مقالات فارسی

مقالات فارسی (243)

افرادمبتلا به آسیبهای نخاعی (SCI ) درمعرض عوارض جانبی زیادی قراردارند. بعضی ازاین عوارض عبارتنداز:فشارخون ، کاهش تراکم استخوان، درد، و مشکلات مربوط به مسائل جنسی وباروری . اما یکسری عوارض نیزوجوددارندکه زندگی فرد راتهدیدمی کنند وناشی ازمشکلات تنفسی و نارسائی کارکرد دستگاه قلب وعروق هستند. اگرچه برخی ازافرادنخاعی بیشتر ازسایرین درمعرض عوارض مذکورقراردارند، اما همه افرادمبتلا به ضایعات نخاعی بدون توجه به سطح آسیب یا مدت زمانی که ازآن می گذرد،درمعرض خطرات حاصل ازعوارض جانبی ضایعه خودمی باشند.

به عنوان یک فرد مبتلابه ضایعه نخاعی ،نه تنها شما ازپیامدهای زیان آور سیگارکشیدن درامان نیستید،بلکه برعکس، بسيار درمعرض خطرقراردارید و بسیاری ازعوارض مربوط به ضایعه نخاعی شما با مصرف سیگاربدترخواهندشد.به این مفهوم که:افرادنخاعی که سیگارمی کشند، حتی بیشتر درمعرض خطرات حاصل از عوارض مربوطه قراردارندو احتمالا" عوارض مذکوردرآنان به مدت طولانی تری نسبت به افرادغیرسیگاری باقی می مانند.به علاوه، افرادنخاعی سیگاری به دلیل عوارضی که دارند ، معمولا" بیشتربستری می شوندو درصورت بستری شدن هم این احتمال وجودداردکه مدت طولانی تری رادربیمارستان سپری کنند.

خطرات سیگارکشیدن

طبق اعلام اداره کل پیشگیری ازبیماریهای مزمن وارتقاء سلامتی ایالات متحده ( CDC) ، هرساله ازهر پنج نفری که فوت می کنند،یکی ازآنها به دلیل مصرف سیگار بوده است. درواقع، سیگارباعث آسیب سیستم ایمنی بدن شده وتقریبا" به تمام اندامهای بدن زیان می رساند. مهمترین اندامهائی که تحت تاثیر، اثرات زیانبار سیگارقراردارندعبارتنداز:

- مغز
- چشمها
- دهان / گلو
- ریه ها
- قلب
- معده
- کلیه ها
- مثانه
- لوزامعده
- پوست

نتایج نشان می دهدکه افرادی که سیگارمی کشند،معمولا" بیشترازغیرسیگاری بیمار می شوند. طول مدت بسیاری ازبیماری ها درافراد سیگاری بیشتراز افرادغیرسیگاری است. سیگاری ها درمقایسه با افرادغیرسیگاری بیشتردرمعرض خطرات حاصل ازعوارض جسمی قراردارند وبه احتمال زیادبه مدت طولانی تری نیز دربیمارستان بستری می شوند و به دلیل آسیبهای ناشی ازمصرف سیگاربرروی بدن آنان و به ویژه دستگاه ایمنی، عمرکوتاه تری دارند.

سرطان یکی ازاولین بیماریهائی است که با مصرف سیگارارتباط دارد.جراحان ارتش امریکا درسال 1964 اعلام کردندکه سیگارباعث سرطان ریه می شود.از آن زمان به بعد، فهرست سرطانهای مرتبط با مصرف سیگارروبه افزایش داشته است که ازاین قرارند:

- سرطانهای ریه
- سرطانهای دهان / گلو
- سرطان مثانه
- سرطان پستان
- سرطان دهانه رحم
- سرطان قولون و مقعد
- سرطان کلیه
- سرطان خون
- سرطان کبد
- سرطان پانکراس
- سرطان معده

مصرف سیگار می تواندباعث بسیاری ازانواع سرطانها شود، وسرطان نیزدرواقع دومین عامل منجربه مرگ درآمریکا محسوب می شود.

با وجوداینکه سرطان به عنوان مهمترین خطربهداشتی سیگارشناخته شده است، اما خطر سایرعوارض حاصل ازآن نیزدرافرادسیگاری خیلی بالا است. جراحان ارتش ایالات متحده گزارش دادندکه خطرعوارض قلبی عروقی( دستگاه گردش خون وقلب) مانند بیماریهای قلب ، سکته، آنوریسم شریانهای حفره شکمی وبیماریهای حاصل از رگهای محیطی (به دلیل تنگ شدن عروق خونی باعث کاهش گردش خون دردرستها وپاها می شود) درافرادسیگاری بیشتراست. همچنین آنان اعلام کردندکه خطر مشکلات ریوی نظیر بیماری انسداد مزمن ریوی، عفونتهای ریه وبرونشها در سیگاریها زیادتر است. سیگارمشکلات زیادی رابرای باروری افرادایجادمی کند ومراحل اولیه جنین رابا مشکل مواجه می سازد.برای نمونه خطرناباروری ، زایمانهای زودرس، مرگ جنین، کاهش وزن جنین، سندرم مرگ ناگهانی جنین ( SIDS)و ...افزایش می دهد. زنان سیگاری بعد از یائسگی دارای تراکم استخوانی پائین تری هستندو شکستگی گردن استخوان ران نسبت به زنانی که سیگارنکشیده اند، بیشتراست.

عملکرددستگاه تنفسی درافرادنخاعی سیگاری

اگر نخاع شما ازناحیه گردنی یا سینه ای دچار ضایعه شده باشد ، به احتمال زیاددر کنترل عضلات تنفسی خودبا افت جزئی یا کلی مواجه خواهیدشد.اگرمیزان کنترل ماهیچه های تنفسی کاهش پیدا کند، ضعف دستگاه تنفسی، کاهش ظرفیت ریه، و افزایش احتقان دستگاه تنفسی را تجربه خواهدشد.بدنبال افت کنترل عضلات تنفسی عوارضی ، باید انتظارداشته باشیدکه یکسری عوارض تنفسی به وجودآید.

اگر شما مبتلا به ضایعه نخاعی هستید، درمعرض خطرایجاد عوارض تنفسی قراردارید. اگرچه خطرعوارض مذکوردرافراد مبتلا به ضایعه کامل وافرادتتراپلژی بیشتراست، اما افت عضلات ریوی باعث می شودکه فردنخاعی به میزان زیادی درمعرض عوارض تنفسی قرار گیرد.
براساس اعلام اداره کل آمار افرادنخاعی ، عفونت ریه یا پنومونی عامل منجربه مرگ تمام افراد نخاعی محسوب می شود.این موضوع صرف نظراز سطح ضایعه یا مدت زمان آسیب یک واقعیت است . اگر شما یک تتراپلژی با سطح ضایعه بالا هستید، درحدود 150 برابر بیشتردرمعرض مرگ حاصل از عفونت ریه قراردارید.چنانچه پاراپلژی شده اید، احتمال مرگ حاصل ازپنومونی برای شما 10 برابر خواهدبود.بطورکلی این افزایش درمیزان خطر به عواملی مانند ضعف دستگاه تنفسی، کاهش ظرفیتهای ریوی، و افزایش احتقان(گرفتگی) ریه ها، وعدم توانائی کافی برای انجام سرفه بعد ازضایعه که برای رهائی بدن ازاحتقان مهم است، مربوط می شود.

باتوجه به این که کارآئی دستگاه تنفسی دراثرضایعه نخاعی به طورقابل ملاحظه ای کاهش می یابد، مصرف سیگار میزان خطربروزعوارض رابرای شما بدترخواهدکرد.مصرف سیگار بطورغیرقابل برگشتی باعث تخریب بافت ریه هامی شود.این آسیب توانائی ریه ها را برای زدودن ترشحات کم می کند، و این مسئله به این معنا است که احتقان درریه ها وحتی نای شما افزایش می یابد.بنابراین حتی خطرعفونتهای تنفسی مانند عفونت ریه ها و برونشها بیشترمی شود.


عملکرددستگاه قلبی عروقی درافرادنخاعی سیگاری

معمولا" بعدازآسیب های نخاعی، گردش جریان خون درسراسربدن بااختلالاتی همراه است. خون اکسیژن را به تمام قسمتهای بدن حمل می کند. نارسائی جریان خون به این معنا است که گردش خون ضعیف ترمی شود وافرادی که به تازگی دچارضایعه شده اند را درمعرض خطر انعقادخون قرارمی دهد که به ترومبوز وریدهای عمقی موسوم است. (Deep Vein Thrombosis).

درکسانی که به تازگی ضایعه نخاعی شده اند،این مسئله خیلی شایع است که قدرت عضلانی و توان قلبی آنان دچارافت می شود.این کاهش ها باعث شده که توانبخشی به عنوان یکی از جنبه های مهم بازیابی قدرت وتوان افرادنخاعی مطرح باشدتا آنان بتوانند مهارتهای مرتبط با برگشت به یک زندگی مولد ورضایت بخش را بعدازضایعه نخاعی آموزش ببینند.

عدم فعالیت جسمی منجربه افزایش خطرعوارض قلبی عروقی می شود.درافرادنخاعی که فعالیت بدنی ندارند، میزان چربی وقند بدن افزایش می یابد. این موضوع باعث می شودکه خطرچاقی ودیابت درآنان افزایش پیداکند.قلب شما یک عضله حیاتی بوده ونیاز به فعالیت دارد،بنابراین اگرفعالیت جسمی نداشته باشید، درمعرض خطرحمله قلبی قرارخواهیدداشت.

درگزارشی که درمورد فعالیت بدنی و سلامت افرادنخاعی ارائه شده، جراحان ارتش امریکا اظهارنموده اند که افرادنخاعی می توانند همانندافراد غیرنخاعی ازفعالیتهای بدنی بهره مندشوند.ولی این افرادنسبت به افرادغیرنخاعی به میزان کمتری می توانندبه فعالیت های بدنی عادی بپردازند.

ضعف گردش خون وعدم فعالیت بدنی به مرور زمان منجربه تشکیل پلاکهائی درجدار داخلی دیواره سرخرگها می شود،که افزایش آن باعث کاهش جریان خون واکسیژن موردنیازبدن می گردد.بنابراین افرادنخاعی درمقایسه با عامه مردم وباافزایش گذشت زمان بیشتردرمعرض حمله قلبی، آنوریسم ، یا تشکیل لخته های خونی قرارمی گیرند.

معمولا"سیگاریها هم فعالیت بدنی کمتری دارند.این مسئله باعث می شودآنان شرایط بدتری پیداکنند،چراکه درحقیقت سیگارکشیدن :

- باعث افزایش فوری وطولانی مدت میزان فشارخون و ضربان قلب آنان می شود.
- منجربه کاهش جریان خون ومقداراکسیژنی می شودکه بایدبه بافتهای بدن برسد.
- تغییراتی را وضعیت عروق خونی وسلول های خون ایجادمی کندکه باعث افزایش کلسترول وسایرچربیهای بدن می گردد.
- دربالارفتن فشارخون نقش دارد وخطرتشکیل لخته های خون را افزایش می دهد.و بالاخره اینکه:
- خطرسکته مغزی دراثرکم خونی (کاهش جریان خون به مغز) رادوبرابرمی کند.

بنابراین ،خطربسیاری ازعوارض مربوط به مشکلات قلبی-عروقی برای افرادنخاعی سیگاری به مراتب بیشترخواهدبود.شما ممکن است دررابطه با عوارضی مانند حملات قلبی،سکته، دیابت، ولخته های خونی درمعرض خطربیشتری باشید.

سرطان مثانه درافرادنخاعی سیگاری

باوجوداینکه سرطان مثانه هنوزهم نسبتا" نادراست، اما در مقایسه افرادنخاعی با عامه مردم مشاهده می کنیم که خطرسرطان مثانه نزدافرادنخاعی بیشترمی باشد.این بالابودن خطر ناشی ازتحریکاتی است که براثر عفونتها، سنگها، واستفاده دائم ازسوندها ایجادمی شوند.

مصرف سیگاربرافزایش سرطان مثانه نیز تاثیردارد.علاوه بر آسیبی که سیگارکشیدن به خود مثانه واردمی کند، درواقع خطرایجاد عفونت فردرا خیلی بالامی برد. بنابراین ، در مقایسه افراد نخاعی که سیگاری هستند با افرادغیرسیگاری ،مي بینیم که سرطان مثانه درسیگاریهابیشتر است.

پوکی استخوان (کاهش تراکم استخوانی) درافرادنخاعی سیگاری

بدون درنظرگرفتن سن وجنسیت افراد ، بعدازآسیب های نخاعی که دراثرضربات به وجودمی آیند ، استخوانهای آنان خیلی زودموادمعدنی خودراازدست داده و تراکم آنها کاهش می یابد. درصورت عدم هرگونه اقدام، این روند کاهش می تواندطی چندسال بعدازضایعه ادامه پیدا کند.متاسفانه اکثرافراد نخاعی به مرورزمان حدود 50 درصد از تراکم استخوانی اولیه خودرا طی همان سالهای اولیه بعدازآسیب ازدست می دهند.

معمولا" افزایش سن نیز ،به خصوص نزدزنان، برروی کاهش تراکم استخوانی تاثیرگذار است. دربین عموم مردم که سنین بالای 50 دارند ازبین هردو زن یکی و ازمیان هرهشت مرد یکی، دچارشکستگی های ناشی ازپوکی استخوان می شوند.علت این اختلاف هم این است که معمولا" درخانم ها خطرپوکی استخوان بعدازیائسگی افزایش می یابد.

تراکم استخوان درافرادسیگاری معمولا" کمترازافرادغیرسیگاری است. بنابراین، افراد نخاعی که سیگارمی کشند، درمقایسه با افرادغیرسیگاری، تراکم استخوانی کمتری داشته و خطر ایجاد پوکی استخوان درآنها بیشتراست.

خطرزخمهای فشاری درافرادنخاعی سیگاری

جریان مناسب خون، اکسیژن وموادغذائی موردنیازپوست شما را تامین می کند. سلامت پوست شما نیز، مانند سایراندامها به برقراری مناسب گردش خون بستگی دارد.

اگرچه هرکسی ممکن است مبتلا به زخم فشاری شود،اما افرادنخاعی بیشتردرمعرض خطر آن قراردارند.یکی ازدلایل آن این است که احتمال دارد جریان خون درآنان دچارنقصان شود.ازعوامل خطر دیگرمی توان به محدودیت حرکت وحس بدن اشاره نمود. درواقع خطربه این دلیل درآنان بیشتراست که احتمالا" با ادامه فشار برروی بدن و عدم وجود حس ، پوست دچارآسیب می گردد.ازطرفی یک بریدگی یا خراش اگربطور مناسبی درمان نشود ، می تواندخیلی سریع به یک مشکل بزرگ تبدیل شود. وجود رطوبت حاصل نشت ادرار یا مدفوع نیز می تواندسریعا" باعث ضعیفتر شدن پوست و آسیب آن گردد. بطورکلی تخمین زده می شودکه 80 درصدافراد نخاعی درطول زندگی خود به زخم فشاری مبتلا شده اند، و 30 درصد آنان نیز بیش ازیک زخم فشاری داشته اند.

درضمن،خطربروز زخم فشاری همزمان با افزایش سن وبا گذشت زمان بعدازضایعه افزایش می یابد.با بالا رفتن سن، پوست نازکترشده و خاصیت کشسانی آن هم کمترمی شود.درنتیجه نسبت به نیروهای فشاری وکششی حساسترمی گردد.ازطرفی جریان خون طبیعی نیز کاهش پیدا می کند.همه این عوامل باعث بروز مشکلات پوستی شده و بهبودی زخمها را کندترمی کنند.

هنگامی که فردنخاعی سیگاری باشد، احتمال زخم فشاری درآن بیشتراست و بهبودی آن نیزبه زمان بیشتری نیازدارد.سیگار، مخصوصا" نیکوتین موجوددرآن ،باعث کاهش جریان خون می شود.کاهش جریان خون به منزله کمترشدن اکسیژن وموادغذائی موردنیاز پوست است. بنابراین این مسئله می تواندمنجربه افزایش خطرایجادزخم فشاری شده و بطورجدی بهبودزخم را با مشکل مواجه کند.

درددرافرادنخاعی سیگاری

دردهای اسکلتی عضلانی ( که به دردهای مکانیکی نیزمعروف هستند) تاثیر زیادی برروی افرادنخاعی می گذارند.این دردها اغلب درناحیه شانه ها، آرنج ومچ دست وجوددارند، چراکه افرادنخاعی معمولا" ازمفاصل این قسمتها برای جابجائی ها، هل دادن ویلچر، وسایرفعالیتهای روزمره زندگی خود بیش ازحداستفاده می کنند.

ازطرفی، بسیاری ازافرادنخاعی در قسمت پائین تر ازسطحی که دارای حس طبیعی هستند، درد های نوروپاتیک مزمن دارند.این دردها ناشی ازآسیب سیستم عصبی بوده و معمولا" شبیه دردحاصل از سوزن یا سوزش می باشند. ازآنجائی که نحوه وعلت ایجاداین نوع دردها نامشخص است ، تشخیص ودرمان آنها نیزمشکل می باشد.امادردهای اسکلتی عضلانی خیلی واقعی هستندو اغلب برروی فعالیتهای روزانه تاثیرگذاشته و کیفیت زندگی افرادراکاهش می دهند.
سیگارو احتمالا" نیکوتین موجوددرآن می تواند به چندروش برروی دردتاثیرداشته باشد. درگزارش های مختلفی بطورمستدل عنوان شده که عدم کفایت خونرسانی دربدن می تواندمنجربه افزایش آسیب های اسکلتی عضلانی شده واحتمال بروزدردهای نورروپاتیک را افزایش دهد.همچنین مصرف سیگار می توانددردهای اسکلتی عضلانی و نوروپاتیک قبلی را نیز تشدید نماید.

فعالیت جنسی درمردان نخاعی سیگاری

نعوظ موقعی ایجادمی شودکه مقدارزیادی ازجریان خون به داخل سرخرگهای آلت کشیده شده و بوسیله دریچه های موجوددرآلت به دام می افتد.موقعی که نعوظ برای فعالیت جنسی به اندازه کافی سفت نباشد یا به مدت کافی ادامه پیدانکند، اختلال نعوظی یا ED (Eractile Dysfunction) نامیده می شود.

بسیاری ازمردان مبتلا به آسیب نخاعی قدرت انجام نعوظ رادارند.امادرمقایسه باسایر افرادجامعه،بیشتردرمعرض اختلال نعوظ هستند.خطر اختلال نعوظ در مردان بعداز آسیب نخاعی افزایش می یابد.سیگاربطورقابل ملاحظه ای احتمال بروز اختلال نعوظ را زیادمی کند.چراکه نیکوتین موجوددرسیگار باعث کاهش جریان خون به داخل آلت و موجب اختلال در کاردریچه های احتباس کننده خون می شود. تخمین زده شده که مصرف سیگار در مردانی که دردهه 30 و 40 عمرخودقراردارند، خطر ایجاداختلال نعوظ را تا حدود 50 درصد افزایش می دهد.

باروری درزنان نخاعی که سیگارمی کشند

زنان مبتلا به ضایعه نخاعی بایدبالا بودن خطرات حاصل از بارداری موردتوجه قرارگیرند.البته این بالا بودن خطر به دلیل احتمال افزایش عوارض دردوران بارداری است وبه این مفهوم نیست که بایدازحاملگی خودداری کنند. بلکه لازم است که آنان جهت پیشگیری از عوارض فزاینده ای که ممکن است دردوران مذکور ایجادشوند،یکسری تدابیر احتیاطی را انجام دهند.

برای زنان نخاعی، زمینه ایجادعوارض درهرسه ماهه افزایش پیدا می کند.اضافه شدن وزن موضوعی است که ازسه ماهه دوم مطرح می شود واین بالا رفتن وزن یک خطرشایع برای ایجاد عوارض محسوب می گردد.با بیشترشدن وزن ، دراثر تغییرات حاصله در وضعیت استقرار بدن، فشاروارده برروی پوست بیشترشده ودرنتیجه خطربروززخمهای فشاری افزایش می یابد.همچنین خطرعوارض تنفسی به دلیل رشد جنین وفشارروی دیافراگم زیادمی گرددکه باعث کاهش ظرفیت وانبساط ریه ها دراکثر زنان نخاعی می شود. رشدجنین می تواندباعث کندی جریان خون نیزبشود.بنابراین بدیهی است که خطرزخمهای فشاری ، عوارض تنفسی، و نارسائی جریان خون درزنان نخاعی حامله ای که سیگارمی کشند، وخیم ترخواهدبود.

قرارگرفتن درمعرض دودسیگاریها

اثرات زیانبار سیگار تنهابه افرادی که سیگارمی کشند، محدودنمی شود.بلکه افراد غیر سیگاری هم که درمعرض دود سیگاریها قرارمی گیرند، همانند افرادسیگاری تقریبا" همان اثرات مضررا تجربه می کنند. درحقیقت، دودسیگاربه هرمقداری که باشد ،عاری ازخطر نیست .شماچه ضایعه نخاعی باشید وچه نباشید، فرقی نمی کند. بلکه حتی تماسهای ناچیزبا دودسیگار هم، برای شما وبه ویژه برای بچه ها مضراست.

توجه داشته باشیدکه درمنزل، محیط کار،و اماکن عمومی نمی توانید دودحاصل از سیگاری ها را با فاصله گرفتن ازآنها، پاکسازی هوا،یا تهویه ساختمان کاملا" حذف کنید.درواقع ، جریانهای گرمائی، سیستم های تهویه هوا فقط می توانند دودحاصله رادر سرتاسر ساختمان پخش می کنند. دراصل،سیستمهای رایجی که برای پاکسازی هوا استفاده می شوندنیزنمی توانندذرات کوچکتریا گازهای موجوددر دودسیگار را حذف کنند. مکانهای جداسازی شده، با کانالهای خروجی مجزا و حتی اتاقهایی که فشارمنفی دارندنیزنمی توانند مانع نفوذدود سیگاریهابه مناطق همجوار شوند.خلاصه اینکه، تنها راه موثر برای حفاظت افرادغیرسیگاری از دودسیگاریها ایجادیک محیط عاری ازسیگارمی باشد.

ترک کردن سیگار

تحقیقات نشان می دهندکه هرکسی که بخواهد می تواندسیگارراترک کند.اگرچه روشهای مصوبی برای کمک به ترک سیگار وجوددارد، اما مهم این است که شما خود را مجاب به انجام این کارکنید.

همچنین می توانید با یافتن انگیزه ها ، یا دلایل خاصی برای ترک، به خودتان کمک کنید. برای مثال خانمها لازم است که برای پرهیزاز اثرات منفی زیادی که سیگاربرروی باروری مثل نازائی ، زایمان های زودرس ویا تاثیراتی که برروی جنین ممکن است داشته باشدمانند: مرگ جنین،کاهش وزن جنین ویا سندرم مرگ ناگهانی جنین دارد،آن راترک کنند.والدین بهتر است که برای محافظت فرزندان خود(کودکان ونوجوانان) ازبیماریهای حاصل ازدودآنها سیگاررا ترک کرده واحتمال اینکه آنها مجددا" سیگارراشروع کنندرا کاهش دهند.افرادی که دچارحمله قلبی یا سرطان داشته اندلازم است که برای کاهش خطر حملات بعدی این بیماریها سیگارراجدا" ترک کنند.

به عنوان یک فردنخاعی ، شما درمعرض عوارض ثانویه بعدازضایعه نخاعی قراردارید. مصرف سیگار می تواندخطربروز عوارض مرتبط با ضایعه نخاعی شما را افزایش دهد.اگر دچار عارضه ای با شید، بهبودی آن بامصرف سیگار بیشترطول خواهدکشید.اگرهم به خاطرعارضه ای نیازبه استراحت داشته باشید، با مصرف سیگارممکن است کارشما به بیمارستان کشیده شود.بنابراین لازم است که برای جلوگیری از افزایش خطرعوارض خود و کوتاه شدن زمان بهبودی آنها و پرهیزازبستری شدن دربیمارستان سیگاررا ترک کنید.

اثرات ترک سیگار

اداره کل پیشگیری ازبیماریهای مزمن وارتقاء سلامتی ایالات متحده ( CDC)،ازتحقیقات خود نتایج شفافی را درمورد اثرات ترک سیگارارائه داده است .بدن شما طی 20 دقیقه بعداز مصرف آخرین سیگارشروع به یکسری تغییرات می کند که برای سالها ادامه پیدا می کند.وقتی شما ازسیگارکشیدن دست می کشید، مواردزیراتفاق می افتد:
- بعداز20 دقیقه میزان ضربان قلب شما طبیعی می شود.
- بعداز 12 ساعت مقدارمونوکسیدکربن درخون شما به حدطبیعی می رسد.
- بعداز 2 تا 3 ماه خطربروزحمله قلبی کاهش یافته و بهبودی ریه هابه تدریج آغازمی شود.
- بعداز 1 تا 9 ماه سرفه کردن شما کاهش یافته و نفسهای شما کوتاه می گردند.
- بعداز 1 سال افزایش خطربیماری کرونرقلب به نصف می رسد.
- بعداز 5 سال خطرسکته کاهش یافته و 5 تا 15 سال بعدبه حدافرادغیرسیگاری می رسد.
- بعداز 10 سال احتمال مرگ حاصل از سرطان ریه به حدود نصف غیرسیگاری می رسد.
- بعداز 10 سال احتمال خطرسرطانهای دهان، گلو، مری،مثانه، کلیه ،ولوزالمعده مانند افرادغیرسیگاری می شود.
- بعداز 15 سال خطر بیماریهای کرونرقلب به حدافرادغیرسیگاری می رسد.

نتیجه گیری

دهها تن ازمحققین اثبات کرده اندکه سیگارکشیدن تقریبا" برای تمامی اندامهای بدن زیان آوراست.درحقیقت، مضرات سیگارخیلی بیشترازآن چیزی می باشد که دراین مقاله بحث شده است.نتیجه این که سیگاریها معمولا" سلامتی کمتری نسبت به غیرسیگاریها دارند.

بطورکلی افرادمبتلا به آسیب نخاعی درمقایسه با افرادغیرنخاعی درمعرض خطربیشتری هستند. به همین ترتیب،افرادنخاعی سیگاری بیشتراز افرادنخاعی که سیگارنمی کشند ،درمعرض خطربیماریها وعوارض قراردارند.

تنها راه برای کسب بهداشت مناسب، ایجادیک محیط عاری ازدوداست . سلامتی شما تقریبا" بلافاصله بعداز ترک سیگارروندروبه بهبودی راطی می کندو به موازات اقامت شما دریک محیط مناسب برای سالها این روندادامه می یابد.

همچنین معاینات سالیانه ومنظم نیزخیلی مهم هستند.این معاینات برای تشخیص به موقع بیماریها وعوارض ودرمان آنها ضرورت دارند. هرچه عوارض وبیماریها زودترشناسائی شوند، درمان موثرتر واقع خواهدشد.

نکته:

لطفا" جهت ترک سیگاربا پزشک یا سایرمتخصصان درمانی وبهداشتی خود مشورت کنید

پنج دستور کلیدی برای ترک سیگار

استفاده ازروشهای تائیدشده می تواندشانس موفقیت شما رادو برابرکند.مطالعات انجام شده نشان می دهندکه پنج مرحله ای که درزیرذکرمی شوند، برای ترک سیگار وموفقیت درآن به شما کمک خواهند کرد.اگر شماتمام این نکات رابا همدیگر مورداستفاده قراردهید، بیشترین شانس رابرای ترک سیگارخواهیدداشت.

1- مقدمات کار را آماده کنید:

o زمان ترک را برنامه ریزی کنید.
o محیط خودراتغییردهید. "تمام" سیگارها وزیرسیگاری ها راازمنزل، خودرو، ومحل کارخودخارج کنید.اجازه ندهیدکه سیگاریها دراطراف شما قراربگیرند.
o تلاشهائی قبلی که برای ترک کرده اید، مرورنمائید.درموردکارهائی که کرده اید و نکرده ایدفکرکنید.
o برای مقابله با نشانه های هوس و مبارزه باآن ،درزمانهائی که معمولا سیگارمی کشید،طرحی ارائه کنید.
o همینکه ترک را شروع کردید،دیگر سیگارنکشید.- حتی به اندازه یک پک.

2- حامی و مشوق داشته باشید:

مطالعات نشان داده اندکه هرچه به شما بیشترکمک شود، شانس شما برای ترک بهتر خواهدبود.بنابراین می توانید به روشهای زیرحامیانی برای خود داشته باشید:
o درموردترک خود با خانواده،دوستان وهمکارانی که مایلید صحبت کرده وازآنها بخواهیدکه ازشما پشتیبانی کنند.تنها ازآنان نخواهیدکه درکنارشما سیگار نکشند، بلکه ازآنان درخواست کنیدکه به جائی بروند که شما نتوانیدآنان راببینید.
o با مراقبین بهداشتی خود یعنی پزشکان، دندانپزشک، پرستار، داروساز یا مربیان یا مشاوران ترک سیگاردرمورداقدام خودصحبت کنید.
o مشاوره های فردی، گروهی ویا تلفنی بگیرید.مشاوره می تواندشانس موفقیت شما رادوبرابرکند.
o معمولا بیمارستانهای محلی یا مراکز بهداشت برنامه های رایگانی را دراین خصوص دارندکه می توانندمورداستفاده شما قرارگیرند.بنابراین می توانیددراین موردبا بخشهای مربوطه که درمنطقه شماقراردارند، تماس بگیرید.

3- مهارتها و رفتارهای جدیدرا یادبگیرید:

o سعی کنید حواس خودتان را ازاصراربه سیگار منحرف نماييد . برای این کاربا یک نفر قدم بزنید،یا خودتان را به کاری مشغول کنید.
o وقتی ترک کردن رابرای باراول شروع می کنید، برنامه روزمره خودتان راعوض کنيد . مثلا" یک تغییردرکارخودبه وجودبیاورید.به جای قهوه ،چای بنوشید. صبحانه رادر جای دیگری میل کنید.
o برای کاهش استرس خودتان کاری راانجام دهید.مثلا" یک حمام گرم بگیرید، ورزش کنید ویا کتاب بخوانید.
o کارهای لذت بخشی رادربرنامه روزمره خودتان برنامه ریزی کنید.
o مقدارزیادی آب ومایعات دیگربنوشید.

4-درصورت لزوم واستفاده ازدارو های تجویزشده ،آنهارابطورمناسب استفاده کنید.

داروهامی توانندبه شما کمک کنندتامصرف سیگاررامتوقف کرده یا اصراربه کشیدن آن را به حداقل ممکن برسانید.
- اداره کل دارو وغذای ایالات متحده( ADA) هفت دارورا برای کمک به ترک سیگار مورد تائیدقرارداده است که اراین قرارند:
1- تارتارات وارنی کلین- (طبق دستورپزشک)
2- بوپروپیون اس.آر- (طبق دستورپزشک)
3- آدامس نیکوتین- (طبق دستورپزشک)
4- نیکوتین اسنشاقی - (طبق دستورپزشک)
5- اسپری بینی نیکوتین- (طبق دستورپزشک)
6- پچ نیکوتین- (طبق دستورپزشک و قابل تهیه بدون نسخه پزشک)
7- Iozenge نیکوتین- (قابل تهیه بدون نسخه پزشک)

- ازمراقبین بهداشتی خودبخواهیدکه درمورد داروهای توصیه های لازم رابه شما ارائه دهند و به دقت اطلاعات روی بسته بندی آنها را مطالعه کنید.
- تمامی این داروها این خاصیت رادارندکه می توانندشانس موفقیت شما را درترک سیگار و ترک مناسب آن دوبرابرکنند .
- اگر حامله هستید یا می خواهید باردارشوید(درموردخانمها) ،یا پرستاربوده یا کمتراز18 سال دارید،یا اگردرروزکمتراز10 سیگارمی کشید، یا یک مشکل پزشکی خاص دارید،قبل ازمصرف" هرداروئی " حتما" پزشک خودمشورت نمائید.

5- درمورد مصرف مجدد سیگاریا قرارگرفتن درشرایط سخت آمادگی داشته باشید:

اکثراوقات، مصرف مجددسیگار،طی سه ماهه اول بعدازترک اتفاق می افتد.اگرمجددا" سیگارکسیدن راشروع کردید، دلسردنشوید.به خاطرداشته باشیدکه بیشترمردم برای ترک واقعی آن چندین بارتلاش می کنند.مواردزیر موقعیتهائی هستندکه ممکن است با آن مواجه شوید:

- قرارگرفتن درکنارسیگاریها می تواندعامل محرکی برای شروع مجددمصرف سیگار باشد.
- بسیاری ازسیگاریها درموقع ترک باکمی کاهش وزن مواجه می شوند که معمولا" کمتراز 10 پوند( حدودا"معادل 4.5 کیلوگرم)است.

-یک رژیم غذائی مناسب انتخاب کرده و فعال باشید.مراقب باشیدکه افزایش وزن شماراازهدف اصلی یعنی ترک سیگار دورنکند.برخی ازداروهای ترک سیگار ممکن است افزایش مجددوزن شما را به تعویق بیاندازند.
- برای مقابله بابدخلقی وافسردگی روشهای زیادی وجوددارندکه خیلی بیشتراز سیگارکشیدن موثرند.بعضی ازداروهای ترک سیگار افسردگی را نیزکاهش می دهند.

توجه: اگربرای ترک سیگاربا مشکلاتی مواجه هستید، با پزشک یا سایرمتخصصان امور بهداشتی خود صحبت کنید.

****


مقاله: " سیگار برای افرادنخاعی ممنوع ! " – مترجم: مهندس عباس كاشي (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -مرداد ماه 1388 - برگرفته از: نشریه Pushin' On سایت: http://www.spinalcord.uab.edu

 

 

چندى پيش محققين پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهى با استفاده از مشتقات عصبى حاصل از سلول هاى بنيادى جنين انسانى موفق به درمان كامل ضايعات نخاعى در چهار موش صحرايى از شش موش مورد آزمايش پس از بيست و هشت روز شدند. به همين مناسبت نشست مطبوعاتى در تاريخ ۱۱/۸/۸۴ در پژوهشكده رويان با حضور چند تن از متصديان اين پروژه برگزار شد. گزارش زير تشريح علمى اين تحقيق است كه از نظرتان مى گذرد.

سلول هاى بنيادى سلول هاى پايه اى هستند كه قابليت تمايز به انواع سلول هاى بدنى نظير قلب، عضله، عصب و... را دارند. اين سلول ها به لحاظ منشاء به سه دسته تقسيم مى شوند: ۱ _ سلول هاى بنيادى جنينى. ۲ _ سلول هاى بنيادى بندناف. ۳ _ سلول هاى بنيادى بزرگسالى. اين سلول ها روز هفتم پس از لقاح هنگامى كه جنين در مرحله بلاستوسيت قرار دارد تهيه مى شوند. در واقع اين سلول ها به صورت يك رده سلول بنيادى تهيه مى شوند كه هر رده سلولى شامل سلول هايى است كه از يك والد مشترك تهيه شده اند و از لحاظ كاريو تايپ و خصوصيات ژنتيك كاملاً شبيه هم هستند كه براى تغذيه آنها از سلول هايى به نام تغذيه كننده كه فيبروبلاست هاى موشى هستند استفاده مى شود. امروزه علم طب سعى دارد در راستاى كارهاى درمانى از اين خاصيت تمايزى سلول هاى بنيادى براى پيوند در اعضاى مختلف استفاده كند. تاكنون استفاده از اين سلول ها در سكته هاى قلبى پاسخ هاى مثبتى داده است و در برخى بيماران سكته اى كه مقدار زيادى از بافت قلبى آنها از بين رفته و اميد به زندگى نداشتند، درمان به وسيله اين سلول ها زندگى دوباره اى به آنها بخشيده است. بنابر اظهارات دكتر حسين بهاروند عضو هيات علمى پژوهشكده رويان آنها از خاصيت تمايزى سلول هاى بنيادى جنينى براى تبديل به سلول هاى عصبى استفاده كرده و در درمان ضايعات نخاعى موش صحرايى به كار بردند. آنها با استفاده از پنجمين رده سلولى ساخته شده در رويان به نام H5 كار را آغاز كردند و در شروع اين تحقيق سلول هاى بنيادى را از سلول هاى تغذيه كننده جدا كردند و با توجه به اين كه در جنين انسانى لوله عصبى از اكتودرم عصبى تشكيل مى شود اين محققان با الگوبردارى از تكوين تكامل طبيعى جنين انسانى در شرايط آزمايشگاه، سلول هاى بنيادى را به سمت اكتودرم عصبى و سپس صفحه عصبى و نهايتاً لوله عصبى تمايز دادند. از طرفى در شش موش صحرايى طى جراحى از طريق مهره دهم كمرى به فلج نخاعى حيوان اقدام كردند، در واقع نيمى از نخاع در سمت چپ يا راست بدن را برداشته و در ادامه براى جلوگيرى از بازسازى محل، بقاياى نخاع را از دو طرف له كردند. سپس براى پيشگيرى از پس زدگى پيوند به دليل تفاوت هاى ژنتيكى بدن موش با سلول هاى بنيادى جنين انسانى از مواد تضعيف كننده سيستم ايمنى در بدن موش ها استفاده شد. در ادامه كار به گفته نرگس زارع ايمنولوژيست و مسئول اجرايى اين طرح سلول هاى بنيادى پس از نشان دار شدن، توسط داربست سلولى در روز ششم پس از جراحى نخاع در ناحيه قطع شده قرار داده شدند و از طريق تستى به نام BBB برگشت حركت در عضو فلج حيوان به طور مداوم چك شد. طبق اين تست كه از شماره صفر تا بيست و يك نمره بندى مى شود در روز پنجم پس از پيوند نمره يك به حيوان تعلق گرفت چرا كه در اين روز حركات خفيفى در حد انقباض هاى جزيى در عضو فلج مشاهده شد. از آن روز تدريجاً حيوان به سمت بهبودى حركت كرده و روز بيست و هشتم پس از پيوند كاملاً درمان شده و نمره بيست و يك BBB را دريافت كرد.
•••
اما در پاسخ به اين سئوال كه چرا روز ششم مراحل پيوند انجام مى گيرد زارع چنين مى گويد: «ما به دو دليل در روز ششم اقدام به پيوند مى كنيم اولاً پس از قطع نخاع فرايندى به نام گليوزيس رخ مى دهد كه طى آن سلول هاى خاصى (سلول هاى گليال) تكثير پيدا كرده و با مكانيسمى شبيه بافت هاى فيبروزه از بازسازى محل و فعاليت سلول هاى پيوندى جلوگيرى به عمل مى آورند. اين فرايند از روز اول قطع نخاع شروع و تا روز هفتم تكميل مى شود به نحوى كه پس از روز هفتم هيچ گونه اقدام پيوندى موفقيت آميز نخواهد بود. از طرفى براى مطمئن شدن از فلج نخاعى حيوان تا پنج روز صبر مى كنيم و در اين مدت با استفاده از تست هايى (Plantar test) با تابش اشعه مادون قرمز از فلج بودن حيوان اطمينان حاصل مى كنيم بدين ترتيب كه در حيوان بيمار در سمت مبتلا هيچ گونه عكس العملى نسبت به گرماى اين اشعه نمى بينيم. پس با توجه به اين دو دليل ما در روز ششم عمل پيوند سلول هاى بنيادى را انجام مى دهيم.» پروژه مذكور در سطح جهانى نسبت به ديگر پروژه هاى ارائه اى در اين زمينه مزيت هايى در برداشته است. نظير: در اين پروژه به جاى سلول هاى بنيادى از لوله عصبى جهت پيوند استفاده شده است. علاوه بر آن روز پنجم پس از پيوند اولين نشانه هاى پذيرش پيوند مشخص مى شود در حالى كه در پروژه هاى ديگر حداقل زمان بروز پاسخ پيوند روز هفتم، هشتم و... بود و هيچ كدام تاكنون روز پنج اعلام نكرده اند. همچنين در اين پروژه از داربست سلولى (scafold) استفاده مى شود كه باعث مى شود سلول هاى پيوندى در محل باقى مانده و داخل مايع مغزى نخاعى مهاجرت نكنند. و اما در رابطه با اين تحقيق موفق هنوز نكات مبهمى وجود دارد. زارع مى گويد: «ما جهت رديابى سلول هاى عصبى داخل بافت آنها را نشان دار كرديم سپس موش ها را در يك هفتگى، دو هفتگى، چهار هفتگى و پس از هشت هفتگى كشتيم با توجه به اين كه مهاجرت سلول هاى عصبى داخل بافت عصبى از اركان اصلى پيوند است. از اين طريق توانستيم اطلاعاتى در رابطه با نحوه مهاجرت و پيوند سلول هاى بنيادى به دست آوريم اما هنوز اطلاعات مان كافى نيست.»

****

منبع : مقاله " سلول هاى بنيادى در درمان ضايعات نخاعى " -: نشست مطبوعاتي با متصديان پروژه - مورخ 11/8/84 - برگزار شده در پژوهشكده رويان

يا مطمئن هستيد شريک جنسی شما (همسر ) عاری از هر گونه بيماری مقاربتی است؟

- آيا با نگاه کردن به ديگران می توانيد تشخيص دهيد که چه کسی سالم و چه فردی مبتلا به بيماری مقاربتی است؟

- آيا فکر می کنيد صرفا" با داشتن اطلاعات و آگاهی های لازم در زمينه ويروس اچ- آی- وی ( HIV ) شما به بيماری ايدز مبتلا نخواهيد شد؟

- آيا شما با اطمينان می توانيد بگوييد که هيچ گونه بيماری مقاربتی نداريد خطر ابتلا به بيماری مقاربتی به همان نسبت که در عموم افراد مطرح است می تواند به صورت وسيع تر در افراد ضايعات نخاعی هم شايع باشد.

نکات و توصيه های زير می تواند در تامين سلامت جنسی مفيد و موثر واقع گردد :

در صورتی که حدس می زنيد خود و يا همسرتان مبتلا به عفونت های ادراری هستيد بايد سريعا" به پزشک معالج و يا مراکز درمانی متخصص مراجعه کرده تا اقدامات درمانی انجام گردد.

- خطر ابتلا به عفونت های آميزشی با رعايت رفتارهای مناسب جنسی قابل کنترل و کاهش می باشد.

- با توجه به عوامل گوناگون فرهنگی ترس از بدنامی ممکن است افراد مبتلا را وادار به پنهان کردن بيماری خود کرده و اين خود عاملی جهت انتشار و گسترش بيماری است( اغلب افراد مبتلا به بيماری های مقاربتی ترجيح می دهند به جای مراجعه به مراکز درمانی و افراد متخصص، با استفاده از روش های درمان سنتی اقدام نمايند ) . درمان موثر زمانی امکان پذير است که بيمار مراحل درمان و استفاده از داروها را دقيقا" بر اساس تجويز پزشک معالج مصرف نمايد.

ارائه برنامه های آموزشی در خصوص رفتارهای مناسب جنسی در جامعه، ترغيب بيماران جهت اقدامات درمانی، رعايت اصول اخلاقی و بهداشتی در روابط جنسی، وفاداری به همسر و رعایت دیگر اصول اخلاقی از عوامل بسيار مهم در کنترل و کاهش بيماری های جنسی و گسترش آن در جامعه می باشد.

تاريخچه بيماری های جنسی :

بيماری های جنسی از گذشته های بسيار دور در بين مردم وجود داشته است و در هر دوره ای يک نوع از اين بيماری چهره وحشت آور خود را نشان داده بطور مثال در قرن نوزدهم بيماری سفليس ، در نيمه اول قرن بيستم بيماری سوزاک و از نيمه دوم قرن بيستم تاکنون بيماری ايدز از نمونه های بروز بيماری آميزشی در جامعه بوده است.

بيماری آميزشی چگونه ايجاد می گردد؟

STD به بيماری هايی اطلاق می گردد که از طريق مقاربت جنسی ( ارتباط فيزيکی ) منتقل می شود. اين بيمارهای توسط ويروس، باکتری و يا پارازيت و ... ايجاد خواهد شد: بيماری های آميزشی همچنين با نام عفونت هايی که از طريق مقاربت جنسی منتقل می گردند. ( STI )و يا با نام قديمی آن يعنی بيماری مقاربتی ( VD ) نيز شناخته می شوند.

توجه :

تا کنون حداقل 25 نوع بيماری شناسايی شده است که از طريق مقاربت جنسی منتقل می شوند.

بعضی از بيماری های آميزشی می تواند از طريق مادر آلوده و از طريق خون به نوزاد منتقل گردد.

اهميت کنترل بيماری های مقاربتی :

کنترل بيماری های مقاربتی به سه دليل از اهميت خاصی برخوردار است:

دامنه و گسترش وسيع اين بيماری ها

ايجاد عوارض جدی

امکان ارتباط بين بيماری های منتقل شده از طريق مقاربت و آلوده بودن به ويروس ايدز

علائم مبتلا به بيماری آميزشی :

ممکن است يکی از نشانه ها و علائم زير وجود داشته باشد ولی نکته مهم آن است که امکان دارد بيماری بدون وجود علائم ايجاد گردد.

علائم عمومی ( در مردان و زنان )

زخم، برآمدگی و تاول در اطراف آلت تناسلی، مقعد يا دهان

سوزش و يا درد هنگام ادرار کردن

خارش در نزديکی آلت تناسلی

تورم و يا قرمز شدن گلو

وجود تب و لرز ( شبيه بيماری آنفلوآنزا )

تورم در ناحيه کشاله ران

علائم اختصاصی :

الف ) در زنان :

وجود ترشحات غير عادی و يا وجود بوی بد در ناحيه واژن، درد ناحيه لگن (بين خط کمربند و ناحيه تناسلی )

لرزش يا خارش در ناحيه واژن

خون ريزی نامنظم در فواصل قاعدگی

وجود درد داخل واژن در زنان هنگام انجام مقاربت

ب ) در مردان:

چکه کردن و يا ترشح از آلت

در صورت مشاهده هر کدام از اين علائم ضرورت دارد ضمن مراجعه به پزشک معالج و انجام مشاوره با او، اقدامات لازم در خصوص درمان بموقع و يا پيشگيری را انجام دهيد.

عوارض بيماری های در آميزشی

درد مزمن و کهنه در ناحيه شکم که فرد را دچار عذاب جسمی و روحی می نمايد.

نازايی و ناباروری در زنان و تنگ شدن مجرای پيشابراه در مردان

سقط جنين بدون دليل

حاملگی خارج رحمی

سرطان دستگاه تناسلی به ويژه گردن رحم

مرده زايی، نابهنجاری های مادرزادی در نوزاد

وجود عفونت چشمی کور کننده و ايجاد سينه پهلو در نوزاد متولد شده از مادر آلوده

خونريزی های شدید

تاکنون حداقل 25 نوع بيماری شناسايی شده است که از طريق مقاربت جنسی منتقل می شوند . بعضی از بيماری های آميزشی می تواند از طريق مادر آلوده و از طريق خون به نوزاد منتقل می گردد.

انواع بيماری های مقاربتی :

بعضی از بيماری های مقاربتی زير که به اختصار به آنها اشاره می گردد.

کلاميد يا ( Chlamydia ) رايج ترين و قابل علاج ترين بيماری مقاربتی است که شيوع آن بين افراد با سنين 15 تا 19 ساله ميباشد. عامل بيماری زای اين بيماری با نام ( Chlomydia Trachomatis ) بوده و در هر دو جنس ( زن و مرد ) تاثير گذار است. يکی از عوامل ايجاد کننده التهاب های غير سوزاکی مجرای خروجی ادرار با نام UN محسوب می گردد.

علائم: بعد از 3 تا 28 روز پس از مقاربت خود را نشان می دهد . اغلب زنان و بعضی از مردان علائم خاصی ندارند.

علائم زنان : ترشحات واژن، سوزش و درد هنگام دفع ادرار ، درد در ناحيه شکم که در بعضی مواقع با تب و تهوع همراه است، وجود قاعدگی نامنظم، وجود درد در هنگام مقاربت، وجود درد، تورم و تحريک در ناحيه چشم ها ( اگر چشم آلوده باشد )

علائم در مردان : ترشحات از آلت تناسلی ، سوزش و درد در هنگام دفع ادرار، تورم و درد در ناحيه بيضه ها ( که ممکن است منجر به عقيم شدن گردد ) .

در صورت عدم درمان به موقع عوارضی را بجا خواهد گذاشت که از مهم ترين عوارض آن التهاب در ناحيه لگن است و يکی از عمده ترين علل عقيم شدن در زنان در سنين باروری می باشد ( زنان باردار در هنگام زايمان ممکن است اين بيماری را به نوزاد خود نيز منقل نماييد ) .

سوزاک ( gohorrhea )

اين بيماری از طريق دهان، مهبل، مقعد و همچنين از طريق مادر آلوده به نوزاد در هنگام تولد منتقل می گردد. سوزاک معمولا" علائم ملايمی دارد.

ولی در بعضی از زنان بدون علائم ايجاد می شود. بيماری سوزاک ممکن است ابتدا به اشتباه ، عفونت مثانه و ساير عفونت ها تلقی گردد.

علائم :

الف ) در مردان :

ترشحات زرد رنگ و غليظ از آلت تناسلی، احساس سوزش به هنگام دفع ادرار، تحريک شدن مقعد و يا خروج ترشحات از آن ، التهاب بيضه و پروستات

ب ) در زنان :

ترشحات زرد و سفيد ضخيم از واژن، درد و سوزش در هنگام دفع ادرار، وجود قاعدگی نامنظم همراه با خونريزی غير عادی، گرفتگی " کرامپ" در ناحيه زير شکم، سوزاک يک عفونت باکتريايی است که منجر به ايجاد عفونت سرويکس رحم، پيشابراه، رکتوم، مقعد و گلو می شود.

عفونت های هرپس سمپلکس ( Hsv )

الف ) هرپس نوع اول : ويروس تب خال انسانی نام دارد که از طريق لمس کردن، بوسيدن، تماس دهان با آلت تناسلی و يا به عکس به ديگران منتقل می گردد. علائم اين بيماری بصورت زخم ها و جوش هايی در روی لب، داخل حفره دهان، گلو و در موارد نادر به روی آلت تناسلی ظاهر ميشود. درمان اين بيماری استفاده از آنتی ويروس ها است که تنها رشد ويروس ها را متوقف و يا کند کرده ولی درمان قطعی انجام نمی گيرد.

ب ) هرپس نوع دوم : در هرپس نوع دوم روش انتقال از طريق دهان، مهبل و يا مقعد و يا در حين آميزش از طريق آلت تناسلی به دهان و يا به عکس می باشد اصولا" بيماری 10 تا 30 روز و يا حتی بيشتر بعد از تماس جنسی خود را نشان می دهد.

علائمی شبيه سرماخوردگی :

تاول های کوچک و دردناک در ناحيه تناسلی و دهان ،خارش و برآمدگی قبل از به وجود آمدن تاول، گاهی مواقع هم اين بيماری بدون هر گونه علائمی ايجاد می گردد.

توجه :

اين بيماری درمان قطعی ندارد، بعضی از داروها بصورت موقت رشد بيماری را متوقف می کند. زنان مبتلا به هرپس ممکن است در هنگام زايمان ويروس اين بيماری را به نوزاد خود نيز منتقل کنند.

زگيل تناسلی ( Genital Wart/ HPV )

ويروس پاپيلومای انسانی ( Human Papilloma viris )يکی از شايع ترين بيماری های مقاربتی در جهان است. در تحقيقات انجام شده تخمين زده شده است که حدود 24 ميليون آمريکايی به اين نوع ويروس آلوده هستند و روز به روز هم به تعداد آنها افزوده می شود. در حال حاضر حدود 60 نوع HPV شناسايی شده است که بعضی از آنها منجر به زگيل پوستی ميگردد و حدود يک سوم از انواع آن از طريق مقاربت گسترش می يابد و در بافت ناحيه تناسلی زندگی می کند. عوارض کم خطر اين بيماری تنها ايجاد زگيل در اندام تناسلی و عوارض خطرآفرين آن منجر به سرطان رحم ( در ناحيه سرويکس ) و ساير سرطان ها خواهد شد.

شانکروئيد ( Chancroid )

شانکروئيد يک بيماری خاص مناطق گرمسيری است و عفونتی است که با عامل بيماری زايی بنامه هموفيلوس دوکری ( HemophilusDucreyi ) ايجاد می گردد. 20 تا 60 درصد زخم های دستگاه تناسلی در مناطق صحرای آفريقا و جنوب شرق آسيا بر اثر ابتلا به بيماری شانکروئيد ايجاد می شود. اين بيماری 4 تا 7 روز بعد از مقاربت به صورت زخمی باز و دردناک که معمولا" ظاهری کثيف و نکروزی و اطراف آن به صورت دقيق مشخص نيست خود را نشان می دهد . اندازه اين زخم بسيار متفاوت بوده و در اندام تناسلی به وجود می آيد که 50 درصد اين زخم ها همراه با تورم دردناک غده لنفی کشاله ران ديده می شود.

اين بيماری در زنان علائم کمتری دارد و محدود به بروز درد در هنگام اجابت مزاج و ادرار کردن و يا وجود درد در زمان مقاربت و يا خونريزی از مقعد و ترشحات واژن می باشد.

نکته قابل توجه اين است که شانکروئيد يکی از بيماری های مقاربتی است که شانس انتقال HIV را بيشتر می کند.

3- کلاميد يا ( Chlamydia )

رايج ترين و قابل علاج ترين بيماری مقاربتی است که شيوع آن بين افراد با سنين 15 تا 16 ساله می باشد . عامل بيماری زای اين بيماری با نام (Chlomydia rachomatis ) بوده و در هر دو جنس ( زن و مرد ) تاثيرگذار است. يکی از عوامل ايجاد کننده التهاب های غير سوزاکی مجرای خروجی ادرار با نام N.U محسوب می گردد.

علائم :

بعد از 3 تا 28 روز پس از مقاربت خود را نشان می دهد اغلب زنان و بعضی از مردان علائم خاصی ندارند.

علائم زنان :

ترشحات واژن

سوزش و درد هنگام دفع ادرار

درد در ناحيه شکم که در بعضی مواقع با تب و تهوع همراه است.

وجود قاعدگی نامنظم

وجود درد در هنگام مقاربت

وجود درد، تورم و تحريک در ناحيه چشم ها (اگر چشم آلوده باشد)

علائم در مردان :

ترشحات از آلت تناسلی

سوزش و درد در هنگام دفع ادرار

تورم و درد در ناحيه بيضه ها ( که ممکن است منجر به عقيم شدن گردد )

عوارض :

در صورت عدم درمان بموقع عوارضی را بجا خواهد گذاشت که از مهم ترين عوارض آن التهاب در ناحيه لگن است و يکی از عمده ترين علل عقيم شدن در زنان در سنين باروری می باشد ( زنان باردار در هنگام زايمان ممکن است اين بيماری را به نوزاد خود نيز منتقل نماييد ) .

ساير بيماری های آميزشی :

تريکو مونيازيس ( Tricho Moniasis )

واژنيت باکتريال ( Bacterial Vaginosis )

گال يا جرب ( Scabies )

شپش شرمگاهی ( Pubic lice )

شپش شرمگاهی معمولا" باعث خارش و واکنش های حساسيتی می گردد. توسط تماس بدنی در هنگام مقاربت انتقال پيدا می کند معمولا" در ناحيه عانه خارش شديد وجود دارد که شبها افزايش می يابد.

درمان بيماری های آميزشی :

اغلب بيماری های آميزشی قابل درمان است. در هنگام مراجعه به پزشک معالج ضرورت دارد شريک جنسی (همسر) نيز همزمان مورد بررسی پزشکی قرار گيرد تا در صورت نياز درمان انجام شود. در صورت عدم درمان صحيح امکان دارد آلودگی مجددا" به شما سرايت کند. لذا تاکيد مي گردد دوره درمان را بر اساس نظر پزشک کامل کنيد و سعی کنيد از تماس جنسی پرهيز کرده و يا از کاندوم استفاده نماييد. پزشک را محرم اسرار خود بدانيد و مشکلات و مسائل مربوطه را بصورت شفاف با او در ميان بگذاريد و از توصيه های او استفاده کنيد. از مراجعه به افراد غيرمسئول که صلاحيت درمان ندارند و يا از مصرف داروهای ناشناخته جدا" خودداری کنيد.

***

منبع : مقاله "سلامت و بهداشت جنسی در افراد ضايعات نخاعی"- تهیه کننده : دکتر سید علی محمد یکتا مرام - دفترامورتوانبخشی معلولین جسمی حرکتی و حسی -سازمان بهزیستی کشور

 

هر ساله تقريبا" 11000 آمريکائی به آسيب نخاعی مبتلا می شوند و اکثريت آنان را مردان بين 16 تا 30 سال تشکيل می دهند. متداولترین علت آسيب نخاعی تصادفات وسائط نقليه موتوری می باشد. در ضايعات نخاعی ،سلولهای طناب نخاعی دچار آسيب می گردند و يا حتی ممکن است در اثر قطع سيستم عصبی، پيامهائی که به بالا و پائين نخاع انتقال می يابند، مختل شوند. وقتی نخاع آسيب می بیند، معمولا" طناب نخاعی متورم گشته و تقريبا" هر سيستمی از بدن دچار تغييرات می گردند. بندرت پيش می آيد که بدن کارکرد قبل از آسيب را مجددا" بدست آورد. از آنجا که برای آسيب نخاعی هيج " درمانی " وجود ندارد، ولی با پيشرفتهايی که در زمينه درمان ايجاد شده، از جمله روشهای جراحی و فنون جديد درمانی و داروهای آزمایشگاهی می توان از افت عملکرد دستگاههای بدن جلوگيری بعمل آورد.
در سالهای اخير يکی از موضوعاتی که توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است، مسائل جنسی بعد از آسيب نخاعی می باشد. دکترفیدلر( Irma Fiedler) استاد رشته فيزيک پزشکی و توانبخشی در دانشکده پزشکی ويسکونزين ( Wisconsin ) يکی از کسانی بود که طی 5 سال اخير مطالعات و تحقيقاتی را در زمينه تعدادی از موضوعات جنسی بعد از آسيب نخاعی و تعيين زمان اقدامات مربوط به بهداشت وسلامت جنسی انجام داده است.
طی یک مطالعه محلی که در آگوست سال 2002 انجام شد ، مقاله ای بنام " سلامت جنسی بعد از آسيب طناب نخاعی " ارائه گردید که در آرشيو مراکز علوم فيزيک پزشکی و توانبخشی موجود است.مولفان این مطالعه عبارتند بودند از: دکتر توماس فيشر، دکتر پراکاش دبيلو رود، دکتر مارگارت جی بای فيلد، دکتر تراسيدتی براون، مهندس مته اوجی مايات و دکتر فيدلر از دانشکده پزشکی .
آنچه اهميت دارد اين است که بخاطر داشته باشيد: مسايل جنسی بعد از آسيب نخاعی فقط به این شکل نیست که، بيمار از نظر جسمی قادر به انجام عمل جنسی می باشد يا خير. بلکه مطمئا" ميزان قوای حرکتی و نحوه عمل بيمار می تواند تاثير زيادی بر روی رابطه جنسی او با همسرش داشته باشد، ولی مسائل زياد ديگری نيز وجود دارند که زوجين با آن مواجه می شوند.
سلامت جنسی نه فقط شامل توانائی جنسی است ،بلکه احساسات جسمانی و روحی -روانی زوجين را قبل، بعد و در حين عمل جنسی در برمی گيرد. ميزان علاقمندی و تمايل يک يا هر دو زوج به ارتباط جنسی بعد از بروز آسيب می تواند دچار تغيير شود. نحوه عملکرد روده و مثانه مي تواند بر روی زندگی زناشويی و باروری تاثير بگذارد. بعلاوه مجموعه ای از موضوعات مختلف احساسی مربوط به احساسات خود بيمار و مسائل مرتبط با اطلاعات وآگاهی جمعیت افراد ناتوان وجود دارند.


کاهش فعاليت جنسی بعد از ضايعه نخاعی :


اگرچه اکثر بيماران تحت مطالعه اينطور در نظر در گرفته شدند که "بطور کلی موضوعات جنسی آنان بعد از آسيب نخاعی يکسان نمی باشد"، اما مطالعات نشان داد که فعالیت جنسی بطور چشمگيری از دوره قبل از آسيب تا دوره بعد از آسيب و دوره توانبخشی بيماران تحت درمان کاهش می يابد.
متاسفانه، بيشتر افراد بعد از آسيب اوليه که نيازمند مشاوره های روانشناسی و اجتماعی هستند، مورد توجه قرار نمی گيرند. دکتر فيدلر می گويد: در زمان آسيب به بيماران گفته می شود که زندگی آنان دچار تغيير شده است. ولی خيلی از افراد نخاعی واقعا" به ياد نمی آورند که به آنها گفته شده باشد ، اين تغييرات آيا بدليل مسائل روانپزشکی است و يا بخاطر صدماتی است که به محل آسيبشان وارد شده است.
پژوهشگران می گويند: وقتی بيماری می خواهد از بيمارستان ترخيص شود بيمارستانهای اندکی، کارشناسان آشنا با مسائل اجتماعی روانی دارند که در مرحله حاد بعد از آسيب بتوانند بيماران را راهنمايی کنند. در حاليکه قوای جنسی در طول دوره توانبخشی بيمار کاهش می يابد، اما بعد از اتمام دوره توانبخشی و ترخيص از بيمارستان تا اندازه ای افزايش پيدا می کند .بعدازآن، اين موضوع باعث شد پژوهشگران به اين نتيجه برسند که" زمان بين پايان توانبخشی جسمی بيماران و حدود 6 ماه بعد از آن" زمان مهمی برای انجام اقدامات درمانی است.


اطلاعات درست ، زمان درست :


شايد مهمترين اطلاعاتی که طی تحقيقات مشخص شده ، "اهميت زمان انجام اقدامات درمانی" است. مطالعه ای که بر روی 40 نفر از مردان و زنان نخاعی انجام شده ،پاسخ آنان به سئوالاتی که طی 4 دوره زمانی بعدازآسيب تا 18 ماه بعد از ترخيص از مرکز توانبخشی مطرح شده را، تجزيه و تحليل کرده است. نتايج حاصله نشان داد که بيماران و زوج جنسی آنان بطور مشخصی نياز به "آگاهی، آموزش و مشاوره" دارند و زمان مطلوب برای اقدامات درمانی معمولا" در حدود 6 ماه بعد از ترخيص بيماران از دوره توانبخشی می باشد.
مولفان اين مطالعه می گويند که " بيماران نياز دارند که یکسری اطلاعات ضروری، در زمان مناسب و مقتضی به آنها داده شود. " همچنين دکتر فيدلر متذکر شده است که : برخی از افراد نمی توانند اين نوع اطلاعات را زودتر از 6 ماهی که ذکر شد، دريافت کنند ". بعد از گذشت 6 ماه از ترخيص آنان، بيماران تحت مطالعه تغييرات قابل ملاحظه ای در زمينه جنسی و تمايلات جنسی داشته اند، بطوری که آنها قادر به انجام اعمال جنسی شده و به فکر انتخاب همسر افتاده اند.


مراقبتها و هزینه های آن نيز مسائلی هستند :


حمايت زوج بيمار نخاعی در زندگی جنسی آنان از اهميت بالائی برخوردار است. مولفین نوشته اند که :" حمايت همسر بيمار نخاعی بسيار ضروری می باشد. " و اين موضوع لازم است در يک دوره زمانی طولانی انجام شود.
دکتر فيدلر آورده است که : " گروه تحقيقاتی دريافت که: حمايت همسر بيمار به مدت حداقل2 سال بعد از آسيب، موضوعی بسيار حساس برای بيمار است." او بر اهميت همکاری زوجين با يکديگر تاکيدویژه ای دارد. " اگر شما طی يک تصادف وسيله نقليه مبتلابه آسيب نخاعی شده ايد، ممکن است برایتان قابل قبول نباشدکه نه تنها شما بلکه همسرتان نيز جهت حمايت نياز به يک مشاوره دارد. متاسفانه، زندگی برای همسر بيمار نخاعی می تواند بامشکلات زیادی همراه باشد.ازاین رو معمولا" همسران به مروراز پا در می آيند و از مسئوليتهای مراقبت خسته می شوند. بطوری که مشکلات آنها به فشارهای جسمی و روحی تبديل می شود.بسياری از افراد نسبت به اين فشارها و صدمات بی اعتنا هستند و چنانچه همسر بيمار تحت يک سيستم حمايتی (که فرد نخاعی يا خود او راپشتیبانی می کند) قرارنداشته باشد، اين موضوع می تواند با فشار جسمی و روانی زيادی برای همسر بيمار همراه باشد.
در هر صورت اگر بيمار و همسرش با يکديگر به شکل يک گروه همکاری کنند، اين مسئله باعث می شود که کارها خيلی آسانتر انجام شود.
يکی از موضوعات مهمی که می تواند باعث بروز مشکلات در روابط بعد از ضايعه نخاعی شود ،تحميل "مسائل مالی" می باشد. انجمن فلجهای کريستوفر ريوو ،ميانگين هزينه های ضايعات نخاعی را در طول زندگي بصورت زير فهرست کرده است:
• هزينه های مربوط به بستری اوليه، تجهيزات مورد نياز و مناسب سازی منزل بطور متوسط 000/140 دلار
• هزينه های مربوط به آسيب و توانبخشی به تنهايی برای هر شخص ضايعه نخاعی تقريبا" 000/250 دلار
• هزينه های اضافی مربوط به دوره زندگی که بوسيله افراد نخاعی ايجاد می شود، حدود 000/400 دلار است که بسته به سطح آسيب می تواند تا بيش از 1/2 ميليون دلار افزايش يابد.
"حمايت" و "روح همکاری" نقش بزرگی را در روابط بيمار با همسرش بازی مي کند، همانطور که" جنبه های مالی" آسيب نخاعی در اين موضوع هميشه نقش به سزايی دارند.
اميد به آينده :
هنگامی که گروههای متخصصين توانبخشی و پزشکان به جنبه های مختلف مسائل جنسی بعد از ضايعه نخاعی می پردازند، بيماران تشويق می شوند تا بدانند پژوهشگران به آنان و همسر شان دائما" در مورد بهبود زندگی جنسی اميد خواهندداد. همچنين آموزش و مشاوره در ماهها وسالهای اوليه بعد از آسيب نخاعی به اندازه تصميم به کارگروهی متخصصين برای زوجين بسيار مفيد خواهد بود.

****


منبع:مقاله: " مسائل جنسی بعدازآسیب نخاعی "-مترجم:مهندس عباس كاشي (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید)- انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - خرداد 1387برگرفته از:
National Spinal Cord Injury Association; the National Institute of Neurological Disorders and Stroke and the Christopher Reeve Paralysis Foundation

-2003-2008Medical College of Wisconsin

 

اختلالات عملکرد جنسی (( ناتوانی جنسی ))

آمار و اطلاعات نشان می دهد که در حدود 152 ميليون به همراه زوج خود تحت تأثير ناتوانی جنسی قرار دارند. بر اساس اين تحقيقات مشخص گرديده است که 65 درصد افراد بالای 65 سال نيز از ناتوانی جنسی رنج می برند.

در بسياری از مردان مبتلا به ناتوانی جنسی و افراد ضايعه نخاعی گر چه توانايی بالقوه ای در داشتن نعوظ دارند ولی ممکن است اين نعوظ به قدر کافی سخت ( سفت ) نبوده و مدت زمان آن نيز برای فعاليت های جنسی کافی نباشد.

( عدم رسيدن به نعوظ و يا حفظ آن جهت برقراری يک ارتباط رضايت بخش را ناتوانی جنسی گويند ) .

عوامل ايجاد کننده ناتوانی جنسی :

بطور کلی حدود 85 درصد علل ايجاد کننده ناتوانی جنسی منشأ فيزيکی (جمسی ) ، 10 درصد منشأ سايکوژنيک و 5 درصد نيز از عوامل ناشناخته می باشند.

الف ) عوامل فيزيکی ( جسمی )

اين عوامل عبارتند از :

مشکلات و بيماريهای سيستم عروقی

بيماری قند ( ديابت )

عوارض داروئی

شرايط عصبی ( نوروژنيکال )

اختلالات هورمونی

مداخله جراحی

شرايط پزشکی

بيماری پی رونی

ب ) شرايط زندگی ( روش زيستن )

نوشيدن الکل، استعمال دخانيات ، بی تحرکی زندگی ، تغذيه نامناسب، افزايش وزن

ج ) علل روانی: مانند

استرس، اضطراب و تشويش، احساس گناه ،افسردگی

عوامل فيزيکی :

مشکلات و بيماريهای عروقی : سختی رگ ( تصلب شريان )

يکی از معمولی ترين بيماری عروقی می باشد که منجر به کاهش خون رسانی به اندام ها می شود و به همين ترتيب نيز زمانی که شريانهای مرتبط با آلت تناسلی و اندام های واقع در لگن تنگ و سفت شود خون رسانی به آن با اختلال مواجه می گردد.

بطور کلی وجود چربی های ذخيره شده در شريان ها منجر به ايجاد ناتوانی در نعوظ خواهد شد. در اين افراد جريان خون وضعيت مناسب داشته ولی چون قطر رگ ها کاهش يافته است. خون رسانی به آلت تناسلی از وضعيت مطلوبی برخوردار نيست و در نتيجه نعوظ با تأخير مواجه می گردد.

گزارش گرديده است که وجود ديابت، فشارخون، استعمال دخانيات (توتون) سه علت اصلی ايجاد ناتوانی جنسی می باشند.

ديابت : تخمين زده می شود که 60 درصد مردان از بيماری ديابت رنج می برند و پس از گذشت 10 سال به نوعی با ناتوانی جنسی روبرو می گردند. بنابراين وجود ناتوانی جنسی در افراد مبتلا به ديابت امری تعجب آور نيست بلکه سيری طبيعی است که در آينده در اين افراد مشاهده خواهد شد.

عوارض داروئی : مصرف بعضی از داروها می تواند منجر به ايجاد ناتوانی جنسی گردد. اين داروها عبارتند از :

داروهای کنترل کننده فشار خون، داروهای قلبی ، داروهای ضد افسردگی، داروهای مسکن، داروهای اعصاب و ....

اختلالات عصبی : اين اختلالات ممکن است به علت بروز صدمات به عصب باشد. اختلالاتی مانند قطع نخاع، پارکينسون ، M.S مسموميت با فلزات سنگين ، الکل و...

اختلالات هورمونی : اين اختلالات ممکن است به علت کاهش تستوسترون و افزايش پرولاکتين ايجاد گردد. کاهش هورمونی تستوسترون می تواند منجر به عدم ميل جنسی شود و به دنبال آن مشکلات نعوظ را افزايش دهد. مشکلات و بيماری های کبدی و کليوی نيز نقش مهمی در بروز اختلال هورمونی دارند که در نهايت منجر به کاهش ميل جنسی ميگردد.

مداخلات جراحی : صدماتی که در اثر مداخلات جراحی به اندام هايی مانند ستون فقرات، ناحيه لگنی، روده بزرگ، پروستات و رکتوم می توان در ايجاد ناتوانی جنسی نقش داشته باشند.

شرايط پزشکی : بعضی از شرايط پزشکی مانند فشار خون، ديابت، چربی بالا، بيماری قلبی و عروقی، چاقی، بيماری عروقی محيطی، اختلالات عصبی،

بي خوابی غير عادی و يا حتی نشستن بيش از حد ( قرار داشتن طولانی مدت روی يلچر بدون داشتن تحرک لازم ) می تواند منجر به اختلالات در روابط جنسی گردد.

پی رونی: شکل ظاهری آلت تناسلی بصورت غير عادی و طبيعی است و خود نقش اساسی در برقراری روابط جنسی مطلوب دارد.

2-شرايط زندگی ، مصرف الکل و استعمال مواد افيونی

منجر به ناتوانی جنسی شديد می گردد. استفاده از الکل نه تنها باعث بروز صدمه به اعصاب می شود بلکه موجب آتروفی ( کوچک شدن ) بيضه ها و کاهش سطح تستوسترون خواهد شد. بيشتر از 85 درصد افراد الکی مزمن دچار ناتوانی جنسی هستند.

مصرف موادی مانند ماری جوانا، هروئين، کوکائين و .... منجر به اختلال در روابط جنسی می شود که اين اختلال خود عاملی در صدمات عروقی و عصبی شده و می تواند بصورت موقت و يا دائم موجب عدم تحريک های جنسی گردد.

استعمال دخانيات : استفاده از سيگار موجب تنگ شدن عروق شده در نتيجه خون رسانی به اندام ها با مشکل مواجه می گردد و اين فرآيند در تضعيف اندام های تناسلی نيز نقش مهمی دارد. تحقيقات نشان داده است که نيکوتين موجود در سيگار ميل جنسی را کاهش داده و بدليل سست کردن عضلات تناسلی، از رسيدن فرد به اوج لذت جنسی ممانعت می نمايد.

اين بررسی ها همچنين بيان گر اين موضوع است که افراد سيگاری تا 50% بيشتر از افراد عادی در خطر مواجه شدن با ناتوانی جنسی قرار دارند.

تغذيه نامناسب، موجب بروز ضعف جسمی شده و در نتيجه نقش مهمی در فعاليت های جنسی خواهد داشت.

افزايش وزن : نقش مهمی در کاهش احساسات جنسی خواهد داشت و رسيدن خون به اندام های تناسلی را با مشکل مواجه می سازد.

عدم تحرک کافی : ورزش کردن منظم و برنامه ريزی شده، موجب تنظيم جريان خون و بهبود خون رسانی به اندام ها خواهد شد.

***

منبع : مقاله "اختلالات عملکرد جنسی در افراد ضايعات نخاعی"- تهیه کننده : دکتر سید علی محمد یکتا مرام - دفترامورتوانبخشی معلولین جسمی حرکتی و حسی -سازمان بهزیستی کشور

 

 

من می بینم که اکثر مردانی که به بخش ارولوژی مراجعه می کنند، کسانی هستندکه دارای مشکلات مربوط به اختلالات جنسی بوده یا درانجام نعوظ ناتوان هستند . البته این موضوع تنها مشکل مردان نخاعی نیست. بلکه تفاوت دراین است که درمردان مبتلا به آسیب نخاعی پیامهای ارسال شده ازمغزقادرنیستند به اعصاب کنترل کننده نعوظ منتقل شوند.
درابتدا،می خواهم دررابطه باآنچه که طی ده سال اخیر درموردداروهای تزریقی تولیدشده توسط شرکتهای دارويي روی داده اطلاعاتی را ارائه دهم .داروهای اخیر به وسیله دکترلوید (DR.Lloyd)جهت درمان اختلالات جنسی مردان نخاعی و غیرنخاعی مورداستفاده قرارگرفته اند .درنوامبرسال 1994،شرکت داروئی Eli Lilly توزیع داروی پاپاورین (Papaverine) تزریقی به آلت تناسلی رامتوقف نمود.این دارو تنها به عنوان داروی فشارخون موردتائیدFDA(اداره دارووغذای ایالات متحده) گرفته بود.


داروی دیگر،کاوارجکت Cavarject نام دارد که به وسیله Upjohn ساخته شده و همانند پاپاورین عمل می کند.امامشکلی که وجوددارداین است که هرموقع این نوع داروها موردتائیدFDA قرارمی گیرند،هزینه آنهاتاچندبرابرافزایش پیدامی کند.تاکنون یکسری عوارض جانبی نیزنزد کسانی که داروی کاوارجکت را استفاده کرده اند،مشاهده شده است.

گزارش گردیده که هنگام تزریق داروسوزش احساس می شود که این دردگاهی تابیش ازپنج ساعت بعدازتزریق هم ادامه پیدا می کند.با توجه به این که پاپاورین یک داروی ژنریک است ، درحال حاضر بعضی ازشرکت ها ،داروی مذکوررابه صورت ترکیبی می سازند.این موضوع باعث شده که میزان تولید آن محدودباشد.درامریکا فهرست جاهايي که شما می توا نید شکل ژنریک پاپاورین راتهیه کنید،وجوددارد. استفاده ازاین دارو ایمن گزارش شده است.


روش های دیگری نیزبرای درمان اختلالات نعوظ وجوددارند.شرکت Upjohnدرحال حاضربرروی تهیه یک پماد کارمی کندولی تااین لحظه مطالعات وآزمایشات نشان نمی دهندکه پمادمذکوربه اندازه نوع تزریقی آن موثرباشد.پمادهای دیگری نیز هستندکه درمرحله مطالعه وتحقیق قراردارند.درمجموع نتایج حاصله خوب بوده ولی مشکلی که وجودداردوباعث نگرانی شده این است که ما نمی دانیم این پمادها چه اثراتی برروی زنان می گذارند.مثلا"هنوز نمی دانیم که آیا ترشحات مهبل ، پماد راجذب می کنندیا خیر.

استفاده ازداروهای خوراکی نوع سوم روشهای درمانی هستندکه تحت مطالعه قراردارند.
تحقیقاتی نیز برروی تحریک مثانه به وسیله الکترودها و تاثیرآن برروی نعوظ وانزال درحال انجام است .
ازسوی دیگر یکسری اقدامات غیرپزشکی هم وجوددارند. ازجمله وسیله ی جدیدی ساخته شده که دارای یک پمپ مکش است و تنهابا یک دست کارمی کند.این وسیله ازطریق جامعه بهداشتی اروپا (Eurohealth) به خارج ازکالیفرنیا ارسال شده است. مامی توانیم آن را با قیمت کمتری بدون هیچ واسطه ای ازکلینیکKirklin برای شما سفارش دهیم.


گزینه دیگر کاشت جراحی است .این روش فقط برای افرادی مورداستفاده قرارمی گیرد که دو سال ازضایعه آنان گذشته باشد .همچنین کمترین شانس برای برگشت فعالیت ها وجودداشته باشد.دکتر لوید همیشه قبل ازجراحی مایل است بداندکه آیا روش های تزریقی و پمپ مکش موثرهستندیا خیر.


محصول جدیددیگری که هم اکنون دربازاروجودداردومی خواهم به آن اشاره کنم موادروغنی بنام Astroglide است. این محصول در بیشترداروخانه ها و Walmart وجوددارد ودرواقع جایگزین مناسبی برای K-Y jelly محسوب می شود.

پیام آخرمن به خانم ها این است که هرمردی ودرهرسنی ممکن است توانائی جنسی خودرااعم ازانزال یا نعوظ ازدست بدهد. اگر مردان مبتلا به ضایعه نخاعی چیزی رااحساس نکنند، من زمان زیادی لازم دارم تا دلایل نیازبه تزریق را درآنان را پیداکنم .من ابتدا باید بفهمم که آیا آنها دارای "حس مردانگی" هستندیا خیر. خانم ها همیشه بایدبدانندکه مردان ممکن است فعالیت جنسی خود را تنها برای لذت بردن انجام ندهند،بلکه آن را راهی برای ابرازمردانگی خود می دانند.بهترین کاری که می توانیم انجام بدهیم این است که اگراین موضوع برای آنان خیلی مهم است آنها رادرک کرده و به آنان احترام بگذاریم.
اگرشمادرموردتوانائی تزریق دارو سوالاتي داریدیا درمورد سایرمسائل جنسی نیازبه کمک دارید،می توانیدبا متخصصان ارولوژی بپرسيد.

****

منبع : مقاله: " Male Sexuality" – مقاله ارائه شده توسط MA,LPC Jane Brown در كنفرانس تحقيقاتي سال 1995 مترجم: مهندس عباس كاشي (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي -خرداد ماه 1388 - برگرفته از: سايت: http://www.spinalcord.uab.edu -

 

آناتومی دستگاه تناسلی مردان

دستگاه تناسلی در مردان شامل : بخش های زير است:

1- کيسه بيضه ( اسکرتوم ) : برآمدگی پوستی عضلانی است که بصورت کشيده و چروک شده بوده و بيضه ها در داخل آن قرار دارند. وظيفه اصلی آن ثابت نگهداشتن درجه حرارت مورد نياز اسپرم های توليد شده توسط بيضه ها است. ( معمولا" دو درجه کمتر از درجه حرارت بدن می باشد )

2- بيضه ( تستيس ) : بيضه ها در حالت طبيعی و معمولی صاف و بيضوی شکل بوده و تا حدودی سفت هستند. درون آن تعداد زيادی لوله های پرپيچ و خم مولد اسپرم وجود دارد که در زير الت و داخل کيسه بيضه قرار گرفته اند.

بيضه ها دو وظيفه اصلی را عهده دار هستند: سنتز و ترشح هورمون جنسی ( تستوسترون ) توليد اسپرم

3- مجرای منی ( اپيديدميس ) اين مجرا به شکل توده نواری شکل بوده و روی بخش پشتی بيضه کشيده شده است. اسپرم پس از ورود به مجرای منی در آن ذخيره می گردد و خاصيت باروری خود را حتی تا مدت های بسيار طولانی ( چند ماه ) حفظ می کند.

4- مجرای دفرنس ادامه مجرای اپيديدميس است که از انتهای اپيديدميس شروع شده و اسپرم را به مجرای انزالی هدايت می نمايد.

5- کيسه منی ( وزيکول های سمينال ) دو غده کوچک هستند که در پشت مثانه و در دو طرف پروستات قرار گرفته اند وظيفه کيسه منی توليد مايع مغذی ( قند، پروتئين ،.... ) جهت تغذيه اسپرم ها می باشد.

6- غده پروستات ( پروستات گلاند ) غده کوچکی است که تقريبا" شبيه به مخروط بوده و قاعده آن زير گردن مثانه قرار می گيرد و مجرای پيشابراه از ميان آن می گذرد. وظيفه اصلی غده پروستات آن است که در هنگام انزال منقبض گردیده و ترشحات شيری رقيقی را ترشح می کند که محتوی کلسيم، يون فسفات و.... می باشد.

غده پروستات در جريان تخليه منی همزمان با انقباضات مجرای دفران منقبض گرديده بطوری که مايع رقيق شيری غده پروستات حجم منی را زياد می کند، خاصيت قليائی کم مايع پروستات ممکن است برای باروری تخمک کاملا" مهم باشد. زيرا مايع مجرای دفران بعلت وجود اسيد نيتريک، نسبتا" اسيدی است و در نتيجه به مهار باروری اسپرم کمک می کند از طرف ديگر ترشحات واژن زن هم اسيدی است ( PH آن معادل 5/3 تا 4 ، تا زمانی که PH مايعات اطراف اسپرم حدود 6 الی 5/6 بالاتر نرود اسپرم توانايی تحرک نخواهد داشت ) .

احتمال دارد مايع پروستات که مختصری قليايی است پس از انزال به خنثی کردن اسيديته اين مايعات کمک کند و بنابراين تحرک و باروری اسپرم تقويت خواهد شد.

7- مجرای انزال :

مجرای کوچکی است که در هنگام عمل انزال موجب انتقال مايع منی به داخل پيشابراه داخلی می گردد. ( مايع منی ترکيبی از مايع و اسپرم جريان يافته از مجرای حمل منی " حدود 10 درصد " مايع کيسه منی " حدود 60 درصد " مايع غده پروستات " حدود 30درصد " و مقدار کمی از ترشحات غده موکوسی بويژه غده بولبو اورترال می باشد.

8- پيشابراه از مردان در يک سو منجر به دفع مواد زائد کليوی ( ادرار ) شده و از سوی ديگر هنگام انزال، مثانه را مسدود تا ادرار دفع شده و مايع منی بتواند براحتی خارج گردد.

9- آلت تناسلی بخش خارجی دستگاه تناسلی است که در حالت طبيعی و معمولی کوچک و شل بوده و پيشابراه از ميان آن عبور می کند. آلت تناسلی شامل سه لوله استوانه ای ( دو لوله جسم غاری و يک لوله اسفنجی ) قابل انبساط بوده که دارای بافت های نعوظی می باشد و انتهای آن کمی بزرگتر بوده و به گلنس پنيس معروف است. اين لوله ها در زمان تحريک شدن پر خون شده و باعث سفتی و طويل شدن آلت می گردد که به آن نعوظ گفته می شود. اين سفتی موجب وارد شدن فشار روی سياهرگ های آلت می شود تا خون بيشتری در آلت باقی بماند و بدين طريق مدت زمان نعوظ افزايش يابد.

10- اسپرم :

بطور کلی اسپرم در بيضه توليد ودر اپيديدميس ذخیره سازی می گردد و سپس از طريق مجرای دفران که پيش از ورود به پروستات متسع مي گردد به آمپول مجرای دفران معروف است همراه با محتويات مجرای کيسه منی به مجرای انزال می ريزد و با گذشتن از داخل پروستات در مجرای پيشابراه داخلی تخليه می گردد و مجاری پروستاتی هم محتويات غده پروستات به مجرای انزالی و از آنجا به پيشابراه داخلی برده و در نهايت به پيشابراه که آخرين کانال ارتباط بيضه با خارج است هدايت می گردد.

در داخل مجرای پيشابراه تعداد زيادی غده ريز بنام اورترال که ترشحات موکولی را به داخل مجرای پيشابراه ريخته تشکيل شده است. از سوی ديگر ترشحات بيشتری هم از غده بولبواورترال ( Bolbourethral gland ) که به غده کوپر ( Cowper's gland) هم معروف است در نزديکی مبدأ پيشابراه ترشح می گردد. غده کوپر: اندازه يک نخود بوده و در زير پروستات واقع شده است و ترشحات قليايی آن در هنگام تحريک جنسی قبل از رسيدن به ارگاسم به داخل پيشابراه ريخته می شود، اين مايع باعث پوشش بدنه پيشابراه و روان سازی حرکت اسپرم جهت خروج از دهانه پيشابراه در هنگام انزال خواهد شد.

***

منبع : مقاله "آشنايی با دستگاه تناسلی در مرد"- تهیه کننده : دکتر سید علی محمد یکتا مرام با همکاری دکتر منصور اله وردی - دفترامورتوانبخشی معلولین جسمی حرکتی و حسی -سازمان بهزیستی کشور

 

آشنائی با خدمات شرکت Edelweiss :


شرکت Edelweiss با ارائه انواع خدمات شایسته به مسافران دچار معلولیت کمک می کند تا موقعیت فردی آنها چه در فرودگاه و چه در داخل هواپیما کاملا" مناسب باشد . کمک های ویژه این شرکت با توجه به نوع و درجه اختلالات موجود در سلامتی مردم ارائه می گردد .


مسافران مبتلا به ناتوانی ( افراد ویلچری)


مدیر این شرکت می گوید : ما به مسافران مبتلا به مشکلات حرکتی و افراد ویلچری ، یکسری خدمات ستودنی شامل وسایل حمل و نقل ویژه همراه با اسکورت را ارائه می دهیم. در داخل هواپیما نیز ، تمام هواپیماهای ما مجهز به صندلی هایی هستند که دسته آنها قابل جدا شدن است تا به مقوله جابجائی مسافران در طول فرآیند سوار شدن و پرواز کمک شود .


بسته به وضعیت مسافر و نیاز او ممکن است گزینه های زیر مطرح باشد :


• مسافر می تواند بدون کمک ، سوار هواپیما و یا از آن پیاده شود و ویلچر تنها برای محدوده فرودگاه ( فرودگاه مبداء و مقصد) مورد نیاز او است .
• مسافر می تواند بدون کمک در اطراف کابین حرکت کند ، اما برای بالا / پائین رفتن از پلکان و در منطقه فرودگاه نیاز به کمک دارد .
• مسافر کاملا" به ویلچر وابسته است و خودکفا نیست یعنی تنها می تواند با یک فرد همراه سفر کند . یکسری معافیت ها و گارانتی ها شامل مسافر می گردد که معمولا" توسط سازمان خدمات پزشکی اعطاء می شود .


کسب اطلاعات و رزرو


در مورد برنامه سفر خود با پزشک خود مشورت کرده و در مورد مقدمات و جزئیات مورد نیاز پرس و جو کنید . سپس پرواز خود را با فراغت زیاد (حداقل دو روز قبل از خروج ) رزرو کرده و مرکز خدمات مسافرتی این شرکت را از احتیاجات خود آگاه سازید .


سفر با ویلچر خودتان


اگر شما با ویلچرخودتان سفر می کنید ، باید در هنگام ثبت نام در مورد نوع باتری، وزن و اندازه ی ویلچر تان را اطلاع دهید تا بتوانند نیازهای شما را برآورده نمایند . وقتی با ویلچر شخصی خودتان به گیت رسیدید ، کارکنان ما ، در طول روند سوار شدن و جابجا کردن ویلچرتان برای پرواز به شما کمک خواهند کرد .


ویلچر شما در قسمت بار بطور رایگان نگه داری و هنگام رسیدن به مقصد به شما بازگردانده خواهد شد. اگرهواپیما دارای گنجه و یا جائی با فضای کافی برای نگهداری ویلچرشما داشته باشد ، این گونه فضاها به عنوان اولویت برای ویلچر شما در نظر گرفته خواهد شد .


با این حال توجه داشته باشید که برای ویلچرهای الکتریکی مجهز به باتری ، روال ویژه ای وجود دارد .

ما درخواست می کنیم مسافرانی که از ویلچرهای برقی باتری دار استفاده می کنند ، یک ساعت زودتر در فرودگاه حاضر شوند . قبل از پذیرش باید باتریها باید بطورایمن به ویلچر محکم شده و تمام ترمینال های آن برای جلوگیری از اتصال کوتاه تصادفی عایق گذاری گردند . اما اگر ویلچر شما دارای باتری اسیدی است و نمی تواند در موقعیت راست و حالت ایمن قرار گیرد ، باید باتری از روی ویلچر برداشته شود . در این موارد ، کارکنان بخش بار بدون دریافت هیچ هزینه ای ، آن را داخل یک محفظه مخصوص قرار داده وآن را به شما تحویل می دهند .


فرم SAF / MEDIF :


بسته به درجه ناتوانی فرد ، فرمی بنام فرم SAF / MEDIF باید قبل از خروج تکمیل شود .


پذیرش :


برای اطمینان از اینکه فرایند پذیرش و سوار شدن شما بی دغدغه انجام شود ، توصیه می گردد که مسافران ویلچری حداقل یک ساعت قبل از پرواز شخصا" در محل پذیرش حاضر شوند .

 

اسپاستيسيتي ; Spasticity

اسپاستيسيتي نوعي سفتي عضلات است كه در بيماراني مثل آسيب نخاع، فلج مغزي،سکته مغزی ،مولتيپل اسكلروز (ام، اس) و ضربه مغزي ديده مي شود. البته علل ديگري باعث سفتي عضلات مي شوند و ممکن است با اسپاستيسيتی اشتباه شوند لذا تشخيص اسپاستيسيتي با پزشك است.

اسپاستيسيتي مي تواند باعث مشكلاتي براي بيمار شود. درمان آن به صورت داروئي، تزريق داروهائی مثل بوتولينيوم و يا استفاده از روشهاي غير داروئي است. در اينجا مختصري به روشهاي غير داروئي مي پردازيم.

مراقبت پرستاري

مراقبت پرستاري مناسب با كم كردن عوامل محرك درد يا عوامل محرك خارجي يكي از اولين اقدامات موثر است. درمان عوامل دردزا از بهترين اقدامات است. عواملي مثل عفونتهاي ادراري، زخم بستر، خشكي مفصلي، لباسهاي تنگ يا حلقه كشي لباس ، يبوست، تجمع ادرار در مثانه همگي باعث تشديد اسپاستيسيتي مي شوند و در درمان آنها باعث كاهش اسپاستيسيتي مي گردد. گفته مي شود اگر وضعيت بيمار در ابتداي آسيب نخاع مناسب باشد، در طولاني مدت شدت اسپاستيسيتي كمتري خواهد داشت.

حركت مفاصل

در بيماران مبتلا به اسپاستيسيتي بايد روزانه مفاصل را حركت داده و عضلات به ملايمت كشيده شوند. اين كار هم باعث كاهش اسپاستيسيتي مي گردد و هم از خشك شدن مفصل جلوگيري مي كند. بايد توجه داشت كه خشكي مختصر مفصل مي تواند باعث ناتواني بيمار شود. خشكي مفصل مي تواند مرز بين راه رفتن و راه نرفتن باشد. مثلا خم شدن مفصل زانو به ميزان بيش از بيست درجه راه رفتن فرد را مختل ميكند اما با انجام حركات مفصل و كشش عضلات بطور روزانه ميتوان از اين مسئله پيشگيري كرد. متاسفانه مواردي كه بعلت توانبخشي نا كافي دچار ناتواني مي شوند در جامعه ما فراوان ديده ميشود.

كشش

شايد بتوان گفت اساسي ترين كار در بيماران مبتلا به اسپاستيسيتي كشش عضلات است. اما كشش عضلات نياز به مهارت دارد و بايد توسط فرد مجرب مثل فيزيوتراپ يا كاردرمان با تجربه انجام و آموزش داده شود. از خطرات كشش عضلات توسط افراد بي تجربه مي توان به آسيب و درد مفصل و حتي شكستگي استخوان اشاره كرد. مثلآ در فرد مبتلا به آسيب نخاع اندك فشار مي تواند باعث شكستگي استخوان بعلت پوكي شديد استخوان توسط فرد غير مجرب شود. حتي در مواردي مثل بهم خوردن شكل مفصلي در اثر كشش نامناسب سطح مفصل دچار آسيب مي شود.

گاهي لازم است همزمان يا قبل از شروع كشش از ارتوز مناسب استفاده نمود.كششها و حركات از حركات ساده شروع شده مي توانند بصورت يا همراه باروشهای پيشرفته تري مثل تكنيكهاي"بوبت" يا "پي ان اف" كه عمدتآ توسط كارشناسان كاردرماني انجام مي گيرد به بيمار كمك كنند.

استفاده از سرما درماني

استفاده از سرما مي تواند باعث كاهش اسپاستيسيتي و حالت رفلكسي عضله شود همچنين باعث بهبود حركت مفصل و حتي افزايش قدرت عضله گردد. معمولآ از سرما قبل از كشش استفاده مي شود به اين شكل كه يخ را كوبيده داخل پلاستيك قرار داده و پلاستيك را لاي حوله پيچيده آنرا روي اندام مبتلا مي گذارند. استفاده از يخ مي تواند خود باعث مشكلاتي شود و حتمآ تحت نظر فرد مجرب استفاده شود. بعنوان مثال قرار دادن كيسه يخ روي اعصاب محيطي باعث آسيب عصبي مي گردد.

ارتوز مناسب

ارتوزها وسايلی ميباشند که برای موارد مختلفی مثل کمک به حرکت يا پيشگيری از بدشکلی مفاصل تجويز ميشوند. ارتوزهای متعددی برای درمان اسپاستيسيتی ساخته شده و با تجويز پزشک قابل استفاده است.


****

منبع: مقاله: "اسپاستيسيتي " – دكتر غلامرضا رئيسي -برگرفته از وبلاگ http://irpmr.spaces.live.com

سرطان سينه يکی از شايعترين سرطان ها در بين زنان است. بطوری که بيش از 30درصد کل سرطانهای آنان را تشکيل می دهد. با وجود اينکه آسيب های نخاعی ،خودبه تنهائی ،زنان را در معرض خطر اين سرطان قرار نمی دهد، ولی برخی از عوارض حاصل از ضايعه نخاعی مانندکاهش يا از بين رفتن قدرت حس و کاهش احتمال بارداري ، باعث شده که زنان نخاعی بيشتر از افراد سالم در معرض خطر قرار داشته باشند.


سرطان سينه چيست؟

در واقع سرطانها، يکسری از بيماريها هستند که در اثر رشد غيرطبيعی سلولها به وجود می آيند، بطوری که معمولا" سلولها بدون هيچ کنترلی رشد کرده و بيش از حد معمول تقسيم می شوند و توده هايی موسوم به " تومور" را ايجاد می کنند. تومورهای سرطانی يا بدخيم، نه تنها به بافت ها حمله می کنند، بلکه سلولهای آنها می توانند به ساير قسمتهای بدن نيز نفوذ کرده و باعث تشکيل تومورهای بدخيم بيشتری گردند. اين گسترش ونفوذسلولهای سرطانی به بافتهاي ديگررا" متاستاز" مي نامند. سرطان سينه اکثر اوقات، بصورت يک توده ي بدون درد يا بصورت سفتی در قسمت فوقانی و خارجی پستان شروع می شود و بطور کلی می تواند در هر جائی از سينه از جمله نوک آن ايجاد گردد. سرطانهای سينه ممکن است به غدد لنفاوی ناحيه گودی زير بغل و بعد از آن در سرتاسر بدن گسترش پيدا کنند.
در حال حاضر علت سرطان سينه ناشناخته است. در واقع به همين دليل هم ،هيچ راهی برای پيشگيری از آن وجود ندارد. ولی مسائل زيادی وجود دارند که باعث می شوند زنان نسبت به اين بيماری بيشتر در معرض خطر قرار گيرند . از جمله:
· سابقه شخصی يا ابتلای افراد نزديک خانواده از جمله مادر، خواهر، عمه يا خاله و مادربزرگ
· عدم بارداري، اولين حاملگی بعد از سن 30 سالگی و يا تجربه سقط جنين در دوره اولين حاملگی
· چاقی
· شروع ناگهانی و زودرس قاعدگی درسن قبل از 12 سالگی
· به تاخير افتادن يائسگی
· مصرف سيگار
· استفاده ازرژيم غذايی پرچربی


بطور کلی خطر ابتلابه سرطان سينه بطور چشمگيری با افزايش سن در ارتباط است. بطوری که احتمال وقوع در سن 25 سالگی يک به 000/20، در سن 50 سالگی به نسبت 1 به 50 و در سن 85 سالگی 1 به 8 است.


آيا آسيب نخاعی خطر ابتلا به سرطان سينه را افزايش می دهد؟

احتمالا" خير. باوجود اينکه آسيب نخاعی خطر ايجاد به سرطان سينه را نزد زنان آسيب ديده افزايش نمی دهد، ولی بعضی از عوارض ضايعه نخاعی ممكن است احتمال خطرراافزايش داده و برروی پيشگيری و تشخيص زودهنگام آن اثر بگذارند. معمولا" امكان بارداری نزد زنان جوانی که مبتلا به آسيب نخاعی هستند کاهش می يابد. عدم فعاليت بدنی نيز می تواند منجر به افزايش وزن بدن گردد.همچنين کاهش حس و تحرک دستها مي تواند بر روی معاينه افراد توسط خودشان تاثير بگذارد. امکان دارد قرارگرفتن روي ويلچر وضعيت استقرار بدن فرد را در شرايطی قرار دهد که انجام ماموگرافی ها را در شرايط عادی دشوار يا غيرممکن سازد.


چگونه می توانم خطرات را کاهش دهم؟

چندين نکته مهم وجود دارند که باتوجه به آنهامی توان خطر ابتلاء را تا آنجاكه ممكن است كم كرد. از چاقی پرهيز کنيد. با کاهش مصرف چربی يعنی کمتر از 50 گرم در روز می توانيد 25 تا 30 درصد از کالری کل بدنتان را کم کنيد. غذاهای غنی از فيبر مانند حبوبات و غلات سبوس دار، سبزيجات و ميوجات، غذاهای سرشار از ويتامينهاي A وC و سبزيجاتی نظير کلم بروکلی، گل کلم يا ساير غذاهايی که از خانواده کلم هستند، مصرف نمائيد. مصرف مواد غذايی شور، دودی و نيتراته ، ژامبون، هات داگ و سوسيس را محدود کنيد. اگر کيست هايی مملو از مايع يا کيست های کوچک ( که سينه فيبروسيستيک ناميده می شود ) در سينه داريد، مصرف کافئين را کاهش و يا حذف کنيد. سيگار کشيدن را کنار بگذاريد!
شايعترين علامت سرطان سينه، وجود يک توده يا سفتی غيرعادي در سينه است .مخصوصا" اينكه احساس می شود از بين نمی رود و محل آن نيزهيچ تغييری پيدا نمی کند. علائم ديگر آن عبارتند از : ورم، چروکيدگي يا فرورفتگی، بی رنگ شدن، يا زخم پوست ، وارونگي ثابت نوک سينه که نسبت به قبل تغييريافته است، زخم پوست ، پوسته پوسته شدن، خشکی يا وجود ترشح نوک سينه يا حلقه رنگين دور آن .


انجمن سرطان آمريکا توصيه می کند که :


· زنان بايد بعد از سن 20 سالگی، هر ماه سينه های خودشان را معاينه کنند.
· حدود سن 40 سالگی يک ماموگرافی انجام داده و بعدازآن هر يک تا 2 سال يکبار و بعد از سن 50 سالگی نيزهر سال يكباربايد آنرا تکرار کنند.
· معاينه بالينی سينه بوسيله متخصصين بايستی بين سن 20 تا 40 سالگی هر سه سال يکبار و بعد از سن 40 سالگی سالی يکبار انجام گيرد.
· همچنين انجمن سرطان آمريکا بطور جدی توصيه می کند که بايد از تمامی توده های مشکوک بيوپسی بعمل آيد.
معاينات سينه بايد هر ماه انجام شوند.....
توصيه می شود معاينات سينه توسط خود فرد بطور ماهانه انجام شود، چرا که سرطان سينه ممكن است در فاصله زمانی بين معاينات بالينی يا ماموگرافی ها بوجود آيد. در واقع، اکثر توده های سينه ای توسط خود زنان يا همسر آنان كشف می شوند. برای انجام معاينات ماهانه، ابتدا از يک آينه استفاده کنيد تا بتوانيد وجود توده و تغييرات حاصله در شکل سينه و ناحيه های درد و يا هر نوع ترشح از نوک سينه را مشاهده نمائيد. سپس آنرا لمس کنيد ،بطوری که بتوانيد با استفاده از انگشتان خود ،سينه های خودتان را در سطحی به اندازه حدود يک سکه 10 سنتی احساس کنيد. همچنين به خاطر داشته باشيد که زير بغل ها و نواحی فوقانی سينه را نيز بررسی نمائيد.


كسي كه كوادري پلژي است و حس ندارد چگونه بايد خود را معاينه كند ؟


با توجه به اينکه نوع ضايعه نخاعی شما می تواند بر روی عوامل خطرساز تاثير گذارباشد،بنابراين اهميت معاينات توسط خود فرد حتی بيشتر از قبل می شود. شما به عنوان يک نخاعی گردنی می توانيد از طريق بينائی خود بازرسی های لازم را انجام دهيد ولی اگر حس شما بطور کامل آسيب ديده بايستی برای اجرای يک معاينه صحيح و کامل از ديگران کمک بگيريد. در حقيقت، شما بايستی معاينات را 4 تا 7 روز بعد از دوره قاعدگی انجام دهيد. با اين وجود، در صورت تمايل می توانيد طوری برنامه ريزی کنيد که معاينات سينه را نيز همزمان با تعويض سونداژ که بطور ماهانه وبا کمک مراقب خود انجام می گيرد، اجرا نمائيد. مطمئن شويد هر کسی که به شما کمک می کند تمامی نكات و تغييراتی راکه احساس می کند ثبت نمايد چرا که پزشک شما می تواند تغييرات مذکور را مجددا" مورد بررسی و توجه قرار دهد.
بخاطر داشته باشيد: هر ماه معاينات مذکور را بطور دقيق و جدی انجام دهيد. ضايعه نخاعی می تواند برخی از عوامل خطر را تغيير دهد.بنابراين انجام معاينات اهميت بيشتری پيدا می کنند.


اگر با توده اي روبرو شدم ،چكار كنم ؟


اغلب اين سئوال برای کسی که خودش را برای اولين بار معاينه می کند کمی نگران کننده است . اما بخاطر داشته باشيد که 80 درصد توده های سينه ای خوش خيم هستند ولی ازنظرظاهري به همان شکل توده های سرطانی می باشند.درهرحال اگر توده ای پيدا کرديد يا متوجه سفتي خاصي شديد، سريعا" به پزشک متخصص خود مراجعه نمائيد.


آيا خبر خوبی هم در مورد سرطان سينه وجود دارد؟


بله !!! يک روش بيوپسی جديدی ابداع شده است که می توان آن را حتی در مطب پزشکان انجام دهيد. در اين روش، زمان بهبودی کوتاهتر بوده و جای هيچ زخمی نيزباقی نمی ماند، هزينه آن نيز خيلی کمتر از روشهای جراحی است. هم اکنون اين روش در حدود 100 بيمارستان ايالت متحده انجام می شود. و بيش از 600 مرکز مهم ماموگرافی تقريبا" در تمامی 50 ايالت كشورامريكا وجود دارند که به زنان مبتلا به ضايعه نخاعی خدمات می دهند. اين مراکز به افرادنخاعي امکان می دهند، در حالی که روی ويلچر خودشان نشسته اند، در يك وضعيت راحت تحت آزمايش قرارمي گيرد.
اما از همه خبرها بهتر اين است که سرطان سينه در مراحل اوليه غير تهاجمی بوده و تقريبا" 100 درصد قابل درمان است.

******

منبع : مقاله:" سرطان سينه درافرادنخاعي" – مترجم: مهندس عباس كاشي (این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان – آذر ماه 1387 - برگرفته از:

www. craighospital.com


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hscc/public_html/templates/hsccfa/html/pagination.php on line 100
صفحه10 از18

ورود به سایتبازدید از سایت

بازدیدکنندگان
40
مطالب
281
وب لینک ها
3
نمایش تعداد مطالب
170968

حاضرین در سایت

ما 395 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم