گزارش فعاليت انجمن آسيبهاي نخاعی ترکيه

بازدید 743 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)اهم فعاليتهاي اين انجمن ازاين قرارند:

1. خدمات توانبخشی در مورد فعاليتهای روزمره زندگي

الف ) دوره هاي آموزش ويلچرراني

ب ) آموزش روشهای جابجائی

ج ) ايجاديك آشپزخانه آموزشی

2. سمینارهای آموزشی در مورد مشکلات و نیازهای افرادمعلول

3 . توانبخشی درموردمسائل شغلی - معیشتی

الف ) ايجادكارگاههاي توليدي وفعاليتهاي ساخت

ب )برگزاري دوره های آموزشی حرفه اي

1- دوره های آموزش شغلی

2- دوره های شغل درمانی و ايجادسرگرمي

4. توانبخشی در مورد موضوعات فرهنگی - اجتماعی و ورزشی- تفريحی

الف ) توانبخشی فرهنگی - اجتماعی

ب ) توانبخشی ورزشی- تفريحی

5. خدمات مشاوره

الف ) مشاوره درمورد قوانين

ب ) مشاوره معماری

ج ) مشاوره شغلی

د ) مشاوره اجتماعی

ه ) خدمات آموزش اجتماعی

************************************

1- خدمات توانبخشی در مورد فعاليتهای روزمره زندگي

خدمات توانبخشی اين انجمن ،با هدف ايجاد استقلال در فعاليتهای روزمره زندگی و افزايش قابليتهای بدنی افراد مبتلا به آسيب های نخاعی انجام می شود تا اين افراد بتوانند بطور مستقل وبدون كمك ديگران در فعاليتهای اجتماعی و معيشتی شرکت نمايند. ازجمله اين خدمات مي توان به مواردزيراشاره كرد:

الف ) دوره هاي آموزش ويلچرراني

در کشور ترکيه،يكي از مهمترين دلايل عدم شركت افراد معلول در فعاليتهای اجتماعی ، وجودمحدوديتهائی است که به لحاظ موانع معماری براي حركت ويلچرها وجود دارند. به همين علت دراین دوره های آموزشی،كه بوسيله متخصصين فيزيوتراپي طراحی شده هجده مانع بصورت مدل دريك مسير برای آموزش افراد معلول قرارداده شده است.افراد آموزش ديده بعد ازگذراندن اين دوره ها قادرخواهند بوددر خيابانهاومسيرهاي عبورومرور آسانتر حرکت کنند. اين دوره ها نه تنها برای آموزش افرادی که از نظر ارتوپدی مشکل دارند، مناسب است بلکه افراد سالخورده وحتي کسانی که دارای مشکلات بینائی هستند، نيز می توانند از آن بهره ببرند.

ب ) آموزش روشهای جابجائی

اين آموزش افراد معلول را قادر می سازد که در مورد جابجائی هاي خويش، خودکفا شوند. مهمترين موضوعات اين آموزش، روشهاي جابجايي افراد بين ويلچر و تخت، خودرو، توالت ، حمام و جاهاي ديگر راشامل مي شود. متخصصين درماني انجمن فلجهای نخاعی ترکيه و همكاران معلول اين انجمن که کاملا" بااين فنون آشنا هستند،ارائه آموزشهاي لازم در اين زمينه رابه عهده دارند.

ج ) ايجاد يک آشپزخانه آموزشی

اين آشپزخانه جهت آموزش و کمک به افراد معلول طراحی شده تابتوانند آشپزخانه منزل خودرا مطابق با نيازهای خود مناسب سازی نمايند. بوسيله اين آشپزخانه مدل، در مورد ضوابط استفاده از تجهيزات آشپزخانه آموزشهای لازم ارائه می گردد.

****

2. برگزاري سمينارهای آموزشی در مورد مشکلات و احتياجات افراد نخاعي

يکی از مهمترين فعاليتهای انجمن فلجهای نخاعی ترکيه، کمک به آموزش افراد آسيب ديده ،در مورد تمامی جنبه های زندگی آنان است. موضوعاتی ازجمله علل وامكان بروزبيماريها، نيازهای مربوط به حفاظت افراد،و قوانين اجتماعی و حقوقی افراد ضايعه ديده ،دراين سمينارها مورد بحث و تبادل نظر قرار می گيرد. معمولا" اين سمينارها در يکشنبه آخر هر ماه برگزار شده وطي آن کارشناسان داوطلب در مورد موضوعات مختلف صحبت می کنند.

همچنين موضوعات موردبحث در اين سمينارها به صورت جزواتي آماده شده و به آن دسته ازاعضای انجمن که نتوانسته اند در سمينارها شرکت کنند،ازطريق پست ارسال مي شود و بدين طريق آنها نيز از مباحث مطروحه مطلع می گردند.

3. توانبخشی های شغلی - معيشتی

الف ) توانبخشی اجتماعی - فرهنگی

دوره هاي ارائه شده در اين توانبخشی ، آن دسته ازافراد آسيب ديده که از فرصتهای آموزشی محروم هستند راقادرمي سازد تادر زمينه های اجتماعی و هنری شرکت کنند .اين دوره ها باعث مي شوندكه آنان در جامعه به افرادی قابل احترام تبديل شوند. انجمن ضايعات نخاعي تركيه ،فعاليتهای مختلفی را هم برای اعضای معلول و هم جهت ارائه خدمات عمومی به جامعه سازماندهی می کند. اين فعاليتها نيز باعث مي شوند که جامعه نيز در خصوص افرادنخاعي آگاهی بيشتری پيدا نمايد. از جمله اين فعاليتها می توان به موارد زير اشاره کرد:

· دوره های طراحی

· دوره های موسيقی ( عود، پيانو)

· دوره های بازيگری

· دوره های تئاتر و دکلمه

· دوره های آهنگ نوازی

· حرکات هماهنگ وگروهي افراد روی ويلچر

ب ) توانبخشی ورزشی- تفريحی

انجمن فلجهای نخاعی ترکيه، انواع مسافرتها، گردشهای سياحتی ،مسابقات و ميهمانی هايی را سازماندهی می نمايد تاافراد نخاعي ازنظر روحی درشرايط خوبی قراربگيرند. علاوه بر آن، انواع فعاليتهای ورزشی -تفريحی وي‍‍ژه افرادنخاعي بوسيله انجمن و باشگاههای ورزشی جوانان مبتلا به آسيب نخاعی حمايت می شوند. افراد نخاعي می توانند در باشگاههای ورزشی و کلوپ جوانان فلج های نخاعی به ورزشهائی مانند بسکتبال با ويلچر، تنيس روی ميز، تنيس، شيرجه، غواصی و تيراندازی با کمان بپردازند. همچنين آنها می توانند به نمايندگي از باشگاههای خود، در رقابت های ملی و حتي بين المللی شرکت نمايند.

4. خدمات گروه کارشناسی

از مشکلات بزرگ افراد نخاعي که در کشور ترکيه زندگی می کنند، مي توان به عدم آگاهي افراد از قوانين، فرصتهای دستيابی و نيازهای مربوط به شغل و زندگی اجتماعی آنان اشاره نمود. به همين دليل، انجمن فلجهای نخاعی اين کشور، يك گروه کارشناسی و حمايتی در مورد موضوعات مربوط به آسيب ديدگان نخاعي و همچنين جهت ابداع روشهای قانونی واجرايی موردنيازجهت مبانی كلي يا خاص اين افرادفراهم آورده است. خدمات گروه کارشناسی مذكور بصورت زير تقسيم بندی شده است:

الف ) مشاوره درمورد قوانين

خدمات مشاوره گروه کارشناسی دراين رابطه ازاين قرارند:

- ارائه اطلاعات درمورد قوانين مربوط به افراد نخاعي به اشخاص و سازمانهاي درخواست كننده
- آماده نمودن پيشنهادات و اسناد مربوط به مشکلات و گرفتاريهای قانونی و تنظيم آنها به منظور ارائه به مراجع اجرائی و قانونی
- ابداع روشهای قانونی و اجرائی مورد نيازآنان

ب ) گروه کارشناسی معماری

اين انجمن تلاش می کندتا ميزان دسترسی افراد نخاعي به تمامی اماکن و ساختمانهاي عمومی ارتقاء پيدا کند و کارشناسانی که عضو کميته اين گروه کارشناسی هستند، تحقيقات و اطلاعات لازم را جهت ارائه به سازمانها و موسسات ذيربط فراهم می کنند.

ج ) گروه مشاوره شغلی

خدمات مشاوره اين گروه مخصوص افراد يا موسساتی است که به افراد نخاعي کمک می کنند تا برای اولين بار شغلی داشته باشند يا می خواهند مجددا اشتغال بکار پيدا کنند.

د ) گروه مشاوره اجتماعی

اين گروه آموزش های لازم رادر رابطه با ايجاد امنيت اجتماعی افراد نخاعی و تمامی انواع قوانين اجتماعی ديگر ارائه مي دهند.

ه ) گروه خدمات آموزشی اجتماعی

اين گروه مطالب علمی تهيه كرده ،و آنها را درسخنرانيها، تابلوهای اعلانات، نشست ها و همايش ها ،جهت افزايش سطح اطلاعات و درك جامعه نسبت به افراد نخاعي و مشکلات آنها ارائه مي كنند. به علاوه،مطالب مذكوررا از طريق رسانه ها، مطبوعات و اينترنت و همچنين برگزاري جلسات با ساير افراد و از طريق شرکت در مجامع، نمايشگاهها و فعاليتهای اجتماعی به اطلاع عموم می رسانند.

****

منبع " مقاله" فعاليتهای انجمن آسيبهاي نخاعی ترکيه" – مترجم: مهندس عباس كاشي (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – دي ماه 1387 - برگرفته از:سايت http://www.tofd.org.tr

برای نظر دادن اولین باش!

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

ورود به سایتبازدید از سایت

بازدیدکنندگان
40
مطالب
281
وب لینک ها
3
نمایش تعداد مطالب
126114

حاضرین در سایت

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم