سیگار برای افرادنخاعی ممنوع !

Read 1380 times
Rate this item
(0 votes)

افرادمبتلا به آسیبهای نخاعی (SCI ) درمعرض عوارض جانبی زیادی قراردارند. بعضی ازاین عوارض عبارتنداز:فشارخون ، کاهش تراکم استخوان، درد، و مشکلات مربوط به مسائل جنسی وباروری . اما یکسری عوارض نیزوجوددارندکه زندگی فرد راتهدیدمی کنند وناشی ازمشکلات تنفسی و نارسائی کارکرد دستگاه قلب وعروق هستند. اگرچه برخی ازافرادنخاعی بیشتر ازسایرین درمعرض عوارض مذکورقراردارند، اما همه افرادمبتلا به ضایعات نخاعی بدون توجه به سطح آسیب یا مدت زمانی که ازآن می گذرد،درمعرض خطرات حاصل ازعوارض جانبی ضایعه خودمی باشند.

به عنوان یک فرد مبتلابه ضایعه نخاعی ،نه تنها شما ازپیامدهای زیان آور سیگارکشیدن درامان نیستید،بلکه برعکس، بسيار درمعرض خطرقراردارید و بسیاری ازعوارض مربوط به ضایعه نخاعی شما با مصرف سیگاربدترخواهندشد.به این مفهوم که:افرادنخاعی که سیگارمی کشند، حتی بیشتر درمعرض خطرات حاصل از عوارض مربوطه قراردارندو احتمالا" عوارض مذکوردرآنان به مدت طولانی تری نسبت به افرادغیرسیگاری باقی می مانند.به علاوه، افرادنخاعی سیگاری به دلیل عوارضی که دارند ، معمولا" بیشتربستری می شوندو درصورت بستری شدن هم این احتمال وجودداردکه مدت طولانی تری رادربیمارستان سپری کنند.

خطرات سیگارکشیدن

طبق اعلام اداره کل پیشگیری ازبیماریهای مزمن وارتقاء سلامتی ایالات متحده ( CDC) ، هرساله ازهر پنج نفری که فوت می کنند،یکی ازآنها به دلیل مصرف سیگار بوده است. درواقع، سیگارباعث آسیب سیستم ایمنی بدن شده وتقریبا" به تمام اندامهای بدن زیان می رساند. مهمترین اندامهائی که تحت تاثیر، اثرات زیانبار سیگارقراردارندعبارتنداز:

- مغز
- چشمها
- دهان / گلو
- ریه ها
- قلب
- معده
- کلیه ها
- مثانه
- لوزامعده
- پوست

نتایج نشان می دهدکه افرادی که سیگارمی کشند،معمولا" بیشترازغیرسیگاری بیمار می شوند. طول مدت بسیاری ازبیماری ها درافراد سیگاری بیشتراز افرادغیرسیگاری است. سیگاری ها درمقایسه با افرادغیرسیگاری بیشتردرمعرض خطرات حاصل ازعوارض جسمی قراردارند وبه احتمال زیادبه مدت طولانی تری نیز دربیمارستان بستری می شوند و به دلیل آسیبهای ناشی ازمصرف سیگاربرروی بدن آنان و به ویژه دستگاه ایمنی، عمرکوتاه تری دارند.

سرطان یکی ازاولین بیماریهائی است که با مصرف سیگارارتباط دارد.جراحان ارتش امریکا درسال 1964 اعلام کردندکه سیگارباعث سرطان ریه می شود.از آن زمان به بعد، فهرست سرطانهای مرتبط با مصرف سیگارروبه افزایش داشته است که ازاین قرارند:

- سرطانهای ریه
- سرطانهای دهان / گلو
- سرطان مثانه
- سرطان پستان
- سرطان دهانه رحم
- سرطان قولون و مقعد
- سرطان کلیه
- سرطان خون
- سرطان کبد
- سرطان پانکراس
- سرطان معده

مصرف سیگار می تواندباعث بسیاری ازانواع سرطانها شود، وسرطان نیزدرواقع دومین عامل منجربه مرگ درآمریکا محسوب می شود.

با وجوداینکه سرطان به عنوان مهمترین خطربهداشتی سیگارشناخته شده است، اما خطر سایرعوارض حاصل ازآن نیزدرافرادسیگاری خیلی بالا است. جراحان ارتش ایالات متحده گزارش دادندکه خطرعوارض قلبی عروقی( دستگاه گردش خون وقلب) مانند بیماریهای قلب ، سکته، آنوریسم شریانهای حفره شکمی وبیماریهای حاصل از رگهای محیطی (به دلیل تنگ شدن عروق خونی باعث کاهش گردش خون دردرستها وپاها می شود) درافرادسیگاری بیشتراست. همچنین آنان اعلام کردندکه خطر مشکلات ریوی نظیر بیماری انسداد مزمن ریوی، عفونتهای ریه وبرونشها در سیگاریها زیادتر است. سیگارمشکلات زیادی رابرای باروری افرادایجادمی کند ومراحل اولیه جنین رابا مشکل مواجه می سازد.برای نمونه خطرناباروری ، زایمانهای زودرس، مرگ جنین، کاهش وزن جنین، سندرم مرگ ناگهانی جنین ( SIDS)و ...افزایش می دهد. زنان سیگاری بعد از یائسگی دارای تراکم استخوانی پائین تری هستندو شکستگی گردن استخوان ران نسبت به زنانی که سیگارنکشیده اند، بیشتراست.

عملکرددستگاه تنفسی درافرادنخاعی سیگاری

اگر نخاع شما ازناحیه گردنی یا سینه ای دچار ضایعه شده باشد ، به احتمال زیاددر کنترل عضلات تنفسی خودبا افت جزئی یا کلی مواجه خواهیدشد.اگرمیزان کنترل ماهیچه های تنفسی کاهش پیدا کند، ضعف دستگاه تنفسی، کاهش ظرفیت ریه، و افزایش احتقان دستگاه تنفسی را تجربه خواهدشد.بدنبال افت کنترل عضلات تنفسی عوارضی ، باید انتظارداشته باشیدکه یکسری عوارض تنفسی به وجودآید.

اگر شما مبتلا به ضایعه نخاعی هستید، درمعرض خطرایجاد عوارض تنفسی قراردارید. اگرچه خطرعوارض مذکوردرافراد مبتلا به ضایعه کامل وافرادتتراپلژی بیشتراست، اما افت عضلات ریوی باعث می شودکه فردنخاعی به میزان زیادی درمعرض عوارض تنفسی قرار گیرد.
براساس اعلام اداره کل آمار افرادنخاعی ، عفونت ریه یا پنومونی عامل منجربه مرگ تمام افراد نخاعی محسوب می شود.این موضوع صرف نظراز سطح ضایعه یا مدت زمان آسیب یک واقعیت است . اگر شما یک تتراپلژی با سطح ضایعه بالا هستید، درحدود 150 برابر بیشتردرمعرض مرگ حاصل از عفونت ریه قراردارید.چنانچه پاراپلژی شده اید، احتمال مرگ حاصل ازپنومونی برای شما 10 برابر خواهدبود.بطورکلی این افزایش درمیزان خطر به عواملی مانند ضعف دستگاه تنفسی، کاهش ظرفیتهای ریوی، و افزایش احتقان(گرفتگی) ریه ها، وعدم توانائی کافی برای انجام سرفه بعد ازضایعه که برای رهائی بدن ازاحتقان مهم است، مربوط می شود.

باتوجه به این که کارآئی دستگاه تنفسی دراثرضایعه نخاعی به طورقابل ملاحظه ای کاهش می یابد، مصرف سیگار میزان خطربروزعوارض رابرای شما بدترخواهدکرد.مصرف سیگار بطورغیرقابل برگشتی باعث تخریب بافت ریه هامی شود.این آسیب توانائی ریه ها را برای زدودن ترشحات کم می کند، و این مسئله به این معنا است که احتقان درریه ها وحتی نای شما افزایش می یابد.بنابراین حتی خطرعفونتهای تنفسی مانند عفونت ریه ها و برونشها بیشترمی شود.


عملکرددستگاه قلبی عروقی درافرادنخاعی سیگاری

معمولا" بعدازآسیب های نخاعی، گردش جریان خون درسراسربدن بااختلالاتی همراه است. خون اکسیژن را به تمام قسمتهای بدن حمل می کند. نارسائی جریان خون به این معنا است که گردش خون ضعیف ترمی شود وافرادی که به تازگی دچارضایعه شده اند را درمعرض خطر انعقادخون قرارمی دهد که به ترومبوز وریدهای عمقی موسوم است. (Deep Vein Thrombosis).

درکسانی که به تازگی ضایعه نخاعی شده اند،این مسئله خیلی شایع است که قدرت عضلانی و توان قلبی آنان دچارافت می شود.این کاهش ها باعث شده که توانبخشی به عنوان یکی از جنبه های مهم بازیابی قدرت وتوان افرادنخاعی مطرح باشدتا آنان بتوانند مهارتهای مرتبط با برگشت به یک زندگی مولد ورضایت بخش را بعدازضایعه نخاعی آموزش ببینند.

عدم فعالیت جسمی منجربه افزایش خطرعوارض قلبی عروقی می شود.درافرادنخاعی که فعالیت بدنی ندارند، میزان چربی وقند بدن افزایش می یابد. این موضوع باعث می شودکه خطرچاقی ودیابت درآنان افزایش پیداکند.قلب شما یک عضله حیاتی بوده ونیاز به فعالیت دارد،بنابراین اگرفعالیت جسمی نداشته باشید، درمعرض خطرحمله قلبی قرارخواهیدداشت.

درگزارشی که درمورد فعالیت بدنی و سلامت افرادنخاعی ارائه شده، جراحان ارتش امریکا اظهارنموده اند که افرادنخاعی می توانند همانندافراد غیرنخاعی ازفعالیتهای بدنی بهره مندشوند.ولی این افرادنسبت به افرادغیرنخاعی به میزان کمتری می توانندبه فعالیت های بدنی عادی بپردازند.

ضعف گردش خون وعدم فعالیت بدنی به مرور زمان منجربه تشکیل پلاکهائی درجدار داخلی دیواره سرخرگها می شود،که افزایش آن باعث کاهش جریان خون واکسیژن موردنیازبدن می گردد.بنابراین افرادنخاعی درمقایسه با عامه مردم وباافزایش گذشت زمان بیشتردرمعرض حمله قلبی، آنوریسم ، یا تشکیل لخته های خونی قرارمی گیرند.

معمولا"سیگاریها هم فعالیت بدنی کمتری دارند.این مسئله باعث می شودآنان شرایط بدتری پیداکنند،چراکه درحقیقت سیگارکشیدن :

- باعث افزایش فوری وطولانی مدت میزان فشارخون و ضربان قلب آنان می شود.
- منجربه کاهش جریان خون ومقداراکسیژنی می شودکه بایدبه بافتهای بدن برسد.
- تغییراتی را وضعیت عروق خونی وسلول های خون ایجادمی کندکه باعث افزایش کلسترول وسایرچربیهای بدن می گردد.
- دربالارفتن فشارخون نقش دارد وخطرتشکیل لخته های خون را افزایش می دهد.و بالاخره اینکه:
- خطرسکته مغزی دراثرکم خونی (کاهش جریان خون به مغز) رادوبرابرمی کند.

بنابراین ،خطربسیاری ازعوارض مربوط به مشکلات قلبی-عروقی برای افرادنخاعی سیگاری به مراتب بیشترخواهدبود.شما ممکن است دررابطه با عوارضی مانند حملات قلبی،سکته، دیابت، ولخته های خونی درمعرض خطربیشتری باشید.

سرطان مثانه درافرادنخاعی سیگاری

باوجوداینکه سرطان مثانه هنوزهم نسبتا" نادراست، اما در مقایسه افرادنخاعی با عامه مردم مشاهده می کنیم که خطرسرطان مثانه نزدافرادنخاعی بیشترمی باشد.این بالابودن خطر ناشی ازتحریکاتی است که براثر عفونتها، سنگها، واستفاده دائم ازسوندها ایجادمی شوند.

مصرف سیگاربرافزایش سرطان مثانه نیز تاثیردارد.علاوه بر آسیبی که سیگارکشیدن به خود مثانه واردمی کند، درواقع خطرایجاد عفونت فردرا خیلی بالامی برد. بنابراین ، در مقایسه افراد نخاعی که سیگاری هستند با افرادغیرسیگاری ،مي بینیم که سرطان مثانه درسیگاریهابیشتر است.

پوکی استخوان (کاهش تراکم استخوانی) درافرادنخاعی سیگاری

بدون درنظرگرفتن سن وجنسیت افراد ، بعدازآسیب های نخاعی که دراثرضربات به وجودمی آیند ، استخوانهای آنان خیلی زودموادمعدنی خودراازدست داده و تراکم آنها کاهش می یابد. درصورت عدم هرگونه اقدام، این روند کاهش می تواندطی چندسال بعدازضایعه ادامه پیدا کند.متاسفانه اکثرافراد نخاعی به مرورزمان حدود 50 درصد از تراکم استخوانی اولیه خودرا طی همان سالهای اولیه بعدازآسیب ازدست می دهند.

معمولا" افزایش سن نیز ،به خصوص نزدزنان، برروی کاهش تراکم استخوانی تاثیرگذار است. دربین عموم مردم که سنین بالای 50 دارند ازبین هردو زن یکی و ازمیان هرهشت مرد یکی، دچارشکستگی های ناشی ازپوکی استخوان می شوند.علت این اختلاف هم این است که معمولا" درخانم ها خطرپوکی استخوان بعدازیائسگی افزایش می یابد.

تراکم استخوان درافرادسیگاری معمولا" کمترازافرادغیرسیگاری است. بنابراین، افراد نخاعی که سیگارمی کشند، درمقایسه با افرادغیرسیگاری، تراکم استخوانی کمتری داشته و خطر ایجاد پوکی استخوان درآنها بیشتراست.

خطرزخمهای فشاری درافرادنخاعی سیگاری

جریان مناسب خون، اکسیژن وموادغذائی موردنیازپوست شما را تامین می کند. سلامت پوست شما نیز، مانند سایراندامها به برقراری مناسب گردش خون بستگی دارد.

اگرچه هرکسی ممکن است مبتلا به زخم فشاری شود،اما افرادنخاعی بیشتردرمعرض خطر آن قراردارند.یکی ازدلایل آن این است که احتمال دارد جریان خون درآنان دچارنقصان شود.ازعوامل خطر دیگرمی توان به محدودیت حرکت وحس بدن اشاره نمود. درواقع خطربه این دلیل درآنان بیشتراست که احتمالا" با ادامه فشار برروی بدن و عدم وجود حس ، پوست دچارآسیب می گردد.ازطرفی یک بریدگی یا خراش اگربطور مناسبی درمان نشود ، می تواندخیلی سریع به یک مشکل بزرگ تبدیل شود. وجود رطوبت حاصل نشت ادرار یا مدفوع نیز می تواندسریعا" باعث ضعیفتر شدن پوست و آسیب آن گردد. بطورکلی تخمین زده می شودکه 80 درصدافراد نخاعی درطول زندگی خود به زخم فشاری مبتلا شده اند، و 30 درصد آنان نیز بیش ازیک زخم فشاری داشته اند.

درضمن،خطربروز زخم فشاری همزمان با افزایش سن وبا گذشت زمان بعدازضایعه افزایش می یابد.با بالا رفتن سن، پوست نازکترشده و خاصیت کشسانی آن هم کمترمی شود.درنتیجه نسبت به نیروهای فشاری وکششی حساسترمی گردد.ازطرفی جریان خون طبیعی نیز کاهش پیدا می کند.همه این عوامل باعث بروز مشکلات پوستی شده و بهبودی زخمها را کندترمی کنند.

هنگامی که فردنخاعی سیگاری باشد، احتمال زخم فشاری درآن بیشتراست و بهبودی آن نیزبه زمان بیشتری نیازدارد.سیگار، مخصوصا" نیکوتین موجوددرآن ،باعث کاهش جریان خون می شود.کاهش جریان خون به منزله کمترشدن اکسیژن وموادغذائی موردنیاز پوست است. بنابراین این مسئله می تواندمنجربه افزایش خطرایجادزخم فشاری شده و بطورجدی بهبودزخم را با مشکل مواجه کند.

درددرافرادنخاعی سیگاری

دردهای اسکلتی عضلانی ( که به دردهای مکانیکی نیزمعروف هستند) تاثیر زیادی برروی افرادنخاعی می گذارند.این دردها اغلب درناحیه شانه ها، آرنج ومچ دست وجوددارند، چراکه افرادنخاعی معمولا" ازمفاصل این قسمتها برای جابجائی ها، هل دادن ویلچر، وسایرفعالیتهای روزمره زندگی خود بیش ازحداستفاده می کنند.

ازطرفی، بسیاری ازافرادنخاعی در قسمت پائین تر ازسطحی که دارای حس طبیعی هستند، درد های نوروپاتیک مزمن دارند.این دردها ناشی ازآسیب سیستم عصبی بوده و معمولا" شبیه دردحاصل از سوزن یا سوزش می باشند. ازآنجائی که نحوه وعلت ایجاداین نوع دردها نامشخص است ، تشخیص ودرمان آنها نیزمشکل می باشد.امادردهای اسکلتی عضلانی خیلی واقعی هستندو اغلب برروی فعالیتهای روزانه تاثیرگذاشته و کیفیت زندگی افرادراکاهش می دهند.
سیگارو احتمالا" نیکوتین موجوددرآن می تواند به چندروش برروی دردتاثیرداشته باشد. درگزارش های مختلفی بطورمستدل عنوان شده که عدم کفایت خونرسانی دربدن می تواندمنجربه افزایش آسیب های اسکلتی عضلانی شده واحتمال بروزدردهای نورروپاتیک را افزایش دهد.همچنین مصرف سیگار می توانددردهای اسکلتی عضلانی و نوروپاتیک قبلی را نیز تشدید نماید.

فعالیت جنسی درمردان نخاعی سیگاری

نعوظ موقعی ایجادمی شودکه مقدارزیادی ازجریان خون به داخل سرخرگهای آلت کشیده شده و بوسیله دریچه های موجوددرآلت به دام می افتد.موقعی که نعوظ برای فعالیت جنسی به اندازه کافی سفت نباشد یا به مدت کافی ادامه پیدانکند، اختلال نعوظی یا ED (Eractile Dysfunction) نامیده می شود.

بسیاری ازمردان مبتلا به آسیب نخاعی قدرت انجام نعوظ رادارند.امادرمقایسه باسایر افرادجامعه،بیشتردرمعرض اختلال نعوظ هستند.خطر اختلال نعوظ در مردان بعداز آسیب نخاعی افزایش می یابد.سیگاربطورقابل ملاحظه ای احتمال بروز اختلال نعوظ را زیادمی کند.چراکه نیکوتین موجوددرسیگار باعث کاهش جریان خون به داخل آلت و موجب اختلال در کاردریچه های احتباس کننده خون می شود. تخمین زده شده که مصرف سیگار در مردانی که دردهه 30 و 40 عمرخودقراردارند، خطر ایجاداختلال نعوظ را تا حدود 50 درصد افزایش می دهد.

باروری درزنان نخاعی که سیگارمی کشند

زنان مبتلا به ضایعه نخاعی بایدبالا بودن خطرات حاصل از بارداری موردتوجه قرارگیرند.البته این بالا بودن خطر به دلیل احتمال افزایش عوارض دردوران بارداری است وبه این مفهوم نیست که بایدازحاملگی خودداری کنند. بلکه لازم است که آنان جهت پیشگیری از عوارض فزاینده ای که ممکن است دردوران مذکور ایجادشوند،یکسری تدابیر احتیاطی را انجام دهند.

برای زنان نخاعی، زمینه ایجادعوارض درهرسه ماهه افزایش پیدا می کند.اضافه شدن وزن موضوعی است که ازسه ماهه دوم مطرح می شود واین بالا رفتن وزن یک خطرشایع برای ایجاد عوارض محسوب می گردد.با بیشترشدن وزن ، دراثر تغییرات حاصله در وضعیت استقرار بدن، فشاروارده برروی پوست بیشترشده ودرنتیجه خطربروززخمهای فشاری افزایش می یابد.همچنین خطرعوارض تنفسی به دلیل رشد جنین وفشارروی دیافراگم زیادمی گرددکه باعث کاهش ظرفیت وانبساط ریه ها دراکثر زنان نخاعی می شود. رشدجنین می تواندباعث کندی جریان خون نیزبشود.بنابراین بدیهی است که خطرزخمهای فشاری ، عوارض تنفسی، و نارسائی جریان خون درزنان نخاعی حامله ای که سیگارمی کشند، وخیم ترخواهدبود.

قرارگرفتن درمعرض دودسیگاریها

اثرات زیانبار سیگار تنهابه افرادی که سیگارمی کشند، محدودنمی شود.بلکه افراد غیر سیگاری هم که درمعرض دود سیگاریها قرارمی گیرند، همانند افرادسیگاری تقریبا" همان اثرات مضررا تجربه می کنند. درحقیقت، دودسیگاربه هرمقداری که باشد ،عاری ازخطر نیست .شماچه ضایعه نخاعی باشید وچه نباشید، فرقی نمی کند. بلکه حتی تماسهای ناچیزبا دودسیگار هم، برای شما وبه ویژه برای بچه ها مضراست.

توجه داشته باشیدکه درمنزل، محیط کار،و اماکن عمومی نمی توانید دودحاصل از سیگاری ها را با فاصله گرفتن ازآنها، پاکسازی هوا،یا تهویه ساختمان کاملا" حذف کنید.درواقع ، جریانهای گرمائی، سیستم های تهویه هوا فقط می توانند دودحاصله رادر سرتاسر ساختمان پخش می کنند. دراصل،سیستمهای رایجی که برای پاکسازی هوا استفاده می شوندنیزنمی توانندذرات کوچکتریا گازهای موجوددر دودسیگار را حذف کنند. مکانهای جداسازی شده، با کانالهای خروجی مجزا و حتی اتاقهایی که فشارمنفی دارندنیزنمی توانند مانع نفوذدود سیگاریهابه مناطق همجوار شوند.خلاصه اینکه، تنها راه موثر برای حفاظت افرادغیرسیگاری از دودسیگاریها ایجادیک محیط عاری ازسیگارمی باشد.

ترک کردن سیگار

تحقیقات نشان می دهندکه هرکسی که بخواهد می تواندسیگارراترک کند.اگرچه روشهای مصوبی برای کمک به ترک سیگار وجوددارد، اما مهم این است که شما خود را مجاب به انجام این کارکنید.

همچنین می توانید با یافتن انگیزه ها ، یا دلایل خاصی برای ترک، به خودتان کمک کنید. برای مثال خانمها لازم است که برای پرهیزاز اثرات منفی زیادی که سیگاربرروی باروری مثل نازائی ، زایمان های زودرس ویا تاثیراتی که برروی جنین ممکن است داشته باشدمانند: مرگ جنین،کاهش وزن جنین ویا سندرم مرگ ناگهانی جنین دارد،آن راترک کنند.والدین بهتر است که برای محافظت فرزندان خود(کودکان ونوجوانان) ازبیماریهای حاصل ازدودآنها سیگاررا ترک کرده واحتمال اینکه آنها مجددا" سیگارراشروع کنندرا کاهش دهند.افرادی که دچارحمله قلبی یا سرطان داشته اندلازم است که برای کاهش خطر حملات بعدی این بیماریها سیگارراجدا" ترک کنند.

به عنوان یک فردنخاعی ، شما درمعرض عوارض ثانویه بعدازضایعه نخاعی قراردارید. مصرف سیگار می تواندخطربروز عوارض مرتبط با ضایعه نخاعی شما را افزایش دهد.اگر دچار عارضه ای با شید، بهبودی آن بامصرف سیگار بیشترطول خواهدکشید.اگرهم به خاطرعارضه ای نیازبه استراحت داشته باشید، با مصرف سیگارممکن است کارشما به بیمارستان کشیده شود.بنابراین لازم است که برای جلوگیری از افزایش خطرعوارض خود و کوتاه شدن زمان بهبودی آنها و پرهیزازبستری شدن دربیمارستان سیگاررا ترک کنید.

اثرات ترک سیگار

اداره کل پیشگیری ازبیماریهای مزمن وارتقاء سلامتی ایالات متحده ( CDC)،ازتحقیقات خود نتایج شفافی را درمورد اثرات ترک سیگارارائه داده است .بدن شما طی 20 دقیقه بعداز مصرف آخرین سیگارشروع به یکسری تغییرات می کند که برای سالها ادامه پیدا می کند.وقتی شما ازسیگارکشیدن دست می کشید، مواردزیراتفاق می افتد:
- بعداز20 دقیقه میزان ضربان قلب شما طبیعی می شود.
- بعداز 12 ساعت مقدارمونوکسیدکربن درخون شما به حدطبیعی می رسد.
- بعداز 2 تا 3 ماه خطربروزحمله قلبی کاهش یافته و بهبودی ریه هابه تدریج آغازمی شود.
- بعداز 1 تا 9 ماه سرفه کردن شما کاهش یافته و نفسهای شما کوتاه می گردند.
- بعداز 1 سال افزایش خطربیماری کرونرقلب به نصف می رسد.
- بعداز 5 سال خطرسکته کاهش یافته و 5 تا 15 سال بعدبه حدافرادغیرسیگاری می رسد.
- بعداز 10 سال احتمال مرگ حاصل از سرطان ریه به حدود نصف غیرسیگاری می رسد.
- بعداز 10 سال احتمال خطرسرطانهای دهان، گلو، مری،مثانه، کلیه ،ولوزالمعده مانند افرادغیرسیگاری می شود.
- بعداز 15 سال خطر بیماریهای کرونرقلب به حدافرادغیرسیگاری می رسد.

نتیجه گیری

دهها تن ازمحققین اثبات کرده اندکه سیگارکشیدن تقریبا" برای تمامی اندامهای بدن زیان آوراست.درحقیقت، مضرات سیگارخیلی بیشترازآن چیزی می باشد که دراین مقاله بحث شده است.نتیجه این که سیگاریها معمولا" سلامتی کمتری نسبت به غیرسیگاریها دارند.

بطورکلی افرادمبتلا به آسیب نخاعی درمقایسه با افرادغیرنخاعی درمعرض خطربیشتری هستند. به همین ترتیب،افرادنخاعی سیگاری بیشتراز افرادنخاعی که سیگارنمی کشند ،درمعرض خطربیماریها وعوارض قراردارند.

تنها راه برای کسب بهداشت مناسب، ایجادیک محیط عاری ازدوداست . سلامتی شما تقریبا" بلافاصله بعداز ترک سیگارروندروبه بهبودی راطی می کندو به موازات اقامت شما دریک محیط مناسب برای سالها این روندادامه می یابد.

همچنین معاینات سالیانه ومنظم نیزخیلی مهم هستند.این معاینات برای تشخیص به موقع بیماریها وعوارض ودرمان آنها ضرورت دارند. هرچه عوارض وبیماریها زودترشناسائی شوند، درمان موثرتر واقع خواهدشد.

نکته:

لطفا" جهت ترک سیگاربا پزشک یا سایرمتخصصان درمانی وبهداشتی خود مشورت کنید

پنج دستور کلیدی برای ترک سیگار

استفاده ازروشهای تائیدشده می تواندشانس موفقیت شما رادو برابرکند.مطالعات انجام شده نشان می دهندکه پنج مرحله ای که درزیرذکرمی شوند، برای ترک سیگار وموفقیت درآن به شما کمک خواهند کرد.اگر شماتمام این نکات رابا همدیگر مورداستفاده قراردهید، بیشترین شانس رابرای ترک سیگارخواهیدداشت.

1- مقدمات کار را آماده کنید:

o زمان ترک را برنامه ریزی کنید.
o محیط خودراتغییردهید. "تمام" سیگارها وزیرسیگاری ها راازمنزل، خودرو، ومحل کارخودخارج کنید.اجازه ندهیدکه سیگاریها دراطراف شما قراربگیرند.
o تلاشهائی قبلی که برای ترک کرده اید، مرورنمائید.درموردکارهائی که کرده اید و نکرده ایدفکرکنید.
o برای مقابله با نشانه های هوس و مبارزه باآن ،درزمانهائی که معمولا سیگارمی کشید،طرحی ارائه کنید.
o همینکه ترک را شروع کردید،دیگر سیگارنکشید.- حتی به اندازه یک پک.

2- حامی و مشوق داشته باشید:

مطالعات نشان داده اندکه هرچه به شما بیشترکمک شود، شانس شما برای ترک بهتر خواهدبود.بنابراین می توانید به روشهای زیرحامیانی برای خود داشته باشید:
o درموردترک خود با خانواده،دوستان وهمکارانی که مایلید صحبت کرده وازآنها بخواهیدکه ازشما پشتیبانی کنند.تنها ازآنان نخواهیدکه درکنارشما سیگار نکشند، بلکه ازآنان درخواست کنیدکه به جائی بروند که شما نتوانیدآنان راببینید.
o با مراقبین بهداشتی خود یعنی پزشکان، دندانپزشک، پرستار، داروساز یا مربیان یا مشاوران ترک سیگاردرمورداقدام خودصحبت کنید.
o مشاوره های فردی، گروهی ویا تلفنی بگیرید.مشاوره می تواندشانس موفقیت شما رادوبرابرکند.
o معمولا بیمارستانهای محلی یا مراکز بهداشت برنامه های رایگانی را دراین خصوص دارندکه می توانندمورداستفاده شما قرارگیرند.بنابراین می توانیددراین موردبا بخشهای مربوطه که درمنطقه شماقراردارند، تماس بگیرید.

3- مهارتها و رفتارهای جدیدرا یادبگیرید:

o سعی کنید حواس خودتان را ازاصراربه سیگار منحرف نماييد . برای این کاربا یک نفر قدم بزنید،یا خودتان را به کاری مشغول کنید.
o وقتی ترک کردن رابرای باراول شروع می کنید، برنامه روزمره خودتان راعوض کنيد . مثلا" یک تغییردرکارخودبه وجودبیاورید.به جای قهوه ،چای بنوشید. صبحانه رادر جای دیگری میل کنید.
o برای کاهش استرس خودتان کاری راانجام دهید.مثلا" یک حمام گرم بگیرید، ورزش کنید ویا کتاب بخوانید.
o کارهای لذت بخشی رادربرنامه روزمره خودتان برنامه ریزی کنید.
o مقدارزیادی آب ومایعات دیگربنوشید.

4-درصورت لزوم واستفاده ازدارو های تجویزشده ،آنهارابطورمناسب استفاده کنید.

داروهامی توانندبه شما کمک کنندتامصرف سیگاررامتوقف کرده یا اصراربه کشیدن آن را به حداقل ممکن برسانید.
- اداره کل دارو وغذای ایالات متحده( ADA) هفت دارورا برای کمک به ترک سیگار مورد تائیدقرارداده است که اراین قرارند:
1- تارتارات وارنی کلین- (طبق دستورپزشک)
2- بوپروپیون اس.آر- (طبق دستورپزشک)
3- آدامس نیکوتین- (طبق دستورپزشک)
4- نیکوتین اسنشاقی - (طبق دستورپزشک)
5- اسپری بینی نیکوتین- (طبق دستورپزشک)
6- پچ نیکوتین- (طبق دستورپزشک و قابل تهیه بدون نسخه پزشک)
7- Iozenge نیکوتین- (قابل تهیه بدون نسخه پزشک)

- ازمراقبین بهداشتی خودبخواهیدکه درمورد داروهای توصیه های لازم رابه شما ارائه دهند و به دقت اطلاعات روی بسته بندی آنها را مطالعه کنید.
- تمامی این داروها این خاصیت رادارندکه می توانندشانس موفقیت شما را درترک سیگار و ترک مناسب آن دوبرابرکنند .
- اگر حامله هستید یا می خواهید باردارشوید(درموردخانمها) ،یا پرستاربوده یا کمتراز18 سال دارید،یا اگردرروزکمتراز10 سیگارمی کشید، یا یک مشکل پزشکی خاص دارید،قبل ازمصرف" هرداروئی " حتما" پزشک خودمشورت نمائید.

5- درمورد مصرف مجدد سیگاریا قرارگرفتن درشرایط سخت آمادگی داشته باشید:

اکثراوقات، مصرف مجددسیگار،طی سه ماهه اول بعدازترک اتفاق می افتد.اگرمجددا" سیگارکسیدن راشروع کردید، دلسردنشوید.به خاطرداشته باشیدکه بیشترمردم برای ترک واقعی آن چندین بارتلاش می کنند.مواردزیر موقعیتهائی هستندکه ممکن است با آن مواجه شوید:

- قرارگرفتن درکنارسیگاریها می تواندعامل محرکی برای شروع مجددمصرف سیگار باشد.
- بسیاری ازسیگاریها درموقع ترک باکمی کاهش وزن مواجه می شوند که معمولا" کمتراز 10 پوند( حدودا"معادل 4.5 کیلوگرم)است.

-یک رژیم غذائی مناسب انتخاب کرده و فعال باشید.مراقب باشیدکه افزایش وزن شماراازهدف اصلی یعنی ترک سیگار دورنکند.برخی ازداروهای ترک سیگار ممکن است افزایش مجددوزن شما را به تعویق بیاندازند.
- برای مقابله بابدخلقی وافسردگی روشهای زیادی وجوددارندکه خیلی بیشتراز سیگارکشیدن موثرند.بعضی ازداروهای ترک سیگار افسردگی را نیزکاهش می دهند.

توجه: اگربرای ترک سیگاربا مشکلاتی مواجه هستید، با پزشک یا سایرمتخصصان امور بهداشتی خود صحبت کنید.

****


مقاله: " سیگار برای افرادنخاعی ممنوع ! " – مترجم: مهندس عباس كاشي (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -مرداد ماه 1388 - برگرفته از: نشریه Pushin' On سایت: http://www.spinalcord.uab.edu

 

Be the first to comment!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

ورود به سایتبازدید از سایت

Visitors
40
Articles
281
Web Links
3
Articles View Hits
172940

حاضرین در سایت

We have 10 guests and no members online