پرسش و پاسخ

محلی برای ارئه مشاوره در بستر اینترنت

نکات مهم مناسب سازی و ایمنی در سرویس های بهداشتی

من یک فرد نخاعی هستم که تا بحال چند بار هنگام استفاده از سرویس بهداشتی دچار حادثه شده ام . اگر ممکن است در مورد مهمترین نکات مناسب سازی و ایمنی در سرویس بهداشتی برای افراد ویلچری مرا راهنمائی کنید ؟ با تشکر
     
 •  
  پاسخ توسط مشاور روز شنبه, آوریل 26 2014, 01:17 PM · پنهان کردن · #1
  با توجه به اينکه سرويسهای بهداشتی از نقاط حادثه ساز برای افراد ضايعه نخاعی محسوب می شوند توجه به مسائل ايمنی و بهداشتی آن از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. لذا مهمترين مسایل ايمنی و بهداشتی به شرح زير ذکر می گردد:

  1-کليه سرويس های بهداشتی بايستی دارای فضاهای کافی و مناسب جهت استفاده داشته باشند که اين مسئله درخصوص افرادی که از ويلچر استفاده می کنند بسيار حائز اهميت است . ( مثلا" حداقل فضا برای توالت 150x170 سانتی متر توصيه می شود ).

  2-سرویس های بهداشتی بايد دارای درب و ديوارهای مناسب و ايمن بوده و جهت کمک به تردد و افزايش سطح ايمنی دستگردهايی در جاهای مناسب نصب شده باشد که البته نحوه قرار گيری آنها بسته به شدت و نوع ضايعه فرد متفاوت است.

  3-توصيه می شود دستگردها حتی تا نزديکی در سرويس بهداشتی ادامه داشته باشند.

  4-در سرويس ها بايستی سالم بوده و اگر دارای آستانه است ترجیحا" آستانه آن حذف و با شيب ايمن و مناسب از نفوذ آب به بيرون جلوگيری شود.

  5-جهت ايمنی بيشتر و امکان دسترسی آسان و سريع بهنگام بروز حوادث احتمالی ، بايستی در سرويسهای بهداشتی به سمت بيرون باز شود.

  6-فضولات بايستی از طريق مجاری فاضلاب دفع شود و ظروف مربوطه نيز مرتب شستشو و ضدعفونی ( ترجیحا" مدت یکساعت د رمحلول پرکلرين ) گردند.

  7-ساختمان توالت بايستی طوری باشد که بوی تعفن را دفع نموده و بهتر است از هواکشهای مناسب استفاده گردد.

  8-شستشو و گندزدائی فضای سرويسهای بهداشتی بايستی مرتبا" صورت پذيرد که اين مسئله در مورد افرادی که ضايعه پوستی (يا زخم بستر) پيدا کرده اند بسيار حائز اهميت است و بايستی بعد و ترجیحا" قبل از هر بار استفاده نيز ضدعفونی و گندزدائی شوند.

  9-کف سرويسهای بهداشتی بايستی سالم و ايمن و از جنس مناسب بوده و بخصوص بطور مرتب شستشو گردد. بمنظور افزايش ضريب ايمنی بايستی از لاستيکهای ضد لغزش ( بخصوص در مورد حمام ) استفاده نمود.

  10-مسلما" استفاده از توالت فرنگی برای افراد ضايعه نخاعی به جهت ايمنی و سهولت توصيه می شود.

  11-دستشوئی، وان و توالت بايستی سالم و فاقد لبه های تيز و برنده يا ساينده بوده و ترک و درز و شکستگی نداشته باشند.

  12-دستشوئی و توالت بايستی در محل و ارتفاع مناسب و استاندارد قرار داشته باشند که امکان دسترسی افراد به آنها بطور ايمن و به سهولت فراهم باشد ( حداکثر ارتفاع توالت فرنگی 45 سانتی متر و فاصله آن تا ديوار مجاور 30 سانتی متر توصيه شده است ) .

  13-فضای زير دستشوئی بايستی ايمن بوده و سطوح يا اشياء تيز و برنده و آسيب رسان نداشته باشند.

  14-کليه لوله های آب ( بخصوص لوله های آبگرم به لحاظ ايمنی ) و لوله های فاضلاب بايستی به نحو مطلوب حفاظت و عايق بندی شده باشند . به نحوی که امکان برخورد با آنها وجود نداشته باشد.

  15-کليه شيرآلات بايستی سالم بوده و در ارتفاع مناسب و در فاصله مطلوب قرارداشته باشند به نحوی که به راحتی باز و بسته شوند. ترجیحا" از شيرهای اهرمی بايد استفاده نمود.

  16-وجود آبگرم در توالت و دستشوئی جهت شستشوی اين افراد ضروری است.

  17-شيرآلات بايستی مجهز به شلنگ سالم و مناسب باشد.

  18-دوش حمام بايستی به هر دو صورت ثابت و دوش دستی قابل استفاده باشد.

  19-آينه بايستی در ارتفاع مناسب و استاندارد قرار گيرد. (معمولا" فاصله لبه پائينی آينه تا کف حداکثر 90 سانتی متر است ).

  20-حوله آويز و جای صابون و خشک کن نيز بايستی در محل مناسب و ايمن و در ارتفاع مطلوب و استاندارد قرار بگيرند. به نحوی که به راحتی در دسترس باشند ( معمولا" حداکثر ارتفاع آنان از کف 100 سانتی متر است ).

  21-استفاده از مايع صابون نسبت به قالب صابون اولويت دارد.

  22-استفاده دستمال کاغذی رول جهت خشک کردن بعد از اجابت مزاج اکیدا" توصيه می شود.

  23-نصب زنگ خطر در فضاهای بهداشتی افراد SCI الزامی است تا موقع بروز هرگونه مشکل سریعا" مورد استفاده قرار گيرد و امروزه از ضروريات سرويس بهداشتی اين افراد می باشد. محل نصب آن نيز بايد مناسب باشد. ( حداکثر ارتفاع آن از کف 120 سانتی متر توصيه شده است ) .

  24-از قرار دادن هرگونه وسايل اضافی ( از قبيل تی، کف شوی ، تشت و رخت آويز و غيره ) که ايجاد مزاحمت و يا باعث بروز مشکل و حادثه کند در محل سرويسهای بهداشتی بايد ممانعت گردد.

  25-چنانچه بدليل محدوديتها نتوان از توالت فرنگی استفاده نمود ، کاربرد صندلی های مخصوص سفارش شده است که در توالتهای ايرانی نيز می توان از آنها استفاده کرد. اين صندلی ها بايستی به گونه ای انتخاب شوند که ايمن ، ثابت و محکم و متعادل و دارای پايه های مناسب و حفاظت شده بوده و لبه های تيز و آسيب رسان نداشته باشند. بديهی است رعايت بهداشت ونظافت و ضدعفونی اين صندلی ها بسيار اهميت دارد.

  26-نور در کليه سرويس های بهداشتی اعم از توالت ، دستشوئی ، حمام بايستی به حد کافی و مناسب باشد به نحوی که کليه قسمتها حتی زير دستشوئی ها و نقاط کور نيز روشن باشد.

  27-در صورت مشاهده حشرات موذی بخصوص سوسک در سرويس های بهداشتی بايد سريعا" اقدامات سمپاشی و بهداشتی معمول گردد.

  28-درصورت فقدان وان در حمام ، استفاده از زير دوشی ترجیحا" استفاده ازصندلی های چرخدار مخصوص حمام سفارش می شود.

  29-حفظ دمای مناسب هوا در حمام و سرويسها به منظور جلوگيری از سرماخوردگی اهميت زيادی دارد.

  30-چنانچه در حمام از وسايل گرم کننده استفاده می شود بايستی به نحو مطلوب و ايمن حفاظت شوند. در اين راستا اگر از بخاريهای برقی استفاده می گردد حتما" ضمن رعايت کليه موارد ايمنی مربوط به آنها ، درجای مناسبی از ديوار نصب شوند. ضمن اينکه بخاريها بايستی از نوع خاص حمام باشند.

  31-استفاده از بخاريهای نفتی و چراغهایی از اين قبيل در داخل حمام ممنوع است .

  32-وان حمام بايستی در محل مناسب قرار داشته و فاقد لبه های شکسته و برنده باشد. و ارتفاع آن نيز زياد نباشد (حداکثر ارتفاع 45 سانتی متر توصيه شده است ). فضای جلوی وان نيز بايستی متناسب بوده و در حرکات فرد مشکل و محدوديت ايجاد نکند. (حداقل 80x150 سانتی متر ).

  33-وسايل مورد استفاده جهت استحمام بايستی به نحو مطلوب و به سادگی در دسترس فرد قرار داشته باشد.

  34-جهت ورود و خروج به داخل وان و تغيير وضعيت در داخل آن بايد ميله های دستگرد در جاهای مناسب بسته به شرايط بدنی و وضعيت فرد در راستای افقی و عمود نصب شوند.

  35-استفاده از صندلی های مخصوص در داخل وان با رعايت مسايل ايمنی آن مفيد است و همانگونه که ذکر شد در صورت عدم وجود وان، استفاده از اين قبيل صندلی ها در زيردوش نيز بسيار مفيد خواهد بود.

  36-چنانچه جلوی در سرويسهای بهداشتی از پادری استفاده می شود ، بايد از نوع مناسب انتخاب شود که احتمال سرخوردن و جابجائی نداشته باشد. بديهی است نظافت ، شستشو و ضدعفونی پادری نيز بايستی مرتبا" صورت پذيرد.

  همچنین اطلاعات مربوط به ايمنی و بهداشت در منزل افراد ضايعه نخاعی را می توانید در سایت مرکز ضايعات نخاعی جانبازان www.isaarsci.ir مطالعه بفرمائید.
پاسخ شما
برای ثبت کامنت باید ابتدا وارد شوید.

ورود به سایتبازدید از سایت

بازدیدکنندگان
40
مطالب
281
وب لینک ها
3
نمایش تعداد مطالب
118032

حاضرین در سایت

ما 33 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم