دراین مقاله یکسری ازایده ها و اطلاعات در مورد تجهیزات و طراحی ها ارائه شده است.

درصورتی که آشپزخانه طراحی خوبی داشته باشد، نه تنها برای افراد مسن و ناتوان، بلکه برای تمامی استفاده کنندگان آن راحت تر خواهدبود.

شاید شما کسی هستید که با یک فرد مسن یا ناتوان زندگی می کنید. اگر این طوراست،یکی از قسمتهای منزل که به طورقابل ملاحظه ای باعث تغییر نیازهای شما می شود، آشپزخانه است.

ضعف عضلانی، سفتی مفاصل و ضعف بینائی عواملی هستندکه باعث می شوندکارهای روزمره ای مانند جابجاکردن ظروف، دسترسی به قفسه ها و یا خواندن کنترل های تجهیزات با سختی انجام شود .اما اقدامات زیادی وجوددارندکه می توانیددرزندگی خودازآنها استفاده نموده و بدون اجبار به تعویض خانه ، همزمان با افزایش سن یا متناسب با ناتوانی خودامور آشپزخانه را به سهولت انجام دهید.

ممکن است شما به فکر یک آشپزخانه کامل و جدیدباشید یا اینکه بخواهید فقط یکسری تغییرات جزئی راانجام دهید. درهرصورت هرتصمیمی که داشته باشید این مقاله می تواندبه شماکمک کند تا استفاده از آشپزخانه شما آسانترباشد. دراین مقاله یکسری از نکات کلی درموردطراحی محیط آشپزخانه ارائه شده است . همچنین پیشنهادمی شود که ابتدا از وسائل کم هزینه ای که می توانند درکارهای روزمره به شما کمک کنند،استفاده نموده وسپس به دنبال موارد پرهزینه باشید.

نکات مهم قبل ازطراحی آشپزخانه


- ابتدا درنظرداشته باشیدکه چه کسی می خواهداز آشپزخانه استفاده کند. آیا مایلیدکه آن را فقط برای کسی که دچارناتوانی است طراحی کنید؟ یا اینکه نیازهای سایر اعضای خانواده هم مدنظر است؟

- برای آینده طراحی کنید. توجه نمائید که آیا احتمال می دهید که شرایط شما بدترشود ؟ اگر اینطوراست ،شرایط فعلی خودتان را در نظر بگیرید تا از پرداخت هزینه های بعدی خودداری شود.

- درباره نحوه استفاده ازآشپزخانه فکرکنید.آیا می خواهید ازآشپزخانه فقط برای آشپزی استفاده کنید یا دوست دارید کارهائی مانند شستشو ی دست وصورت را نیز درآن انجام دهید؟ آیا می خواهید در آنجا غذا هم بخورید؟ آیادرنظرداریدلباسشوئی را هم درآنجا بگذارید؟ آیا دوست دارید کارهائی مثل مطالعه یا گوش دادن به رادیو را هم درآنجا انجام دهید؟

- میزان بودجه خودرا مشخص کنید.ساخت یک آشپزخانه جدید هزینه زیادی را به دنبال خواهدداشت.

- ممکن است بتوانیددرموردبرخی ازهزینه ها ازبعضی جاها کمک بگیرید.

- تمام مسائل فعلی خودرا فهرست کنیدتا ببینید چه تعدادی از آنها باعث بروز مشکل شده اند.این موضوع به شما کمک می کند که اگر قادرنباشید چیزهای موردنظرخودرا تغییردهید، اولویتهای خودرا تعیین نموده ودرباره آنها تصمیم گیری کنید.

- باکارشناسان مختلف مشورت نمائید.

رهنمودهائی درموردطراحی آشپزخانه

حتی اگر بخواهیدبرای طراحی آشپزخانه خودازیک طراح حرفه ای استفاده کنید،بهترین فکر این است که ابتدا خودتان یک طراحی اولیه داشته باشید. بااین کار متوجه خواهیدشدکه چه چیزهائی امکان پذیر و چه کارهائی غیر ممکن است.به خاطرداشته باشید که جابجاکردن درها ، پنجره ها ، رادیوتورها و یکسری چیزها بدون صرف هزینه امکان پذیرنخواهندبود.

هدف این است که استفاده ازآشپزخانه برای شما آسان باشد. بنابراین باید طوری طراحی شودکه مجبورنباشیدوسایل موجوددرآن را بیشتراز خود نیاز حرکت داده وجابجا نمائید و بایدطوری باشدکه تمام چیزهای مورد نیاز شما در دسترس قرارداشته باشند.درمورد نحوه کارکردن خود درآشپزخانه فکرکنید. اما به عنوان یک قانون کلی ، طرحی که درآن توالی کارهائی مانند نگهداری موادغذائی،آماده سازی،پخت وپز و قسمتهای سرو غذا بدون وقفه انجام می شود، بیشترین کارآئی را خواهدداشت.

شما می توانید برای خودتان ازابزار ووسائلی استفاده کنیدکه کارهای آشپزخانه رابرای شما راحت تر کنند. اگر بخواهیدهمه چیز دقیق روشن شود، یک طراحی که درزمینه آشپزخانه تخصص دارد،می تواند به شما کمک نماید.

****


منبع: مقاله"نکات مهم در خصوص مناسب سازی آشپزخانه برای راحتی افراد نخاعی " –ترجمه : مهندس عباس كاشي- (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) –
انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -بهمن ماه 1388 برگرفته از : http://www.ricability.org.uk

علولان درگذر زمان :

در طی قرون گذشته برخی افکار تعصب آميز ، خرافات و نگرش افراد غير معلول ، به ميزان قابل ملاحظه ای تعيين کننده کيفيت زندگی و سرنوشت افراد معلول بوده است ، اين واکنش نسبت به اين افراد را می توان به پنج مرحله تاريخی تقسيم نمود.

نگهداری در نوانخانه ها، دورکردن آنان از معرض ديد مردم

نگهداری معلولان در شبانه روزی ها بر اساس نوع معلولیت (( خدمات موسسه ای ))

حذف و طرد معلولين از جامعه

تشويق و حمايت معلولين در جهت زندگی در کنار خانواده و جامعه (( خدمات تلفيقی ))

خودشکوفايی - حمايت از آنان درجهت دستيابی به نهايت توانايی های خود

حذف و طرد معلولان جامعه :

همانطور که بيان شد نگرش افراد جامعه نسبت به معلولان در تعيين نحوه برخورد با آنان موثر بوده ، بنابراين عواملی همچون عقايد خرافی ، نژاد پرستی و ترس از مواجه شدن با مشکل معلوليت بعضی از افراد يا جوامع را بر آن داشته که به جای حمايت از معلولان به حذف و طرد آنان مبادرت نمايند.

نگهداری در نوانخانه ها ، دورکردن آنان از معرض ديد مردم :

اولين نوانخانه در اوايل قرن شانزدهم در اروپا ايجاد گرديد. هدف از ايجاد آن ، کمک به اقشار آسيب پذير من جمله معلولان بود که در شرايط بد اقتصادی می زيستند، در آن دوران موسسات خيريه توانايی حمايت از اين گروه را نداشتند بنابراين نوانخانه ها با سرمايه دولت ايجاد شد تا اينکه جايگزين مراکز خيريه گردد. اگر چه نوانخانه ها گامی در جهت بهبود وضع معلولان بود ، ولی از آنجا که ارتباط آنان را با جامعه قطع می نمود مورد قبول جوامع رو به پيشرفت قرار نگرفت.

گسترش دموکراسی ، تامين اجتماعی، رويکرد علمی و انسانی در ارتباط با مسايل فقر، ساختار نوانخانه ها را در کشورهای اروپايی و آمريکا در اواسط قرن نوزدهم دستخوش تغيير و تحول نموده و تا آنجا پيش رفت که به برچيدن آن انجاميد.

نگهداری معلولان در شبانه روزی ها براساس معلوليت ((خدمات موسسه ای ))

همانطور که بيان شد اداره وضعيت معلولان به شکل نوانخانه ها بعلت وضعيت رقت بار آنان مورد پذيرش جامعه نبود، بنابراين با توسعه و رشد علوم اجتماعی ، انسانی و پزشکی، نگهداری گروهی آنها مطرود و جای خود را به نگهداری بر اساس نوع معلوليت (ناشنوايان ، نابينايان ، معلولين جسمی و حرکتی و غيره ) مطرح گرديد.

با سپری شدن زمان شرايط زندگی برای معلولان مناسبتر شد و آنان با خارج شدن از مراکز نگهداری فرصت ارتباط و زندگی کردن در کنار افراد عادی را پيدا کردند. اگر چه رويکرد خدمات موسسه ای در کشورهای پيشرفته تبديل به خدمات تلفيق شده ولی رويکرد غالب کشورهای در حال توسعه همان خدمات موسسه ای می باشد.

تشويق و حمايت معلولان در جهت زندگی در کنار خانواده و جامعه (( خدمات تلفيقی ))

روند تکاملی خدمات به سمت تلفيقی ثمره تغييرات تدريجی پاره ای عوامل از جمله موارد زير می باشد :

نوآوری در خدمات پزشکی

کمبود امکانات و منابع مالی و هزينه های هنگفت روش های بازتوانی در موسسات

فقدان کارآيی لازم ساير راه حلهای ارائه شده توان بخشی

عکس العمل ميليونها نفر عليه نگرش های حمايتی و سلطه جويانه

گسترش مشارکت معلولين و خانواده های آنها در امور مربوط به افراد معلول

پس از جنگ جهانی دوم ، ميليونها سرباز مجروح و معلول به خانه های خود بازگشتند و به زندگی عادی اجتماعی و خانوادگی ملحق شدند. تعدادی بيمارستان و مراکز شبانه روزی برای ارائه خدمات توان بخشی و کمک به معلولين داير شد اما چون تفکر نگهداری تمامی معلولين در موسسات عملی به نظر نمی رسيد ، رويکرد تلفيقی و بازگشت به زندگی اجتماعی ، بعنوان راه حل اصولی مطرح گرديد. از طرفی دهه 1950 آغاز تحولی بزرگ در علم ورانپزشکی است ، ساخت داروهای جديد در زمينه درمان بيماران ذهنی و روانی ، زمينه ترخيص بسياری از بيماران و مراقبت از آنان را در جامعه فراهم نمود.

عواملی همچون آموزش افراد معلول برای بازتوانی ، نهضت عادی سازی خدمات معلولين و ... به موسسه زاديی کمک نمودند. در اين دوره نقش توان بخشی از رويکرد کلينيکی و درمانی صرف به آموزش خانواده و معلول معطوف گرديد.

خودشکوفايی - حمايت از آنان در جهت دستيابی به نهايت توانايی های خود :

خود شکوفايی به اين معناست که هر فرد معلول بتواند از عهده برآوردن نيازهای خود برآيد و با دستيابی به يک نقش مثبت در زندگی اجتماعی، به صورتی مستقل ، محترمانه و با کرامت زندگی کند. در واقع اين هدف می تواند آرمان توانبخشی باشد.

در گذشته فرض بر اين بود که با ارضای نيازهای مادی و فيزيولوژيک که از طريق خدمات توانبخشی سنتی مهيا می شد، افراد معلول به نهايت خواسته های خود دست خواهند يافت. در حالی که اين تصور بسيار سطحی است و انسان دارای نيازهای ديگر است که بايد ارضاء شوند از جمله برخورداری از احترام و شأن اجتماعی ، عزت نفس و ... خودشکوفايی ، در بالاترين مرتبه سلسله نيازهای آدمی قرار دارد.

اگر در پی دستيابی معلول به عزت نفس باشيم و انتظار ايفای نقش فعال در جامعه و خانواده از او داشته باشيم ، ناگزير از فراهم ساختن امکانات ، وسايل و فرصت هايی خواهيم بود.

تاريخچه توان بخشی در جهان :

از بدو خلقت بشر، بيماری همواره همراه او بوده است ، که تلاش های درمانی زيادی را به دنبال داشته است . اين دوره تاريخ را ، پزشکی درمانی ( Curative Medicne ) ناميده اند. پس از کشف ميکروبها ، باکتريها و ... توجه به علل اکثر بيماریهای عفونی و کشف ميکروب های مختلف و توجه به موضوع واکسن ها و مصونيت های حاصله در اثر واکنش های گوناگون ، بسياری از بيماريها مثل، آبله ، وبا ، طاعون و امثال آنها درمان يا ريشه کن گرديد. اين دوره را دوره پيشگيری ( Pteventive Medicne ) ناميدند.

تا چند قرن ، جهان همين دو دوره را می شناخت ، پس از جنگ جهانی اول و فراگيری فلج اطفال در آمريکا ، بعلت مواجه شدن ممالک دنيا بخصوص اروپا و آمريکا با تعداد زيادی معلول ، دانشمندان و متخصصان را بر آن داشت که فکری برای اين عده زياد معلولين بکنند. تا آنان را به زندگی اميدوار کرده ، از نيروی انسانی نهفته در فرد معلول به نفع جامعه و خود او استفاده نمايند.

پيشرو اين علم در آمريکا، پزشکی بنام ادوارد راسک بوده ، که اولين مرکزتوانبخشی را در بيمارستان بل ويو ( Bell View ) نيويورک تاسيس کرد. بدين ترتيب دوره جديدی در پزشکی بنام توانبخشی پزشکی آغاز گرديد.

تاريخچه توان بخشی در ايران :

توانبخشی در کشور ما متکی بر قانونی است که در سال 1347 ، مورد تصويب و تاييد مسئولين قانونگذاری وقت ، قرار گرفته است و دولت مکلف شد جهت تجديد فعاليت و حرفه آموزی و تقويت روحی کسانی که بعلت نقص عضو و يا از دست دادن بخشی از توانايی خود قادر به انجام کار نيستند ، انجمنی بنام انجمن توانبخشی ، وابسته به وزارت کاروامور اجتماعی ايجاد نمايد . پس از تشکيل وزارت رفاه اجتماعی سابق انحمن توان بخشی از وزارت کار و امور اجتماعی جدا شد و زير نظر وزارتخانه مذکور ولی مستقل و برمبنای اساسنامه تصويبی خود فعاليت می نمود تا اين که در سال 1355 ، با انحلال وزارت رفاه اجتماعی ، انجمن توان بخشی زير نظر وزارت بهداری ، بهزيستی قرار گرفت و تا اوايل سال 1358 زير نظر وزارتخانه مذکور به وظايف محوله اقدام می نمود. در اوايل سال 1358 ، با تشکيل سازمان بهزيستی کشور ، انجمن توانبخشی از وزارت بهداری جدا و در سازمان بهزيستی کشور ادغام گرديد که بصورت يک حوزه معاونت توانبخشی در سازمان مزبور فعاليت می نمايد.

تاريخچه توان بخشی حرفه ای در ايران همزمان با مصوبات در برنامه پنجم عمرانی کشور در سال 1347 در قالب انجمن توانبخشی آغاز شد. برخی وظايف اين انجمن برای آشنايی خوانندگان ارايه می گردد:

فراهم آوردن امکانات لازم جهت درمان ، تجديد فعاليت و آموزش حرف و مشاغل مناسب برای معلولان ، هماهنگ ساختن کليه فعاليت هايی که در جهت تامين رفاه و اشتغال معلولان انجام می گيرد.

هدايت معلولين و کمک به آنها درجهت ايجاد شرکتهای تعاونی توليد و فراهم نمودن زمينه های لازم فعاليت اين شرکتها .

تاسيس مراکز توانبخشی به منظور درمان ، آموزش حرفه ای و آماده کردن معلولان برای بازگشت به فعاليت اجتماعی .

اما تاريخچه توان بخشی حرفه ای در سطح بين المللی در 22 ژوئن 1955 در کنفرانس بين المللی کار به اتفاق آرا توان بخشی حرفه ای معلولين را مورد تصويب قرار داد. در اصول اين توصيه نامه بين المللی کار راجع به توان بخشی حرفه ای آمده است که :

برای اشخاص بايد فرصتی برابر با افراد ناتوان درنظر گرفته شود تا شغلی متناسب با توانايی که دارند احراز نمایند.

به اشخاص ناتوان بايد فرصت داده شود به شغلی مناسب تر و کارفرمايی که فرد انتخاب می کنند دست يابند.

بايد به توانايی ها و ظرفيت شغلی اشخاص ناتوان تاکيد و توجه شود و نه به توانايی آنان .

تعاريف و مفاهيم :

توانبخشی : مفهوم اصلی واژه توانبخشی ، بازگردانيدن توانايی ها ، حفظ شان و منزلت فرد معلول و تعيين جايگاه قانونی اوست . اما توان بخشی اصطلاحی عبارت است از فرآيندی متشکل از اقدامات هدفمند در جهت قادرسازی شخص معلول، به منظور دست يابی به سطح نهايی توانايی و عملکرد جسمی ، حسی ، ذهنی ، روانی ، اجتماعی و حفظ اين توانايی ها .

تعريف سازمان جهانی بهداشت در سال 1969 :

توانبخشی مجموعه ای از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشکی ، اجتماعی ، آموزشی و حرفه ای در جهت آموزش و بازتوانی فرد معلول ، به منظور ارتقاء سطح کارآيی او در بالاترين حد ممکن می باشد.

تعريف سازمان جهانی معلولين درسال 1981 :

برابر سازی فرصت ها ، فرآيندی است که طی آن سيستم های عمومی جامعه ، از جمله محيط فيزيکی ، مسکن ، حمل و نقل ، خدمات بهداشتی و اجتماعی فرصت های آموزش و اشتغال ، امکانات فرهنگی و اجتماعی مانند امکانات ورزشی و تفريحات سالم ، برای تمام افراد ، قابل دستيابی و استفاده می شود .

تعريف توان بخشی حرفه ای :

براساس تعريف سازمان بين المللی کار ، توانبخشی حرفه ای فرآيندی از خدمات مستمر و هماهنگ توانبخشی است که در ابعاد ارزشيابی و راهنمايی حرفه ای آموزش حرفه ای ، کاريابی و اشتغال درجهت قادرسازی فردمعلول برای دستيابی و ابقاء در شغل مناسب ارائه می شود.

مراحل توانبخشی حرفه ای :

الف ) ارزشيابی و راهنمايی حرفه ای عبارت است از بررسی چگونگی استفاده از حداکثر توانايی جسمی و ذهنی افراد معلول برای آموزش حرفه ای ، به صورتی که علايق فرد معلول در نظر گرفته شود و در عين حال ، بر سلامتی و معلوليت وی خللی وارد نشده و ميزان بازدهی او نسبت به افرادغير معلول در همان حرفه ، کاهش نداشته باشد.

راهنمايی حرفه ای انتخاب حرفه مناسب را با توجه به ويژگی های فرد معلول و فرصت های آموزشی موجود در جامعه را برای معلولان مهيا ميکند. برای انجام اين کار اصولی بايد در نظر گرفته شود که به برخی از آنان اشاره می شود :

مصاحبه يا مشاوره حرفه ای تا حصول نتيجه مطلوب

بررسی سوابق شغلی فرد معلول

بررسی سوابق علمی ، آموزش ، تجربی و آموزش های علمی قبل از معلوليت

انجام معاينات پزشکی به طور دقيق

انجام آزمون های مناسب برای تعيين ظرفيت فرد معلول

جمع آوری اطلاعات شخصی و خانوادگی فرد معلول

جمع آوری اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی و امکانات اقتصادی

ب ) آموزش حرفه ای :

آموزش فنی و حرفه ای ، بايد به گونه ای برای معلولين طراحی شود که به اشتغال فرد معلول منجر گردد. برای آموزش فنی و حرفه ای ، شيوه های مختلفی متداول است يکی از آنان روش تلفيقی است. برای انجام آموزش به روش تلفيقی چند نکته بايد در نظر گرفته شود :

کليه امکانات و فضای آموزش متناسب با شرايط معلول منطبق باشد.

مربی آموزش از مهارتهای ارتباط با فرد معلول و از صبر و شکيبايی برخوردار باشد.

کارآموزان هم دوره معلول کاملا" توجيه شوند تا برخورد مناسب و همکاری لازم داشته باشند.

ج ) کاريابی و اشتغال :

با توجه به ارزشيابی در مرحله اول بعضی از معلولان برای احراز شغل دچار مشکل می شود. با اين وجود موفقيت کارياب به چند اصل عمده بستگی دارد. وضعيت بازارکار ، مناسب بودن کيفيت و کميت آموزش فرد معلول ، خصوصيات فردی و عملی کارياب از جهت توان ايجاد رابطه ، آگاهی از وضعيت بازارکار ، آشنايی با معلوليت ها ، ميزان نفودذ کارياب در جامعه ، تامين امنيت حقوق کارفرمايان ، استفاده از تسهيلات قانونی در جهت آموزش و اشتغال معلولان و نوع و شدت معلوليت .

د ) پيگيری :

قرار گرفتن در محيط های جديد شغلی که مستلزم گسترش روابط اجتماعی ، تعامل و ارتباط متقابل بين همکاران ، آشنايی با نظم و مقررات اداری است تا مدتی برای افراد معلول دشوار است. حضور در محيط کار می تواند عامل حمايت کننده ای برای معلول تلقی شود. کارياب ، هنگام آموزش فنی و حرفه ای معلول را تحت نظارت دارد و نقاط قوت و ضعف او را در انجام حرفه می شناسد. او بايد کارفرما را با مسايل معلول آشنا کند و مطمئن شود که معلول در همان رشته ای که آموزش ديده کار می کند و امور ديگری ، که احتمال دارد تاثير منفی بر معلوليت داشته باشد، به او محول نمی شود . کارفرما و کارگر معلول اگر در مواجهه با مشکلاتی که ويژه مراحل اوليه شروع کار است ، نتوانند به توافق برسند ، بايد تشويق شوند که قبل از هر گونه تصميمی ، کارياب را درجريان امر قرار دهند و با همکاری او برای رفع مشکلات اقدام نمايند. احتمال دارد شخص معلول در ارتباط با ساير کارگران دچار اشکال شود ، يکی از وظايف کارياب تصحيح اين ارتباطات است.

****

منبع : مقاله " مقدمه ای بر توان بخشی حرفه ای معلولان " : تهيه کننده : سيد امير ميرخندان -روزنامه همشهری : چهارشنبه - 26 خرداد 1384


به دنبال پیشرفتها در چندین شهروایالت کشورانگلستان، اخیرا" شهرسالت لیک سیتی (Salt lake city) نیزآئین نامه ای راباهدف تشویق ساختمان سازان به صورت پیشنهادمطرح کرده که براساس آن باید خانه هايي ساخته شوندکه دسترسی به آنها آسان باشد. دراین راستا مجلس قانون گذاری یوتا (Utah) نیز الگویی رابرای قابل دسترس بودن ساختمانها به صورت پیشنهاد ارائه داده است.

مناسب سازی یک خانه غیرقابل دسترس به این مفهوم است که باتوجه به شرایطی مانند احتمال خطرپائین افتادن ازپله ها، نگرانی وآشفته شدن ازحمام رفتن ، عدم تفکر اجتماعی درزمینه حمل ونقل ، ناکامی درتوانائی درزدن منزل افراد وورودبه آنها، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی محسوس درنظرگرفته شوند. بااین هدف که تمام ساختمانهای نامناسب قابل دسترس شوند.
براین اساس درآینده منازلی برای اسکان افرادنیازمند ساخته خواهندشدکه می توانند توانندتطابق بسیارپیشرفته ای برای ساکنین خود ارائه نمایند.

مراقبت شما توسط خانه های هوشمند

در 6 سپتامبرسال 2002 درشهرلندن خبری انتشاریافت که طی آن یکی ازدانشمندان انگلیسی پیشگوئی می کندکه : درآینده مردم می توانندازخانه هائی استفاده کنند که زمان بیدارشدن ساکنین رابه آنهااعلام می کنند یا به آنان یادآوری می کنندکه درراپشت سرخودقفل کنند.این خانه ها که به"خانه های مراقب" معروفند (بخصوص برای افرادسالخورده وناتوان مفیدهستند) مجهز به حسگرهائی می باشندکه با بک سیستم رایانه ای ارتباط دارند ومی توانندمواردی همچون مصرف داروها یاخاموش کردن اجاق گازرابه افرادیادآوری کنند .

پروفسورهینزولف(Heinz Wolf) بیومهندس دانشگاه برونل(Brunnel University)که درنزدیکی لندن قرار دارد درکنفرانس سالانه پیشرفت علوم بریتانیا اعلام کردکه اولین نمونه این خانه های آزمایشی بزودی دردانشگاه آماده خواهند شد.

ولف دریک کنفرانس خبری گفت که:" دراین خانه هااز یک سیستم کامپیوتری استفاده شده و حدودا" دارای 30 حسگر هستند ویکی ازامکانات آنهااین است که توانائی صحبت کردن دارند و می توانندبا ساکنین خودمذاکره کنند.همچنین اگرساکنین بخواهند کاری کنندکه به ضررآنها باشد، مشکل آنان راحل خواهدکرد.

هدف ازساخت خانه های هوشمنداین است که به افراد سالخورده وناتوان کمک کنندتا آنان بتوانند تا آنجاکه ممکن است به جای استقرار درآسایشگاهها ومراکزنگهداری بطورمستقل درخانه های خودشان زندگی نمایند.پروفسورولف اعتقادداردکه با توجه به این که تعدادافرادسالخورده ای که دردهه 80 سالگی عمرخودقراردارند و افراد ناتوان بطورچشمگیری روبه افزایش است .به همین علت انتظارمی رود درچنددهه آینده تقاضا برای این خانه ها شدیدا"افزایش پیداکند، تاآنان بتوانندزندگی مستقل وخصوصی خودراحفظ کنند.ولف اظهارداشت که:"ما باید توانائی افرادسالخورده وناتوان رابرای زندگی در خانه های خودشان حفظ کنیم".

به علاوه برای یادآوری به کسانی که فراموش می کنندکارهای خودرا انجام دهند،"خانه های مراقب"می توانند ساکنین خود رااززمانهای بیماری یا خطرآگاه کنند.هرخانه هوشمندازطریق رایانه به سازمانهای دلخواه یا همسایگان وآشنایان موردنظرلینک خواهدشدتا درهنگام بروزمشکلات جدی آنان رامطلع نمایند.

ولف وگروه او دردانشگاه برانل با یک بودجه 1.8 میلیون دلاری ، با انجمنهای خانه سازی وشرکتهای ارتباطی و موسسات خیریه همکاری می کند.شرکت ارتباطات ازراه دوربریتانیا یکی ازبزرگترین سرمایه گذاران ساخت خانه های هوشمند محسوب می شود.

گرچه ولف جهت ساخت آپارتمانها و خانه های باسیستم جدید برنامه ریزی می کند،اما اومی گوید:این احتما ل نیز وجود دارد که خانه ها و آپارتمانهای کنونی نیز به این سیستم مجهزشوند.

****

منبع: مقاله " شهرهاي آینده برای افراد ناتوان " مترجم: مهندس عباس كاشي - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1388 - برگرفته از سایت: http://www.infinitec.org

ورود به سایتبازدید از سایت

Visitors
40
Articles
281
Web Links
3
Articles View Hits
172940

حاضرین در سایت

We have 6 guests and no members online