کرد. انواع واقسام بسیارزیادی ازاین صندلیها وجوددارند که دارای تسمه های ایمنی وسایراجزای کمکی نیز هستند.

دستگیره های کمکی

این دستگیره ها بایستی مستقیما"روی دیوارهای سمت توالت و داخل حمام پیچ شوند.استفاده ازمیخ یا پیچ های معمولی در داخل دیوارکفایت نمی کند.دستگیره ها بایستی بتوانند حداکثر تاحدود 115 کیلوگرم راحمایت کنند.اگرکسی بیش از 90 کیلوگرم داشته باشد،محل نصب دستگیره ها روی دیوار بایستی بیشترتقویت گردند.دستگیره ها به افرادکمک می کنند تا آنهابتوانندروی توالت نشسته یا بلندشوند و برای طی کردن منطقه حمام ازآنهااستفاده نمایند. دستگیره ها عملا" بیشتربرای کسانی ازجمله افراد سالخورده یا افرادي که دارای محدودیت حرکتی هستند قابل استفاده است .


- دستگیره های مخصوصی که حمایت کننده دستها هم هستند تعادل بیشتری رابرای فردایجادمی کنند،به همین دلیل ممکن است استفاده ازآنهامناسب ترباشد.این نوع دستگیره ها برای توالت و نواحی اطراف آن تکیه گاه محکمی هستندو پایه هائی دارندکه برروی کف قرارمی گیرد.

- زیرپائی های ضدلغزش : اطمینان حاصل کنید که برای جلوگیری ازسرخوردن وسقوط زیرپائی های لاستیکی ضدلغزش دروان حمام یا کف ناحیه دوش حتما" قرار داده شود. استفاده از فرش های کوچک در حمام خیلی خطرناک هستند و بایستی بطورکامل برداشته شوند.

- نگهدارنده دوش های دستی: بااستفاده ازاین نگهدارنده ها می توان آب رادرهر سطح مناسبی جاری کرد.همچنین این امکان وجودداردکه به صورت ایستاده قرارگیرندیا دارای دسته قابل تنظیمی هستند که باآزادکردن آن به سمت بالا،دردست استحمام کننده قرارمی گیرد.

- صندلی دوش : صندلی دوش یا نیمکتها به اشکال مختلفی برای افرادی که باید درحالت نشسته باقی بمانند،یاکسانی که لازم است موقع استحمام ازویلچر خود خارج شوندوبرای افرادی که تعادل کمی دارند،درداخل حمام مورداستفاده قرار می گیرند.

- بالابرهای ویژه وان حمام: این بالابرهاازطریق کاتالوگها،اینترنت،وفروشگاه های تجهیزات پزشکی قابل دسترس هستند،ولی برای استفاده از اکثرآنها نیازبه کمک اشخاص دیگراست.

- شیرهای تک اهرم: استفاده از این شیرهابرای کسانی که دستهای ضعیف دارندیاحس دستهای آنان کاهش یافته آسانتراست. وقتی که حس پوست کاهش یافته باشد،تجهیزات ضدسوختگی نیزبایستی دروان حمام و روشوئی موجوددر حمام نصب گردد.

- لازم است اجاره کنندگان به دقت وضعیت مناسب سازی کل آپارتمانی را که درنظردارنداجاره دهند وهمچنین حمام آن را به دقت بررسی کنند.

تجسم کنیدچه گزینه هائی می تواننددسترسی به آپارتمان را تامین کنند.باصاحب خانه در مورد تغییرات موردنیازتان صحبت کنید.قبل ازعزیمت به خانه اجاره شده ازاوبپرسیدکه آیادیوارها قدرت کافی برای نصب دستگیره ها رادارند،یادرصورت لزوم آنها را مقاوم سازی خواهدکرد.چنانچه ضرورت دارد،ازاوبخواهیدکه آیا درب حمام را درطول دوره اجاره بردارد.توجه داشته باشیدکه آیایک رمپ متحرک برای دسترسی به جلوی در کفایت می کند،یااینکه ورودی مناسب سازی شده دیگری وجوددارد. ساختمانهای جدید به خصوص آسانسورآنها بایدکاملا" قابل استفاده شماباشند.(شرکتهای تهیه کننده بایدباتوجه به دستورالعملهای مربوطه ازقبل برآورددقیقی بعمل آورند، درغیر این صورت اقدامات بعدی جهت قابل استفاده نمودن آنها واقعا" هزینه خیلی زیادی خواهدداشت و شرکتهای مذکورنیزمتحمل خسارت خواهندشد.)

به خاطرداشته باشیدکه باتوجه به قوانین بنگاههای املاک، صاحب خانه هااین حق را دارند که با انجام هرگونه مناسب سازی مخالفت کنند. اما درصورت موافقت موجر، مستاجر ملزم است هزینه های مناسب سازی را پرداخت کند.درزمان تخلیه و درصورت تمایل مالک ،مستاجرین بایستی وضعیت منزل را به حالت اصلی خودبرگردانند.گاهی اوقات صاحب خانه بخشی ازهزینه های مناسب سازی را به دلیل ارتقاء ویژگیهای مسکن خود پرداخت می کند. درهرحال مالک ومستاجربایستی بتوانندبصورت دوستانه وبا توافق یکدیگر اصلاحات مشکل را انجام دهند.

****


منبع: مقاله"نکات مهمی درموردمناسب سازی حمام براي افراد نخاعي " –ترجمه : مهندس عباس كاشي- (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -بهمن ماه 1388 برگرفته از: http://www.infinitec.org

 

 

شما به عنوان یک فردمبتلابه آسیب نخاعی، احتمالا" نیاز دارید که درهفته های اول بعدازآسیب دیدگی ابتدا با موضوعات فیزیوتراپی (PT) و کار درمانی (OT) آشنائی شوید. درمان شما می تواند ازبیمارستان آغاز شده و درطول دوره بستری امور مربوط به توانبخشی بطورجدی پیگیری گردد. همچنین امکان دارد درمان شما بعدازترخیص ازبیمارستان به صورت سرپائی یا مراقبت در منزل ادامه پیدا کند.

فیزیوتراپی وکاردرمانی برای آن دسته ازافرادی که روزهای اولیه توانبخشی خود راسپری می کنند،ضروری است. البته اقدامات درمانی میزان حرکت وحس شما رابه سطح قبل از آسیب دیدگی نمی رساند،اما فیزیوتراپی و کاردرمانی ازآن جهت ضرورت دارندکه می توانند به فرد کمک کنندتا در اجرای حرکات استقلال یافته و حس خودرا بعدازآسیب تاحدودی مجددا" بدست آورند.

همچنین فیزیوتراپی وکاردرمانی به اندازه ای مهم هستند که فرد آسیب دیده می تواند با کمک آنها شیوه زندگی خودرا بعدازتوانبخشی حفظ کند.این موضوع احتمالا" با تجربه ای که او بدست می آورد ،می تواند با چالشهای زیادی همراه باشد. اما بایددانست که تداوم خدمات فیزیوتراپی وکاردرمانی می تواند در سرتاسرزندگی فرد،برای او بسیار مفید باشد.

فیزیوتراپی دربرابر کاردرمانی


شما می توانیدمتخصصین فیزیوتراپی وکاردرمانی که درحوزه های مختلف فعالیت می کنندرا پیداکنید.آنهادربیمارستانها،مراکزتوانبخشی،آسایشگاهها، دانشکده ها، خانه های بهداشت ، و مراکزتندرستی کار می کنند.
فیزیوتراپی (PT) دردرجه اول بر بهبود و بازگشت حرکات ازدست رفته اندامها بعدازبیماری یا ضایعات ایجادشده تمرکزدارد. خدمات فیزیوتراپی با ارزیابی توانائیهای بیمار آغازمی شود. بعدازآن یک برنامه درمانی برای پرداختن به مقوله های خاص ازجمله درد،دامنه حرکات، تعادل بدن و توانائی جابجائی تنظیم می گردد. پس ازاین مرحله نیز به منظوربهبود بهداشت کلی یا ایجاد استقلال فرد روشهای مختلف فیزیوتراپی مورداستفاده قرارمی گیرند.
کاردرمانی(OT)عمدتا"برروی بهبود فعالیتهای روزمره بیماران درمنزل، محل کار وسایرمحیط ها تمرکز دارد.خدمات کاردرمانی با ارزیابی توانائیهای عملی بیمار ومحیط او شروع می شود.یک برنامه درمانی جهت بهبود استقلال بیماربرای انجام کارهای روزانه ازجمله لباس پوشیدن، استحمام، نظافت فردی وسایر فعالیتهای زندگی روزمره(ADL) تنظیم می گردد. این برنامه درمانی می تواندبا استفاده ازوسائل کمکی یا بدون استفاده ازآنها انجام شود.

عوارض ثانویه

افرادنخاعی درمعرض یکسری عوارض ثانویه ازجمله زخم بستر، اسپاسم های عضلانی و کوتاه شدن غیرطبیعی ماهیچه ها، استخوان سازی نابجا ( HO )، درد و غیره قراردارند. این عوارض ثانویه می توانند به صورتهای مختلف برروی زندگی فرد تاثیرمنفی داشته باشند.ممکن است فرددر دامنه حرکات خود تغییرات یا کاهش(ROM) را تجربه کند. امکان دارد فرددرتوانائی خود برای اجرای فعالیت های ADL دچارمحدودیت شود.

برای مثال افرادی که دچارزخم بسترهستند، با استراحت دربستربهبود می یابند.زمان موردنیازبرای استراحت متفاوت است. یک زخمی فشاری سطحی ممکن است طی چندروزبهبودیابند.اما کسانی که نیازبه جراحی پوست دارنداحتمال داردلازم باشدتاچندین ماه دربسترباقی بمانند.استراحت و کاهش دادن فعالیتها معمولا"باعث می شودکه تااندازه ای میزان قدرت وتوانائی او برای اجرای فعالیتهای روزمره تنزل پیداکند،بطوری که زخم روبه بهبودی برود.

فیزیوتراپی وکاردرمانی معمولا" برای کسانی که دچارزخم بسترمی شوند،ضرورت پیدامی کند. اغلب لازم است که ارزیابی های لازم درخصوص سیستم صندلی ویلچر فعلی فردانجام شده و بیمار و خانواده وی درمورد وضعیت استقراربدن و نحوه کاهش فشارها آموزش ببینندو همچنین برای ارتقاء سطح استقلال فردمناسب سازیهای لازم درمحیط انجام شود.اگر اقدامات جراحی لازم باشد،درمانگران می توانندروشهای درمانی و آموزشهای ضروری را برای تغییرروشهای جابجائی وکاهش نیروهای تنش زا را ارائه داده ودرنهایت سلامت پوست را حفظ کنند. درنهایت فیزیوتراپی وکاردرمانی به همراه تداوم استراحت دربستر،به بازیابی توان بدنی فرد وشرایط ازدست رفته او کمک خواهدکرد.

همچنین امکان دارد درصورتی که فرد اسپاسم، کوتاه شدگی عضلات واستخوان سازی نابجا داشته باشد،با کاهش دامنه حرکات مواجه شده و محدودیت دامنه حرکات نیز منتج به بروز مشکلاتی در جابجائی ها ومراقبتهای شخصی فرددارد.

معمولا" برای انتخاب روشهای فیزیوتراپی وکاردرمانی لازم است ازشیوه هائی استفاده گردد که بتوانندبعدازکاهش دامنه حرکتی فرد، فعالیتهای عملی اورابه حداکثرممکن برسانند.برای مثال برای حفظ میزان فعالیتهای روزمره، درمان انتخابی می تواند شامل کارهائی ماننداستفاده از اسپلینت ها و اقدامات ارتوپدی باشد ،تا بااستفاده ازآنها مفاصل محافظت شوند.همچنین درمان اسپاسم های شدید یا جلوگیری از استخوان سازیهای نابجا می تواندبا پرداختن به مقوله های مربوط به جابجائی ها موردرسیدگی قرارگرفته و روشهای خاصی برای ایمنی و بهبود نحوه جابجائی ها تعیین شوند.

دردهای مزمن یکی ازمشکلات شایع در بسیاری ازافراد نخاعی محسوب می شود. برای مثال اگرهل دادن ویلچردستی باعث ایجاددرددرشانه های شما شود،احتمال داردکه درجابجائی های شما محدودیت ایجادنماید. همچنین درصورتی که دردمانع از انجام فعالیتهای روزمره شود، ممکن است استقلال شما نیزکاهش پیداکند.

فیزیوتراپی وکاردرمانی می توانند درکنترل دردهای فرد مفیدباشند.ازجمله روشهای درمان درد می توان با TENS ، کشش های گردنی، اولتراسوند، استفاده ازگرما ورطوبت، اقدامات تداخلی( interferential current) ، استفاده از یون رانی( استفاده از یونهای موادشیمیائی به درون بافتهای بدن به کمک جریان برق:مترجم)، روشهای کشش، درمانهای دستی و برنامه های ورزشی اشاره کرد.

تغییرات محیطی

منزل افرادنخاعی یکی ازبخش های حیاتی محیط زندگی آنها محسوب می شود. آنان پیش از ترخیص ازبخش توانبخشی می توانند درموردموضوعات قابل دسترس بودن منزل ،به توصیه های متخصصین فیزیوتراپی وکاردرمانی تکیه کنند.متخصصین مذبور به منظور به حداکثررساندن ایمنی و استقلال افراد، عموما" برتغییرات اساسی درمنزل وهمچنین تجهیزات کمکی توصیه می نمایند.همچنین بیماران نخاعی می تواننددررابطه با جابجاشدن خودبه یک محل جدید، برای ارزیابی مقوله قابلیت دسترسی محیط بایک متخصص فیزیوتراپی یا کاردرمانی مشورت نمایند.

ویلچر نیزازاین جهت مهم است که خیلی از افراد نخاعی برای جابجائی خودبه آن متکی هستند. میانگین عمریک ویلچرمعمولا" بین 5 تا 7 سال است. درهرحال، اکثر آنها را می توان بین 5 تا 7 سال عوض کرد. فن آوری ها درمورد ویلچرها دائما"درحال توسعه وبهبود هستند،ازاین رو وضعیت جابجائی شما نیزلازم است که تغییرپیداکند.همچنین وزن و وضعیت استقرارشما نیز می تواندتغییرپیداکند،بنابراین به منظورپیشگیری اززخمهای فشاری صندلی شما هم بایدمتناسب با تغییرات ایجادشده نیازبه تغییرخواهدداشت.


بطورکلی وقتی که شما درنظردارید یک ویلچرجدیدتهیه کنید، بایستی بوسیله پزشک، به یک متخصص فیزیوتراپی یا کاردرمانی معرفی شوید.این متخصصین می توانند نیازهای شمارا برآوردنموده و بفهمندکه چه نوع ویلچری با نیازهای شما متناسب خواهدبود. سپس آنها با همکاری پزشک شما و فروشندگان ،سعی می کنند ویلچرمناسب رابرای شما تعیین کنند. همچنین متخصصان مذکور قادرندبرای پیشگیری اززخمهای فشاری به تمامی مقوله های مربوط به صندلی بپردازند.

خودروی افرادنیز بخش دیگری از محیط زندگی آنان محسوب می شود. تکنولوژی ها وتجهیزات مربوط به رانندگی دائما"درحال تغییرهستند. متخصصینی از رشته های فیزیوتراپی وکاردرمانی درزمینه رانندگی وجودارندکه می توانند درزمینه پیشرفتهای حاصله دراین بخش، افرادرایاری کنند. این متخصصین قادرند نیازهای شمارابرآوردنموده و به شماکمک کنندتا ازتجهیزات مناسبی درخودروی خودتان استفاده نمائید.اگر شما ویلچرخودراازنوع دستی به نوع برقی تبدیل کنید، یک متخصص می تواند به شما کمک کندتا تعیین نمائید آیا این کار برای رانندگی و یا جابجاشدن به روی صندلی راننده بهترخواهدبودیاخیر.

هرکسی با مسائل پیری مواجه خواهدشد. سالمندی برروی کل بدن ازجمله سلامتی قلب وعروق، دستگاه تنفسی، ماهیچه ها ومفاصل بدن، و سایر جنبه های سلامتی افرادتاثیر گذاراست.

مسائل سالمندی اغلب با مشکلات خاص زندگی افرادنخاعی آمیخته می شود. میزان فشارخون و ضربان قلب معمولا" تحت تاثیرضایعه نخاعی قرارمی گیرند .امکان دارد برروی کنترل ماهیچه های تنفسی افرادهم تاثیر گذاشته وباعث تضعیف دستگاه تنفسی ، کاهش ظرفیت های ریوی و افزایش احتقان آن گردد.درنتیجه توان حرکتی فرد را مختل نماید. موضوع سالمندی باعث می شودکه پوست این افراد هم بیشتردرمعرض خطرقرارگیرند،بطوری که باافزایش سن ،پوست حالت ضعیف تر، نحیف تر و قابلیت ارتجاعی بیشتری پیدا می کند. معمولا"دردشانه بعدازگذشت سالها از فعالیتهای تکراری ماهیچه ها ومفاصل واستفاده بیش ازحدآنان به دلیل هل دادن ویلچر درطولانی مدت دچاردردمی گردد.اکثر این مقوله ها منجربه کاهش استقلال فردخواهدشد.

افرادنخاعی می توانند باافزایش سن خود ازخدمات فیزیوتراپی وکاردرمانی بهره مندشوند.یک درمانگرقادراست نیازهای این افراد راارزیابی نموده و تا اقدامات موردنیازراتعیین کند تاازادامه فعالیتهای روزمره زندگی و توانائی حرکت فرد اطمینان حاصل شود.برای مثال یک فیزیوتراپ یا کاردرمان می تواند به شماکمک کندتا یک برنامه ورزشی مخصوص برای خودتان طراحی نموده وبا استفاده ازآن سلامت قلبی وعروقی و تنفسی خودرابهبودبخشید. درنهایت بسیاری ازافراد نخاعی نیازدارند تا دردوران سالمندی و بعد از سالها هل دادن ویلچر،ویلچر خودرابه ویلچربرقی تبدیل کنند. با وجوداینکه بسیاری از افرادهمزمان با کاهش استقلال خود نیز به فکرچنین تعویضی می افتند، اما این تعویض معمولا" می تواند کسانی را که به دلیل دردخودبه استخدام سایر افرادمی پردازند،را به زندگی عادی برگرداند. همچنین یک درمانگر می تواند با بررسی مقوله های مختلف صندلی ازبروززخمهای فشاری جلوگیری نماید.

خلاصه

معمولا" مراجعه افراد به متخصصین فیزیوتراپی و کاردرمانی بوسیله پزشک تجویز می شودواکثرا" خدمات آنان نیز تحت پوشش بیمه قراردارد . درحقیقت درمانگران وپزشک شما باید با همکاری مشترک هم به شماکمک کنندتا به اهداف توانبخشی موردنظر تان برسید.
افرادی که به تازگی آسیب نخاعی پیداکرده اند،معمولا" به خدمات فیزیوتراپی وکاردرمانی نیازمندهستند. ولی علاوه بر توانبخشیهای اولیه باید اقدامات مشابهی نیزانجام شود. این مقاله اشاره مختصری به شرایطی داشته که درآن شما می توانیدازخدمات فیزیوتراپی وکاردرمانی بهره مندشوید.اما اگر شما هم درنظردارید از مزایای فیزیوتراپی وکاردرمانی نفع ببرید، فقط بایداز پزشک خود بخواهید.

****


منبع: مقاله " مزایای فیزیوتراپی و کاردرمانی درحین توانبخشی افرادنخاعی " -مترجم: مهندس عباس كاشي - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -آذر ماه 1388 - برگرفته از سایت : http://www.spinalcord.uab.edu نشریه: Pushin' On.


این کارت بایدحاوی مطالب زیرباشد:

اتونومیک دیس رفلکسی درافرادنخاعی با ضایعات بالای T6 رخ می دهدومی تواند به علت افزایش فشارخون ،عامل تهدیدکننده ای برای زندگی این افرادمحسوب شود.

علائم: سردردضربانی،برافروختگی پوست و تعریق بالای سطح ضایعه، تاری دید،گرفتگی بینی، دانه دانه شدن پوست ، تهوع، و بالا رفتن فشارخون.

علل: پرشدن مثانه و روده، عفونت ، یبوست،زخم های پوستی،دردهای حاصل ازآسیب های واردشده به سطوح زیرضایعه ( مانندشکستگی استخوانها یا بریدگی ها)، تنگ بودن لباسها، معاینات وآزمایشات پزشکی(مانندسیستوسکوپی ،معاینات دستگاه جنسی) ، رشدناخن انگشتان پاها ونفوذآن درعضله یا هرگونه محرک دردناک درپائین سطح ضایعه.

درمان

1- بیمارراصاف بنشانید: با افزایش فشارخون مقابله کنید.
2- عامل راحذف کنید: عامل مضری که درپائین سطح آسیب وجودداردرا جستجو کنید.مثل: سونداژ، فشارحاصل ازانباشتگی (ادرار ومدفوع) رابررسی کنید، وضعیت بدن رابرای رهائی ازفشار تغییردهید.
3- افزایش فشارخون سیستولیک(بالاتراز150) را درمان کنید
4- داروهای مصرفی:از چسب نیتروگلیسیرین استفاده کنید:باید 2.5 تا 5 سانتیمتر به مدت 2 ساعت روی پوست قرارداده شود.اگرفشارخون ثابت شدمی توانیدآنرا بردارید.اگرضرورت داشت می توانیددوباره ازآن استفاده کنیدیا کپسولهای 10 میلی گرمی نیفدیپین (Nifedipine) (نوع با اثرتسکین فوری) تهیه کنید. درصورت ضرورت امکان دارد هر20 تا 30 دقیقه نیازبه تکرارداشته باشد.ازداروهای زیرزبانی که باعث کاهش ناگهانی فشارخون می شوندپرهیزکنید.داروهای ضد حساسیتی که به صورت داخل وریدی به عنوان یکی ازعوامل ثانویه در دستگاههای بازبینی مورداستفاده قرارمی گیرند.
5- کاهش فشارخون را با خواباندن افرادوبالابردن پاها درمان کنید.
6- برای جلوگیری از تشدیدAD با استفاده بی حس کننده محرکهای زیان آور را حذف نمائید.
7- بعداز برطرف شدن حمله AD،علائم و فشارخون را حداقل به مدت 2 ساعت کنترل کنید.
8- اگرپاسخ به درمان رضایت بخش نباشد یا علت AD مشخص نشده باشد، بیمارباید بستری گردد. AD می تواندمنجربه حملات تشنجی،سکته یا مرگ شود.

****


منبع: مقاله "کارت هشدار اتونومیک دیس رفلکسی برای افرادنخاعی T6 " –تهیه کننده: الگوی مرکزضایعات نخاعی بیرمنگهام –دانشگاه آلاباما مترجم: مهندس عباس كاشي - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.spinalcord.uab.edu

ورود به سایتبازدید از سایت

Visitors
40
Articles
281
Web Links
3
Articles View Hits
172940

حاضرین در سایت

We have 14 guests and no members online